Skip to main content

Full text of "Словарь на шести языкахъ"

See other formats

** 

Г 


*{**'•' 


бе 
уѵй 

з т 


/ 


я 

с Л О В А Р Ь ^ 

20 Чг- 

ШЕСТИ ЯЗЫКАХЪ: 


Россійскомъ , Греческомъ , 
Латинскомъ, ФранцузкомЪ, 
Нѣмецкомъ и АнглискомЪ 


изданный 

ВЪ ПОЛЬЗУ УЧАЩАГОСЯ РОССІЙСКАГО БЪ СЛНКТПЕТЕР Б^РГѢ 

при Императорской Академіи НауіЬ 
І7<?3 года. 
*Ѵ*.Х __ 

РОССИЙСКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
С БИБЛИОТЕКА 

.5 /// // 


•. 1 V ПРЕДИСЛОВІЕ. 

вЛ * 

I К Въ познанію вещей ученіе мнотихЪ язьтковЪ столь 
кужнымЪ быть стлало вЪ нынѣшняя времена , 
сколь нужно было вЪ древнія Греческаго, а вЪ новѣй» 
шія Латинскаго языка. Должно признаться , что сіе 
не малаго времени и труда стоигпЪ охотникамъ кЪ 
наукамЪ ; но напротивъ того награждаются они много» 
различнымъ знаніемъ о веЩахЪ , обсгащаютЪ мысли э 
просвѢщатотЪ разумЪ. Не смѣли прежде римляне , И 
За невозможность почитали учиться наукамЪ и худо» 
ІкествамЪ на своемЪ языкѣ , упражнялся вЪ оныхЪ на 
одномЪ ГреческомЪ. Но котда ІІицеронЪ и ему подоб¬ 
ные всѢ трудности преодолѣвъ , уПотребилй раченіе э 
чтобы прославить природный свой языкЪ , пго напо» 
слѢдокЪ и ихЪ языкЪ столькоже славенЪ и ко снисканію 
наукЪ способенъ сталЪ , сколько и Греческій. ВЪ сіе 
похвальное соперничество вЪ недавныя времена всту¬ 
пили многіе Европейскіе народы, и трудами ученычЪ 
людей доведены ихЪ языки до такого совершенства , 
что мало вЪ чемЪ уступаютъ Греческому и Латин¬ 
скому. Можно на оныхЪ почти всѢмЪ наукамЪ учиться 9 
можно читать совершенныя и во мкогомЪ отЪ древ* 
нихЪ превосходнѣйшія сочиненія , а о художествахъ 
еще лучшее понятіе получить можно изЪ книгЪ ны» 
нѢшнихЪ Европейскихъ языковЪ, нежели Греческаго й 
Латинскаго, Таковое стараніе должно употреблять 
о прославленіи и способности кЪ наукамЪ нашего рос¬ 
сійскаго языка , которое уже отЪ нѢкотпорыхЪ рачи¬ 
тельныхъ людей и употребляется ; но я смѣло увѣ¬ 
рить могу , что мы кЪ сему вѣчно достигнуть не 
можемЪ , ежели не пойдемЪ тѢмЪ же путемЪ , ко» 
іпорымЪ шли другіе Европейскіе народы, упражнялись 

они 

€(М ІЙ* 

они сперьва В Ъ ГреческомЪ и Л аптинскомЪ языкахЪ 0 
Лишали славн&йшихЪ людей на оныхЪ языкахЪ сонине**" 
Н'ія у переводили оныя на свей языки , а по томЪ ужі 
узнавЪ превосходный разумЪ и красоту оныхЪ начали 
писать сами , и столько тѢмЪ прославились , что мы 
имЪ не меньше подражать можемЪ , какЪ ГреческимЪ 
и ЛатннскимЪ писателямъ. Словарь сей издается вЪ 
*помЪ единственно намѣреніи, чтобЪ поспѣшествовать 
молодымЪ людямЪ россійскаго народа во обученіи тѢхЪ 
языковъ, которыя за славнѣйшія во свѣтѣ и нужнѣй¬ 
шія кЪ наукамЪ почитаются. Оный еще вЪ ібрб году 
изданЪ вЪ Лондонѣ славнымЪ Господиномъ реемЪ на 
тпрехЪ языкахЪ , то есть : на АнтлискомЪ, ГреческомЪ 
и ЛатинскомЪ , для поспѢшествоваигя Англичанамъ 
во обученіи послѣднимъ двумЪ языкамЪ. КЪ симЪ 
нынѣ прибавлены россійскій Французкій и нѣмецкій , 
чтобы всякЪ изЪ россійскаго народа могЪ учиться 
оиымЪ по своему произволенію , и подражая лучшимЪ 
на оныхЪ писателямъ, старался прославлять и вЪ луч¬ 
шее приращеніе приводить природный свой языкЪ. 
Слова пропущенныя на нѢкоторыхЪ языкахЪ вЪ семЪ 
Словарѣ должно почитать за таковыя , которыхЪ или 
нѢтЪ на тѢхЪ языкахЪ , или еще не изобрѣтены отЪ 
ученыхЪ людей. Чего для оставляя имЪ сіе учинить 
на другихЪ языкахЪ, любопытнымъ и знающимЪ рос¬ 
сіянамъ поручаемЪ прибавленіе россійскихъ словЪ , ко-* 
шорыя вЪ будущихъ изданіяхъ напечатать можно, СЛОВА рь 

на 

шести языкахЪ. 


О НебѢ 


Е ѳирЪ , небо * 
твердь. 
Звѣзда. 

СоззѢздТе. 
Комета , метла 
на кебѣ. 

Планета* блудя- 
шая звѣзда. 
Сатурнѣ, КронЪ. 

Юпишерѣ * Ді’й< 
"Марсѣ , Арен. 


Солнце. 

Венера , Афро¬ 
дита. 

Керкурій, Ёрмій. 


Л Е а I К О N 

в^ауХшггоу. 

I. 

П??і О ^ а у у. 

/\іЭѵ?, ё$од і т. 
'&ЧЩ , ё?с$ , т. 

”а<;эіѵ, у. 77. 

К 0(лѴт>і5 , у. ///. 
ПЛаѵѵ,т"у ]5 , у. 77/. 

К^ЬѴОд, К. 77/. 

2-6У5 , Дю'$ , т. 

’’А^, год, 7/7. 

Н?ѵі 05 , іу, ѵі. 
’Аф^одіт^, ѵ,5 , /. 

{ -Я- ^ <ѵ* 

У, 7». 


ѴОСАВѴЬА. 

КІѴМ 

5 ЕX ИМОѴАКѴМ, 

Бе Сосіо. 

/\ еЛсг, СГІ^Л. 
5и11а , ас , /. 

^іс1и$ , сгі$ ; я. 
Сотега э ае * я/, 

Рілпеіа , ае , т . 

5зшгпп$, і 5 яг. 

іирігсг 5 |оѵі$, /Я. 
Магз , Маги* , т* 
Яоі , Гоііз, ;я. 
Ѵепиз, сгі$, /. 

Мегсигіиз , іі, м. 


Дуна , мѣсяцѣ. 

ЫовоглѢсячУе. 

ПолѴмѢсжчЯе. 

ПолномѢсячіе. 

Луч*. 

ЗатмѢніс. 

Ростокѣ. 


2 гХ>;і/ѵ], щ, /. 
^у;л 7 ]иа, «5 , /. 
2еХѵѴу ( <оі^о'го|лс5, 

«>./• 

Паѵсг(Х^ѵоѵ, у|ѵу, 7/. 
’АктіѴ, И' 05 ,у. 
’ЕтсХсчфід, еш$ ,у. 
’АтгоХѵ] , У 5 , у. 


Еипа , ае , /". 
Коиііипіит, іі, л. 
Ьипа Гешіріепа. 

Ріепііипішп , іі, я. 
К.яс1іи?, іі, ю. 
ЕсІірПз, іі, /. 
Огіспі , іі$, т. 

Ѵоса- хххххххххххххххнххххххххххххххххххх 

ІАІММ'ЮММШ^ааі^реововоооа 


ѴОСАВІТЬАІ- 

К.Е 

IX $ІХ ЬАХСиЕ 5 . 


Би СіеК 


С-,»*• 

Егоііе , /. 
СопЛеІІаііоп, /. 
Сотёге , /. 


Папёсе , /. 


ЗВбНеѵбиф 

іп 

|ефв Ѳрѵафег». 

I. 

ОЗот фіттеГ. 
^аГ^іттеІ/фітсІ т. 

0 (С 1 'П, т. 

©с(1іт, п. 

©>тсг, ©гспі ш«г «пет 
вфтаще, т. 
^Іапсг, ЗггДсгп, т. 


А 

ѵосАвИЬлатг 

іп 

ИХ ЕАКССАС 2 І, 

ОГ Нсаѵсп. 

Тье 5 куч 
А 5мг. 

А СоійеІІаііоПі 
А Сотен ог В!а- 
2 Іп§-йаг. 

А Ріапсг. 


Баштс, т. 
іирігег , т. 

Маг5 , т. 

5о!еі1 , >п. 

Ѵепи$, с. 

Мегсигс , т. 

Сипе 3 /. 

Коиѵеііс Іипс, /. 

Оиапісг сіс Іа 1ц- 

че , т. 


@сі(ит, т. 

ЗирЛте, т. 

, т. 
@оппе, € 
Зктгё, Г. 

ЭДегГиг , т. 

ЭДопЬ , ли 

і ^іситопЬ. т. 


5аіиггі. 

іирігег» 

Маг$і 
ТЬс 5ип. 

Тііе Могш'п§-Йаг. 
Мсгсигу. 


ТЬе Мсоіп 
Хс\ѵ-Моогі, 


фаІЬшопЬ , ОЗісгПФ 1 ЫГ-Моов. 
шопЬ, ш. 


Рісіііс Іипе, /. 
Каіоп , т. 

ЕсІірГс /. 

Ед>Ісѵапг,огіепе,«. 


ЗМІІ110П&, га. ГиІІ-Мгой. 

0ПЧіГ;1 , т. Л 5ип Ьсаиі. 

®«г(іп{Ьпт4, Г.§Ііі(!спіі§[ ( іі. Ап ЁсІірГс* 
=0|е , ЭДоіфеп га. I ТЬс Еай. 

А 2 


за- 
©Г + Ш 


Западѣ. 1 

СЁверЪ, полночь. 1 

Дуспд , гоз$ , /. 
"А^игод , у, сот. 

ОССІСІСП? , 5 Ні. 

Беріепиіо, оіш, т. 

ЮгЪ , полдень. 

Мб<гѵ)|л^іа , ад , /. 

Мегкііеэ 5 сі , я». 

О сшихКяхЪ и 
явленіяхъ воз¬ 
душных!). 

Огонь. 

Пламень, 

Искра. 

ЛолѢко горящее. 

И. 

Пе^і тшѵ 'Етоі'Х'ЕІш 
у-сп Мегш^озѵ. 

1% ?35, п. 

Фщ , ус 5, /• 

ч?од, тп. 
ДаХсд , у , тп. 

Ое ЕІетепіІ5& 
Мсісогіі. 

І§ПІ5, І5 , VI. 
рГіатта , г , 
ВсіпііІІа , г , /. 
Тоггіі , і$ , т. 

Головня, 

Ѳи|лаХоз'ф' , 7 Г 0 $, пи 

Тіііо , ОПІ5, ГА. 

уголь горящій. 

’Аѵ^акід , і<^сд ,/. 

Ргипа , х , У 

уголь. 

ЖарЪ , зной. 

1 , анод , т. 

Ѳе?[лсгу ід, г^год,/. 

СагЬо , опІ 5 , гн. 
Саіог , огІ5, т. 

Теплота. 

ПожарЪ. 

ХХю^ог^д, т^год,/. 
’Е[л.7г^о*р.сд, у, 

Терог , огіі , т. 
Іпсеікііит , іі, М, 

Сіяніе, блескѣ. 

Мар/ларігуѵ, ѵд>/- 

Бріепсіог, ош, т. 

ДымЪ. 

Сажа. 

Горячій пепелЪ. 
ПепелЪ , Зола. 
Трудѣ, подгнБта. 

Ка7ГУзд , у , пи 
Лгуѵид, иод,/. А- 
сг(ЗзХод, с'Ху , тп. 
М^іХті , >1$ , /. 
2тэ<$од , у , /. 
Пи?«зу , у , п. 

Гитш , і, т. 
Гиіі^о , іпіз , /. 

ГаѵіПа , эе , /. 
Сіпі$ , егіз, т. 

Готез , іііз, т. 

О* 
® [ 5 ] в 


Огёй, оссМет, т. 

Когс1 ; Герістгіоп , 
т. 

5исі, Місіі. т. 

< ЗВеП', 5(ЬсиЬ. т. 

ШогЬ # т. 

Пйф* і- 

©и& , ЭДіКйд. т - 

ТЬе ѴГеЙ. 

ТЬе ЫопЬ, 

ТЬе БоисЬ. 

Ссз РІетепк 

и: 

ЯЗопі>еп(НетспѵМ 

ОГіЬе Еіетепа 

ег (!с$ Мсібогс*. 

ітй ФМсоті оЪег 

апсЗ Мсгсогі. 

Реи, пи 

еѵГФстипдсп. 

$еиег ; п. 

Р і г е. 

Р Іаігдпе , /. 

^(атте, Г. 

К Іате. 

Еііпсеііе > /. 

§ипРс, Г. 

А Брагк. 

ТіГоц агеіепс. іп . 

ФгапЬ , т. Ьгсппеп* 

А Рігс - ЬгапсЗ. 

ТіГоп , от. 

©ЗфгіфоІ} / 

ЯЗгапЬ / ш. йиедеІоГф# 

А Вгапсі диспсЬеЗ- 

ВгдіГе , /. СЬагЬоп 

Ш ©фсіфо!| / 
©ІйспЬс ЗоДОе , и 

А Ііѵе Соаі. 

акіепі 3 от. 


СЬагЬоп, от. 

ЯоМе. Г. 

А <3еас1 Соаі.. 

Сгэпск сЬаІсиг, аг- 

фі$с. Г. 

Нсаг. 

сЗеиг. /. СЬаІсиг, /. 

Шш. Г. 

\ѴатнЬ. 

РтЬгаГстгпе , от. 

§еи«$Ьгип|1, Г. 

Вигвіл§ у СошЬи- 

іпсепсііе. /. 

Есіаг у от. БрЗсп- 

©Іапз, ©фсіп, т. 

Шоп. 

ВгіоЬшеГ». 

сЗеиг. /. Гитёе. /. 

Эгаиф, т. 

Бтоак. 

Биіс, /. 

9иі|?. т. 

Боог. 

СепсЗгг$сЬаи'іс$,рЗ. 

©КттспЬе ЗДс, Г. 

ЕтЬеп» 

Сспсіге , /. 

2ІГФ*. 

А$Ье$. 

МссЬе, /. 

ЗипС'вг. т. 

МагсЬ. 


А 3 


ВозлухЬ. 

Воздухѣ. 

ОблакЪ, облако, 
Мгла , туманѣ. 
Туча , сильным 
дождь, ливень. 
Дождь, 

Дуга, лукѣ на обла* 
кахЪ , радуга. 

Капля. 

Градѣ. 

СнЬгѣ. 
р ха. 

МорозЪ. 

Иней , серенЪ 5 
слана. 

ЛедЪ. 

Капельная сосуль¬ 
ка ? ;дерзлякЪ. 

ГромЬ. 

Стрѣла, громовая^ 
громовой ударѣ л 
Перунѣ, 

Молнія» 

блистаніе. 

буря. 

Непогода. 

Вихрь ? вьюга, 
вВтерокѣ , про¬ 
хладное , тихое 
дыханіе вБшра* 


® т® 

’А^ , ё*сд , т. 

Ыгфзд, год у$ , п. 
'О^м^Хц , 'ід,/. 

О [хІ^од , у , т. 

^Тетод , а , т. 

4^5 , »< 5 о$ , /, 

^тоі'ушѵ, оѵод (. 
ХсіХа^а , а%г,д , /. 
Хішк , сѴэд , /. 
Д^ссод , у , щ.. 
Пауод, у, т, 
Па-хЩ > '15 , /• 

К^ид-аХХод, у , т. 

ХтяХауіАод, у ,7//. 
, % , /. 

Кграуѵсд , у , т. 
*А^атг], % /. 

Ла|А7ГѴ]Яслу,оѴод,у. 
ѲіуіХХя , ѵ,д , і\ 
Хн/хал' , а іуод 5 
ЛаіХаф , тгсд , 

, йд /, 


Асг, егіз, т#, 

КиЬе$, і* , /. 
Х’сЬиІа , ас , /. 
ІтЬег, Ьгі$, ?«, 

Ріиѵіа , ас , /« 

ІГІ5 , ІСІІ5 , /, 

Сипа, ас, 

Сгапсіо , іпі5, /, 

Кіх , піѵіз, /. 

К.05 > ГОГІ5 , Ш. 

Сеіи, ЫЛесІ, я. 
Ргиіпа , ас , /. 

1 Сіасісз, сі, /. 

| Бсігіа, ас , /. 

Топ і Пи, Ыесі. н. 
Гиітсп, іш$, я* 

Гиідиг , игіз, п. 
СогиОиіо, опіз, {, 
РгоссІІа , ае, /. 

, ТетреЙаз , а(із, /. 
ТиіЬо, ійі&, т„ 
Лига, ае , /. 

А« Аіг» т. 


Аіг, С 


Кіс , Кііадс,/. 
Вгоиіііагсі , »>■ 
(ЗіЬоиісс , опсіёе 
сіе ріиіе } /. 
Пиіс , /. 
Агс-сп-сісі , т. 


таге, Г. 

0 ?еЬсІ. т. 

^Ма&кдеп, @фГа 9 гс* 

©си т, 

Эѵсдсп , ш. 

ЗийСПЬвдго , т. 


Соиге , /. 

Сгё!с, /. 

Кеі§е , /. 

КоГсе , /. 

ГгоісІ, т. Сеіёе,/. 


^ѴСрЯ’П , т. 

т - 0ф(оЦсп Р і. 
0 фіі<{ , т. 

Зфаи, т. 

Х&м с $го({, т. 


Сёіёс ЫапсЬе, /. 

Ггітдз, я;. 

Сіасе , /. 

ОіапсіеІІе сіе & 1асе^. ;©*|ар|*П / т, 
^Іа^оа сіе §оийб- 


Эѵсф, т. 

, п. 


ге, »і. 

Топпегге , /. 
Гоисіге , / соир сіе 
Гоисіге , іп. 


©ОППСІ’, т. 

Фоппег&іі , ©он# 
паі'фіад , т. 


Есіаіг, т. 

Геи сіи сіе] * гп. 
Огаде , т. 
Тстрёгс , /"• 
ТоигЬШоп , да. 

Діг Ггаіз , ѵсщ 
сіоих, да. 


®К$, ш. 

$МІ$СП , п, 

0 ШѴШ/ Щ. 

ЗДсисѵ, ІІпдегоінсг, п. 

< 2ВігБйп>іпЬ, т. 
©еІіпЬе тіЬ ІісЫіфс 
&& , 5\и!;Іс5 Щ I 
Ісіп. 


Л Сіоисі. 

I Л Мій. 

! А Ыю\ѵег. 

Каіп. 

ТЬе Яаіп-Ьоіг, 

Л Е)гор. 

ІІаіІ. 

Ьшж. 

Ое\ѵ. 

ГгоЛ. 

Ноаг-РгоД. 

Ісе. 

Ап Ісісіе. 
ТЬипсІег. 

А ТЬшкІсг-Ьок, 

Ьі^Ьспіп^. 

Л гыь. 

А Бюгт. 

А ТетреЙ. 

А \ѴЬіг1-ѵіпй. 
АСспіІс ѵЫ. 


А * 


ВѢтрЪ 

вѣгперЪ. 

Восточный вѢтрЪ. 

’'Ак[лэд , еіху , /. 
, А7гѵ)Ліш?'Ѵ)д 3 о;ту, т. 

сѣверный или по¬ 
лунощный вѢтрЪ. 

Вс?гад , е'у , т. 

Южный или полу¬ 
денный вѢтрЪ. 
Западный вѢтрЪ* 

Штсд , у у т. 

2еф ѵ^ад , и*у , т . 

Свѣтлая , ясная 

погода. 

Тишина» 

АіФра , ад , /. 

ад,/. 

Бода. 
Пузырь водяный. 
Колодязь. 
Источникъ, рсд- 
никЪ, клюнь. 

"Тйщ , атсд , п. 
По|лфзЛі^, ьу од,/. 
Ф ?гар, агод , и. 

П ЧУЧ , 

Струя. 

рѣка. 

ручей. 

ПотокЪ. 
бі рггЪ рѣчной. 
ТокЪ , жолобина 
рѣчная. 

ПрудЪ. 

Озеро. 

болото. 

Море. 

ОлеанЪ. 

'Рн^оѵ, у, п. 
Пота|хсд , у, ѵі. 
'Рба.% , анод , т. 
Хѳ[харрсд . ссрру , ѵі. 
’О^Оѵ] .| >|5 , /. 
’О^бТод, у , т. 

Лі>^ , >1$ , /. 
Лцхк»| , >)5 , /. 
г/ Р..Лзд , еод уд , п. 
Ѳала<га-а , іід , / 
О,кеауод , ауу, т. 


Ѵеп*и*, , ін, 
Еигиі , і у т. 

Лдиііо, опіі, М, 

Аиііег, і, м. 

2ерЬугиі , і , пі, 
Бегспіш, аіііі,/. 
Хгап^иіііііаз, аіі*, (. 

А^иа , ас , /. 
Би 1 Іа, ас, /. 
Риісиі, і, т. 

Гош у іи у іи. 

ПиепПип, і, п. 
Пиѵіиз, іі» іи. 
К.іѵи5, і, пг. 
Тоггсш, 1 і», іи, 
Кіра, Ху/. 

Аіѵеи$, і, іи. 
5га§пит, і, и, 

Ьасиз, ІІ5, т. 

Ра!и$, ис1і$, /. 
Маге, і$, я. 
Осеаішз, і, іи. 

Ѵспі © [ 9 ] ф 


Ѵеп* , м. 1 

ш 

5. & 

- з 

3 * 

• 

Ѵспг сГЕЙ, ои <Г 

ОгІСІП 


Ѵспг сіе Могсі ,ои 

^ОѴІМШЬ, т. 

сіе Бсргепиіоп 


Ѵеп* <іе $и<і , ои 

0йіМріПІ) , га. 

сіе Місіі. 


Ѵепс (Юней у ои 

ЗВфѵіпй , т. 

(Юссісіепі:. 

Вели ІСЛ15 , т . 

Ѳфопсб, Млгеб , ЬеПеб 
$ВеК«, 

Теш* Саіте , т. 

ОіВсНер / 

Саіаіе/. 


Ея и /. 

ЯВаЙСР, я. 

ВоигеіПс сісаи, /. 

‘ЗВаПёіЫаГе Г. 

Риііз, т. 

ОЗгипп , т. 

Боигсе , Готаіпе 

О.исііс, Г. 

сіеаи ѵіѵс, ѵсіпс 
сГ. аи , /. 


Соигап* сіе 1’еаи. 

@РгоГ)Ш , т. 

Кіѵіеге/. Псиѵе.я/. 

§1и§, т. 

КиііГеаи, т. 

^Заф, ш. 

Тоггепс , т. 

ЭссдспЬаф , т. 

Кіѵе, /. 

иГег сіпеё §1и|]е$ , п. 

Ьі*> Сапаі , т. 

йиф ойсг (5апд сіпеб 
ѲгсоІ)Шб, т. 

Е*ап§ , т. 

Ъіф, ЯВсфег, т. 

Ьас , т. 

@иП)М)еп$е 0ес, 

Магаі$, т. 

ЭДоѵаіі, ©итр^, т. 

Мег , /. 

ЭДССР/П. 0С с, Г. 

Оссап , т* 

< 2ВсПтссс г 

Л 5 


ТЬе Ш. 

Тпе ЕаЛ-ѵѵЫ. 

ТЬе Ы<жЬ - тшА 

ТЬе 5 оиіЬ-\Ѵіпс 1 . 
ТЬе \Ѵей-іігЫ. 
Гаіг ЗѴеаіЬег. 
Саіт ѴѴсаіЬег, 


\Уа(ег. 

А ВиЬЫе. 

А ѴѴеІІ. 

А Роипіаіп оГ 
-Ьргіп^. 

А 5ггеат. 

А Кіѵег. 

А Кіѵиісг. 

А Вгоок. 

ТЬе ВіпкоГаКітс* 
ТЬс СЬаппеІ. 

Л [юоі ог Репс!. 
А Ьзке. 

Л- МзЛЬ ог Реп. 
ТЬс 5еа. 

ТЬе Оссап, 


Волн» 
Волна. 


Кѵу-Я , СІТОд, П. 


Пийиз, ш, от. 


Волненіе морское. 
ЛриливЪ иошливЪ 
морской. 

ОерегЪ морской, 
бродѣ. 


КХу<$ШУ , шѵад , т 
ПХ>)р-р.уэл , ад, / 
Ар-жопд, і$од, ]. 
’АіуихХр'д, а , т. 
ІЬ^од , у , п. 


^ЕЛи5 тагіз, от. 


АсДйз 


Асе с (Ги 
НессіГизлЦю* 


Ьіииз , огіз, от, 
Ѵасіиіп, і, я. 


ПошопЪ, 


КаганХѵсгр.эд, у, т 


Вііииіит, іі, ». 


Лучина , вырь , 
водоворотѣ. 

Заливѣ, губа. 

Глубина. 


, 45 у /• 
КоХтсод ) У , т - 

ВаіЬд , ез$, ь’$ > п ' 


Ѵопсх, ІСІЗ, от, 

5іпиз, й$, от. 
РгоГшнШаз, ай$,/, 


Земля. 

Гора. 

Долина, удоліе. 
Скала , Каменная 
гора, 
равнина, 


Г і), уу[ъ > /* 
’О^од , сод , » іи 

КоіХад, оЫ> /* 
Пегасе, ад . /* 

ГЫюу , іу ) п 


ЗСолмЪ, пригорскЬ, 
бугорЪ. 
Стре^нині , по¬ 
логость горы. 

Грязь. 

ИХЬ. 

Глина, 

ЛрахЪ, пыл». 

ГесзкЪ, 


Вьѵэд,У,ХсФ <5 ' ,У> 

„ ' З 1 1П ‘ ^ 

Крѵцлѵод , 

Вс^од , № 1 1П 
’ІХуд , узд , У 
П^Ход , у , 

К с ид , юд , /* г 
ЧГаррод ,*> У 


Тегга , ае , /, 

Моп$, «5, VI, 

ѴаІІіз, І5, /, 

Ііирез, і$, /. 

Ріапігіез, еі, /. 

СоІІІЗ , 15 , сК- 
и из, і, ѵі. 
Бесіішиз , агі«, сіе- 
исхігаз, аіі $, /, 
СсЕпит , і, я. 
Ілтиз, і, от. 
Ьииіт, і, я. 

РиІѵІз, ^гіз, от. 
Агепа, *,/. 

Ѵа^ие Ѵа§ис , опсіе , / 

«ЗШІІе, Г. 

А \Ѵаѵс. 

Гіог, Магёе, /. 

ЭДссг&Риф. Р 

ТЬе Тісіе. 

Пих, ег КсЯих сіс 

§(иф ипі) @ЬЬе Е 

ТЬе По\ѵіпд. 

іа тег , пг. 

іЬ.е ЕЬЬ. 

Вогеі, Кіѵа§е, тп. 

Щл і><$ ЭДеегё п. 

ТЬе 5Ьоге. 

Сиё, гг. 

5и«1) , «о пит СчігсІ>^ 

Л Гога оі ЫіаІІоѵг. 


ГОШ € 


Реіи^е, тн. 

©йпЭДиф , Г. дго§е 

А Г)сІи§е. 


ИсЬегГфшеттипд. 


Тоипті , СоиГ- 

< Жа|]стпі'ЬеІ , 0ти 

А \ѴЬіг1-роо}. 

Гге >п 

Ьсі , т. 1 


Со](с,м. Еауе,7. 

ЭДесгЬиГеп, т, 

А Вау. 

РюГопНеиг, /. 

^ісф/ ^ 

РеріН. 

Тегге , /. 

€г&е Г. 

Тііе ЕаяЬ« 

Мопа^пе , /. 

Мот , т. 

^сгд. т. 

А Моипгаіи. 

ѴаШе,/. Ѵаіоп т. 

$!)а!, п. 

А Ѵаііеу, 

КосЬег,»;. ІІосЬе,/. 

$1фре / /. 

А Коек. 

РЬіпе , гаіё сат- 

ёічпс , € 

АРІаіп огСЬатрайи 

Р а 8 пе > /• 


Соіііпс, /. Соіе- 

фйзс(, и». 

А НіЦ 

аи, ю. 


РспсЬат, от. 

фегйЬ()(іпдм,п.0|с&ісЬ 

А СІіШ 

Воиё, Стопе , /. 

5 е еіпсё ЗЗсгае*. Г. 

$011), т. 

Оігг. 

ВоигЬе,/. Ьітоп,от. 

0ФІЙШШ, т. 

Миа. 

А г" Не , /. Тегге 
ёЬіГе , /. 

’Зфоп, т. 

Сіау. 

РоиіГіёге, /, 

0МІіЬ , т. 

РиЙ. 

§>Ые , от. 

0Й11&, Щ» 

5#й4* 


Круд* 

Крупный песокЪ, 
хрящъ. 

ЛЪль , отмВль. 
ОсгпровЪ. 


"Аіха$о$ , аОу , у. 

2ѵрп$ , , /. 

N^ 05 , ѵ , /. 


Сіагв», », ?, 

5уг«з, іиш, /. 
ІпГиІа, х, /. 


III. 


О камняхЪ и 
рудахЪ. 

1^-амснь. 

КамешекЪ. 

Крсмсн*. 


ЛіЗшу каі 
МетаКкшу. 

п 

Аіе-г^а, а$, Г. 
у, Г. 

Пі^іпде, у } т. 


брус Ъ. 


’АхеѴц, ѵ,5,у. 


Ре Ьаріс1іЬи5& 

Меміііі. 

8лхит , і, я. 
Саісиіш, і, т. 

5ІІСХ , ІСІ5 , /. 

Со5 > ои$, /. 


Оселка. 

МагнишЪ. 

Ноздреватой ка¬ 
мень. 

МарморЪ. 

ГагашЪ , гагагпка. 


Васгаѵсд,са'у,/. 
Мауѵ>)$, 'ѵугод, яг. 
Ккг<п^і5, 

Ма^та^оѵ. у, я. 

Г ауат >) 5 , у , я/. 


Ьусііия Іарі*, я». 
Матвея , ей$, я». 
Ритех , ісі*, т. 

Магтог , огіз, н. 
Са§аіс5 , х , т. 


Янтарь. 

АлябастрЪ. 

АхатЪ. 

АспидЪ. 
Хрусталь. 
бисерЪ, жсмчугТ. 
ИзумрудЬ , сма- 
рагдЪ. 

(%>а. 


’'НХея1^сѵ,у, я. 
’АХабад^ітѵ)?, у > т. 
’А^аттчд, у, т. 
’1а(Г7П5, іЗ'од 
КрілгтаХХод, у 1 т. 
Маруа^т>] 5 , у, т. 
ЗЕр-а^ау^сд, у 

Ѳйоу, у, п. 


Биссіпит , і, я. 
АІаЬаіЫісз, х , яі. 
АсЬаіез, ж , я». 
ІаГріз, ісііз, /. 
СгуЙаІІиз, і, /. 
Магната , х , /, 
Бтага^из , і, я». 


БиІрЬиг, шіз, я. 

Сга- © ! із] © 


Спѵіее, т. . 

^іс^ГапЬ, ш. 

СгаѵсЬ 

Вяпс <1е 5аЫе,ж. 

©апйЬап?, Г. 

А БЬсІГ. 

.І5ІС , /, 

ЗпСсІ , г. ^рІапЬ , п. 

Ап ЫапФ 

Без Ріеггез еі 

<3е5 Месаих. 

III. 


’ЗЗоп &еп €>(еіпеп 

л 

ОГ $юпез ап4 

(уоэГе ріегге, /. 
К.осЬсг, т. 

ипЬ ЯЙЛаИю. 

Мссаіі. 

©*, т. 

Д Сгеа* 5гопС, 

а Когк 

Рем саіііои, т. 

вісіпфеп/ п. 

н ХСѵ/СК^ 

А РеЬЫе-Бгопе 

Ріегге і Геи , /. 
саіііои , т, 

^сисгДсіп , &іс(Ж 
(Теіп, т.І 

А Піас-Бсоос 

Ріегге і аі^иіГег , 

2В#«п , (ЗДсіГ* 

А \ѴЬес-5сопе. 

Ореих , /• 

І^СІП, т. 


Ріегге (1е соисЬе,/. 

чкоЬіпІкіп , т. 

А ТоисЬ-Лопв, 

Аітапс, т . 

ЭДастс(|1ет. т. 

А Ьоз^-Лопе. 

Ріегге ропсе, /. 

фітв(1еіп, т. 

А Ритісе Лопе, 

МагЬге, т. 

■^аусі, т. 

9)?агтсІ,т. 

МагЬ'е. 

35ег9шс1>й, п. ГсГнѵст , ]сж. 


^ег ЭДда^еіп. 


АтЬге, т* 

95егп(Ып, т. 

АтЬег. 

АІЬЗсге, я». 

ЭДаМТег, т. 

АІаЬ.йег. 

А§а«Ье, /. 

$1аі|кт, ш. 

Ап А§аіе. 

]а^ре, т. 

Заірі*, т. 

А [лГрег. 

СгѵЙаІ, т . 

&гі|М, ш. 

СгуДаІ. 

Гегіе , /. 

«}УгІе , Г 

РеагІ, 

Етсгашіе , /. 

0тШдй, ш. 

Ап ЁшегаИ. 

БоиЯге ; я. 

, 0фП?фІ , т. 

І Вгітйопе. 

КупсросЪ, 

) ХаЛкауЭзд, у, т. 

ВдпЪ у красной ка¬ 

МіХЪ$, у,/. 

рандашѣ. 

Мг^эѵ, у, п. 

Селитра. 

бВлая глина. 

Гу} К07Г^Си(^Ѵ|5 у , от. 

мѢлЪ. 

К^гікѵ) уѵ), %,/• 

ГипсЪ. 

Гифбд , у, /. 

Земляный, камен¬ 

А’ѴЭ^а^ о^ѵктод. 

ный , пещерный 
уголь. 

Латанія, а$,/- 

КаменодВлъця, ка¬ 

меноломня э мѢ- 
ешо гдѣ камень 
лсмаюшЪ* 


Стекло. 

ХаХод, аХу 
МегаХХоѵ, аЛХу, п. 

руда , металлЪ. 

Минералы. 

’О^жга, ш/. п. 

рудокопный за- 

МгтаХХоу, а ХХу, п. 

водЪ, рудникѣ, 
рудокопня. 


Золото , злато. 

Х^ікгзд, у, от. 

Золотым заводЪ , 

X русг 0)*У%«5 И д «У, «. 

златокошіж, зла- 

токспная ям?. 


Серебро, сребро. 

"А^уѵ^од , уру , от. 

Зеленая мѣдь. 

’0^й^с(Хкоу 5 аХку,и. 
ХсіЛкс^) Ь) ///• 

Красная мѣдь. 

ЙСелѢзо. 

ХпЗЧ^од, >іру , от. 

укладЪ у сталь. 

ХаЛѵѵр, %аЛи&э$, от. 


Ѵіігіоіит , і, й> 

ПиЬгіса, х, /. 

№ігит , і , я. 

Магда, х, /. 

Сгеіа , х , /. 
СурГшп , і, я. 
СагЬо , опІ5, ГоіП-* 
]і$, т. 

Ьарісісііпа , х , А 


Ѵигит , і, п, 
Мсоііит, і , п. 
Міпегаііа, іит, Н% 
ЗсарсепГиІа, г,/, 

Лигит , і, 
Аигі&сііпа, ас , 

Лгдепіит , і, я, 
ОгісЫсиіп, і, н< 
Лез , аегіз , п. 
Геггит , і, п. 
СЬаІуЬ*, Ьіз, ы. 

Уіігі* 

Соррега? ог ѴіігкЛ* 


Ѵіиіоі, да* 

СВІІГІОІ , т. 

таЯсг, п. 

Осге гои®е,/. Вгип 

ЗДсІ/ 9\6(!)с1|1ст ш. 

сі’ Лп^'еіегге , да. 

0й!рс!сі’, т. 

Гч ісге , да. Баіре- 

іге, да. 


Маше , /. 

ЗДеі^с ©ішдтЙ»*, Г. 
^іагдеі, т. 

Сга'Ге, /. 

&т&с, Г. 

Ріасге , да. 

01ф$, т. 

СЬаіЬоп сіе гегге да- 

01еіпРоІ)Іе, Г. 

Саггіеге , /, 

вМ'пЬгисГ), т. 0(еіп# 
дгиЬе, В 

Ѵегге, да, 

©Кі?, п. 

МеіаІ, да. 

ЭДсСаП , п. 

Міоегаих, да. 

ЭДІПСГйІІеП , рк 

Міпе, /. 

€г$фп»Ьс / В ЗЗсі' 3 * 

Ш?, п. 

Ог, да. 

©0», П. 

Міпе сР ог, /. 

©оШдгиЬе , С 

Аі^епі, да. 

©і!Ь«, п. 

Ьаігоп , Лігаіп, да. 

^ШсЦігІд, п. 

Сиіѵге, да. 

^ирГег, “• 

ІГеі, да. 

€і(іт, п. 

Асіег , да, 

пи 


Кискііе ог Иес!- 
Окег. 

Закресег, 

Маг!. 

СЬаІк. 

РІаіЛег. 

Ріі-соаі. 

Л Оиаггу. 


ОУ*. 

Мега): 
МіпсгаІ». 
Л Міпе. 


СоИ. 

Л Міпе оГ СоУ. 

5і1ѵег. 

Вга!$. 

Соррсг, 

Ігоп. 

5іее). 

С«»И © [ «*] ® 


СвинецЬ 

Мо'Хі&^сд, у, ОТ. 

РЬтЬит, Ьі , п * 

Слово. 

Ка(Гсчте^05, ОТ. 

1^05/0^ у от. 

Зіаппит , і э я. 

ртуть 

Агрспшт ѵіѵит,#. 

К вас ум. 

Хгѵтх%^іа, ад , /• 

АІигпсп іпі$ , я. 

бѣлила. 

Ч' , »|А|луЭ , о$, иОу, от. 
КоХХа, ѵ)5, от. 

СсгиГГа , х, / 

Спайка. 

Гсггитсп , іпі$ , Я* 

Сурикѣ. 

М1ХТ05 у, /". 

Міпіит , іі , п. 

К инока р». 

Кіті&х^і, ссо 5 , я» 

СіппаЬагІ 5 , І5 , /. 

Ржавчина,яа мѣди 

*Іо$, у, р^аХкУ, от. 

Асги^о , іпІ5 , /*• 

ржа , *рь. ОчасгаяхЪрас- 

IV. 

Пел тшѴ 

* ѵ ж «ч* 

Ве РяпіЪиз & 

ПІІІНІЙ. 

АррепсІісіЬіи ріап* 


ГЫК Ф^ТШК'. 

игит. 

растеніе , ро- 
* сада. 

фТтоѴ, У, п. 

РЬпм, *, /. 

Дерево. 

Деи$^ву, и, Я. 

АгЬог , огі$ , /. 

Кустѣ. 

Ѳа|лѵо5, у, от. 

Ггиіех, ісі$ , я. 

Трава. 

Вэтауѵ), 7 ) 5 , у*. 

ИегЬа , я , /. 

Корен». 

'*Ч«> > 15 , /• 

НаЛх , ісІ5 , /. 

Пень. 

ХтгХе^05 вС5,У5,я. 

Саисіех , ісі$, Я. 

Стебел». 

КекЛэ$ у, я. 

Саи!і$ , і$ , п. 

Дерево, дрова. 

НоХоу, у , я. 

Ьі^пит , і , П. 

Лѣсѣ на строеніе. 

"ТХт, 7 , 5 ,/-. 

Маіегіа , ж , / 

Слой вѣ деревѣ. 

Ктѵ^шу, оузд.у*. 

Рейеп , іпі$, яг. 

Сердце яЪ деревѣ. 

МоеХо5, у, от.’Ет- 

Месіиііа , * , Л 


, „ ? 10 ^ > / 


Сокѣ. 

ХиХз5,у ? от. 

Зиссік, і, т. 


Кор* 

р!ошЬ , М' 

Е аіш , » { - 
ѴіЙ»г$епІ, 

ДІип , <**• 

СеюГе, /• 

5оис!иге , /• 

ѴегтШоп , 'Я. 
СіпаЬге, /Я. 

Ѵегсі (1с 8 ГІЧ " ѴеГ 
сіег, ?я- 


Бе се ^Ш ЙІІ 

Ряпіе <1с5 ріапіе?, 
ои с^иі у а <1и гар- 
рогг. 

]р1ате , /. 

ДгЬге , м. 
АгЬг'вГеаи , м. 
НегЬе , /. 

Цасіпе , /. 

ТГгопс , >я. 

Ті§е,/. 

Ей ВоІ 5 , 7 Я. 

Воі*с 1 ссЬагреіпе, т. 
Ѵеіпс <)е ВоІ 5 , /. 

Мсьііе, /. 

&Ѵе , /. 


і х ' і 
ЗЧг», п. 

ЗИП, П. 

ОиссРрИчг , п. 

2Паип, т. 

ЗМеьш.чІѴі (2>(Ьтіп& Р 
РогЬе і. @с1)ілзіоіі) , п. 
ЭДеппіз, С 
ЗіппсЬсс, т. 

^ирра’го)!, ©пт* 
_ Грап , т. 

I IV. 

Я 5 ои 1 >еп ХШсп 

&СР ЭДЬИЦЮ. 
Флейце, Г©еЫф$, п. 

35аит, т. 

Ѳіаі^с, Г. 0 (шф, т. 
©ѴОЗ і п. 

ЗВице!, Г. 

0мтт ат 33аите,т. 

&спдс1, 0(іс !, т. 
4>!$ , п. 

35(1111)0!$, п. 

( ^^ сг /5ілЬсп’т^)о1$с,іі 

ЭДаіР, п. 

' ЗЗлит^г, т, 

В 


Т-еасІ. 

Тш. 

Оі'.кк-ПІѵег. 

АІит. 

\ѴЬііе-Ьса< 1 . 
Бойкіе г. 

Н,:с1 Ьеасі. 
Ѵегтіііоп. 
УекЬ^геаСЬ. 


ОГгііе Ріігі 5 лги! 

Афип&з оГ Ріапм. 


^РІапГ. 

А Тгсе. 

А 5 ЬгиЬ. 

Ап НегЬ. 

А Коог. 

ТЬе Тгипк ог Во- 
сіу оГ а Тгсе. 
А Біаік. 

\Ѵооа. 

ТііпЬег. 

ТЬе Сгаіп оГ іЬс 

\Ѵоо(1. 

ТЬе РпЬ. 

ТЬе Бар. 

Есогсе 
Кора , кожа на 

Д‘:рег,Ѣ. 

СукЪ э вѣтвь. 

Лоза 5 розга , 
жезлЪ , пру тЪ. ! 

ЧерешекЪ , при-! 

вивокЪ. 
ОгпроспіокЬ ошЪ 
корня, отрасль. 
Почка* 

Отрасль , вѣтвь. 
ВІЗтьвь зеленая. 


ЛистЬ. 

1}вѢтЪ, 

ІТлодЪ. 

Ножка , стпебе- 
лекЬ, хвостикЪ. 
Терніе. 

Шелуха сверхЪ 
орѣховой скор¬ 
лупы. 

Косточка. 

Вилка. 

Кисть. 

Шелуха , луСка. 

Шелуха , стпру- 
чекЪ. 


© [ ] © 
ФХоіз'д , у, т. 
КХа<5од, у, т. 

'Р к, /. 
Клсоѵ, ѵод, т. 

Парафу ад, ай од, 

’ОфЭаХ^Сд, у, 
ВЛяд-од у, щ. 
КХа^зд фуХХо^ѵ)д . 

у , €зд , ПетиЛоѵ 
ФуХХоу , у , п. 

АѵЗод , год , уд, и. 

Ка?7гэд, у т. 
Ііо^юѵ, іу , п. 

’ АняѵЭ-а, Ж,/- 
Кутіа^од , а^у, т. 

"ЕХі^ , ікод , /. 

Во'т$и$, у од,/. 
ЕХуг^оѵ , ут^у, п 
Кг^атюи, іу, п. 


Согсех , ісІ5 , пі. 
Кэтіи , і, т. 

Ѵіг$а , ж , /. 

Зигсиіиз, і , да. 

5ю1о , опІ5, т. 

Сетта , х , /. 
Оегтеп , іпІ5 , и. 
Ргопз , ІТОПСІІ5 , /. 

Гоііит , іі, я. 
По* , Яогіз , УН. 

ГгиЙи» , и? , я. 
Ресіісиіиз, і, т. 

Яріпа , ае , 
Кисатетит , і , я. 

ОЯісиІит , і м. 

Сіаѵісиіа , ае , /. 

Касетиз , і, т. 
СІита , ае , /. 
5і1Циа, ае , /, 

Скорлу- 


Егогсе , Л 

ВгапсЬе , /. Иа- 
теаи, т • 
Ѵег^е, Ва§ис«с, /. 

Еіис , СгсЙГе, /. 

5иг§еоп, т. 

Вотоп, т. 
Веітоп , т. 
ГеиіІІе ѵегіе. 

ГеиіІІе > /. 

ГІсиг , С 

Ггик , т. 

Оиеиё с1е$ ігиік , 

Еріпе , /. 

СЬаіоп , т. 

Ыоіаи , т. 

Тепсігоп , т. 

Сгарс , /. 

Ваііе, ВоигГе,/ г . 
СоіГс, СоиЯс , /. 


® [ г 9 ] ® 
Эѵіпйс, Г. 

Щ, ЗЮСІ 0 , т. 

Зѵифе, Г. 0(ос?, т. 

2Вй(Гешіб , Оп оиб Ъог 
^Шиг^сІ тяф^. 

5йіо{ре, Г. 

©рго&іеіп, п. 

©сшит З'ѵсій, т. РаиЬ 
Ьсс ЯЗоите, п. 
52 МлК/ п- 

ЯЗІйфе, ЗМите , I 
$гифі, Г. 

%(«с1 ат &Ы!, т. 
3)огп, (^гафе!, га. 

©шіе 0сІ)аі< иЪег &сс 
фй|с!тф , Г. 

в*еіп іт ОЬ|1с , т. 
©СІЬСІСІН , п. (Ш Ьсп 

СШеітгсЬсіи 

^гтіЬс, Г. 

5ѵопіІ)йІГе, ерф, г. 
1 0фо!с, фйі|е, Г. 

В х 


ТЬе Ваік. 

АВоиоЬ огВгапсЬ. 
А Кой. 

А 5ргі§ , СгаГі ог 
Бсіои. 

А Бискег, БЬооі* 

А Вис!. 

А Бргоиг. 

А ^гееп ЬеаС 

А ЬеаГ. 

А ВЬЯот ог По» 
лѵсг. 

Гшіг. 

А ГооЫЫк. 

А Ргіскіе. 

Л Саікіп ог Раіт. 

ТЬе Бгопе оГ апу 
Г і ии. 

А СІаГрег ог Теяк 

<Ы. 

Л Сіийег. 

А Ііи^к. 

А Рос! ог СоА 

Содое 

ч 


Скорлупа, 

Ость, 

Ядро, 

Ягода. 

ОрѢхЪ, 

Желудь. 

Шишка сосновая, 

ХворостЪ , рож- 
д*е, прутіе. 

Колѣно. 

СнопЪ, вязка. 
ИІепа ,стружки. 


О травахЪ. 

,Зм*евЪ языкЪ. 

репникЪ , Корс- 
левииа трава. 
ПрострѢлЪ ка¬ 
менной, 

СабурЪ, 

Вѣтреница. 

АнисЪ. 

Курячья слѣпо¬ 
та 


СЗ [ =0 ] щ 

КеЛофо$ } ез5 у, і 
АЭ-'О^, е^сд, пі. 
П^Ѵ,^од, іи, 

К опкод, у, пи 
К а^ѵоѵ, уу, п. 
ВаХлѵод, аѵу,/. 
Кшщ, У, 7 //. 
Ф^г/умоу, іу } и, 

Г оу и , атсд & <уу- 
у:д, 72 . 

А/о-р.ті , >)д, /. 

^ «код , /. 
іу , и. & 
(Ткіи^аХідод, у, т. 

V. 

Пслі Взгаиыи. 

оф ю'у'Кью’а'аѴу^.п. 

Китсать^оу, іу , п. 

'ітгтгоо'/ХіѴоу, (Ѵу > п - 

’ЛХоѵ), о'>!?,/• 
’Акгр-ыѴо, Ж» /• 

’ Аукгоу, (Ѵу , и- 
ГаХгофі§> 


Раіатеп , іпі 5 , К, 
ЛгіЛа , ае , /. 
Хисіеш , і , да. 
Васса , ае , /. 
Хих , писі 5 , /. 
СІЗПЗ , сііз , /. 
Сот» , і , да. 
Сгетіит , 11 ,»* 

Хосіиз , і , да. 

Баісіз ,• і$ , т». 
ЛПиІае , агит ,/, 


Ое НегЬіз. 

ОвЬіо§1о{Гит,!,л 

Еираюгіит , іі, іи 

+ ІІІрроГс 1 іпиіп,ін, 

Ліое , е$ , /. 
Лпетопс , ез , 

Лпіійт , і , п. 
Ьатіиіп , іі, я. 

* 5 рссіе$ а ріі. 

Арти- 


© [ 21 ] © 


С^ие , Есогсе,/. 

©Фйіе , Г 

А $Ьеіі. 

Е.ігЬе , Со Не, /• 

вріГк ст &сп 2(с!)ѵеп, Р 

Ап Аѵѵи ог Вгагі 

Реріп , м. 

Дет і т. 

А Кегпеі. 

Влуе^Сгаіпс , /• 

Фет/ Г 

А Беггу, 

Моіх , т. 

Р 

А Мм. 

СІапсІ , т. 

©феі, Г. 

Ап Асогп. 

Ротте сіе Ріп ,/. 

“ЗГаищарГеп, т. 

А Сопе ог С!о§. 

Вгэ(1‘.ііІ!е5,/. Вгап- 
с!іа»е , т. Воиг- 
гбе /. 

Зкі^оіз, п. 

Вги$Ъ\ѵоос1 ог Вд¬ 
ую. 

Коеисі , т. 

АчПОССП , ш. 

А Кпоі ог КпоЬ, 

Га§оі,/я.ЕаГсіпе,/'. ОЗйпМ, 05йГфЛ/ т. 

А Г১ог. 

Сореаи 0 пи 

0рмі , го. 

СЬірв. 


ѵ. 


НсгЬез. 

Ь ап^ие сіе Гег- 

рСііГ } /. 

Л«гішоіпс , /♦ 


НірроГеІіпит , и. 

Л!оё , ЛІо<?5 , т. 
А потопе, /. 

Апі$ , т. 
СдІеорГи, /. 


23рп ЯгДийгп. 

{^фітідещйпбігіп , 

^рссіі'гаиГ / п. 

ОЬсгтсппід , ОЗшф* 
шиг 5 , Р 
05аЬе?і’аіи,5(!срдп^іі(сІ) 
^еісѵіеіп , п. 

Ш, Г. 

<2)фІоГепЫиІ>те , Р 

ОЗоФ'ёЬш I т. 
$(піё, ш. 

^аиЬс ^с|Тс(, Г. 


ОГ НегЬ’з. 

^Осіегз-іоп^ие, 

,Л§гітопу. 

АІехаЫегз. 


ЛІОС 5 . 

Апетопу о г \Ѵіпі* 
йо\ѵег. 

Лпі(е. 

АгсЬап§е1. 


в з 


Ат- 


ДртичокЪ. 2ксХіфіод, У|ЛУ , т 

Дикои перецЪ , "Ассизу, сс^У, И. 
перешникѣ. 

Чертова борода , 'Асгла^ау од , у } ;//. 
громовой ко¬ 
рень ,спаржа, 
яодчесЪ. 

ГребиикЪ. 


Сіпага , ас , /. 
ЛГагшп , і , п. 

Афага^ш, і, **• 


Сагу орЬ у Наіа ,ае, / 


Ячмень. 

ВасиликЪ. 

Пчельной листѣ, 
бобѣ. 

Меді&жье ушко. 
Свекла , буракЪ. 

буквица черная. 

Повилишные ко¬ 
локольчики. 
Пхиновникѣ. 
ВасилекЪ , ва¬ 
сильковой 
цвѣтѣ. 

Огурешная тра¬ 
ва. 

Порченная по¬ 
мощь. 

Переступень,па¬ 
раличная трава. 
Греча , гречу ха. 

Кодовый языкѣ. 


|’ІІНІ|Д. 0 У , іріу , п. 
МеХіссофгАЛсу, » } и 

Каарісд, сі[л у , т. 

Теѵг'Коѵ, «, п. 

\ КіѴ^оѵ , у , п. 

іЛаі; , анод, /. 

’А^ід-оХо^іа, ад , / 
Киаусд , у , т. 

В Зу ХаіСГСГОН,0)<ГО'У,«. 

’АнауаХХід, і$»д,/. 
В?ио оѵіа, ад , /. 
Т^ауотп^оѵ, иру, я. 
ВзуЛйОЧГОК , у , п. 


Ногсіешп , еі, я. 
Осилит , і , я. 
Ме1іЛорЬу1Іит,і>»- 

ГаЬа , ае , /. 
Аигісиіа игП , А 
Вега , ае , 
Веюпіса , сае, /. 
Сопѵоіѵи'иь, і, м. 

АгіЙоіосЬіа, ае,/. 
Суапиз , і , т. 

Богато , іпв , /. 
АпадаІІь адиаиса/. 
Вгуопіа , ас , 
Гедоругит , і, я. 
ВидЫГит , і, я. 
[*3] 


АгеісЬаиі , т. 
ЛГагит,саЬагеі:,»;. 

АГрсг^с , /. 


Сагу орЬу Паи, Ьс 

попе, /. 

Ог^е, /. 

БаПІіс , т. 

Вайте , т. МсІіГ- 
Гс , /. 

Кёѵе , 

ОгеіІІс сІ Оига,/. 
Роггёе, /. 

Веюіпе , /. 

ѴоІиЬіІіа , ЬіГеі: , 
Ьііегоп , т. 
АгійоіосЬс , /. 
АиЬіГоіп, Вісиёия. 

Воиггасііе, /. 

АпараІІЬ а^^ті^ие 
ЬесаЬип^а , /. 
Вгіоіпе, Вгіопе, 


лоіг , га. 
Ри^ІоГе , /. 


$МГФос? , Г. 

АгіісЬоке. 

фа(с1п>иг$, С 

ЛіагаЬасса. 

(^рагдеі, га. 

АГрагадоа 

03спсЬісСаш>игі , Г. 

Аѵспі. 

©сгЦсп , ІП. 

Вагіеу. 

33а|і1ісп?гаиг, п. 

ВаГіі. 

фопідЫіфте , (■ 

Ваиіт. 

пенями, «• 


^ЗоІ)пс , Г. 

А Веао. 

35ѵііспі'і)іІсіп , п. 

Всап-еаг. 

Эѵофе ЭѵйЬс , 35е(е. Г. 

Веес. 

03сг©піепВсаы (, п. 

Всіопу. 

Заипдіофе , Г. 

ВіпПѵѵеесІ. 

Орегіисер, фо!)1шг&, *• 

ВіаНиок. 

ЗѵошЫ.ите , Г. 

ВіиеЬоиІе. 

ЗЗиггаде , Г. 

Вога§е. 

ЗЗафЬипде, і. 

Вгоокііте. 

Заиппік, ©ісЬпйЬс/Г. 
фітЬееЕйгЬіЗ , т 

Вгуопу. 

фсрЬЛот , п. ЗЗиЛ# 

ВііекѵЬеас. 

госдеп , іц. 


ОфГеЩияд* , і 

ВидІоГз. 


га§с. 


В 


Ваг Лапу шникЪ. 

Л апу ш к и кЪ 
большій. 
Сопина стрБла, 
Капуста. 


НаиЭчсУ, у, п. 

’ Алнасу, біу, іи 

К?ар$У), уд, /. 


Каменная мяша, КаХа{Л.Ѵ'Э'>) , 
роменЪ, ромашка АуЭ’грид, і $0$ , /. 


Ьярра , ае , 
Реііопаіа , ае , У* 

Гігпріпеііа , ае > Г. 
ВаІГіСа , ае, спрі- 
іаіа , /. 
СаІатіпіЬа , ае 

СЬатастеІит, і, Ну 


*МарьинЬцвѢіпЬ, 


Аѵхщ, &0д, /• 


ЬусЬпІі, ІСІІ 5 ,/. 


Мс рковь, 2гаф іАГѴо$, ІѴУ, 7Л- 

ТимонЪ, тминЪ, , У , ТП. 

ЧистякЪ боль- ХеМ$0УЮУ, І У , 77. 
той. I 

Золототысячная КсѵТсіѵ^іОУ , І У , 77 . 

трава. | 

Лѣсная редька. Гсу'уоЛІ^ 1^0$ >/* 

Кервель, Хяі^гфуХХой , У, Я. 

Мокрица , куря- ’АХспѵѵ), 
чьи черевьі. 

ІГлгпилистникЬ, ЛіѴТафііККОУ , У, Я. 


РаЙіпасд, ае, іепиі-* 
Гоіт. 

Сагит , і , я. 
СЬеІісіопіит пк-циЗ» 

Сетаигіит , іі, Я. 

КаріЙгит , і, я. 

СЬаегерЬуІІит, і,Я. 
АІПпе , ев , /. 

РегиарЬуІІит, і,«, 


СтепнМЙ шал- ' О?[МУ0У, іѴу 1 11 . 

фей. р 

Пырей , пьяниш- х Ѵеѵ$Оіи$КлуЭ'ІОУ , 
никЪ. і Іу, 11. 


Ногтіпит , і , Н. 

РГсисІотсІашЬі- 
ит, іі. 


■ ■ --- - - .... . И - - I ■ ' ■■ ■ . . « 

*) разные р' аы марьина цвѣта : С Ьаісеіша боярская 
спесь 5 ѵ[[сс[а гк>га , ІусШі ѵ'і[сагіа , дрема или см с* 
левка ; Харопагіл соколій перелетѣ $ /с&еіиш ІусЬпіі 
ибга , куколь, 

Мать | ВдчЬпе,/. ^чІсКепЫиГ, п. 

СіаиеГОП , Сіои- ©сіпЬппіг {, € 

ІСГОІ1 , т. 

РітргепсІІс , /. ^ітрегпеЯе , Г. 

СЬои , т сЬои са- , т. 

Ьи> , ой ротпіё. 

Саіатет , т. Рои- ^Зсі’дтш^С , € 
1іо* Гаиѵа^е. 

Сатотіііе , /. I $апиВсп?Г<Ш( , п. 


ЬусЬпіі, /. 
Сагоіе, /. 


©гсфпеШсп , 
ЭДотіЬС/ С 


тсі т. 
С. «Кіѵ 
І)СІ, га. 


Л Виг. 

Л Вигсіоск. 

Вигі’ег. 

СаЬьа^с. 

Саіатіпе. 

Саілотіі. 

Сашріоп». 

Сагоі. 


Сагѵі, пг. 
Есіаіге, /. 

Сстаиг& , /. 


< ЖісГсп?иттс(, га. Сагшу$. 

©фШІЬепРгаиГ, п. СеЫте. 

© 0 І 0 ППИ&, Г 

^аиІспОдйШепваиг, п. Сспюгу. 


МігГиоі , ѵсіаг , т. 

Гспѵе , /. 
СегГсиіІ , т. 
Могіпс , (. Мои- 
гоп , т . 
Оиіпіе-ГеиіЦе , /. 

Огѵаіе, /. 


‘ЗВПЬеѵ ЭѵсНісІ), т. 
ЗШчІГгаиГ, п. 

фшіеіФйіт, га. 

^ошепНН / т. $сі<з* 

гоиі’і > Г. 

©фагіер , т. 


СЬагІоск, 

СЬегѵіІ. 

СЬіскѵсссІ. 

Сшдис&П. 

СІа г у. 


Ѵѵга'іе, /. 


ЗДіІйе ЭДапСИГоГ*/ ^ Соскіс. 


© [ 16 ] ® 


ІІатпь и мачиха , 
жеребячье копьі- 
іпо, бѣлоко¬ 
пытникѣ. 
КишнецЪ. 
Орлики , коло¬ 
кольчики. 
Калуферѣ. 


Б^юу, «ѵ,/. 


Ко^юі/, іа, п. 


Ко о*то 5 , а , т. 


буквица бѣлая. 


?Ку ра вл иной 
носѣ, у тинѣ. 


рЬжуха. 


ФХс[ЛІ( 7 К 05 , У , 
Герату, іу, я. 

Као5а|хоу , а[лх } л. 


ДютикЪ , ку¬ 
пальница. 
Капуста. 
Лошаково ухо , 
сальной корень. 
Огурецѣ, 

ІІырей , чеснокЪ 
испанскій. 
Кминѣ 9 тимонЬ. 
Дятлина. 


Ват^а'Х'іоѵ 9 у , я. 

К§а^®4, *ѵ)5,/* 
2)у(лфотоѵ, 2/ГУ. я. 

Ілкиоу, у, и. 
Плосок, у, ка^гоу^п. 

Ку^ллуоу, іѴу ,». 
Т^іфі/ХХсі/ [ли^оѵ . 


ИарцысЪ. 

бельцы. 


N а^кісгсгод, кісг<7У, тп 


Копово гуменце, 
попова скуфья. 


Ку коль , пья- 
нишникЪ. 
Коневой іцавель, 
чистотѣлѣ. 


Кронѣ. 


АЦа, а$, /. 
|Ла7Г аЭ-оу , абу , 
і'АуцЭ-оѵ, ^'Оу , я. 


т. 


ТиШк§о , ші$, /, 


Согіапсігит , і, *. 
Л^иіІс§;а , ас , /. 

Сой и$, і , Ьогць 
гит , /. „ 
Рага 1 уГі$ , і$, /. 
Сегапіит , іі, н, 

Мойипіит , іі > я, 

Ка»ипси1и$, і, от. 

ВгаПіса , ас , /. 
ЬутрЬушт, і, ж. 

Сиситі$ , сгі$, от, 
Роггига, і,Гейі1е,«, 

Ситіпит , і, я. 

ТгіГо1іит,іі,іт)иі 
Іагіѵит , к. 
ЫагсіЯів , і, от. 
ВеШ$, ісііі , /. 

Осп$ 1еопі$, ОТ, 

Ьоііит , іі, я, 

ЬзраіЬит , і , я. 

АпеіЬиго , і, я. 


Зміел I 


Раз сі’йпе , т. 


Согіапсіге , т. 
СоІотЬіпс, /. 

Би сод. 

Ргішеѵегс, /. 

Вес (1с §гиё , т. 

СгеЛГоп сіе ^аг- 
с1:п , т. 
Кепопсиіс, )\ 

СЬои , т. 
СопГоІісІе , соп- 
Гоисіс , /. 
СопсотЬгс , т. 
Роігеаі^роггеаи,»;. 

Ситіп , т, 

ТігЯе, т. 

КагсіЯе , т. 
Маг^иеі'ііе , /. 
Оеп: сІс Ілоп у т. 

Іѵгоіе,/. Ѵѵгаіе,/. 

Раііепсе , /. 5огсс 
(1’ОгеіІІе. 
ДпеіЬ , т. 


I / і Чм? 


т. 

п. 


ШшпЬег, ш. 

2КРс(еі), Г. ?[ф(еі;. 

ЭДймптип$ , Е ^ 

(ЬпЙгсше, п. 

фіттеІ$[фІй(|еІ» т. 
ѲгогфіфпаЬеІ , ш. 

Як§ / Е 

фефпсп(и{?, т. 

0І)І г т. 

< ЗВйііплігз, Е 

©игГе, Г. 

2аиф, ш. 

Штітеі, т. 

Шее і т. 

9іЙГСІ|? / т. 

ЭДсифИеЬе , Г. 
^аЙррІаКс , Е 
ЙошещаЬп , т. 
^огпгоГе, шіІЬес 
Гфпхщег ШтстЬег. 

Зішр^сані , п. 0й* 
ХЩ , т. 

©Ш/ т, 


Со1і$-Гоое. 

Согіапскг. 

СоІитЬіпс. 

СоіЬтгу огАІссоЙ. 

Соѵзіірз огРаі^Іеа* 
Сгапее-ЬіІІ. 

СгеЛм. 

Сголѵіоог. 

Соіетеогс. 

Сотігсу. 

А СиситЬег, 
Сіѵе$. 

Сигптіп. 

Сіоѵег^гаГ*. 

РаЛосШ. 

ОаіГіе. 

Оипсіеііов, 

Оагпеі. 

Боек. 

Ш. 

Вга-ч 

Зміеька , змеи- А?ЯЯСУТІЭУ , ІУ, П. 
ная трава. ! 

Земляным орЪхЬ. ВоХѣока^&ѴЮУ, ІМ } П. 

ДевясилЪ , девя- 'Е'ХеУЮУ, ІУ, П. 
тисилЪ. і 

Солнцева сестра. , 10 0$, /• 

Переполошная ’Н^иууюу, ІУ , П. 
трава. 

Очная помощь. Киф^ООЪѴТ), 7]5, 


Маточная трава. ПарЭ'гИОУ, ІУ , 77. 
сѣнце. Мс^аЭ-роу, аЭ-ру ,77. 

ПопороганикЪ. |Пге^$, і$о$, /. 

ЛенЪ. ЛіѴоУ, У , 77. 

КосатикЪ , са-'у ,$ сд /. 

бельникЪ. ъ 1 ■> 

НаперстокЪ. 


Дымянка. 

ТеснокЪ. 

Соколій пере¬ 
летъ. 


КЛ7ГѴ0$,У, 77/. 
2к:$з$су, С$ У, 
■ Г еѵт іаѵѵі, , /. 


77. 


Дубровка , роо 
- іпрогЪ, 
КресгповникЪ. 
Смольная трава. 


ХяііаіЗрѵд, ѵ$$, /. 
’Н^уе^шѵ, оиіод, 

’Атгс^іуті, 7}5, /. 


Тыква. 


К.оХокууЗ-Л , ад , у*. 


Трава. 

Воробьево сѣмя 
Солнечное 
пшено. 


’'Ау?ыд-ід , еид 

ЛіЗ-ОСГ7Ге^|Л.0У, У, Я. 


Вгасопіішп , іі, «. 

ВиІЬосайапит ,і,«. 

I 

Нсіспіит 5 И > и. 

Епгііѵіа , ае, /. 

Егуп^іит , іі , и. 

ЗЕирЬгаПа , ас , /. 

Маігісагіа , ае , /. 
Госпіси'ит , і, п. 
Гіііх , ІСІ5 ? /. 
Ьіпит , і , я. 

ІГІ 5 , ІСІІ 5 , /. 

Оі§ііа!І5 , і*, (. 

Гитагіа , ае , [. 
Аіііит, іі, я. 
Сстіапа, ас , /. 

СЬатаес1гу5, уо$,/. 

Зепссіо , опі$, т. 
Арагіпс , ез, /. 

СисигЬіи , ае, Г. 

Сгатеп , іпЬ , п, 
ЬііЬоГрсгтит, і,я. 

4 } 

Жле- 

Огздоп , т. Зег- 
репіаіге, /. 
Тги&, Еаіпс , /. 

Епик-сатрапе , /. 

Епсііѵе , СЬісо- 
гіс , 

Рапісоі, т. 

ЕирЬга^е , Еи- 
ГгаіГс, /. 
Маігісаіге, /. 
Репоиіі, ш. 
Боинге , /. 

Ьіп , т. 

Ріеиг сіе -Ыз. 

Сатеке > /. 
Гитсчепе 5 /, 

ЛИ , я». 

Сстіапе , /. 

СегтагкЫе , /. 

ЗепеПоп , т: 
Сіоиісгоп, т, 

СісгоиШе , Соиг- 

Й е , /• 
НсгЬг,/. СаГоп, т. 

Сгстіі, т. 


@ Г*9]@ 

©ГЙ9ШІ / га. 

Ога§оп*. 

§тЬпи{?, С 

211ам&, га. 

ЕапЬ-пи(, огРкч 
пис. 

Еіесатрапе. 

€пШеп , Р 

Епсііѵе. 

ЗКйіиШгси, Р ЗЗгаф* 

Ьі|М, т. 

2(изеп(го|Ъ т. 

Егіпго ог 5еа- 
НоІІу, 

ЕуЬгіпЬс. 

ФМгЕМ / п. 
5«пфе(, т. 

^аІ)і’епБгаие, п. 

$1аф$, т. 

ШепЫфМ/ {• 

РеѵсгГечѵ. 

РеппеІ. 

Геапі огЕгакеі, 
Пах. 

Ріо\ѵег-с1е-1исе. 

^ШСДОфиГ, т. 

ОДгаиф, ш. 
ЛпоЫаиф/ т. 

СпШст, га. 

Гох-^оѵе. 

Гшттогу. 

Сагііск, 

Сетіап огГе!\ѵогГ 

©ашагЛюМп' # а. 

Сегтапсіег, 

&т#ті, п. 

^\ІсЬпф , га. 

?ѵйіи, п. 
ЖІгЬіё і га. 

СгоипйГеЬ 

Сооіс - $»га{9 оГ 
Скаѵсг». 

СоигсЬ 

®га$, п. 

ЭДссфиТС; € 

Сгагё, 

Сгетіі ог Сгот< 
чѵеі 


Ьаъ* 


В С зо 3 # 


Еленій языкЪ. 

(ва. 

Фі/ХХіѴід, іЗ'од, /, 

Соколиная тра- 

Н^ххізѵ, іу, п. 

болиголовѣ, дур- 

К иѵноѵ, «у, ц. 

манЪ. 


Конопель. 

Кат*&$, ео)$5 /• 

верная чемерица, 
белена , бѣлая 

г ЕХХібо ^?5 , у , т . 
'То<гх.6ссіло$ ) аілу ) т. 

чемерица. 

рожа или груд,- 
нишникЪ. 

МаХсг^-ѵ) ,>!?,/• 

Хмѣль. 

В %ъоѵ , у , я. 

НІандра. 

Прссгіоу , »У „ /. 

Песій языкѣ. 

КѵѵзуХы<т(7оѵ , 


(ыСГ(ГУ * 72* 

рѣпа степная , 

’Аеі^ыоѵ , ыу , я. 

молодило. 

ИссопЪ. 

ТсГ(7Ы7Г05 , 0І7ГУ , / 

ІакинѳЪ. 

'Так»ѵдэі5, хіуѲ у , ;я. 

Глоздика. 

КаркофкХХо$, у, /я. 

Тесновица. 


Турецкій бобѣ. 

ФаачоХод , &Ху 7 я». 

Волчій ядѣ. 

ДеХфіѴюУ,»», я. 

Лавендуль. 

"Асга^бѴ , у , я. 

Жимолость. 

Хл^.сахѵкх^сгсго^ , 


, *> /• 

Пырей 9 испан¬ 

П^скгоу, у, я. 

ской чеснокѣ. 

Салатѣ. 

ако5, /. 


Ьіпеиассгѵіпа, аеЙ 

Ні гасіит , іі , п. 
Сісии , ас , /. 

СаппаЫ* І5 , /. 

С Іс1ІсЬоги ; , і , у. 
Нуоісуати* ,і, т, у 

Маіѵа , ае, Ьогіеп- 

Ьириіаа, і, '«• 
МаггиЬіит , іі > Я. 
Супо§1оЯит, і, ы. 

5есіит , і } п. 

I ІуЯориз, і, ус 
Нуасіпгііиз, і, т. 

СагуорЬу11и$,і, т. 

АІІіагіа, ас,/. 
РЬаГсо1и$, і, т. 

Соп(оІісіа , ае , ге~ 
8 а!і5, /. 

Г-аѵепсіиІа , ае, /. 
СЬатзесурагіЯиаД/» 

Рогшга , і , я. 

Ілйиса , ас , 

Л. И ЛІЯ 

І_іап§ис сіе сегГ. /. 

5соІорспсІгс. 
Ніегасіит, т. 
Сі§иё , /. 

СЬопѵге, т. 
ЕИсЬо'с , т. 
,|и«|иіатс , /. 

Лкес , тайге <1с 
іагсііп, /. 
І ІоиЫоп , т. 
МаггиЬе, /. 
І»аі)$ие сіе іЬіеп, /. 

]оиЬагЬе , /. 

Ну(оре . т. 
НуасітЬе > т. 

Оеііісі > іа. 

Ліііаіге, /. 

Нагісог, т ГаГс- 
°1е, /. 
Гі&І-сГ аісиеие, т 

Еаѵапсіе 3 /. 

Роггеаи, т. 

Ьа'иив, /. 


® С 31 ] ф 


фіг|ф$ипзе * Е 

Наг«-іоп»«в. 

#пЫфгёгаи(/ п- 

На\ѵкѵ/с«1. 

0фі«ІІП9 , ЯВиК' 

Нетіоск. 

гіф, т. 


фіііф, т. 

Петр. 

9?іс?ппт, Е 

НсПсЬоге» 

ОЗфепЕгаиг , п. 

НспЬапе. 

0юсЗД, ©пгкпрпр* 

ІЫіуЬаикі 

рсі , Г. 

^ОрГе, пи 

Порч. 

зіпкгп , т. 

НогеЬоипсІ. 

фипОДшде, и 

Ноипск-гоп^и*. 

фо:и$п>иг$, Г. ^ттсг* 

НоиГе-Ісск. 

дпш, п. 


гѴГор, т. 

Ну Пор. 

#іасіпфе, С 

А НуасітЬ ог 

сіпіЬ. 

ти, г. 

А ^1у-Яолѵсг ог 
Сагпаііоп. 

^поЬкшфМсм , п. 

Х»ск іп гЬс Ьесіе;. 

Зѵісіпс $йгй|'фс фоіу 

Кісіпеу ог ГгепсН 

П€ , Г. 

Ьсап. 

Эѵіксгіроі'п і Е. 

Ьагкз-Григ ог ЬееІ. 

СйРСПЪсІ , т. 

Ьаѵепсіег, 

Ьаѵепсісг-Соиоп. 

ЗЗошфф , и. 

Ьеск». 

1 

ШмІаШф , »• 

Ьеиісе. 
Лил!». ІКу'іУОУ. У П. 

Солодковой хо- ГЛі/к.уррі^а , /. 

рень. I 

Трилистникѣ чи- Ли%У]У, У)Ѵ 0 $ , до. 
стой.' , ^ 

Ляща, еочевица. Ф«КѴ) , "Ѵ&, /• & фа- 

нод. 

Зор». Ліуѵеіксу, у, я. 

Волч!й бобѣ. У, до. 

Ларина , кра- *і' , у , Я. 

сильной корень. / 

Зинзивей. МаХа^Ѵ), у\д. у. 

ПокрьшЪ, сонное Май< 5 ^ >.уо%а $, у ,до. 
зелііе. 

Женскій волосѣ.’А^іаѵгоѵ, у, «. 

Ноготки. Х^и&иуЭ'е^лсу 7 у,я. 

Маеранѣ. У^У,Я. 

Маеранѣ коти- ’А{Да^«КЗд ЙИУ, /. 
чій. , 

Печеношный бал- Ау^^аТОѴ, у, Я. 
самЪ. 

роменЪ дикій. 

Медуница , ме- 
дунишникЪ, 


Гучьба. 

Дыня. 


АкЭ-г^ід, , /. 
МгХіЛшгзд, у , т. 


Мята. 

Лохѣ. 

Мышьи ушки. 
Волчій ядѣ, вол¬ 
чій корень. 
Чернобыльникѣ. 


'Н^у0(Г/д.05,ссг|лу т . 
В^-дэк, Мѵюй , у, я. 
Музсготд < ‘<5сд, /. 
’акоѵ'ітоѵ, іту, н. 

’А^ггрло-.а, ад, /. 


Ыішт, і! , и, 
СІусупЬіга, ае /. 

Нсраііса , пе , /. 

Ьеп* , т, /. 

І,еѵіЛісит , сі, п. 

I поіпи*, і , т. 
КиЫа , ас , /. 

Мчіѵа , ае , /. 
Мапсігядога, ае,/. 

Асііапіит , і , к. 
Саіепгіиіа , ае , /, 

Маіогапа , ае , /. 
Магит , і, я, 

А§ег*шт , і, я. 

Соти’а , ае , /. 
ІЗітагіа , ае , /« 

Ме1і]ош$. і, /. 

Меіо , опІ5, т. 
Метка , ас , /. 
МиГіиз, і , т. 
РіІоГеІІа , ае, 
КэреІІи*, і , ш, 

АиетіГіа, ае , /. 

Ц*р- 

1>і« , т. 

© [зз ] © 

Ше, Г. 

| Л ЬЩ. 

ЬісогізЬ. 

Ке^ІіЯе , /. 

Ѳн&'.)іЛ$ , п. 

Н;-раііфде , /. 

бс&егРгаиГ, п. 

□ѵегѵог*. 

Ьгікіііе , /. 

2іп(с, Г. 

Ьспгіі*. 

ІлѵёсЬе , /. 

?и?Ь(1(5с?сІ , п. 

Ьоѵлде. 

Ьирт, п>. 

^сцЬо()ііе, ^ 

І1.иріпе$. 

СіГаП^С , /. 


МасЫвГо 

Мдцѵс , у. 

*1'аррсІ, т. 

Ча!1о\Г. 

Млп(1га»оге , /. 

2Нглип. 

VI іпйгзке. 

СаріІІаіге , /. 

^гаиепЬааг , п. 

М .Иеп-Ьаіг. 

5оис і , т. 

Эѵіпйс!ЫиІ)тс, Г ^Шаг» 

МагіроІЙ. 

МагіоЬіпе , /, 

({спЬаігі, п. 
ЭДдІогап , т. 

Мапогэт. 

М-іЙіс, т. 

ЭДаІЬсЬ / т. 

ПсіЬ Майіск. 

Еирагоігс , /. 

Ойсстеппі'з, т. 

Ь\ѵсег МоисНіп. 

Мири-* , т . 

фипІ^ЬіЙ , і 

Мау \ѵ-сс1. 

ІДпигіа , /. 

©еівЬаі’Г, т. ^гатр(ѵ 

Мсас1о\ѵ-і\ѵееЬ 

Меіііог, ги. 

«чіг$сі , 'ШЗкТепГіми* 
©•'ІЬегШсе , п. Сд* пп />Е 

МеШоР. 

Меіоп , >ц. 

ЭДсІопс , Г. 

Мсі п. 

Мепгііс , /. 

<*ѵг<ш(с , і. 

Міпг. 

МоиІГс , /. 

ЭДооЗ аш ОЗлтпс, т. 

Мой. 

ГііоПгііс , /. 

ЭДаиРоЬг^еш , Г 

М( иГе-еаг. 

Асоп і, т. Сари- 

ОВоІ|йшт$, О'пФб 

Мопк-ЬоосЬ 

сіпе,/. 

АгшоіГс, /. 

Гарре, Г 

ЗЗсрГи)? / >»• 1 

Миноге. 


С 

Воиіі* Царскій Ски-'фХо'{ло$ , V , Я/. 
пешр>, медвѣжье 

ухо. 4 

Горчица. ХІУУ] 7Г1 , іо? , й. 

грибЪ. М жѵ\д , У)тс$, іп. 


Пшено у просо, 
Кропива. 


Медвѣжье или 


волчьи ягоды. 
ОвесЪ. 


ЛукЪ. 

Заячья капуста, 
громовой бобЪ. 
Лебеда. 


борЪ. 

Петрушка. 

ПасшернакЪ. 

ГорохЪ. 


Огородина у зел?е 
огородное. 
Полій. 


Кгу^2>эд у, Ш. 
’АяаЛофу] , Ж > 
КиіЬ) , Ж > У 

^т^и^уод , У , ш 

В?а^лод, у , ?п. 

у, я. 

ТеЛефюу, іу , я. 

’Ат^хфа^ід . гид , / 
’ЕХуцлод, б|лу , /я. 

^ гЛіѵоѵ' . іуу , Я. 
’ЕЛаф:§осгяоѵ, у, я. 
Тіктоѵ, у, я. 

” Оо-к^оу , іу, я. 

ГХѵ^шу , иѵод , ш 


ГробЪ трава. 

СтѢнчица. 

Пеонѣ, 

(мочіь 
Порченая по- 

ПопутнихЪ. 

Гвоздик*, 


КХѵ),асбТІд иЬд , 

<5 афѵо«^-ѵ)д } у. 
'Р.ХІ'іѵѵ) ж 5 /. 
Псаоѵіа ? ад , /. 

Аѵу^усСК^ ід ^ і^од,у 
’А^оуХойСга-ои, у й 
ІСарі/сфоХХод > у } т 


ѴсгЬаГсигя ;), А 


Віпарі , і?, я. 
Еип§п$, і, т. 

М’Іішп , іі , я. 
Опіса,ае, /. 


ЗоЬпит , і , і* 

Аѵепа , ае , /. 
Сера . ае /. 
ТеІерЬіит , іі, п. 

ЛіГІрІСХ ІСІ5 , /. 
Рапісит , сі, и< 
Аріит , іі , я. 
Раіііпаса , ае , /. 
РіГит , і, я. 
Ід^итеп , іпі$, 

Риіе^іит , іі , я. 

Ѵіпса регѵіпса, е,/. 


Раг ; егап*а , ае , /. 
Рисона , ас , /. 


Лпа§аШ$} іс)і5 ) /. 
Ріаіна^о , іпіь , /. 

СагуорЬу 11 и$, і, т. 

Со- 


Йоиіііоп , т. 

ЗДеп&аиі, п. 

МошгЙе , /. 

©сп^, т. 

СЬашпі5поп,МоиГ 
Гегоп , Роіігоп , т. 

@г&|фп>йтт , т. 

М:і1ег, т. 

т*, Г- 

О. ііе, /. 

ЭДИ> г- 

Могеііе , 

‘ОІафФфаКсп # т. 

Аѵоіпе >/. 

фаЬег , т. 

Оі§поп , т. 

ЗпмеМ , га. 

СЬісоііп , т. 

§ейе4Ьеййск0(.;9іОІ)ЛП* 
пі^<оС»еі’ < 2ВипЬРг<ии, п. 

АггосЬе , /: 

9М<>, ЯИІЙ , С 

Рапіс , Рапі* , п>. 

*ШіП>сг §епфсІ , ш. 

РегГІ 1 , т. 

^>е(сс(і(ісп , т. 

Рапаіз, т. 

^аргспіас?, т. 

Роіз 5 т. 

(?гЬГс,Г. 

Ье^ише , т. 

фйіісіфгифс / Г. 

Роиііог , т. 

9>0і€Р/ С 

РсгѵепсЬе , /. 

©ійп^ип, я. 

РагіеЫге , /. 

ЗВапЬГгти, »• 

Ріѵоіпе, /. ОсіІІес 
сіе Ріеи т. 

^оопіс, Г. 

РітргепеІІе , /. 

05аФЬип9і , С 

Різпиіп , м. 

ЗБедпф/ т. 

ОсШсг , т. 

Ш(, Г. 

€ > 


Маіісіс, 

Мийагск 

Ми$Ьгоот огТоай - 
(Іооі. 

МіІІес. 

Ысиіе. 

Кі§Ьі$Ьа^е. 

Оа«. 

Ош0П5. 

Огріпс. 

: Огасігс. 

Рапіск. 

Рагеіу. 

РагГпір. 

Реаіс. 

РиіГс. 

Репігоіаі ог Рисі- 
сііпд-^гаГз. 
Рспѵіпкіе. 

(ѵ»а1І. 

РеШгогу оГ 
Реопу. 

Рітрсгпеі. 

Ріатаіп. 

Ріикз. 

?Ѳ~ 

Солоква малая 
Ангельская 
сладость. 

НакЪ. 

Сук вица 6?'лая. 
ПортулакЪ , 
блошки. 

Тыква. 


> ПзХі/7ГсОіОИ, ІУ , и- 


Мѵкшу, шс$, т. 
ФХор.і'5 ‘<3 0$,/. 

Штсоау, оѵод /. 


редька. (ная. 
рѣпа дикая, лѢс- 
МедвѢжій чес- 
нокЪ. 

ТросіпникЪ, оче- 

Сшальчая трава^ 
иглишникЪ. 
Горчица дикая. 

Рута. (тый. 
ревень копытпче- 
Сита , ситникЪ. 
рожЪ. 

Са ра цынск ое 
пшено. 
ШафранЪ. 
Шалфей. 
Медуница. ’Раф яуэд , ссуу , т 
Гоу'уі/Хі^ сіу^ісс. 

К аХар. 0 ^, а|лу , щ. 

’Ашѵід, і^сд, /. 

Е’у^ш|лоѵ, со!ху, п 
ІІУіуаѵоу, у , п . 
■’Руоѵ, у , п. 
■2: % оГѵод,у, /л. 

В >)?■/• 

’' 6 р^«> ѵ і 5 ,/. 

К^'ко 5 ? « > т. 

’ЕХгХісгфакс5 )У> 77; 


ЛѢчуха. 

ребячьи ядрыш- |'‘О^Х 1 5 > 1 ^°5і > _/! 
к и , коку шки-1 
нн слезы. 1 

ЧаберЪ. 


Роіурссііит , И } к. 

Рараѵег, егіз п. 
Ргіти’а , ае , /. 
Р^пиіаса, /• 

РсрО ? ОПІ5 , Я*. 

КярЬзпиз , і , м. 

КарипсиЬз , і , 
АІІіит ДигГіігат,;ь 

Лгипс1о,іпІ5 /. 

Апопіз, І(ІІъ, /• 

Егиса у ае , /. 

Нига , ае , /. 
КЬаЬаіЬагит , і, 
]шіси$ , і, т. 
Зесаіе , із , 

Огуга , ас , /. 

Сгосиз , і, м. 
Заіѵіа «. ае , /. 
Риіпюпагіа ае пи- 
іи'оГа /. 
Яатсиіа ае , /. 
ОсЬЬ , ІСІІ5 , /• 

Ьашгеіа , ае , /. 

Камен- Роіуросіе , от. 

© [37] © 

флишГаІу’сп , (З^сіп? 

РоІуросЗу. 

Раѵоі, от. 

П)иі’}, Г. 

ЭДо^П, т. 

Рорру. 

Ргіт. ѵеге , /. 

0фій(]еіьіітк, Г. 

Ргітго(е. 

Роигрісг , от. 

1>огт1ас(:, Г. 

Риійаіп. 

Сіп'оиіІІе . / 

^йгЬі$ , т. 

Ритріоп, Ритркіп. 

Соигдс. 

Каѵе , /. Каі&гг. 

?ХгКіф, т. 

ІІасІібЬ. 

Каіропсе , Г 

Эіарип$сІ, т. 

Катріопі. 

Ѵі 2 пс роггспе, (. 

ЭДіШаиф, т. 

КатІоп$. 

КоГеаи } от. Саппе 

ОѵРІу, п. 

Ксесі. 

Апёге-ЬоецГ, от. 

фдігёікфсі, Г. 

КсйЬаггочѵ ог Са- 

К.<^ие«е 3 /. 

2БіпгсгГгс§ / С 

тоск. 

Коскеі, 

Кис . /. 

Эіаиіе / К 

Кие. 

КЬиЬа Ье , да. 

0\!)аІ\пЬог / т. 

КЬаЬагЬ. 

.Іопс , от. 

Віп|с , Г. 

КиіЬ. 

Йеі§!е , да. 

ХосРси і т. 

Куе. 

Кіг, да. 

ОѵСІб , т. 

Кісс. 

ЗаЯГгап у от. 

0л(гап , т. 

Зайгоп. 

5ап§г, /. 

оаІЬсі), Г. 

Ьа^е. 

Раіпюпаіге, /. 

?иодеп?ш*, п. 

5а§е оГ ]етГа1ет. 

Запісіег, да. 

ЗшфГгаи*, п. 

Запісіе. 

^іэагугіоп, да. 

ічпаЬеі^гат , п. 

Заіуііоп. 

5-гісие, /. 

0ѵШіѴ<ф / **• 

Заѵоигу, 


с 3 

Захі« 


Каменной пере¬ 
ломъ 

Грудная трава. 

Нѣмецкій лукЪ. 
Ложечная трава. 
Сахарный корень. 
Петрушка боль¬ 
шая. 

Щавель, 
божье дерево. 

Свиный хлѢбЪ э 
зем яблоки. 
МедаЬжіи корень, 

СпинатЪ. 

Волчье молоко. 

(ка. 

Гвоздишная фіял- 
Земляница э 
клубника. 
Солнцева сестра. 
Губка 3 бадяга. 

Молодило. 

Пижма. 

Мышій гсрохЪ, 

Змій. 

Щетка. 

фолчецЪ, черто¬ 
полохъ. 


Пег^^ауп,%,/. 

Ч'фа, ад , /. 
’АсгкаЛыип^е? , 

Иі<та%з\>, ару, п. 
’ЕХнса'еЛіУОу , у , я. 

’0^аЛі$, ^05,/. 
’Л^стауеу, у, 
Кі/кЛа{ліуо$, іуу , /. 

М>}оу , у , 71. 

Ті 9 -у{лаХЛо$ , с.Х- 
Лу , ѵі. 

Леі/ксі оу , у , п. 

К о[ха^су, а^у, п. 

Кі^.:^«оу, «у, п 
2 от зууод, у, тп. 

К510|АОУ, у, п. 

’Аа^шоу, ыу, п. 

Па^еѴіоу, у, я. 
Вшоу ( іу, п. 

Та^шу, оугод, я. 
Діѵракод , сосу , я*. 
^КОЛ^О^, У|ЛУ , я/. 


: Ьахій-а§а , ае, / 

1 БсаЬіоіа , ае , /. 

1 ЛкаІопііісіс5,ит,/. 
і СосЫеагіа , ас , /. 
БіГагит , і , я. 
Раііиіаріит , іі, я. 

АссгоГа , ае, /. 
АЬгоіапит, і , >и 
Сусіатеп, іпі$, в, 

Меит , і , я. 
БріпасЬіа , ас , /. 
ТііЬушаііив, і, т. 

Ьеисоіит , іі, я? 
Гга§агіа , ас , /. 

СісЬогеит , і , ». 
5роп§іа, ае , /. 
СгцЬтит , і, 

Зссіит тіпиз, п, 

Тапасешт , і, я. 
Ѵісіа, ае,/. 

Бгасо, опи,ЬегЬа,#. 
ОірГасив, і, т. 
Сагсіиив, і, м. 

Завяз- БахіГгаде , Регсе 
ріегге , /. 
ВсаЬісиГе , /. 

Е. Ьаіоге , /. 
СиеіІІсгёе , /. 
СЬегѵі, от. 


АсЬе , ”сапс1 рег- 


ПІ, от 


ОгеШе , /. 
Аигоппе, /. 

ТгиЙс , /. раіп сіе 
роигсеаи. 
Мсигп , от. 

ЕріпагФ, от. 

Ериг^с , ЁІиІе , /. 

1 иЬутиІс. 
СігоЙбе ЫаисЬс,/. 
ЕгаіГе, /. 


© [ 39 ] 
©ІеіпЬгсф , ш. 


Бахі/га^е. 


БсаЬіоц$. 
Б,аІ1іон5, БЬаІо*. 
Бсигѵу-^гаГз. 
Бкіггсг, 
Бтаіілге. 


СЬісогёе, 

Еропде, /. 

Слеге тагіпс /. 

Рсгсе-Ріегге. 
Сгстіі , от. II,г- 
Ьсаих РегЬ. 
ТапаіГеТапеПе. 
ѴеіГе , /. роі$ 1 и- 
ріп, от. 
Ейга§оп, от. 

Сагсіс 

СЬагсІои, от. 


ФгіпМгаиі , п. 

0сІ)аІоггс, Р 

?і'ЦѵІРічіи(, п. 

ЗшРтюиі}сІ, Г. 

ЗДіІйсг оС*сг < 2Ва0сг« 

Срріф , ш. 

@<шглпірГсг, ш. 

0гаЬшиП/ Г. 

&Ч&ПІІ§ / Р ^іФарГсІ, т. БоѵДжаф 

(псіі. 

03дгтшг$СІ , Р БріфпеІІ , ог Ьрмск- 

0рііш г ш. 

‘ЗВоіГ'й * ^си^еів* 

ЭДіісі) , Р 
&Рсо|еп}ЪчР, т. 

^і’ОІЖі’С , Р 


Боггеі. 

Боифегп-ѵооА 


Ьріпа^е. 

Ърш^е. 


0'фоіФш,РфіпМаиГ,т. 
@фтат, т. 
ОЖч^спфсІ, т. 


Бгоск уіІІІЯоѵгсг. 
ЬсшѵЬепу. 


©фтссФепдгаіі, п. 


2Вигт[аатсп, т* 
ДБіФе, Р 


3>адип, т, 
.^аФсіФііІсІ, € 

Х>і|М, Р 


С* 


Биссогу. 

5рип§е. 

Ьатріг.ге. 


Бсопе-сгор. 


ТапГіс. 

Тас,$ ог ѴеісЬм, 


Гага^оп. 

ТсаГе!, Сиск«. 
Л ТЫйІе» 


Тог* 
Ѳ Е 40 ] ® 

За вязкын корень, 'Е лПафі/ХХоѵ, У, П 
се дь м. ол ис іп к икЪ 
Дятлина. 

ТулипанЪ. 
рѣпа. 

ТиміякЪ, 

ТабакЪ. (янЪ, 

МаунЪ, балдерь- 
ЗКелѢзная трава. 

Фіялка , веселые 
Глазки, троич¬ 
ная трава. 

Фіялка желтая. 

Пшеница. 

Гвоздичный 
цвЬгаЪ, 

ВойдЪ. 

Смольная трава. 

Полынь , глист- 
никЪ. 

ПоростЪ, трава 
вЪ водѣ, 

ТысячалистникЪ ХіХігфѵХХо?, У , ТП. 


Т^іфиХХоу, у, п. 

ТиЛі'7Г>), 

Г оууи\у \, >}$, / 
Ѳир.с$, у, т 

N .^<5" 5$ ау^іа, / 
с ІЕ^а (Зотакѵ), 7)$ , У 

ІОУ, У, Я. 

А гѵнііоѵ іу, я. 
у, //;. 

’{сгаті$, /. 

’АфіѴЗчоѵ, іу > Я. 
Фоио$, еод , «§ , «• 


О деревахЪ и 
кусшьяхЪ. 

Ольха. 

.Яблонь. 

.Яблоко. (рево. 
Мигдальное де- 


VI. 

Пе^і АеѵЗ^ш на і 
Ѳац.ѵшу. 

К А^Э-ра, ад , /. 
М^Лел , , /. 

М>|Лоу,у, П. 


ТогтсшіІІа , ае /. 

ТгіГоІіит , іі , п, 
Тиара , ае , /. 
Парит , і, я. 
ГЬутиз , і, т. 
ТаЬасит , сі , я. 
Ѵиіеііапа , ае 
ѴсгЬепа , ас , /I 
Ѵіоіа , ае , /. 

(Ішеит. 

Ьеисоіцт , іі, к, 
Ттісит , сі , я. 
Агтсгіа , ае , /. 

СІаЙит , і, / г . 
АГрегиІа ,ас , 
АЫтіЬіит , іі, я. 

Л’ 2 а , ае , Г. 

ѴІІ’ІсГоІіит , іі, я. 


Пе АгЬогіЬиа 

ес ГѴиисіЬиз. 

А ,пи$ » 

Маіиз, і,/. 

Рога и т, і, я. 
Ату^сіаіиз, і,/. 

Мигдалі 

ТогшепгШе , /. 

Зф»иг|, Г. 

Тсггаеті!, 

Тгсйе, т. ЬиГсгпе. 

^ІСС , т. 

ТгсГоіІ. 

Тиіірс , /. 

$и1фап , т. 

Л Тиіір. 

Каѵе, /. Млѵс* ,т. 

•ТѵиЬс , Г 

А Титер, 

Тііут , т. 

і^ітіап, т. 

ТІіуте. 

ХаЬас, т. 

^аЬас? , т. 

ТоЬассо. 

Ѵаіегіеппе , /. 

ОЗйІЬшп, т. 

Ѵлісгіап. 

Ѵсгѵспе , /. 

бііёпСгаиг, п. 

Ѵегѵаіп. 

V іоіеис , /. 

ЗМоІе , і~ Ёте/е , С 

А Ѵюкі, 

Ѵіоіеие ^ипе , / 

©сІЬс Зкііфсп, Г. 

\ѴаІ1 Яоѵег. 

ІГготепг т. 

&0ГП , П. 

\ѴЪеаі. 

ДігаГое- МоисЬез , 
І.усЬпіз 

< Жн&с / ^еІЪпеІГе# 

5\ѵеес МѴіІІіат*. 

РаЫ , ѵі. Сиесіе. 

ЭДсіЬ, га. 

\ѴоаЯ. 

"ѴѴоасІгиЯГ. 

ЛЬГииЬе , /. 

ЭДеѵтиф/ га. 

' 

\ѴотѵѵѵоосІ. 

ѴагесК, т. Заг$. 

ЭДссгдгаЗ , п. 

ЛѴгаск. 

Міііе іёиіііе , /. 

©агЬсп?ш(/ п. 

Уаггсаѵ. 


VI. 


Вез Агізгсз еі 

ЗЗоп ЗЗаитси ипі) 

ОГ Тгсез агиі 

сіез ЛгЬгіЙсаих. 


8ЬгиЬз. 

А йпс ,»». 

0г1е,Г. 

Дх Аісіег-иее, 

Готшісг и. 

Йс^сІЬешт , т. 

Лп Лрріе иес. 

Ротте, /. 

, Ш. 

Ап Лрріе. 

АтапсЦег, т. 

ЭДапОсЙхшт , т. 

Лп Лігаопсі-ігее. 


с 5 

Апипсів Мягдаль. 

ЛлрикосЪ 9 бѣлая 
слива. 

Осина, 


Дикой ясень. 
Тополя. 

барбарисЪ 9 ки¬ 
слой тпернЪ. 
ЛаврЪ у лавровое 
<ЗукЪ. (дерево, 
брусница. 


береза. 

буксЪ. 

Терновой кустпЪ, 
ежевина. 
Шильная трава. 

Мышій іпернЪ. 
Кед(5Ь. 

Вишня , вишне¬ 
вое дерево. 
КаштанЪ. 
КаппаросЪ. 
Цытроннсе дере- 
Корица. (во. 
Корковое дерево. 

Хлопчатой бу¬ 
маги дерево. 


© [ 4 » ] © 


, А.|хиу<^аХѵі , у\д, /. ! Ату§сЫа,ж,/. 

М'ѵіЛел ’Ар/леиан^, | Лгтспіаса таіиз. 


Ф . / 

Ви/леЛ/се, іа$, /. 
Ке^кід • $од, /. 
0%ѵакаѵЭ-а у сс$, /. 


РѴахіпиз, і,/. 
Огпиз, і,/. 
Рори'из,»./ХіЬусэ, 
ОхуасамЬиз, і, / 


Дафѵ'Ѵ), -45, /. 

ф-ѵіуод, у, /. 
’А/лтте\од , тхга^а 
’ і< 5 ѵ ]5 еЛу, у 
Злцді^а «5, у 
П«$о$, », У 
Вато$, у, у 


Ьаигоз, і 
Гп§из,і,/-. 

Ѵиіз, і$ 3 /. І&м, 


Вегиіа, эс,/. 
Вихиз, і 
КиЬиз, і } /. 


^тгарпои, тіу,л. 

> 0^і/|л.^сг<Ѵ'Ѵ] >]5, у 


СепіЙа, зе,/, 
Ки/сиз, і, я». 


Ке^ 0 $,У,/. Осігиз, і,/. 

Кг^асгод ) асгу, /. СегаГиз, і.,/. 


Кад-аѵш, ад, {. 
Каіх'ка^д , с/ршд,/ 
МтчХ.гаМѵДн'ѵі ѵд.у 
Кіѵуа[Ашу.оу, у, я. 
ФеХХод , у, я/. 
ГвСГ<П 7 П 0 У, у, я. 


СаЙапса, х,/. 
Саррагіз, із,/. 
Маіиз Меёісд. 
Сюпатотит,і } я, 
ВиЬсг, егіз,я. 
СоШріит, іі, и. 


К^ро* 0 [ +3 ] & 


АтаікЗе , /. 

ЭДапЬеІД | 

Ап АЬпопй. 

АЬгісойег, т. 

Зірі'ісоіітЬйшп, т. 

Дп Аріісоск-ігсе, 

Ггёпе , т. 

, Г 

Ап АЛ. 

Г гёпе Гаоѵа^е , т. 

ОВіІЬе ©феД. 

А іѵіісі АЛ, 

ТгетЫе у т. 

©реД 

Ап ЛГргп-ігее. 

Ерте-ѵіпеис ,/. 

ФеіФеѵіб , @аига* 

А ВагЬеггу-Ьи$Ь. 

Ьаигісг , т. 

фст, т, 

ЯогЬтФаит / щ. 

А Вау-иее. 

І Іёіге, т. Гоигеаи. 

ЯЗйфсД 

А ВсесЬ-ггес. 

Мейгс сіе гопсе,/. 

$ЗіотЬеег?ічии, п. 

А ВіІЬеггу-аг 

Боиіеаи, пи 

фігс?еД. 

\ѴЬоггІс-ЬеГгу, 
Л Вігсп-ігее. 

Эоиі>, пи 

ЯЗифвЬйит, п. 

А Вох иее. 

Копсе, пи 

ЯЗготЬтІЪчиіф/ т. 

А ВгатЫе. 

Сёпёс, т. 

^йігтепІѵаигД 

Вгоот. 

Вги(с, т МупЬе 

^аиіеОагт , ш. 

ВтсЬег$-Ьгоот ог 

Іаиѵа^е. 

С( сігс, т. 

Се&П’ЬйШП, т. 

КпссІюІІу. 
Л СесЬг-ігсс. 

СегіПсг, т. 

&іііФЬйит , т. 

А СЬепу-цее. 

СЬагаі^пісг 5 т. 

&л(1дшепЬйіть га. 

А СІісПшиггев. 

Саргіег 3 т. 

Гаррет (Ігаиф, т. 

Сарсгь. 

Сіігоппісг, т. 

СіП’ОпеіФаііт, ю. 

Л Сіггоп-ігес, 

Сапеііс 

Зттісг, т. 

Сіітатоп. 

, т. 

^оісЙхиті , т» 

А Соік.ггее. 

СоіоіШІсг 4 да. 

Фдипт'оНспЬйит, т. 

А Соиоп-ггес. 


Сото* © С 44] 0 


КуроглѢпникЪ. 


К^хѵіа, ад , /. 


КипариіЪ. 

См< родина. 
ЕзенЪ, или ге- 
бузина. (банЪ. 
Вязѣ, 

Смоковница. 
ОрѢшин*. у орош- 
Ель. (никЬ 

Фисшаш новое 
дерево. 

Дернина. 


К^7Га^ОЧГОд, У , /. 
Р.ъ8$, гзд, уд, и 
"Е&уод , гѵм , у; 
’Ахг^, ѵд, /. 
ПггХаа, ад, у*. 
Зѵкті /. 

А.еъгокі*ѵоу > я. 
| ’ЕХагц, >)д . у. 
Підахіа, ад , у. 

2 хор 7 гюд, іу, я». 


КрьіжевникЪ, 

крыжберсениой 

кусгпЪ. 

боярыня 5 боя¬ 
рышня. 

лѢсн&я срѢшина, 
лѢщина. 

ЕерескЪ. 

Дикое терніе. 

Козья борода 5 
козій листѣ. 

ЯсминЪ. 

ЙожжезельникЪ. 

ЛлющЪ. 

Вишенной лаврЪ. 


"і<гсд, у , /. 

’0%ѵсікаѵЭ-л , с/д , у 

Ка^ѵо ѵ ГІ оѵ пхо у > у, я. 

’Ее«нѵ), ^д , /. 
’А-у^іа 5 ад, /. 
П^ГѴод, іѵу, у: 
Пе^ккир.еуоу, еѵѵ, п. 

Од-руд, иод, /. 
’ІаІа-^іѵоѵ, іѵу, я. 
”А^неу0од, еиЭ-у,/. 
Кісгсгод, у, у 


Согпи?, 

СиргсГГи?, і 
К Ьез, Ь,/. 

1‘ Ьсі ш, і,/. 
5атЬи-.и>, і,Л 
Ь 7 !ти$, і,/. 

! Гіси , й$,/. 
АѵсІІапа них. 
АЬіез, «т,/. 
РііЬсіа, ж./. 

СепііЪ Гріпой. . 

СгоЯиІагіа, ж,/. 

ОхуасатЪа ,ж,/. 

Согу!иі, і,/. 

Е' іса, х ,/. 
Аегі&Ііит, іі, я. 

1 ІІСХ, ІСІ5,/. 

С ргі&'.іит > іі } я! 

' Сагріпиз, і 
СсІ/ётіпит, і, я. 
>п1региз, і,/. 

I Іссіега, ж ,/. 
ЬаигоссгаГи*, і, да. 

Лшлоп* 
СоглспіШег, п>. 

Сургёз , т. 
Сго(с!іег, т. 
ЕЬспіег, т. 

Ьигсаи, пи 
Оггпе, пи 
Гі^цісг, т. 
Коі&гіег , Сои- 
Баріп, т. (сігісг,/#- 
РіІасЬіег, т. 

Сёпёі сріпеих , т. 

Реііг Моих. 
СгоГс!ісг } ?л. 

АиЬсріпе, /. 

СоисЫег, т. 

Вгиуеге,/. 

Ноих , т. 

УеиГс , /. 

СЬсѵгс-ГеиіІІе,/. 
СЬагтс, м. 

]аітіп, т . 

Стёѵге 3 т. 

І.ісггс, т. 

Ьаигіег-СсгіГе. п. 


Ф [+5]® 
СШсІГфс 5\іг|сІ)сп# 

Л Сотеі-іга; ог 

Ьсшт, т. 

Сотсіізп СЬег- 

0)РѴС§ , т. 

гу-иее. 

Л СургеГз-иее. 

Зо()аппібЬесг|Ттиф, ш. 

Сиггат-иее. 

^ЬсіФаип^т. 

ЕЬопу. 

фоШп&е* , ш. 

ЕИег. 

Штічіит, т. 

Ап Е!т. 

^сідспЬйиш, т. 

Л Гі$ ггее. 

фа(#гаиф , ш. 

Л КіІЬегф 

^йппе, Г. 

А Гг-ггее. 

ЭДасіепЬаит, т. 

Л ГіЛіск-Ѵм-п^е 

©іпі|Г, т. 

ог Р ЙдсЬіо, 
Гигге, \ѴЬіпз ог 

(^{афсіЬссг|!гаиф, т. 

С і(Ь. 

Л СооГсЬсггу-ЬизЬ 

ОВсі&Ьет, ш. 

НаѵиЬот ог ѵгЬіге- 

фаісіЬиГФ, га. 

гЬош. 

А Нагіетп-ггее. 

4УіЬеРгтіг,п. 

НеаіЬ. 

<2№МГге! , Г. 

НоІІу. 

(ЗкіисісЬе, Г. 

ТЬе Ноіт Оік. 

©еібЬагІ / га. 

Ап Нопгѵ-Гікк'с. 

фаасЬйфе, € 

• (Ѵоск"-Е т. 

ТЬе ЬогпЬсага ігес, 

^літіп/га. 

^Йатіп. 

<ЗВтЬЬоіЬ(!гЬаит / га. 

{ипірсг. 

€і'ЬШ , т. 

Іѵу. 

.ЕогЬееіРігГфмФаит, ш. 

Ьаигсі. 


І.іто. 


Лимонное дере- 

Мѵ,ЛеаХгі[Аыѵіа, ад/. 

(во. 

Липа; 

ФіХу^а. ад , /. 

Сладкой корень. 

ГХунуррі/а >)д 

КленЪ. (рево. 

2феѴоа|лѵод , у, ^ 

Мастиковое де- 

^ГѴод, », /■ 

Клей. 

МЁ<Т 7 пЛсд, іХу, 

’І&од у, ш. 

Шелковица * 

Мо^/а, ад, /. 

ту гпЪ , туто¬ 

вое дерево. 

Му^тіѴѵ], >]д, /. 

МиртЪ. (рево. 

Помаранцовое де 

Мѵ]ХеаКіг/а,/. 

Маслина. 

’ЕХсна, ад, /. 

ДубЪ. 

Д^д усд, /. 


Маіиз Нтопіа. 

Ті.'іа, а: / 

I СІусуггЬіга, зс,/» 

Л^ег , егІ 5 , г). 
ЬепііГсиз, і,/. 
МеГріІиз, і, 

ѴіГсиз, і, т. 
Могиз, і,/. 

МуГШЗ, І,/. 

МпІи$ аигаміа» 
Оііѵа,ас /. 
Орегсиз, из. / 


ФиникЪ. 

Срусквина. 

Груша* 

Сосна. 

ЯвсрЪ. 

Слива. (на. 

Гранатная ябло- 
ОсокорЪ, тополя. 

КбитЪ 

Малина. 

роза, шипокЪ , 
серебаринникЪ. 

росмаринЪ. 


ФоГѴіі;, і код, /. 
МѵіЛеа адПера\юу / 

"л ' 1 

Ат од. іу, /. 
Пітуд 1 / 05 , /. 
ПЛаѴауод, аѵ у, / 
Конкур. ѵ)ЛЕа , ад , / 
'Роісе ад, /. 
ЛГус^од . у , /. 
Ку'-щуод у, /. 
М^ЛеаКу^ ома, ад, _/ 
Ватсд ’І^аіа, /. 
'Ро'^оу, у, я. 


Ра’ша ж,/. 
Маіиз РсгГіса. 
Ру г из, 1,/, 

Ріпиз, йз,/. 
РіэЬпиз, і,/. 
Ргиг.из, },/* 
Маіиз Рипіса. 
Рори!и<, і,/. 
Ьі^иЛпнп, і, Я; 
Маіиз Сусіоша. 
КиЬиз Ісіжиз, я». 
КоГа, х,/. 


N^10^, іу, п 

Лі^анытод, в,/. 


Оіеагсіег, Игі, я». 
Коз тагііш 5 ,огі 8 ,і 7 я< 
® [ 4*7 [ Ф 


Іытогліег, »/. Сі- 

'ФйгопепЬаит, т. 

А 1,етоп-ігсе. 

ггоптег. ТіІІлп, піісаі, т . 

5іпЪе, Г. 

А Ыте ог Ьіпсіеп- 

К^ЬГТе,/. 

0й§ИЗг п * 

ЬісогізЬ. (ггее. 

ЕглЫс , 7П. 

ЯЬогп, іи. 

А Мар!с. 

Ьет^ие, т> 

‘ЭДаГпфЬлшп, т. 

А МаЛіск-ігее. 

КеЯіег э т. 

ЭДіГрсІЬлит, т. 

А МесШг-иее. 

Сиі, т. 

9Йі|М, ОЗодсПеіт, т. 

Мізіеіб* 

Меигісг 5 т. 

ЭДлиІЬсеі’Ьлит, т. 

А МиІЬеггу-мее. 

МутіЬе, м. 

ЭДікеІкпЬлит, т. 

А Мупіс-ігев. 

Огап^ег у т. 

^отеічіінепЬаиМ; т. 

Ап Огапдс-сгее. 

Оііѵісг, т . 

ОсІЬлшп, ш. 

Ап ОІІѴС-ІГСС. 

СЬёпе, тп. 

ФсЬе, С 

Ап Оак. 

Раітіег, т • 

флІтЬаит,т. 

А Раіт-ігее. 

РёсЬег /. 

^ег^фЬлит, т. 

А РеасЬ-іг е. 

Роігіег* т * 

ЗжпЬаит, т. 

А Реаг-исе. 

Ріп . >п. 

ѴуісЬес , Г. 

А Ріпеггее. 

Ріапс,/. РІ*папе 5 т % 

$(&огпЬлит, т. 

А РЬпе-иее. 

Ргипіег, м. 

^(Іаитеіфаит, т. 

А Ріит-ігее. 

Сгспасіісг , т. 

©глплілрГсІЬлнт, т. 

А Ротдгагіаі (гее» 

Реиріісг, т. 

^лрреІЬлит. т. 

А Роріаг исе. 

Тго&іе, т. 

ЭѵеіпгоіпЬе , Г. 

А Ргіт.. 

Со;§па(Гіег, пи 

ОлиНопЬлит / т. 

\ Оиіпсе-ігее. 

ГіатЬоіПсг 5 пи 

^ЗітЬсес(іі'лиф , т. 

^ Иа(-Ьепу-Ьи$Ь. 

КоГісг , т. 

ЭФГеп^осР, т. 

А Иоіс-сгсс. 

Ьаигіег-гоГе,/, 

РргЬсеггоГс Г. 

Ііо^е Ьау. 

Клш іп , М\ 

Эи^тлѵіп, т. 

по(ётагу. 


БаЬіпО 

© [ 4 « ] © 


\ 


СандалЪ. 

рябина. 


|В^аЭ-и?> иод,/. 
ХхЛаАоу, у, п. 

’рѵ\ > >15 , /♦ 
А'уаізкокк.и/Л'ііЛга , 

а??/ 


Земляница,тпра- 
Кленѣ. (ьа- 

ТерпеншинЪ. 

Виноградная лоза. 

ОрЬшина Грец¬ 
кая. 

Ива,верьба, чал- 
никЪ. 


Ко/л/ла^эд, а^у, /. 
2феѴ5а/лѵзд , у . / 
Ми^іч-ѵ) т)д , /. 
ТЬ/ліуЭ-од , у./ 
5, А ( и.7ггЛсд. у,/ 
Каэио/, ВясгіАін:/ 


у, п 


’І теа, ад,/. 
Пе^нАи/лгі/су , у, /; 


ТясК 

б.ілсамЪ. 

.Ягода. 


МіАод, у./. 
ВаЛо-а/лсу а/л у, я 
А н^о'б^иоу, у, я. 


ФиникЪ. 

Яблоко. 

Груша. 

Вишня. 

Слива. (ягода. 
Смоква , винная 
Маслина, оливка. 
ОрІЗхЪ. 

Скорлупа* 


Дакті/Лсд , уЛу,/ 
М-ѵГЛси , у, и. 

ѵ,д, / 

Ке^клэу, іу , я. 

Кокни/Л'УіАо^ѴХу,». 

2иноч, у, й. 

’ЕАаіа ард /. 
Ка^і/оѵ, у, п. 
КеЛкфод, езд,уд,«. 


5іЬпа > ас,/. 
Запсаіит , і, я. 
5огЬиз, і ./. 

Ргипиз Гуіѵейгі*,/. 


АгЬіииз , і , /. 

Лсег, сѵІ5, тарз, я. 
Мугіса , ае,/. 
ТегеЬітЬиз, і, т. 

ѴііЬ, Ь,/. 

іиоіапз, зЬіхІіз,/. 
^аііх, ІСІ5,/. 

Гсгісіутепиш, і, п. 

Тахи<, і /. 
ВаіГатиіп > і, я. 
Икса, .ѵе, /. 

Оасіуіиз і т. 
Ротит , і, 

Ру гит і я. 

СсгаГит, і, и. 
Ргипшп, і я. 
Гіси$, сі, & сиз 
О іиа, ае,/. 

\’их, писіі,/. 
Риіатсп, іпіз, я. 

Ядро 
@ С 49 ] 0 


ЗаЪіпе,/. Заѵіпіег. 

0егоепЬаит , т. 

Зсі.ісіаі , м. 

0апЬеІЬо4 , п * 

5огЬіег,Соппіег т 

ЗрегЬсгЬдит , т. 

Ргипеіісг у Ргипі* 

0ф1е1)СП&ОСП, т. 

сг Гаиѵа^с, т 
Еріпе поігс 5 /. 


ЛгЬо Пгг , т. 

флдарреИшт, т. 

Зусотоге, т. 

$11)001, т. 

ТатагИс, т. 

$:атат?епЬаит, т. 

ТггеЬігпЬе, гИ. 

Фегр’сгт’гіЬаит, т. 

Ѵі§пе,/. 

ОБсіаГтс^, т. 

Коіег , т. 

ФирЬаит, т. 

Баиіе, т. 

ЯВсФепЬаит, т. 

СЬеѵге-ІёиШе, я». 

ЯВаІ&Шіе, Г. 

ІГ, т. 

^арЬаит, т. 

Вайте, т. 

33а1|ат, п. 

Ваіе , Сгаіпе ./• 

ЗЗссге , Г. 

Сгаіп, яг 

Оа«е. /. 

©айеі, € 

Ротте, т. 

Зір^сі , т. 

РоіГс /. 

ЯЗіте, 6 

СсгіСе,/. 

^іг(сЬе, Г. 

Ргппе /. 

драите, Г. 

Гі§ие,/. 

ЗсідсД 

Оііѵе,/. 

ХМіп>С/ Г. 

Коіх, т. Коііёлс. 

9*и§, Г. 

Есаіііе (1с аоіх,/. 

і $?ир№а(е, С 


Баѵіпе. 

Баипсіег*. 

БегѵІсе ог БогЬ-пее. 
Біос-иее ог В!аск 
Лот. 

5іга\ѵЬеггу-ігее. 

Л Бусапаоге-ігее. 
Л ТатагЬк-ггее. 
Тигрстіпе-ігее. 

А Ѵіпе. 

Л \ѴаІпиі-*гее. 

А \Ѵі11оѵг-ігее. 

Л ЛѴоосіЬіпв ог 
Нопеу Гискіе. 
А Ус\ѵ-тгее. 

Ваіт ог ВаІГат, 

Л Ееггу. 

Л Оие. 

Ап Арріе, 

Л Роаг. 

А СЬеггу. 

А Ріит. 

Л Гі 8 . 

Ап Оііѵе. 

А N 111 . 

А Ыис-ЗЬеІІ. 

N01311, 


Лдро. 

Грецкой орѢхЪ, 
Каштанѣ, 

ІІІипцы, клещи, 
ступка, коею 
орѣхи лавятѣ. 
Квитѣ , пигва. 
Помаранецѣ. 
Цитронѣ. 
ЛимонЪ. 

Дуля, 

АприкосЪ, бѣлая 
(слива. 
Срусквина. 

Землянина. 
Ежевика ,ежина. 
Шелковина, ту- 
товая ягода. 

К р ы я е в и н а , 
крыжберсень. 
К; ринка. 

СахарЪ. 

ПерецЪ. 

Инбирь. 

Мосхатный 

орѢхЪ. 

Мосха шный 
цвѣтѣ. 

Ладанѣ, ливанѣ. Пі/р'^У . ѵѴэ$ щ. 

Ко^і/оуВлсгіХіноѴ,ь’.о 
ВяЛяю$ Діо$, ]. 
Каэѵзка.тан.ТУ) 5 .х т 

Ки^соийѵ, ІУ п. 

Хрсг'іхуХоу, ^Лу, и. 

Мѵ)^ікЗи, з, и. 

КіГЛОИ, (У, п. 
и . / 

АтПоу, у, [хгул, п 

М>{Хоу А’р[а еИоЯоу 

ГЦтноѴ у, п. 

К с[ха*йѵ я^у, я. 

М з$оѵ ГУ ёяІУ, 

М О'ОѴ . у , п. 

КеяѵшОод, у, 

2тяфі/Ля^ нояѵЭія- 

КЯІ 

ХгУі^^зѵ я^у. я. 
Петгел фзд, я. 

/рео)$,я 
Кя^УОЮСащ|ЛяТ(КСИ я 

Мяке^ ; г^с$, я. 

Л.бяиод, яѴа, т. 


Хисіси?, і ,пі. 

7 иа; 1 ап<; , сіія,/. 

С ..II шел , ас /. 
ХиаГгапгіЬиІит і ,н. 

О 


Сусіопіит > і , и. 
Аиг.шіит ? іі 3 и. 
Месіісит 5 і ? 
Ьітопіит 3 іі 5 н. 
Ѵоістит, і у п. 

Маіиігі Лгтепіа- 
сит у і. 
Маіит РегГкит, //. 

гга^йт, і, п. 
Могит , гиЬі у И. 
Могит э і. 


СгоГГиЬ, ае,/. 
ІІѵаеСогііпЬіасзе^ 


ВассЬагит, і, п. 
Рірсг, егі$ 5 п. 
2іп§іЬсг 5 егі$, п. 

Ких, сі$, тоГсЬага 9 
(ас,/. 
Масі$, Ь ,/. 


ТЬи$, іЬигі$, я. 

Смирна» 
@[5.1® 

Коіаи, т. Лпап-| ^сгп,т. 
ос,/. Гсріп,?». I 

І^оіх, т. і < 2 ВсІ|сЬс ^ііі §, Р- 

СЬаго^пе ,/. I .‘иі'ІІІППІС , Г. 
СаііспоікНе, т. Фи^НвЛИ, т. 


Соіп, т. Соіп». 
Огап§с,/. 

Сіиоп, т. 

Ьітоп, т, 

СюіГе роігс,/ Ро 
іге (1с 2 агс ^ с * 
АЬгісоі, т. 

РёсЬе,/. 

Ргаі(е,/. 

Миге (1с гопсе,/. 
Миге ,/. 

СюГеШе ,/. 

КаіГт$ (ІеСогіпіЬе. 

Бис гс, гн. 

Роіѵге, т. 
Сіп^етЬге, т. 
Ми1са(1е,/. 

МасІ5, т. 

ЕпССП5,«. 


Сип'ке, Р 
^>отсмп5с,Г. 
Зіігопе/ Г. 
?ітопіе/Р 
(Згоііс ЗЗігпсД. 

^ІрпсоГс, Р 

ЭДіі|іфе, Р 
СЙ'Мѵсі’с, Г. 
ОЗтнЬееге, С 
ЭДаиІЬмрс , С 

0іафсіЬсеѵс,Г. 
Зчісіпс $Ко|теп і Г. 

ЗисРеГ/Ш* 

т - 

Зпджг/т. 

ЭДиісакппиІ},**. 

ЭДиісаКпЫите, Р 

ЯБергаиф , ш. 

Б 2 


! А Кегпеі, 

і А ѴѴаіпис. 

А СЫпиг. 

А Хиг сгакег. 


А Оиіпсе. 

Ап Огап^с. 

А Сіггоп. 

Л Ьешоп. 

А ЛѴагсісп. 

Ап Аргісоск. 

А РеасЬ. 

А БггалѵЬсггу. 

А ВІаскЬеггу. 

А МиіЬсггу. 

А СооГсЬсггу. 

Сиггап«ъ 

5и§аг. 

Реррег. 

Сіп^ег. 

N0(0162. 

Масс. 

ГгапкіпсспГе. 

МуггЬ* 
Смиряя. 

Живица. 

Терпен шинЪ. 

Смола. 

Гвоздика. 

Желудь. 

ТернильнойорѢхЪ, 

0 [ 5 2 ] 0 

Мирра, ад , /. 
( Ру\ГІѵу ), >)д,/. 
Те*іАіѵЭ-іѵУ), у, у, /. 
Пітсга , -ѵ]д, /. 
КариофиХХоі/, у , я. 

В а’Хаусд аѴу, /. 
Кѵікід, і^од, /. 

Му гг На, ае,/. 
КеГта, ас,/. 
ТегеЬітЬіпа, ас ,/ 

Ріх, рісіз,/. 
СагуорЬуІІиз аго- 
тагіси§, і, т. 
С!апь, діапсіі*,/. 
Са1!а, ае,/. 

0 часптяхЪ жи- 

ѴІГ. 

Пе^і тщу Ме^ои/ 
тоі)/ Хо)ШУ. 

Г)е РаічіЬ и я 

вошныхЪ. 

ргоргііі Л псііиг.сіі?' 

і. рыбЪ. 

ІХОио))/. 

Лпітаііит. 

I. РіГсіит. 


Ч ешуя, шел у- 
ха рыбья. 
Скорлупа, 

раковина. 

Жабры. 

Перья рыбьи. 

Молоки. 

Икра. 

рмбакЪ, рыболовЪ 
сЪть , неводЪ , 
мрежа. 

Уд 05 ище, шросшь. 
Нить, 


О д^лкоѵу аку,я. 

КбухЪ >}$,/• 

В^ау^іа, іо)і/, я. 
Птг^иуіа, »о)ѵ, я. 

Ѳз^з'д, у } ;//. 

’Па' і^0ио)>/. 

'АХіеуд, ео)д, я/. 
ДікЪоѵ, ьѵ , я. 

К а'Ха[лод , а ( и.У, я/. 

'0^іа у «5, /. 


к^иатэ, ас ,/. 
Тсйа, ае,/. 

СопсІіа, ас , /. 
ВгапсЬіае , агшп ,/• 
Ртпас, агит,/. 

ЬасРіГсіит, п. 
Оѵа ріГсіит,«. Ьас« 
тез, 

РіГсасог, огі$, т. 
Весе , і*, я. 

Агипсіо, іпі$,/. 

ІЛпса, ае, рИсаіо- 
г Іа,/. 

Удид* © [53 ] ® 


Муггке,/. 

< 3}?і)ггі)С , € 

МуггЬ. 

Псііпе ,/. 

&Щ, п. 

КоГіп. 

ТсгсЬетЬіпс ,/. 

фгрепгёп , т. 

Тигретіпе. 

Роіх,/. 

^еф, п. 

РігсЬ. 

Сіои сіс ^ігоЯе } /. 

ёШйЧпвІГе.Г. 

А Сіоѵе. 

С’апсі, т . 

©феі, Г. 

Ап Асогп, 

Коіх сіе диіе,/. 

©аііар^і / т. 

А Саіі. 


VII. 


Пе се с^иі Гііс 

ЯЗеи ХІ)еіІеи йеѵ* 

ОГ іЬе Ргорег 

Рагпес1е$апітаих, 

Х1;ісге. 

Раш апі АфипЙ» 

он с]ш у а сіи иа- 


оГ Апігпак. 

роп. 

1. Г)С5І’0ІЯ0П5. 

т. бег і ГФ* 

I. ОГ РіГЬсѵ 

ѴрсаіПс сіе рдіГ- 
Ь Гоп./. 

©фнрре, г. 

,/\ 5са1е« 

Сс^иіііе і Есаіііс , 

! ѲФліС/ г, 

А 5Ье11, 

О^ис , / РоіЛоп а Сос]иі11е. 

ЭДФеІ, Г. 

А 5ЬеМ$Ь. 

Оиіе5<ісроШЬп$. рі. 

$ііфоІ,'геп , ^істсп рі. 

ТНе Сі1І5 оГа Кі$Ь. 

Хдцсоі гея сіе ро 1 1- 

5Іо§ГеЬсг рі. г 

ТЬе Ріп5. 

Г0П5, р!. Раі гапсе , Ьаіге ,/. 

ЭДПф Осе $іГфе,п. 

ТЬе Мік. 

ОеиіісІсрэіПопб, р! 

Эѵбдсп, т. 

ТЬе К.о\ѵ ог5ра\ѵп. 

Ггаі, т. ГесЬеиг, 

^іТсіхг, ш. 

Л ГізЬегтап, 

ІІегБ, (ііс: > »і. 

п. і 

А N 01 . 

Ьі§пе } Ѵег§е сіе 

Шпдгішфс, С. 

Ап Ап^Іе-госІ, 

РёсЬсиг ,/. Ь^пс,/. 

${пдсІ(фпііг, Р 

Л Іліпе. 


1 ) 3 

Наш*- 
Удица , уда. 

ПрикормЪ. 
Грузило, 
рыбная ловля. 

ПрасолЪ, рыбоп ро¬ 
да вецЪ. і 
Соленая рыба. 

2. ПшицЬ. 
НосЪ (птичій) 
Гребень, 
ПодбородокЪ. 
Крило. 

ЗобЪ. 

Гузка. 

Ноготь. 

Перье. 

Перо. 

Трость , пиіцее 
перо. 

Пу шекЪ , пухЪ. 
бодень. 

Гнѣздо. 

Лице. 

ЖелтокЪ. 
бВлокЪ. 
Скорлупа. 
ПтицеловЪ, птич 
кикЪ. 


© [ 54 ] © 

"Ауні^зг , у, п. 
ДеЛелр ,е'аЪд, «. 
Взлід »Зод,/. 

* АХіна, ад, /. 

ГЗ^оэттыХ^д, у, т, 

Т а ?9С с ?> е0 5 Уд, я. 

’О^иЗшѵ. 
‘Руу^од, есд, уд, я. 
Лзфод, у ,/я. 
КаХХаіэу аіу , я. 
Птг^зѴ, у, и 
П^з'ХосОд, у , я/. 
’Орротгиуісѵ/, Ы,п. 
О уѵіЦ, ѵг/^од, ш. 
П-ГіХоѵ . у , и. 
Пте?зѴ,у га. 
КаХя{лсд, а|ЛУ, /га. 

Хѵ'зсд оу , я/. 
ПХ%1^оѵ, у, я. 
Мготііа , ад, ф. 

’Поѵ у я. 

Л-'хіЗод і@У,/. 
Леуии)[ла, атсд,;/. 
КеХѵфод год, уд // 
’О^іЗоЗѵ^ад, у ,я;. 


Наши;, і , т, 

Ь'Лса, ас,/. 

Воііз, іс1і>,/. 
РіГсашга, ае,/. 

ІсЬіЬуориІа , ае, т л 

5.і1Гат шит, і, я 

II. Аѵіит. 

К . Л ит, і, я, 
Сгйа, ае,/. 

Раіеа, ае,/. 

АЬ, ае,/. 
Іп^’иѵіез, еі,/. 
ОггЬору^іит, іі, я. 

Оп(>иІ5,15, т. 

Пита, ае,/. 

Реппа, ас ,/. 
Саіатиз, і, т. 

Вяпи^о, іпіз,/. 
Саісаг, аііз, я. 
Хісіиз, і, >я. 

Оѵит, і, я 
Ѵііеііиз, і, т. 
ЛІЬитеп, іпіз, я. 
ТеЙа оѵі, /. 
Аисерз , сиріз, т. 


Клей 

Иаше^оп 5 т. 


рёсЬег, 

Роі(Гопіег ? т . 
Роі(Гоп-й1ё, 


?(пс\с(, Г 

А Ноок. 

$&ЪсѴ, т. 

Л Ваіс. 

ѲеиГЫеі), п. 

Л Ріиттег. 

ЗиЛ/апа г т. 

ЕІ 5 ЬІі 1 §. 

т. 

А ЕібЬтоп^ег, 

©пдсГа&спс ЗГфе, Р 1. 

ЗаЬ-ЕкЬ. 


2 . Оез ОіГеаих, 

1>сгс ^ т. 

Сіёіе, Мирре./. 
ІігЬе сіе с^,/. 

А I е ,/. 

ДаЬог, т. 

Сгоиріоп , т. 
Зегге, ОгіЯе./. 
Пите,/. 

Сго('е ріите ,/. 

Тиуад, т х 

Оиѵеі, т. 

Ег^ог, Ерегопз, т. 

№а, т. 

ОсиГ, т. 

/ айне сГоеиГ, т. 
В'апс сІ’оеиГ, т. 
Со^ие сГоеиГ,/. 
Оііеісиг, т. 


2 - Ьсг Х> 6 зс 
ѲсЬпаЬсІ, ш, 
^штші, оі. 

ОЗагг, т. 

Шіщеі, т. 

^І'ОрГ, т. 

©(<?!§, т. 

.^Ітіс, € 

^сОег/ рк 


II. ОГ ВіГ<І5. 

А ВігсІчВЯіог Веак. 
А СотЬогСай. 
Л ОіИ ог ѴѴаиІс. 
А \Ѵіп§ 

ТЬе Сг.лѵ ог Сгор, 
ТЬе Питр. 

А СІа\ѵ ог Таіоп. 

А РсаіЬег. 

Ап Ьагсі ЕеаіЬег. 

Л ОиШ. 

Ооѵп. 

Л Зриг. 

А \’с(1 
Ап Е§§. 

ТЬе Уоік. 

ТЬе \ѴЬке. 

Ап Е§§- 5 Ье 1 І. 

А ГоѵЛег. 


йеЬсг,/ 

@с!)гсіЬі’о()Г/П.@с1)гсіЬ< 
«, , ГсОсг, С 

Шіит&Ьсг, рі. 

Ѳрогс , Г 
‘О'М, п. 

Ф), п. 

(У'и&ОГГСС, т. 

€'І)ШСІ§ , п. 

(ЕрсгГфаІе, Г 
ЗЗодсІ$пдсг , ^оасЬ 
ІІСЙСѴ, га. 

© [ 5 «] ® 


Клей,смола,ко- 

’І $од, а, пи 

Ѵіісиз, сі, я». 

шсрою птицЪ 


ловятЪ. 

’О^уіЭш', іоі/05 т. 


КлѢть, клѢ тка. 

Аѵіагіиш, іі, я. 

3. Чет вероно- 
г и хЪ. 

Тег$Аі:с$<йѵ. 

111. О^аіігиресішп. 

СкотЪ, скотина. 

Ѳреу.у.а, есто$ } п. 

Ргси$, огІ5 , я 

Стадо крупнаго 

’А'уеЛѵі, >)5 ; /. 

Аппетит , і, я. 

скота, табу нЪ. 


СкотЪ работной. 

КтЯѴо^еод^н. 

Уитепшт, і, я. 

Звѣрь. 

О-ир , %сд , п. 

Гсга, ае,/. 

Кожа. 

Ъѵ'рга 

і Согіигр, іі, я. 

рогЪ. 

Ке^«5 «го5,ао5 ; с05,» 

Согни, ішіесі. п. 

Копыто, 

*ОтгХі), %, /. 

Цп§и!а, ае,/. 

ВолосЪ. 

©?;*> т?‘х°е» /• 

Рі!из, і, да. 

ІЦетина. 

Хаігѵ], >|5, /. 

Ьі іа, ае,/. 

Грива. 

ХаіТ'Ѵ), >]5 , Дофіа. 

/иЬа, ае,/. 

Шерсть, волна. 

"Е?юу, іу, Я. (ад 

Ьапа,ае,/ # 

руно , овчина, і 

МяХЛод , у, 

ѴсІІиз, егіь, н. 

ХвостЪ. (рыле.' 

/• 

Саисіа, ас , 

ХоботЪ , морда , 

П^о§осгхі5 , 1^05, у. 

РгоЬо/сЬ, Й 


VIII. 


О четверо¬ 

Щп ТЛ^ятге^шѵ. 

Ое <^иасішре- 

ноги хЪ. 


(ІіЬиз. 

О бе зьяиа. 

ГГі'Э'уіко?, у , я/. 

§тіа,/. 

ОселЪ. (оселЪ. 

Оход , у , іп. 

АПпиз , і , да. 

ОнагрЪ , дикой і 

’ Оѵау^од, ссу^У, ш. 

Опаосг, гі, да. 


Пав*- 

© [ 57 ] © 


СЯи, гл. 

^ЗозсОеіш, т. 

ВігсШтс. 

Са§е , Ѵоіі^ге, /. 

сгѵ іи (№*і га - 

д?о$е1Ь<шсг , <% оде і, 

Л Саде ог Аѵіагу. 

3. Оез Еегеі. 

з. Ьеѵ ѵіеѵ{іфід т 

III. ОГВеайз. 

ВеіаіІ, т. 

іІЫсѵс. 

* 

$1>іег, ОЗіеІ), п. 

СаЫе. 

Тгоиреаи, щ. 

«4ЭССГ&С/ Г. 

Лп Негсі. 

Веіе сіе Готтс 5 ои 
сіе Ѵоігигс,/. 
Веге Гаиѵа§е э /. 

}ис 2№>еі(, 

^ . Мег.р. 

ЗЫосв $!)ісг , п. 

А іаЬоигіпд ВеаЙ, 

А дѵіісі Веай. 

Ргаи, Сиіг, т. 

•&ЛМД 5сІІ , п. 

Л Нісіе. 

Соте 

фот, о. 

А Нот. 

Соте,/. 5аЬо*, т. 

фиі, га. 

А НооС 

Роіі, т. 

фааг , и. 

Наіг. 

5иіе сіе сосЬоп,/. 

ѲфП)еіп0Ьог(и/€ 

А ВгіШс. 

ои сіе Ъапдііег. 


Сгішеге,/. 

ЭДаЬпе, Г- 

А Мапе. 

Іліпе,/. 

< 28е11с, Г. 

ѴѴооІ. 

Тоііоп, гл. 

ОЗІіеі?, п. 

А Б'іеесе. 

Оуеис ,/. 

^фпхт$, ш. 

А Таіі. 

Тготре,/. 

9ійЦс(, т. 

А Тгипк. 


VIII. 


Сея Ее гея іі циа- 

ЯЗоп Ысг{Ті§ідои 

ОГ Роис-Гооісіі 

ие ріесЬ. 

ЗДірсіь 

Веаіз. 

З іп в с > т \ 

9І(Т, т. 

і\п Аре. 

Лпе, »к 


Ап АІ5. 

Апе Гаиѵаде, ш. 

і 

ЯВііЬсг (Ш / щ. 

А \ѵі1с! АГ«. 

о 5 

ВаЬо- ПавіанЬ. 

ЛзвецЪ, 


Нетопырь , ха- 
жанЪ, летучая 


МЫщь. 

Медвѣдь. 

€юб рЪ. 

СуйволЪ. 
ВелблюдЪ. 
КотЪ , кошка. 
Хамел еонЬ. 


КроликЪ. 
КрокодилЪ. 
Серна. 
Елене нокЪ. 


Олень, } 

Лань, з (гой. 
Олень прямор^- 
Дикая коза. 


Пе(Ъ 5 собака. 
Щенок!', (ска я. 
Собака мелел ян- 
Собака Испан¬ 
ская. 

Не\блюдокЪ,ту- 
ОшейникЪ. (ма. 
\аяніе, б г еханхе. 

© [ 58 ] © 

К^УзнефаХодДХу,/# 
Мь'Хід, юд , /. 
Кііжт^ід, і<^сд, /. 

'А^кЪд, у , сот. 
Кс'дшр, с^зд, т. 
ВуоаХод, у , т. 
Ка|Л'Ѵ]Хзд, *{Ху,сот. 
Аі'Ау^од у^у .т. 
Ха.[ХяіЛгш сѵто$т. 
Дскготтуд. оЗсд , т. 
К^зиоДоХод, у , т. 
П?с^> код»/. 
Ыеб^эд, у, т 

’ЕХафод афу » Ш. 

ѵ'Х'Эд, ТП. 
До^кад , а<$од, /. 

Кдау , кі/ѵ.;д , сот. 
2кор.Уод. у , ?п. 
МсХзасгод , у, іи. 

К оыѵ ісгтгаикзд. 

‘Ете^о-угу/д еод уд. 
Пе^іЗе^яюѵ ,у, п 

'ТХау|лод, ш. 


Раріо, опів, щ. 
МеІі$,І5,Тахи5,і,»Ч, 
ѴеГрстІіо, опіі)»», 

ІІгГи$, і, ш. 

КіЬсг, Ьгі, а). 
ВаЬаІа;, і, т. 
Сатеіи?, і, от, 

Реііі, І5,/. 

СЬатэеІсо, оіпі$,^. 
Сипісиіиз , і, т. 
Сгососіііиз, і ,.т. 
0,і та , ас , сот. 
Ніппиіиз, і, 
СО.тѵи5, і, т. 
^Ссгѵа, пе,/. 
ЗиЬиІо, опІ5, т л 
С.іргс. 1 , ас , /. 

Сапіз., і$, сот. 
Сагиіив, і , т. 
Мо1о(Ги$, Гі, т. 
НіГрапіоІи?, і, т , 

НуЬгІ«, ІСІІ5,/". 
МіНит, і, я. 
Ьаігаш? > из , т. 


Оглав» 
® I 5? ] © 


ВаЬоиіп , 2Г05 (іп- фа»Іап, т. 
_ №’ т - 

Вкгеаи, Га:Яоп } т. ^афб , ш. 


СЬаиѵе Бои'гЬ,/. 


Зіс&сшаиЗ, С 


' А ВаЬоо». 

А Ва<і<^г, Вгоск 
о г Сгау. 

А Вас. 


Оиг5, от. 

Вісѵге, СаЛог, от. 
ВиЯе , от. 

СЬатеаи, от. 

СЬаг, от СЬаге,/* 
СатеІеяЙ, от. 

Ьаріп Соппі!, от. 
Сгососіі!с, от. 

Рапп, от. Веге іаиѵе 
Гаоп , от. 

СсгГ, от. 

ВісЬе./, 

І)а§иег 5 от. 

СЬеѵгеиіІ, от. СЬе- 
ѵгеие 

СЬіеп, от. СЬіеппе/ 
Реііі сЬ!еп, от. 
Магіп) от. 

Ераопеиі, от. 


/ т * 

ФіЬег, т. 
^іі^еіоф^т. 

©атесі , п. 

&<исг, т. С 
Я(пст(феѵ т. 
&тіпфсп, п. 

&гоГ *і!, т. 
©аттЫгГф , т - 
ЛэігСФЕаіЬ , ЭѵсІ)ЬосР* 
фііТсІ), т. (іет , п. 

ЗѵоІ), п.^эиТ’ЬРиІ), Г. 
ѲрісГфіі І'ф , га. 

©стГс, Г. 

фшФ, т. 

40шіМсііі , т. 

9\СсГсІ, т. 
фйпсфітЬ , т. 


Мс«Г } МеіІ5, от. 
СоІІіег, от. 

АЬЬоу , аЬЬоѵе- 
іпет, ^рре- 
шет, от. 


Зпм'КегІниФ, т. 
*ЙлІеФ(иіІ) Ьа* фипЬе,п. 

ЗЗсІІеп, п. 


А Веаг. 

Л В аѵег. 

А ВиШе. 

А Сате!. 

Л Саг. 

Л СЬатеІеоп. 

Л Сопеу ог КаЬ- 

Л Сгососі.іе. (оеі. 
Л 1)еег. 

Л Ра\ѵп. 

А Наи ог5:а§. 

Л Ник!. 

А Ргіскеі. 

А Кое. 

Л Оо§ ог ВіссЬ. 

А ѴѴЬеІр. 

А Майав; 

А Браіеі. 

Л Моп^геі. 

Л О-Со11аг. 
Вагкіп§. 


МиГе* 


Оглавь, кошель. 

ДраконЪ. 
ВелблюдЪ скоро 
бЪгающій. 
СлонЪ. 

Лось. 

Ласица, ласочка. 
Лисица. 

ЭКаба , лягушка. 
КозелЪ. 

Коза. 

КозленокЪ. 

Козій пасту хЪ. 
ЗаяцЪ. 

ЗайчикЪ. 

КжЪ. 

бсровЪ. 

Свиным хлѢвЪ. 
СвииопасЪ. 

Вепрь у кабанЪ у 
дикая свинья. 
Свинья. 
ПоросенокЪ. 

Конь э лошадь. 
Кобыла. 

МІэринЪ, скопецЪ, 
кладеной конь. 
бЪгу нЪ. 


К/ѵі|Ш 05 , ь, т. 

А*с/.>шѵ у оѵго$ у да. 
А^оьхоъ , а<Ь$ , /*. 

’ЕЛг'фяд, а/Ь§, да. 
Алк>], 

’Інтід, іЗЪд, /. 
3 АЛш 7Г^ , екод , /. 
ВаТ^а^од , , Щ. 

Т^у?$> у, да. 

АГ? , уз$,/. 
’Е^іфод, іфу , от. 
АІ7ГоХо5 , к , от. 
Лаусоод, у, от. 
Лауі^ісу, іу , п. 
’Е%Туо 5 , у , от. 
ХоТ?с$, у, от. 

2ифеэ'$, ь, от. 
Хо^обоігко^, у, от. 

Ка-та-^, у, от. 

Т$, 6 : 5 , сот. 
Хоі^юу, іу , п. 

</ І' 0 Г 7 г 05 , у, сот. 

2тга<5шѵ , ЫУ05, от. 

К е>.-ѵ ]5 , -у ]Го$ , от, 


ГНссІЬ, ас,/. 

Огасо, опІ5, да. 
ІЗготссІаііиі, іі } да. 

ЕіерЬа* , зті$,да, 
А!се, е$,/. 

Ѵіѵегга, ае ,/. 
Ѵи!ре$, и у ер. 
Капа, ас , /. 

I Ііісиз, і, да. 

Сарга, ас 
I Іоесіиз, і з да. 
Саргагіи$, іі, да, 
Ь-<фи$з огІ5 } да. 
Ьсриісиіиз, і, да. 
Есіііпиз, і, да, 
Рогсиз, і, да. 

Биііе, і$ з п. 
БиЬиІсиз, сі } да, 

Арег, гі, да, 

Би;, Гиі$, сот. 
Рогсеііш, і, да. 

<Е<]ии$, і, да. 
2Е^иа, ас ,/. 
Ьрасіо, оиь з да. 

Сс1с5 ) еііа, да. 

Малеко 

® [ бі ] © 


МиГеІіеге,/. 

ЭДаи^оі'Ь, пі. 

а§оп, ін. 

ЬготГс, і 

ФгагЬ , ш. 

ЕготасЫге э т. 

ЗѵІСІПСв іШІССІ / п. 

ЕіерЬапі ; т . 

0ерЬ<иі*/ т. 

ЕІап, т. 

(ѵіеп&і^іег, о. 

Еигсг, т . 


Кепагсі, т. 

^исІ)<?, т. 

СгепоиіНе,/. 

ДІ'оН), т. 

Воис , т. 

ЗдОСІ 3 , т. 

СЬеѵге,/. 

?<е9с, С 

СЬеѵгеаи, саЬгі, т . 

Зіе0Ісіп , ОЗосНеіп, п. 

СЬеѵгіег, ?п. 

Зі?9епІ)ііГ/ т. 

Ьісѵге, т. 

ЛэааГс / т. 

Ьсѵгат > т> 

Зипдсг фдаіе, ю. 

НегіЯоп, т* 

ЗйсГ, т. 

СосЬоп , Роиг- 

(51'СІ’, т. 

ссаи, Роге т. 


ЕіаЫс і сосЬот,/. 

©фиѵсіігПдП , т. 

РогсЬег , т. 

@СІ)П)еіпІ)ІІ'Г, т. 

5ап§1ісг, м. 

'ЗВіІЬгб Ѳфй'еіп , п. 

Тгігіе, Ьаіе 

@сі)іъсіп,п. 0аи,г. 
5сгГсІ , П. 

Рет сосЬоп , 

СосЬоп сіе Ьаіг, т . 


СЬеѵаІ, т. 

п. 

Саѵаіе,/. 

@гіШе, С 

Ноп^ге , сЬеѵаІ 

ЖаПас!) , ш. 

сЬаігё ; т . 


Соигйег, т . 

т, 


А Миггіе. 

А Пгздоп. 

Л ІЭготесіагу. 

Лп ЕІерЬап*. 

Ап Еік. 

А Геггсі, 

А Рох. 

А Его®. 

Ап Йе-Соас. 

А БЬе-Соаг. 

Л уоипд Сгозі ог 
ЛСо,п-Ьсгс1. (Кісі. 
Лп Нзгс. (Наге. 
ЛЬеѵсгсі огуоипд 
Ап ІІесІдеЬод. 

Лп Нод. 

Лп Нод-йу. 

Ап Нод-ЬеісІ ог 
5\ѵіпе-Ьегсі. 
А Волг. 

А Бо\ѵ. 

А Гід. 

Ап Ног(е. 

Л Маге. 

А Сеісііпд. 

А Касе-ЬогГе. 

Вісій' © [ 62 ] © 


Маленькая ло¬ 

'ітгтга^оу, іу, 

шадь, машшакЪ. 

ИноходецЪ. 

17Г7Г05 ^3(о.од ьу« 

Воинская лошадь 

"Ітиіод тгоХгрдход т 

Г/ І 7 ПГ 05 и 7 Г 0 СГ«СГГІ>С 0 $. 

рысистая ло¬ 

шадь. 

Г/ І 7 Г 7Г0$ (о.ісЭ'штіхо'д. 

«Ямская,наемная 

лошадь. 


бременоноскый 

’ЛтйНод г'ккусдСііКод 

ржаніе. (конь 

Хее(л?ті<г(о.:д , у, т 

КснюхЪ. 

‘ І 7 Г 7 ГСН-Р -05 , У , т. 

Оброшь. 

К. >1(0.0 $, у , т. 

бразда, уз да. 

ХаЛіѵ'од, у , т. 

бабрЪ, леопардЪ. 

Па^аХід, есод , / 
Леыѵ, оиіод, п. 

ЛевЪ. 

Львица. 

Лесина ,>]?,/• 

-Ящерица. 

2ао^од, у, т. 

КрошЪ. 

’АсгтгаХа^, код, т 

Крсгаова куча. 

Ѳ^0(л6І0У , У , п. 

Мартышка. 

Ке^ноттіЭ^код/ѵіку,»; 
Мъд (0.00 д, т. 

Мышь. 

СурскЪ, бабакЪ. 

’ііХшд у, т. 

Пасть 9 мъзше- 

ЫѵауіЛу ад,/. 

лі гка , западня. 

МышебіѴцЪ, мы. 

Мооф.Ѵод , у, сош. 

шеловЪ. 

МескЪ. 

'Н(о.ююд у, сош. 
В?д (Зоѵ'д. сот. 

В лЪ. 

бы кЪ. 

Та^сд, у, т. 


Млппи$, і, пі. 

Е^ии5 юіінагііи аиі 
^гасіагіиъ. 
І^ии§ Ье Іагогіи?. 
Зиссиіілгіиз, іі, т . 

Ес]іш 5 тег іодгіиз, ш. 

Есршз сіігеііагіиз,;;/. 

Ніштін, йв, т. 
Ес]иіГо, опі$,///. 

Сарійгит, і, Но 

Ьири$, аигеиз, ж 

Рагсіиз, і, піо 

Ьс о. опІБ. т. 

* * * 

Ссэепа, ае,/. 

Ілсепи$, і, т. 

Таіра, ас, Л. 

Сгшпи!и$, і, ггі. 

\ СегсорііЬесиз, і, пи 

Ми$, игІ5, т. 

СП?, §1ігЬ, т. 

МиГсіриІа, ае 

Мигісиіа, ае, т. 

МиІц$, і, т. 
В()5,ЬоѵІ5. сот . 
Таиги$, і, т. 

Ко 


© [« 3 ] © 


Йісіе* , т. 


5 \ 1 сррсг, т. 


Насркчіёе, СЬе- ^(фз.ШСіСГ, Зс!(СГ/ т - 
ѵаі с]ііі ѵа ГатЬІс. 

СЬсѵаІ сіе ВаіаіІІс, ^ГІса^егІ), п. 

Тгоисиг , т [т. <$ Г аІ'сг, т. 

і 

СЬеѵаІ сіе 1оиЗ§е,«м. ^іс(І)р( г с'1'& / п. 

СЬеѵаІ сіе Ьас , т. , п . 

НепиИГетем, т. ЭДісЬегп, п. 

Оиі поите сІезсЬе- 0(аПЕІ1сфі,т. 
ѵаих. 

Ьісои , СЬеѵе- фа{^«/ т. 

«е, т. 

МогсЬ ас Вгісіс Гогі (ЗсЬІ!?, п. ‘ЗЙипЬ/Ш/ гі 


Веорагсі, /«.('сіиге* 

фагМ, пі. 

Ьіоп, т. 

?6і\) , 11І. 

Ьіоппе,/. 

Кпгіп, Г. 

Ьегагсі, т. 

@і>і>сѵ, € 

Таире,/. 

9)иШІП>т/, т. 

Таиріпі<5ге,/. 

ЯЖшІгсиг&ІыиГсй / 

Сиспоп ,/. 

ЭДсеѵйфе, € 

5оигі$,/. 

< >ШиР / Г. 

І-юіг , т. Маппо- 

‘’ШитіеІфіес, п. 

Зоигісі^ге,/. («,/ 

^аиі'і/аііс, Г. 

Атареиг сіе Каг> 
ои сіе Йоигі*. 

ЭДаи^апдсг , т. 

Миіег, т. Миіс,/. 

‘ЮіпиІсГ.'І, т. 

Во. иГ, т. 

;ОсЬ$, т. 

Таигеаи, пі. 

©иеѵ,п. ЗЗіШ, т. 


Л 

Лп атЫіпе N3^. 

Л \Ѵаг-ЬьіГе. 

Л Ггопег. 

* 

Лп Наскпу-ЬогГе. 

Л Риск ЬогГе. 
ГСеірЬіп". 

Лп НогГе кеерег. 

Лп Наіісг. 

! А ^яск-аІІ. 

і Л Ьеорагсі. 

Л Ьіоп. 

А Ьіоіизіз. 

Л ІІ21ГСІ. 

Л іМоіс Ы ^Ѵапе. 
Л Мо!е-ЬіІІ. 

А Монк: у. 

Л Мои(е. 

Л ОоппоиГе. 

Л Мои(е- пар. 

А К.аі о г Моиіё- 
сассЬег. 

Л Миіе. 

Лп Ох. 

Л Виіі. 


ѴасЬе, 


Корова- 

Коровка , юница. 
бычекЪ. 

(нокЪ. 
ТелецЪ , теле- 

Вымя, титька. 

СосецЪ, сосокЪ. 
Дикобразѣ. 

Опца, 

баранѣ. 

СкопеиЪ , кладе¬ 
ный баранѣ. 
АгнецЪ. (овечій. 

Овчарня , хлѢвЪ 
Пастырь , пас¬ 
ту хЪ , овчарЪ. 
ЖезлЪ , посохЪ 
пастушій. 
Стадо, 

Шерсть , волна, 
руно, овчина, 
бѣлка, вѢкша. 
ТигрЪ. (ка , 
Земляная лягуш- 
коросшавая Жйба. 

ба рсЪ. 

Горностай, 

Куница. 

Дикая кошка. 


© [ «4 ] ® 

ДаріаХід, аХешд ,/ 
По’ртаАід, аКе оод, т 
П о'^таі ;, код , т. 

М 6%од, у , т. 

М ад-од, у> М. 

ѲуХу, %,/. 
"Тд-рі^. код ,/. 

П^обатсѵ , ату, п. 
К^іод, у , т. 

К^о'д іктеірщбуод. 

’Ацкд у у, т. 
;Пэір.ѵу, уд у /. 

| Псі|луѵ, іѵо д, т. 

КаХаи^оф, 07Год , /. 

Пс^ШОУ, іу , п. 

, іу, п. 

По иод, у, т. 
^кіурод , у^у , т. 
Тіу^.д, і<Ьд, /. 
Ф^ууѵ) , уд /. 

ПауЗу?, Урод, п. 

Г «Ху, уд, /. 

’іктід, і<5од,/. 

’ДіХу^од, у , ау^іод. 


Ѵас са,ае,/і 
.Іиѵспса, ае,/ - . 
/иѵепсиз, і,?я. 

Ѵігаіиз, і, да. 
Матта, ае,/ 

РаріІГа, ае,/. 
Нуйгіх, ІСІ5,/. 

Оѵіі, і$,/. 

Агіез, егІ5, т. 
Ѵегѵех, есІ5, я*, 

А°ПЦ5, і у ѵі. 

ОѵІІС , І5, «. 

Райог, огіз, т. 

Рс сіит, і у». 

Г 

Огех, 

і Сапа,ае,/. 

| ѴсІІиз, егіз, к. 
Зсіигиз, і, т. 
Ті§гі$,і$ ѵеі Іс1і$,<гр/ 
ВиГо.опіз, т. 

РатЬега, ае,/. 
Мийеіа, ае,/. 
Майе? , із,/. 

Риюгіиз, іі, т. 

рыл 

® С «5 ] ф 


ѴасѴіе,/. ! Г. 

СепіПе ,/. ЗНПСІС ^іф,Г. 

>ішеЪосиГ, Вой- ^индес 
ѵіііоп, т . 1 

Ѵсаи, пи &й(Ь, ш. 

РЬ, т. Теііпе,/. (Уцгег, п. 


га. 


. А Со\г. 

Ап ІІсі&г. 

А Виііоск , а йеег, 

ЛСаІГ. 

' Ап ОсЗсІег. 


Матшс11е,Те«с /. Р 
Рогс-еріс, т. 0СІ)ШСІПіао[ , т. 

„ . м * , ФеКфгсеіп, п. 

ВгеЬі5,/.Моиюп,от. @сЬйаГ, о. 

'<ЗВіЫ>ег, т. 

флштсі, (офор$/ га. 


Веііег, пи 
Мои соп) т. 


А Теаг. 

А Рогсиріпе. 

А 51іеер. 

1 А Нага. 

А ѴѴсагІісг ЗЬеер, 


А^пеаи, т. 
Вег§егіе,/. 
Бегает, пи 

Ноиіепс ,/. 

Тгоиреаи, т. 
І*п’пс , /■. 

ТоіГоп,». 
•ЕсигсиіІ, т. 

і&гс, т. 
Оарсаисі , т. 


?отш/ п. 
@фа<#а(1, ш. 
ѲфаІ'ег, га. 


Л ЬатЬ. 

А 5Ь. ср&ісі. 

А БперЬсгсІ. 


I , 

, (Ьф^сгргсФ, фасР* 

|ЬФ, га. 

1 фссі^е, Б 
{ < ЗХ$о11с, Г. 

2Шс$,п. гоІ)сШ5оПс,Г. 
, ФфІ)от , п. 

і ^кдсгфіес,». 

, т-огс / С. 


Л 5Ьеер-Ьоок. 

Л Поск. 
\ѴооІ. 

А Пеесс. 

Л 

А Ті§ег. 

А Тоасі. 


Г.ииЬегс,/. 
Бсісис,/. 

Манге, Мане, /. 
2/еЬеІіпе. 

СЬаіоиіп, Риіоіз, я. 


: ^апфсі’фІСГ/П. 

Жі,г. 

ЭДаіОсг, га. 

ЗШ$, га. 

В 


Л РапіЬег. 

А ѴѴ с еГсІ. 

А Маиеп ог БаЬ.'е. 

А Роіссаі. 

Ьшх, ©[««]© 


рысь. 

Выдра. 

ВолкЪ. 

Тюлень. 

Терепаха, желвы 
Маленькая ля¬ 
гушка. 
Саламандра. 


кед, сот. 
"ЕуѵАрд, ес*,д,/. 
Лі/'код , у, от. 

Омну, >)д, т. 
ХгЛыут] , >15, /. 
Гѵо\ѵо$ у у, от. 

2аХар.аий^а, ад, у. 


Саламандра во- 

Крыса, (дяная, Мйд ОТ. 

Змій. ^Офід , шд, от. 


УжЪ. 

Водяная змія. 
Слѣпая змія, мѣ¬ 
дяница ,вере¬ 
теница. 

Ехидна. 


г/ Т^ос, ад, /. 
ТифЛІУод, у, от. 


"Ех^ѵа, >)5, /. 


Ьу ГТХ , СІ5 , Г0Й*, 
(лига, ае,/. 
Ьиріь, і, 

РЬоса, ае,/. 
ТеПисІо, іпі$,/. 
Сугіпиз, і , м. 

Заіатапсіга, ае,/, 
Заіатапсіга а^иаііса# 
Зогех, ісіз, пк 
Зегреп$, ш, т . 
Лп§иі> , І5, сот . 

I Іусіга, ае ,/. 
Саесіііа, ае,/. 

Ѵірега, ае,/. 


О птицахЪ. 

II 


I апля. 


■Черной дроздЪ , 


IX. 

ТТе^ ’ОриЭ-ыу. 

А^ге^іад, у, от. 
Коачгс/фод, у, от. 


Гиль. (косЪ. ’О^0СГ7Гіф/]д , у , от. 


Красноту зка. 


ІЪррвЛад, у, от. 


1)е АѵіЬиз. 

А“іеа {ІеІІагіз, /. 
Мсгиіа, ае,/. 
МоппГгіп§іНа, эс,/# 
ІІиЬісіІІа, ае,/. 


баба. 

ДропЪ, дрохва. 

ВыпЪ. 

КяплунЪ. 
’ГХтід $зд,/. 

т^х^д « , т. 

’АЛіктш^ енго/діад , 

У,7П. 


ЕтЬегІ 2 а,ае,/аІЬа 
ТагсЬ, ас,/. 
Вигео, опЬ, м. 
Саро, опіз, т . 

Зябли- 


© [ «7 ] © 


ІА* , Опсе ) м. 

^«сЬ<?, «п. 

Ап Оипсе. 

Ьлпге, /. 

'^«ТфоГГСР/ т. 

Ап Осгег. 

Ьоир, 

< ЗІМГ, гп. 

А ѴѴоІС 

Ѵеаи тагіп і м. 

кЗееРаІЬ, п. 

А Зеа! о г Зеа-саі/* 

Топис,/. 

©ФЙМгоге,Г. 

А ТопоіГс. 

Рсгіг сгараисі ,я/. 

^Ісіпе ^а'Ге, С 

А Тасіроіе. 

Заіатапсіге 

©аіатап^г, т. 

А ЗэІдтапсІеГ. 

Зоггс сіе Ьс(аг<1. 

Ли »оп €і)0сусп. 

Ап ЕГі ог Хе*Ѵ{. 

11 Г, Я/. 

9іа$е,г. 

А Наг. 

5 грет, я/ Кергііе. 

0фіапзе, г. 

А Зсгреп*. 

Зсгрпіі іеггеЛге,я/. 

0ргт9Гфілп9<?,@фпа# 

А Знака. 

БсгретадиагЦие,;#. 

тШаЦсгіфІапдеД'. (&. 

Л \Ѵлег-5паке. 

Лпѵоіе ,/. Зегрет 

^ЗІтЪГфІапзе, Г. 

Л Зіое-ѴѴогт. 

іап* уеих. О./- Ѵіреге, Соиіеиѵ- 

9ііШСГ/ т. 

Ли Л<1с1егогѴірег. 


IX. 


Пс«. ОіГеаих. 

ЗЗсп ОЗ^сІи. 

ОГ Вігііз. 

і^тог , т. 

9і Ьі^оттсі, С 

ВіиоигогВіЧ- 

Мег 1с,/. 

ЛтГсІ, Г 

Л Віа. кЬігсі (ісш. 


^йтаЦпРе» Г 

Л Вг.міЬір§. 

Ріѵоіпе, іи Коис;е- 

ІКоіЬіс1)і\)л $, ш. 

Л ВиІйосЬ. 

диеиё,/. Тг^иег, т. 

ФтйіггПпд, т. 

А Випгіп§. 

О 1МГСІС /. 

.>і\іррс, К 

А ВиЛа.сІ. 

ВиГс ,/. ВиГаіи,/#. 

д-исім.и', т. 

А Виггагсі. 

СЬароп, пи 

Ічвраип, т. 

Л Сароп. 


Е 2 

?щоа, 


ч 

® [«»] э 


Зяблица. Ѵ)5 > /• 

Сива я борона. Кс^акіад, У > *# в 


Водяная курица. 


АГЭтла, ад, 


/ 

/• 


рыболсаЪ. 

пѣтухѣ. 

Гребень пѢту- 
Журавль, (шій. 
Коку іи к а. 
ІІовомѢ. ячникѣ. 
ПмрекЪ , че х нь. 


Кз'^а^ , аи,эд, т. 

АХекгоз^ о?эд, т 
’ААгято^Лофод «,/;/ 
Гь'?аѵод , у , /// 
Кзккі/^ , иуод, ///. 

№[Д фіОд , У , /7/. 

! КсХі/|л§од ; у , пи 


Голубь. 
Горлица. 
Голубъ дикой. 
Вихрь. 
Голубятня. 


ГТе^-ер, ад, /. 

0 Ѵ 05 ,/. 
ФотЪ, Ѵ;5, /. 
Оіѵя5, а^ 05 , /. 
Пг^г^есі», «/ 05 , 


З г шка. 

Соколѣ. 

СЬрой дроздѣ. 
Щеголь, щегле- 
Гусь. (нокЪ. N^1,, 45, /: 

, Агтзд , у, /я. 
ФаХка:)/, изузд , пи 

*<^д, /. 

[’АкакЭч'д , і<Ьд, / 
Х^, 'Ѵ)ѵ^од > сот. 


Овсянка. ХЛоз^Ід , і^од, /. 

Грифѣ. Г^ 7Г0 д, 

Морской рыбо- Аа^д, у , 

Ястребѣ, (ловѣ. <ХКЭ$ } щ. 


Ггіп^іИа, ае,/. 
Согасіаз, ас, т< 

Риііса> зе,/. 

Согѵиз , і, ас]иаи- 
сиз , пи 
СаГиз, і, пи 

Сг:Йа, ае,/. 

Сгиз, §гиіз, сот . 
Сисиіиз, і, 

Лщиаіа 5 ас,/. 
Со’утЬиз , і, пи 
МогіпеІІиз, і, т. 
Со1итЬа,ае /. 
Тиииг , иііз, т . 
РаІитЬиз, і, пи 
Ѵіпа^о, іпІ5,/. 
Со1итЬагіит,іі;Л 

Л паз , агіз, сот. 
Лс]иі1а, ае, /*. 

Раісо, опІБ, т. 
Гигсіив, і, рііагів, да л 
Саісіиеіщ і$ 5 /. 
АпГсг, егіь, т . 
СЫогіз, ісіія,/. 

Оіур5,2 г урЬІ:,ЛГ. 
Ьаі из , і, т. 
Ассіриег, иіз, т . 

'іете- 
Ріп$оя , т. 

§іп?,т. 

Л СЬаДисЬ. 

СЬоисаз. м. 5оіче 

9?сЬеІ!ѵаІ)е, Г. 

А СЬои^Ь. 

сіе СогпсіІІс. Гоидие , роиіс 

Жа(Т<П)іі[)П , п. 

Л Соое. 

сГеаи , /. Согшогапг , т. 

< 2Вп|]*а’саЬ , т. 

А Согтогапг. 

Сод 3 т. 

4ЭПІ)П, т. 

А Соек. 

Сгё*е сіе сод,/. 

^атт , т. 

А Соск$ СотЬ. 

Сгис,/. 

^гапіф, т. 

Л Сіапе. 

Соисои , т. 

^исГиГ-, т. 

А Сискоо. 

Согііеи, т. 

©анипд 9&а(ІсПН'дс[. 

Л Сигіслѵ. 

Ріоп^соп, т. 

^аифс^т.Фіб^епіе/С л Шоррег. 

Рідеоп/я.СоіотЬе/ 

^аиіч, г. 

А Е)отеІ. 

А Г)оѵе ог Рідеоп. 

ТоипегсПе,/. 

фтсІМиЬе, Г. 

А Тигііе-Ооѵе. 

Рідеоп га-тіег, т. 

Жйе '$аиЬе,Г. 

Л Юп§-Ооѵе. 

ВіГе* 3 т . 

ф#аиЬе, С. 

А 5госк-Г)оѵе. 

СоіошЬісг , Рі 2 е- 

ЗлшЬсп1)сс?с,С $аиЬеп* 

Л Ооѵс-НоиГс. 

оппіег, т. 
Сапагсі,»/ Саппе /.' 

пс)Ь п. 1 

€пге,Е 

А Оиск. 

Аі§Іс,/. 

$1Мег,т. 

Ап Еа§1е. 

ІГаисоп 3 г». 

$а!?, т. 

А Еакоп. 

Сгіѵе,/. 

Фп>§с!,Г. 

Л Есісіійге. 

СЬагсіоппегеі , т. 

©(іедІф,©і1Щп?/пі. 

А СоЫйпсЬ. 

ОіС , /. 

©ап? , Г. 

А СооГс. 

"Ѵегеіісг, м. 

©гипііпд , т. 

Л СгеспГшсЬ. 

СгііГоп, т. 

©гсі^, га. 

Л Сгійіп. 

МоиёЧК , /. 

ЭДсгое, Г. 

А ОиІІ ог Зеатетг 

Ерегѵіег, т. 

фйЬШ)С, т. 

ІА На\ѵк. 


Ез 


Соо Тетеревѣ, 
Травникѣ , тпра- 

Куриуа, (вянка. 

ІІапля. 

балабанѣ. 

Удодѣ, 

Галка, 

Соя, 

Пустолыа, 

ЛедешникЪ, 

Лунь, коршунѣ, 

Пиголнца, 

ЗКаворонокЪ, 

Коноплянка, 

Стрижѣ, 

КобчикЪ, 

Гагара, 

Соловей, 

ПолунощникЪ, 

румянка, 

Струнѣ, 

Сова, 

К^ зодой. 

Попугай, 

Куропадка, 

Павлинѣ, 

Неясыть, 


© [ 7 ° 3 © 

Тгг^, у 05,/. 

'Т 773X215 і 
’Орид іЭ-о^, /. 
у, ш. 

'Т7го1^із^ѵ)5, у, т . 
”Е 7 гоѵ[/ , т. 
К3Х3135, у, т. 
МаХякоя*яѴ>] 5 , у. Ш, 

Кеух&>^°$ 1' 

АХн^сьѵ, СУ05 , /• 

’ІятТѵсд, у, тп- 
ЛіН, у од,/. 

Кзр^аХз$, у, ш> 
АіуіЭ-о^, у, т. 
Ко\р$Хо 5 , У 7 Ш» 

АІ(ГаХ(иѵ у У35, т. 
Аірлатзтгу^,0^05, т. 

’А-уі^съУ. оуз5, 
ДОі/ятікэ, ко$ , т. 

Х‘Г Іѵ).> 15 , г. 

Хг^уЭ-юняр.'ѵіХоб , 
ГХак^.яз 5 ,^ (у,?#- 
у 35 , Г. 
Ч'ітІан'Ѵ), >] 5 , /• 

• К 35 , СОШ. 
Таа>5 . ш, ш. 

П іКішу ) акОэ} ш. 


Теггао, опІ5, т, 
Сиггиса, ае,/. 
СаІІта, ас, /. 
Агсіеа, ае,/. 
ЗиЬЬиіеО, опіг, т , 
Іірира, ае,/. 
Мопесіо1а,ае /. 
Ріса ас §Іаі;с1агіа,/. 
Тіппипсц!и$, і, ш. 
ІІаІСі <]о, оьі$, /. 

МіІѵи$, і, т. 
ѴацпеІІці, і, т. 
Лігисіа, ае, /, 
Ьіпагіа, ас,/, 

Нішіісіо , іпі$, /, 
ар^ісіііз, 

Лсіаіоп , опь , т, 
СаНіщіІа, ае,./, 

ЬиГсіпіа, ае,/, 
КуЙісогах, асІ5,м, 
Ьіиа, ае,/ 
ЬггиіЬіосаіпс1и$,і,?#, 
І\о&иа, ае,/. 

Ь(т > ір>Ь,/". 

РГшаси^, і, /я, 

Р( ГСІІХ , ІСІ5 , сош, 
Раѵо, оиіз, т, 
Рексаши, і, т. 

Трв« 


© [7«] © 


С(^ с1сВшуеге,я/. 

?ІиегІ)иІ)П, т. 

Л НеаіЬсоск. 

Ѵсгсіоп , т . 

ЗсаетйФе, Г. 

Ап Несі^-Браггоѵг 

Гоиіе ,/. 

.речи с, 6 

Ѵп Неп. 

Нс гоп, т. 

Оѵсіікѵ, т. 

Ап Негоп. 

НоЬгеаи, ѵі. ІІо- 

2 ге^Гаіг/ Сегфсп (йі^т • 

Лп ИоЬЬу. 

Ііирс,/. (Ьегеаи. 

Жіс&еІ)срГ/ т. 

Ап Ноор ог I Іооро 

СогпеіІ/е > /. Сіюи- 

5)о!)1с, Г. 

А ^ск-с1а\ѵ. 

Сеаі , т. (саз т 

-&еІ)сг, іп. 

Л }ау. 

Сгес сгеііе,/. 

"Шапйа\і()сг, т. 

А Кейгеі. 

Маггіп-РесЬеиг э т. 

ё'іеоодсі, ш. 

Л Кіп§-Ыіег. 

ІІаІсіоп,я*. 
Мііап > т. 

®оі)сг , (2№|?»озеІ, т. 

А Кіге ог Сіеаі 

Ѵапсаи,;/;. 

5чіЫ$, т. 

А Ьарѵіпд. 

АІоиспе,/. 

Йсгфс , Г. 

А Ьагк. 

Ьіпоіе,/. 

фсіпріпд, т. 

Л Ьіппег. 

Магме* , т. 

ЭДтісгГФгоаІЬс,Г. 

Л Маггіп, 

Етегіііоп, т. 

2>кіпГйІ^/ т. 

ЗВв(|сгеІ|йг, Г ЭІсф* 

А Мегііп. 

Ріе сіс тег , РоиЬ 

А МооГ'Ьсп. 

сі ’еаи,/. 

Ьсій, П. 


КоШ^поІ, т. 

Оіафгідаі , Г. 

А ііп^аіе. 

УгеГаіе,/. 

■^афггаЬ, т. 

А Мі§1п-Каѵеп. 


^ЗашпрісРсі 1 , т. 

А КтЬаісЬ. 

АиткЬе,/. 

2(1411$, га. 

Ап ОйгісЬ, 

НіЬои, т. СІш- 

<5и(е, Г. 

Ап 0\ѵ1. 

СЬоий«е,/.(Ьиат 

ОиКІКекІе, Г. 

А 8сгессЬ-0\ѵ1. 

Гегг<х]иес , т. 

ІѴіраСІСП, га. 

А Раггог, 

Рсгсігіх, т. 

?К<Ы)!!І)П/ 5сП)1)іфП , га 

А Рапгісі^е. 

Гаоп, м. 

ФЧіШ / га. 

V Реасоск. 

Реіісап, т . 

14'іісап, га. 

Л Реіесап. 


Е4. 

Г«і- © [ 7* ] © 


Трепелъ. 

Фаспдуод , у , т. 

РЬзПзпи?, і, да. 

ФиниксЪ. 

Фоіѵі^ , код, т. 

РЬсспіх, ІСІІ, да. 

Сорока. 

Кітія, ѵід, Г. 

Ріса, ае,/. 

Степной куликЪ. 

Поф^аХэд, «Ху, т. 

РІиѵіаІіз, І5, /. 

Перепелѣ. 

’ Оэтѵ%, у од, пі. 

Соіигпіх, ісів,/. 

ВранЪ, воронЪ. 

Кэ$сі% , код, т. 

Согѵиз, і, да. 

Краситель. 

5 0^гиуо|Л>]Г^й,с{д, Г. О.су^огоеіга, ае,/. 

Ллисшовка. 

Фоіѵікурод, у, т. 

КліЫсііІа, ае,/. 

Краснозобка , 

’Ер’іЭ-акод, у, т. 

ИиЬесиЬ, а г,/. 

красношейка. 

. 1 

Согпіх, кв,/. Ггп- 

ІПурь. 

К ОрСОКУ] (пее^хоХс- 

уод, Г. 

( § і1с 2 а. 

Иволга- 

27 гі^од, у, т. 

8ріпи?, і , да. 

КуликЪ. 

^коХо7га^ , код , е- 

СаПта^о, ІПІ5, іпі- 


Ххссгш , т. 

(пог. 

Воробей. 

Хг^уЗ-о'д, у 3 

Ч Р о-о , ^сд, ш. 

РаЛег, егІ5, да. 

СкворецЪ. 

Ьштив, і, да. 

АистпЪ, буселЪ. 

ШХа^уод, у, щ. 

Сісопіа,ае,/. 

Ластовица. 

ХеХіб'шѵ, оѴод, Г. 

Мігигкіо, іпІ5,/. 

Лебедь. 

Кикѵсд, у , т. 

Суспи?, і, да. 

Ъирка,чиреяокЪ. 

Фаскад , а<5 од , т. 

Оііегс.иесіиіа, ае,/. 

Сѣрой дроздЪ. 

Кі^Х-ѵ] , >ід, /. 

Тигсіиз, і, да. 

Малиновка. 

АіуіЗ-аХод, у ? 7/л 

Раги? , і, да. 

Индѣйка. 

МеХеау^д , і^сд ) ^ 

Саііораио, опіз, да. 

Сипѣ, коршунѣ. 

Гиф , 7тод, т. 

ѴпЬиг, игІ 5 ,да. 

Трясогузка, си¬ 
ница. 

Инсготгиуід, $ С5 ^ 

;Моіасі11а, ае ,/. 

1 

СвирѢстель. 

П^ѵгХоф , 07 год, т% 

1 

Тспеіорс, с$,/. 


лѣии- Г ііГэпсІ , т. 
РЬспіх , т. 

Ріс,/. 

Ріиѵісг, т. 
СаіІІе,/. 

СогЬеаи, т. 
Ка!е, т. 

Кои§е ^иеие , /. 

Кои%с-%ог%с,/. 

С.ОІе,/. 

Ѵсічііег, т. 

ВссаШпе 

Моіпеаи, т. 
Кюигпеаи , т. 
Сі§о$>пе,/. 
Мігопсіеііс,/. 
Сі^пе, т. 
ЗагссІІе,/. 
Сгіѵс,/. 
Мсгап^е,/. 

Сод сі’іпсіе , В іи 
сіоп, т. 
Ѵаиюиг, т. 

Вег^сгоп пеие. 
ИосЬсдисис,/. 


© Г 73 ] ф 


*ул(ап, ш. 

Л РІ.еаГлпг. 

^Я)1'ПІ^ ! ш. 

Л РЬепіх, 

еі)1ег, і. 

! Л Ріе ог ІѴЬ§ріе. 

3'1й§1іпд, ^>іііго§. ш. 

^ А Р'оѵа - . 

ЗДкфіеІ , 

А Оиаіі. 

Эѵ(іЬе, ш. 

Л К.,іѵсп. 

ЭД?лф1е1Рбт<^т. 

А К,ауІе. 

ЭіефГФѵоап}, т. 

А К.ссі1Ъгс. 

Эѵефйфіфеп, п. 

Л КоЬіп Яссі-Ьіеай 

Фо1)1е , Г. 

А Ноок. 

©ОІ^пР, т. 

5іькіп. 

©фперре, Г. 

А ЬшреогБпііе. 

врсѵііпз, @Р<$, т. 

А Браггоѵ. 

©КійР, т. 

А 5гагІіп§ ог 5 иге. 

©Гоіф, т. 

А Ьіогк. 

©фгоаІЬс, Г. 

А 5\ѵа11о\ѵ. 

Ѳфгост, т. 

А Ьхѵап. 

^псфспгс, борете, е 

Л ТЫ. 

^Ч'0§еІ, га. 

А Тіии$Ь. 

$)М|С , і 

А Тіітои(ё. 

Міт , $вМРиЙГФ« 
«^я!)п, $шфаи, т. 

Л Тигку, 

©01)СГ , т. 

Л Ѵиііиг. 

23аф|М;с, Г. 

Л ДѴа^іаіІ. 

і»Коф()аІб ш. 

А ѴѴісі^соП. 

Е у 

Вс- § [ 74 3 © 


лѣсной куликѣ. 'ХноХо 7га^ , 

Дяшедѣ. ДриокоХа^І^ * у > т - 

КрапивишникЪ. Т^О)уХэ5У'*'’ ѵ і5 > У > т ' 


Ясоіорах, асі$, ін. 
Рісиз,і, Мапіи5,;я, 

РаЯсг, сгіз, Тго- 
|> 1 ос]уіе 5 , т. 


О рыбахЪ. 

х. 

Щі 

Анжовь. 

Ер к*а<7 і%эХ05,У,м 

Колушка , мод- 
ренецЪ, 

Севрюга. 

Му^о^, у, Ш» 

Плотва, плоти- 

Аешкгкод , У, т ‘ 

•ЛеіцК (ца. 

’А^арлд, /• 

Ежь морской. 

’Е^іѵо^ , у, ѵі. 

КоропЪ, карпЪ. 

Кѵѵгр~іѵэ$, у, ѵі. 

Су дакЪ, 

КефаХо 5 , аХу. т. 

раковина сЁрая. 

К с ухч Щ] 

Треска, 

’Ои<гкэ$ , у, т. 

Ѵгорь морской. 

К оу у год, у, т. 

ракЪ. 

К арнЬсд , у , т. 

Гнюсь. 


ракЪ, 

Ка/лцард, у, //;. 

Чернильница. 

Хѵ]тг»а, 

Плотица, 

Л«жіогко$, у } ;//< 

Морская собака, 

ГаХг:$, у,///. 

Тюлень. 

ДгХфіѴ, Ъо$, т% 
ХаХнеУ5, до. 

КузкецЪ. 


Ос РіГсіЬііз. 

ЕпсгаГісЬоІиз.і,»;. 

Рип§иіиз,іі,я/. 

ВагЬиз, і, т, 
ЛіЬигпиз, і,да. 

Сургіпиз.ьіаіцз, *». 
ЕсЬіпиз піагіщіз, т 


ДГсІІиз, і, т. 
Сопргиз, і, т. 
Сапсег, сгі, т. 
Тогрссіо, іпі$,/. 
Саттагия, і, т. 


ЬсисіГсиз 
ПеІрЬіпиз, і, т. 
гг , Ьгі, т. 

угорі, 

ВесаЯе, /, 
Сгітрегсаи , Рі- 
ѵен, т. 
Коіісіеі, т. 


| ЗВаШГфперр , ш. 
ЗхшпфасТеі', 4 Ьрі;> 
О . Грсфг, т. 

ЭДШІГОИ/З, га. 


А \Ѵоос1соск. 

А \Ѵоос1-рескег. 

Л АѴгсп. 


Рс5 РОІ (ГоП 8. 


,У\.ПсЬоі$,/. 

Сі^аіе, Ефйііс,/. 


ВлЬеаи , т. 

ЛЫе, т. 

Вгетс ,/. 

ПегіЯоп сіе тег,»?. 
Сагре,/. 

СаЫИеаи.СЬаЬос,»?- 

Ге:опс 1 с, т. 
МегІиз.тегІисЬе,»/. 
Соп§ге, т. 

Саінге, т. 

Тогріііе,/. 
ЕсгеѵіЯс 3 /. сіе 
5еФе,/. (Віѵісге. 
ѴепсІоіГе,/. 

СЬіеп сіе тег , Ве- 
с}иіп, т. 
РаирЫп , т. 

Рогай? 


X 

23оп Шхп 

СѴпФеНс, 
0ифІтд,т. 

ОксЬс , Г. 

2Ве#ТФ> га. 

55гл|Гс / С ©оІЬ(тТФ, ш. 
Ѳс^Зй^ЭДстдеІ, ш. 

ілагрсп , ш. 

ЗиіЫіац, ш. 

©гміе 0сстиТфсІ/Т 
ѲлсР^Гф, ш. 
ЭДссічиіІ, га. 

5\ісЬё, ш. 

$аиІф(ф, т. 

^ѵсЬб, га. 
фіисфТФ , га. 
фсіісішз, ш. 

@ССІ)Ш1І>, га. 


О Г РіьЬез, 


А» 


ЛгсЬоѵу. 

А ВииШскІе ог 5гі- 
скк-Ьаск. 

Л ВиЬеІ. 

Л Віау ог Вкак. 

А Вгеат. 

А Вциоп- ЙФ. 

А (Гагр. 

Л СЬьѵіп огСЬиЬ. 
А Соскіе. 

А Соа ГьЬ. 

А Соп§ег. 

А СгаЬ-йФ. 

А Сгатр-йзЬ. 

А Сіау-йФ. 

А Синіе йФ. 

Л Оаге ог 1)асс. 

Л Ео§-йФ. 


ЗМрЫп, га. 

ЭДсссІФтіО і га. 


Л ОоІрЫп. 

А Еогсе-, огОогасІо 
Апдиі- 


Угорь. 

Лень. 


« [ 7« 1 ® 

* ьК№$-) м* 


Камбала , рая. 
Воробей. 

Ливень. 

КолбЪ. 
Кокушка. 
рыба похожая 
на треску. 
Сельдь. 

Иглица. 

Треска. 

ВьюнЪ. 

раковины при- 
к амняхЪ- 

ракЪ морской. 

Порская саранча,? 
морской пругЪ. > 

Веретеница. 

Головень 5 го¬ 
лавль. 
Улитка, 
устрица. 

Окунь. 

Норская ракови- 
(на. 


В ігод , у, /• 

У,ТІ а , уд , /• 

Ѳ^хаХХсд , у > ѵі- 
Ка)Сіс'$, у, пи 
Ко хкѵ % , ѵуод , іп. 
’Оѵод , у, ѵи 

Маіѵід, /• 

ВеХоѴті, -У]?! /• 

’Оѵнтяод 

Л57га5, а&од , /. 

’А^ахз^, ах. у , «/. 

СИ«'а. 

Кы?т$, тгога- 

Каэа&з 5 , а&у, 7«. 
Икс[А^од, у, /». 
Ф:і;іѵо$, іуу, тп. 
КефаХсд, аХу, ». 

Мо$, ѵсд, тп. 
"О^ргси, іу, я. 
Пе^аь ѵ,?, /. 
Ко^Хіад, іу, т. 
Лихо$, у, я*. 


Ап^иіІІа, ае,/. 
МиЙеІа, ае, Йиѵіа- 
іііін,/. 
Каіа, ас,/. Іеѵіз. 

Ра(Гег, егі$, т. 
ТЬутаІІиз, і, т. 
СоЬіо, опіз, т. 
Сиси1и5, і, т. 
АПпиз, і, т. 

Иаіес, есіз,/. & п. 
Асиз, из ,/. 

АГе11и?,і, 1оп$>из,п». 

Ьатрсіга. ае,/. 
БагеІІа, ас ,/. 


А(Ъсиз, і, т. 

(ііііз,/. 
СоЬііез, із, Яиѵіа- 
ЬосиПа,ж,тагіпа/. 
БсотЬгиз, і } т. 
І’Ьохіпиз, і, т. 
Ми»і!, іііз, т. 

МиГсиІиз, і,ж. 
ОДгеит, і, ». 
Регса, ае,/. 

СосЫеа, ае,/. 
Ьисіиз, И, да. 


Идее- Ф [77] ф 


Ап^иіііе , /. 

$(аІ, ю. 

ВяЬоіе,/. Ьоіс. 

Зіаігсшре , Г. 

К.аіе >/. 

ЭѵосЪе , С 

Сзгіес, т. 

ЭДаарГФ , т. 

0:пЬгс , отЫс,/. 

Ш;с,г. 

Соиіоп , т. 

^гс(?1іп$/ т. 

СЬсѵгсис, /. 

Эи’С'рКІ), т. 

Боггс сіе тсг1и>. 

31а 1)011 ©ЮіОДф, т. 

Нагану, т. 

■<Ьсеппа , т. 

Аіоиіііе,/. 

фотрі'ф, т. 

Моте Гсч.Ье , /. 
БтоскйсЬе 3 ш. 

©(ОСОДф, т. 

ЬатргоІе,/. 

КГрссс с1есос]шНа§е, 
с]иі 5 аиіс 1 іе аи Ііо- 
сЬег. 

2атрме , і. 

ЭДиСфеІ ап йсп Жіфреп. 

ЕсгеѵіПс <1е тег,/. 

Лриттсг, т. 

Нотагсі, т. 

((ФтРс, Г. 

Еосйс,/. 

©фтеі'Іе , Г. ЭДееіфеи* 

Втеоиііе, /. 

ЭДеегІеіте, 

Мас^иегеаи , пи 

ОЗиКрІЧ’ІС, В ( ( уі|"ф. 

Ѵсгоп, т. 

$1еіпеѵ дсГртгёеігсг 

Миіеі, Бигіпиіс, т 

©ссрГф , діеіф сіпст 

Моиіе ,/. 

#аійсг. 

ЭДиГфсІ, Г. 

Ниііге ,/. 

21и(?ег, Г. 

РсгсЬе ,/. 

ЗЗаі'ГФ, фаТфе, т. 

Рсюпсіе, т. 

@«<ЭДи|*фсІ,Г. 

ВгосЬес , т. 

фсф( , т. 


Ап ЕеІ. 

Ап Есі - рои* 
ВигЬоГ. 

А ГЫг. 

АПоипсІегогГІикі 
А Сгауііпд. 

А Сисі^еоп. 

А Сигпагсі. 

Ап Насісіоск. 

Ап Неггіп^. 

Ап Нот - Й5Іі о? 
^ссІіе-йіЬ. 

Ьіпд. 

Л Г^тргеу. 

Л Ьітрсг. 

Л ЬоЬЛег. 

Л ЬссЬс ог ЬоосЬ. 
Л Ьоп^ Оу Лег, 

Л Маікегеі. 

Л Міпле\ѵ ог Ріпк. 
Л МиІІсг, 

Л МиГсІе. 

Ап Оу Лег. 

Л РсагсЬ. 

А Регі\ѵіпк!е ог 
ЛРіке. (ѴѴЬіІк. 

Рііс, Плоскуша. 

Морская свинья 
или ворвонь. 
Каракатица. 
Краснорыбица. 

Лосось. 

Пила. 

СомЪ. 

ПесЪ морской# 

рашпля. 

Гребень. 

Скоба. 

ОсетрЪ. 

барвена, парма. 

МечЪ, остропи- 
сикЪ. 

СпиринхЪ. 
родЬ морскихЪ 
Линь. (раковЪ. 
Плашка, (вило 
Вьюшка, мото- 
ПестругЪ , ря- 
ТунецЪ. (бецЪ. 
КитЪ. 

бѣлая рыба. 


© [78] ® 

>15./. 
ух, ѵід } у; 

ПоХу 7 гу$, 0^05, т. 

у, тгога- 

ѵ ' . №• 
Хсі*іХс$, у, т. 

"аХ^иу, ыѵзд, т. 

П*і5-715 , у, т. 

Ѳ^сго-л , >) 5 , /. 

2лХу ё>од у*у, т . 

Карх^іад, у, ;/л 

,'Р‘пь >15,/. 

|Ктеі'$, еѵ';/, 
ВууХысгсгсс, >15,/ 
’ЕХХоф 0 7 Г 05 , т. 
Т^іуХ-ѵ), 7)5,/ 

л іфіад, іу, /я. 

Кауід , і$од , 
'ЕуХшу , с оузд , щ. 

В оітод , у , / 
'Рсцх&эд, у, /;/. 
Т^кгт] 5 , у , я/. 

, у , ш. 

я. 

Окіскод |лаХак:$. 


РаПег , егіз, таси- 
ІоГи*, да. 
Рііосаепа, ас ,/. 

Ро'уеш. і,да. 
Кии1и$ , і, Йиѵіа- 
ІІІІ5, да. 

Ссгпиа, ае,/. 
5а!іпо, опІ5, да. 
РгіЛіч, і$,/. 

Сіиреа, ас,/; 
|Яі1иги§, і, ;я 
Сапі$,Ь, СагсЬагіаз# 

Зсцтіпа, ае,/. 

I РсЙеп, ііш, я*. 
Ьоіеа, ае,/. 
ЛсірспГег, егі$, я*# 
МиІ!и$, і э т. 

ХірЬіаз, ае, т. 

Ѵіоіасеа, ае,/. 
^иіііа, ае ,/. 
Тіпса, ае, /. 

На іа . ае, саѵага,^ 
К.ЬотЬи$ , і, /я, 
Тгика, ае,/. 
ТЬуппиь, і, пи 

Сті$, і, пи 
Ліе11и$,і, тоііі* я/, 

Морскій 


Р!іе,/. 

МагГоиіп, Ѵеаи та- 

гіп, 77». 

Роіуре, ГоиІ|Х' ? 77». 

Кои^СІ, 77». 


С 79] % 
у\ті*, ефоПс/Е 

$)І«СГГФЙКІП/ п. 

^оірр, ЭДтіріппе, Е 
Эѵофііфсі’ $і(ф. 


РсгсЬспе,/, 

Заитсп, т. 

Зсіе,/. 

АіоГе,/. 

ВіГе,/ С1ап»5,?7». 

Сои!й сЬ тег , ’ ш< 

Веди іп, 77». | 

Лпде сіе тег, т. <$Ц№ЩСІ, т. 
ЕГресе сіс К.аіе. 

Реюпсіе^ т % 

8о1е,/. 

Еюиг § еоп,»т». 

Зиппиіеі ^ Б,1Г ~ ОЗасЬс,^ 

Ет ре геи г , ЕГра- т. 

СІОп, м. 


Ѳйіт, Раф$, т. 

©пде*$<ГФ/ т. 

$ПГ*,©М 

%\ІМ 


»оп ЭДиГфеІп 
ѲеЫе, Е 


Ерегіап, 77» 
СЬеѵгепе ,/. 
Тап Не,/. 
Кп'іе,/. 
ТигЬое, 77». 
Тгиііс,/. 
ТЬоп, іоп, 77». 
Ваіеіпе 
Мег]*П ; 77». 


(^РІггіпй, т. 

5(іГ Роп ©«РгеЫеп 

©сЫсфс, ефісіх» Е 
Оѵофс, Г. 

ЭДссгЬиКе, Г. 
іуогсііе, Г. 
фит^ГгЬ, 

ТРаІіІхНЬ, т. 
ЗВеі^І'ф/ ш» 


1А РІаіІс. 

А Рогріи. 

Л Роигсогигсі; 

А ІІоасН. 

А Ви{Г. 

АБаІтоп. 

А 5аѵ?-Я$Ь. 

А 5Ьас1. 

А БЬеаі-йзЬ, 

А БЬагк, 

А 5;<ие. 

А 5са1 Іор. 

Л Яоіе. 

А Бгигдсоп. 

А ЗигтиІІег. 

А Бѵѵогсі йіЬ. 

А 8теІ*. 

А БЬгі ир. 

А ТепсЬ 
А Тйогі'Ьа.к, 

А Ги'Ьоі. 

А Т гот. 

Л Та ту-ГьК, 

А ^ѴЬаІс. 

Л ЛѴіийпог. 

Ѵхѵе г 
© [ *° ] ® 


Морскій зм!Й. 

Молька. 

Малой сельдь- 

оѵтод , т. 

Т^Х‘а$ , »» > /л 

Маіи^юѵ, у, п. 

Огасо, опі* ,»». 

Вагсііпа , ае,/. 
Нагеп§и$ шіпог, 

і 

О несѣкомыхЪ 

XI. 

П^і Еиторшу. 

Бе ІпГеЛіз. 

]ѴІуравей. 

Мт'рр* , к:$ , /я. 
МеХіочта, У\$у/. 

1 ^ оппіса , ае,/. 

Пчела. 

Арі5,і$,/. 

МедЪ. 

МгХі, год , я. 

Меі , гпеіііз, п. 

СоіпЪ. 

К/ѵ^іоу, ш,«. 

Раѵи$,і, т. 

Улей. 

Иі|хьХ' 5 , а, ш. 

Аіѵеаге, і$,». 

Жало. 

КбѴі^оу, у, я. 
К>іф'г?у , ѵіѴс$, т. 

Асиіеиз, і, т. 

Тру тень. 

Гисиз, і, пи 

рой. 

2{ЛѴ| 1/С ?> «5, у$, И. 
Кѵ^сд . у, т. 

Ехатеп , іпі$, я. 

ВоскЪ. 

Сега, ае,/. 

Шмель. 

Вс|хі?уХі 05 , у , т. 

> то >/. 

КайЭ-а^зд, « в ст. 

ВотЬуІіш, іі, щ. 

бабочка. 

Раріііо, опі$, пи 

ЖукЪ. 

ЬсагаЬаеиз, і, пи 

Гусеница. 

К а.[А ъѵ \ , > 15 , /. 

Еіиса, ае,/. 

Моль. 

ХіХфѵ, , >15 , /. 

Віаиа, ае,/. 

СверчокЪ. 

ГруХХз 5 , оу, ?«. 

Сіу Пт, і, т. 

Стрекоза. 

Ушной черьвь. 
блоха. 

Ч'йХХа, > 15 , /. 

ЬіЬеІІа, ас,/. 
Роійси1а,ае,/. 
Ри!ех , ісіз, т. 

Муха. 

М : ііа, </ 5 , /. 

МиГса, ае ,/. 

Свѣтлый черьвь* 

Ларлг^і?, 1 ^ 05 , /. 

Сісіпёсіа, ае ,/. 

КомарЪ. 

, («ТІОд , //;, 

Сикх, ісІ5, т. 


Са 


ЭО]@ 


ѴІѵе,/. 

Ме!егге,Рз!атИе./. 
Вагсііпс ,/. 

^гіешапп , ЭДеаѵ 

&ІЧКІ), т. 

?ігГ,роіі Пеіпсп^іГсІхп. 
ОЗіТІіпд , т. 

А ѴѴееѵег. 

А Бргаг. 

Л РіІсЬагё, 

Псз Іп(ёЛс5. 

XI. 

ЯЗот ШадіегеР. 

ОГ Іп(ёсг$. 

Ь* оигті ,/. 

Зітм'іе, Р 

Ап Ат ог Ет- 

АЬеШе, МоисЬе Ь 

’Фіспс, ЗмМ,Р 

Л Вес. ^пиг« 

МіеІ, т. (тіеі,/. 

4Ьопід, т. 

Нопеу. 

Кауоп сіе тіеі у М. 

фопідйіфеп, т. 

Лп Нопеу сотЬ. 

КисЬе,/. 

ЗЗіепепІогЬ, т. 

Ап Ніѵе. 

Лі§иі!1оп, т. 

0(афс(, т. 

А 5сіп$». 

Воигсіоа, т. 

фиттсі, Г* 

| А І)гопе. 

Еіі'аіт, т. 

Фі?пепГФшгт , т. 

і А 8\ѵагт. 

Сіге, /. 

ЖСасЬз, п. 

: Вееѵ \ѵах. 

і 

Богге сіе ^гоіТеаЬеіІ- 

І^ггтГ^/ Р 

1 А НитЫе-Ьее. 

РаріІІоо }Ц. (1е, 

ѲсІмтчпч'Ііпз , т. 

А ВииегЙу. 

ЕГсагЬоі, сегГ ѵо- 

3\а(п-, т. 

Л Веегіе. 

; Іапі, ?р. 
СЬепіІІе,/. 

Эійирс > Р 

А СагегріІІаг. 

НапеіОп, >п. 

^ѴЙеггоигт, го. 

А Соек госЬе. 

Сэгі 1 Іоп, Са (і Поп, гм. 

. (?Мйе , Р «феітфОД / п- 

А Сгіскег 


фитте(Ыспс, Р 

А Ога^оп-йу. 

Рег$е-огеі!Ів. т. 

Сфпптт, т. 

Лп Еаг-іѵі;». 

Рисе ,/. 

ІуЬ'!', т. 

ЛРІеа 

МоисЬе,/. 

$ чОС , Р 

А Е.у 

Ѵег ІиіГапс, м. 

ЗоЬаті&тйгткій/ п. 

А Сіолѵ-ѵгогт. 

МиисЬегоп, соиііп т. 

ЭДйФс/Р 

А Спаг. 


Г 

Баи- 


Саранча. 

Шершень. 

Піявица. 

Вошь. 

Законной черьвь. 
Моль. 

Черъгь &Ъ мясѣ , 
сырѢ,свощахЪ. 

Сксрпія , медвѢ- 
Улигпка. (докЪ. 
Нау кЪ. 

Водяная муха. 

Ссломенн ый 
Черьвь. (черьвь, 
Земляный черьвь 

Гл ж та- 

Шелковый черьвь 
Черьвь вЪ деревѣ. 
КлспЪ- 
Оса. 

Житной черьвь. 

Погребной черьвь. 

осликЪ. 
К тирЪ, оводЪ. 

Песья или овечья 
Гнида. (вошь % 


® С во ф 

’Ак^ід, »<?од, /. 
’АѵЭ-р^Ѵѵ), >)$,/. 
В( 5 едЛа, у, д , /. 
ФЭ-гі^, ?эд,то. 
"Акя*і , гид , и. 

2 * 45 , ТО 5 , «Г. 

ЕѵЛа? , &Ѵ, /'. 

Хнс^опод, іа , то. 

Кз^ліад, у , то. 

’А^а%П, , /. 


Ф^ѵуаису, у. я. 
^кыАѵ)^, код, то. 

"ЕАіліѵд , іЗ-сд { 
’пи'уеіо*, 

Г, ЕА]Л іѵд еѴІе^ѵ. 

Віілёоі', код, то. 
Те^ѵДаік, оѴод, у. 
Кс^д , ^од, /'. 
2фѵ^, код, то. 
Т^, у од, то. 
’Ойсгкэд, у, да. 

ОГд^од, у, то. 
К^отык, ажод, то. 
іКоид, і$о$,/. 


ЕосиіЪ, ае,/. 
СгаЬго, оіш, да, 
Ніпк1о,іпі$,/. 
і Ресіісиіиз, і, да. 

5і го, опіб, да. 
Тіпса, ас ,/. 

ЕиЬ, ас ,/. 

Зсогріиз, іі, да. 
Ьітах, асіз, сот. 
Агапеа, ас,/. 
Тіриіа, ае,/. 

РЬгу^апшш, іі, п. 
Ѵсгшіб, іі, да. 
Ьиіг.Ьгіси*, сі, ісс- 
гсйгіі , да. 

ЬитЬгісиі ігтйі- 
погит. 

ВстЬух , усіі, да. 
Тегесіо , іпіі ,/. 
Сііпсх , ісІ5, да. 
ѴгГра , ае ,/. 
Сигсиііо , опіз, т. 
АГеПиз , і , да. 

АГіІиі, і , да. 
Кісіпиі, і, да. 

Еспь, <Иі ,/. 


О час- 

© Г *з ] ® 


5амсгеПе 

^сиСсГгесРс, П 

ТѴеІоп, т. 

ЭишЬЫепе, фогпі0е, Р 

Ьап§-Гиё',/. 

ЗЗІиГід*!, т. 

Рои, т. 

8сшб, Г! 

Міге,/. 

ЭДй'Гс, €07іІЬс, Г. 

Ті§пе,/. 

Лес, г 

Ѵег,»». 

$1еі(ф*3?а|е№игт, га. 

Бсогріоп і т. [т. 

0согрісп,ш. 

Ьіітисе,/. ЕГсаг^ог, 

©фпсс^с, Г. 

Агаі§чёе,/.(іЦис. 

Ѳріппе, (• 

Агаі^пбе,/. А^иа- 

ЗВаіТсгГріпп *, оЬес 
< ІВа|]ёшійс?с / Г. 

@(гоЬшгт, ш. 

Ѵег, т. 

ЗВигт, т. 

Ѵег ск *егге, м. 

Эидсппнігт, т. 

Ѵег 1 , т. 

ЗВигт іп Файфе, т. 

Ѵег К Гоіе, т. 

©еійсппніпп/ га. 

ѴегсІеЬоіз, Ш. 

фо1$П)игт,т. 

РипаіГе,/. 

ЯВаще, Г. 

Сиере,/. 

<Шре,Р 

Саіепсіге,/. 

@фп>аг$« Хогтмтп. 

СетГе, Сіорогге, /. 

ЭДоКС; 0фйЬс > Р 

, (т«/ Р 

Таоп, т. 

^«ЬтіісРе , ТКоіФіс* 

Тісфіе, /. 

фипЫсиб/. оОегфіоІ), т 

Ьешіе, Ьспіе, /. 

т, *• і 

Г а 


А СгаГ$-Ьоррог. 

Ап Ношег. 

Ап НогГс-ЬсесЬ. 

А Іхпі/ё. 

А Місс. 

А МоіЬ. 

А М১01. 

А 8согріоп. 

Л Зпаіі. 

А Брісіег. 

А ѴѴагсг-ВрісіеГ. 

■ А 5гга\ѵ-\тогт. 

А 'ѴѴогт. 

Ап ЕапЬ ѵѵогт. 

А Всііу-ѵогпа. 

А 5іІк-ѵогт. 

А ТітЬег-'вѵоті. 

А ЛѴаІІ - ІоиГе ОС 
А \ѴаГр. (СЬіпск, 
А 'ѴѴесѴІІ. 

А \ѴооіІ - ІоиГе о* 
(Зол-. 

А ВгеегсогСасіЙу» 
А Тіск. 

А N11. 

Бее 
О частяхЪ 

тѣла человѣ¬ 
ческаго. 

Твло. 

ѴленЪ, удЪ. 
ЧленЪ , сосшявЪ. 
Кость* 

ХрящЪ. 

Желѣза- 

Становая жила. 
Жила, (бьется 
Жила,которая 
Плоть, мясо* 
Мыщица, мыш- 
Кожа. (ка* 

Перепонка. 
Жилка. 

БолосЪ* 

Кудерь. 

ПозгЪ. (тяхЪ. 

МозгЪ вЪ кос- 
ТукЪ, жирЪ. 
Сало. 

Кровь. 

Молоко. 

Желчь, ? 

Желтая жел'іь.Ч 


хн. 

ГМ ’Аѵ%Ш7ТІѴУ 

^ыріатзд Мери*'. 

, -год, п. 

Ме'Ход, еод, ад , п. 
КаГлоу, у, п. 

’Од-еоѵ, уи, еа, а, «. 
ХоѴ<$род, а, от. 
’А^Ѵ, еуод, от. 
Кецаэу, а, п. 

ФХеѵ|/, бод,/. 
’к%гѵ\зія , ад, /. 
2ар^,код,/. 

Мид , ѵсд, от. 

Хриід, ытод, от. 
‘Т|л.^у, еѴод , от. 

"Тд, і^д, / 

Всд-ри^, іг^зд, от. 
’Еу иефаХод,аХу, от. 
Мі/еХсд, у, от. 
П^леХ - *, /. 

2теар атсд, я. 
АІ,аа, аіод, я. 
ГаХа, акісд, я. 

ХоХ>), У)$, /. 


Бе рпгеіЬііз Ни* 

тапі Согрогіз. 

Софиз, огіз, я. 
МетЬгшп , і , я, 
Апиз, из, да. 

Оз, оШ$,я. 
СаггіЦ>о, іпіз,/, 
СіапсМа, ае,/. 
ЭДегѵиз, і, да. 
Ѵеиа, ае,/. 
Аічсгіа, ае,/. 

Саго, піз, да. 
Миісиіиз, і, да. 
СіНІ5,І5 ,/. 

МетЬгапа, ае,/. 
ГіЬга, ае,/. 
СаріІІиз, і, да. 
Стсіітиз, і, да. 
СегсЬгит, і, я. 
Мссіиііа, ае,/. 
Лсіерз, іріз, 

5сЬит, і, я. 
Зап^иіз, іпіз, я/, 

Ьас, ІаЙіз, я. 

$Гс1, іёіііз, я. 
^Віііз, Яаѵа,/. 

Черная 


В [ 8 $ ] ® 


Вез Раггіез сіи 

ХІТ. 

ЗЗоп Х&еііеп Ьез 

ОГ (Ье Рат оГ 

Согрз Ьитаіп. 

ЭДспГфІіфм 2сіЬе$. 

Мапз Восіу. 

(?огр5 г т. 

2сіЬ, т. 

I'Нс Восіу. 

МешЬге, т. 

©ІіеЬ , п. 

А МетЬсг. 

Рапіе сіи Согр$,/. 

©іісЬшйй&, п. 

А ЬітЬ. 

Оз , т. 

^йсіп, п. ^пофеп, т. 

Л Вопе. 

СапіЬ^е, т. 

^погрсі , ГО. 

А СгііНе. 

Сіапсіиіе 

5>і'іИ'е, Г. 

А Сіапсіиіе огКег- 

КегГ, т. 

@еппаС'сг / 0ршіаііег / Р А Зіпсіѵ. (пеі. 

Ѵеіпс,/. 

2(Ьсг, С 

А Ѵеіп, 

Апеге,/. 

^сгіаЬсс , ^|>гі(ёаЪсг, € Лп Лгмгу. 

СЬаіг ,/. 

^1сі(ф,п. # 

ГЬЬ. 

Ми(с1е, т. 

ЭДаий, ЭДи(ссІ,Г. 

А МиГсІе. 

Реаи,/. 

фаи(, Г. 

ТНс 5кіп. 

МетЬгапс 

фгіиНсіп, п. 

А МегоЬгапе ог 

ГіЬге 

ЗІсфГе , € 

А РіЬгс. (Ріісп, 

СЬеѵеи, Роіі , тп. 

фскіг, п. 

ТЬе НаігоГіЬеНе- 

Воисіс с!с СЬсѵс- 

/Оааііос^', / 

А сигіесі Воск. (дй. 

Сегѵсаи,ш- (их,/. 

©сфігп , п. 

ТЬе Вгаіп. 

Моііе , тоиеііс , /. 

ЭДйГІ: ! О. 

Маггош. 

Сгаз, т. 

5<К, п. 

Рас ог СгеаГс. 

8иіГ, т. 

го. ШГфІіК, п. 

ТаІЫѵогЗиес 

$ап§, т. 

$Мис, п. 

ВІООСІ. 

Іліі, т. 

®Й1ф , Г. 

Міік. 

ГіеІ, т. 

©йПс , Г. 

Саіі 

Вііе,/. 

&(ІЫ ©ййе, / 

СЬоІег. 


Р з 

Вііе 
^ерни желчв. 

Мак рота. 
Возгри, соплй. 
Моча. 

КалЪ % 

ПотпЪ. 

Слииа. 

Голова. 

11< редЪ головы. 
ЗаіпылокЪ. 

Верхѣ у головы, 
іпВмя. 

Лице. 

»дѣ* 

Ѣ.-реѵЪ. 

і \с , л обѣ. 
бровь, 
рясцщри 
Око, глазѣ. 
зЪница, зрачокЪ, 
(УВлекѣ. 

уголокЪ й> гла- 

* 3 ^‘ 
Вѣжда* 

ухо. 

Виски* 

Носѣ. 

Ноздри. 

Ланита % щека. 


©[»«]« 

МеХау^оХіа л?,/- 
ФХг'уіла , ато$ , я. 
Ыѵ%а, к, /. 

0 %оу, у, я. 
Кс'щ-^05,у , т. 

, ЫГ05: т* 

П гііеХоѵ , у, п. 
КефаХ>і, %, /. 
В^гуриз^. у, т 
Чѵіэѵ, іу, я. 

Ко^ѵф-п, % . /. 

0 \|л$, еыд, /. 
П^іѴшТГЗѴ , СиТГУ , Я. 
К^аИОК, ІУ, я. 
Метытгаѵ, (у7гу, я. 
^Етгкгкуиоѵ, іу, я. 
ВХбфа^оѵ, а^у, я. 

ЧЭфЭ-аХ^о^, у , т. 

Ко^. >) 5 , 

Леіжш^ла, а 1 о$, я. 

КахЭ-05, у, гп. 

ВХгфа?і 5 ,і$ 0 $, /. 
Оу§, шгс$, я. 
К^этафод, афу , я/. 

МуиЫ^^с^йь 

'Рі$, ріѵо$, /. 
Парна, а$, /. 


Віііз аіга,/, 
Рісиіга, ае,/, 
Мисиз, і, от. 

ІІгіпа, ае /. 
5іегсш, огіз , я. 
5и<іог,оіі$, от. 
$аІіѵа, ае,/. 

Сариі іш, я. 
Зіпсіри», іііз а. 
Оссі^иг, ііЬ, я. 
ѴѴпсх, ісь, от. 

Г.ісіез, еі,/. 
Ѵиііиз, из от. 
Сгапіиш, іі, я. 
Кгоп$, *із,/. 
Бирсгсіііит, Н 1 * к 
РаІреЬга, ае,/. 
Осиіиз, і, от. 
РиріІІа, ас,/. 
АІЬидо, ііііз,/. 

Ыігдииз, і, от. 

Сіііа > огит , я. 
іЛші», із,/, 
'Тстрога, ит, я. 
КаГиз , і, от. 

Л'агсз, іит./. 

Ссш, ас,/. 

Губы Вііе поіге,/. 
р!е§аіе,/. 

Могѵс, /. 
ІІгір.с,/. 
Ехсгетепс, т. 
Биеиг, т. 

Баііѵе,/. 

Теге,/. 

Всѵалг. 1 
Оеггіеге. ѵ сіе Іа *ёіс. 
Боттсг.^ 

Расе,/. ѴіГа^е, т 
Ліг, т. Міпе,/. 
Сгапе, т. 

Ггопг, т. 

Боигсі], т. 

Раиріеге,/. 

Оеіі, т. 

РгипсІІе сіе Гоеіі /, 
Віапс сіе Гоеіі, т. 

Соіп сіе Гоеіі, т. 

Роііз с1е5раирі6ге5,от 
Огсіііе,/. 

Тетріе, /. 

Ке5, т. 

Кагіпез,/. 


0фп>аг$е 0оИс , Г | МеЬпсЬо'у. 

0фіСІ1П, т. Ріедт. 

Эй'6 / т. 

фат , т. 0сіс!)с , і. 

Ш\\, т. (^і|},т. 

0сІ)\ѵс1$ , т. 

0рсіфеі, пі. 

5ѵ0р/, т. фаіфі/ п. 

ОЗоіРорГ/ т. 
фіпГсі^орГ, т. 

ЙфСіІСІ, Г 'ЗВігЬсі, т. 

фаиріб. 
б5е(іфг , 2іпдс)кЬ( , п. 

Зічіеікіь п. (53с|1ак , і. 

фігпГФіійІс, Г. 
п, Г. 


Бпог. 

II; іа. 

Оліц. 

Бѵѵеаі. 

5ріи!е. 

ТЬс I іе.ясі. 

Тііс Гогс-рагс ~) 

.... ... ( оГ іЬв 

ГЬеІпосІ-рагсч н<;# ^ 

ТЬе Сго\ѵп \ 

ТЬе Расе. 

ТЬе Сс шжпапсе. 
ТЬе Бкиіі. 

ТЬе РоіеЬеасІ. 
Шизоіаипе, Г. ТЬе Еуе-Ьго*. 

Йидспііеі), а. ТЬеЕуе-ІкІ. 

Ящ, ТЬсЕуе. (Еус. 

’?1идарГсІ, пТЬс 5і§Ьг оі сЬс 
Э«« ОЕсірс іт %>$<: , Пс №ы “ 


2іисктѵтГе{ , т. 


ТЬе Согпег оі гЬе 
Еус. 

ТЬе Наігі сі сЬе 
ТЬсЕаг. (Еуе Ііс1$. 


'Ліідстѵітрсг, рі. 

Сі)г, п. 

§>іе 0фІй^е атфсшргс ^ Ьс 1 ст Р |с5 0( ІІ1е 

аде, Г. ТЬс і\оіс. (і'*еас1. 

ЭсйІСПІоф , п. ТЬс ХойпІ». 

ЖпйС^асГсД і А СЬеек. 

,Р * Ьет Губы, 

в [ 88 ] 0 

ХінХод , еод, кд, п. 

Уста, ротЪ, 

2тс|ла, аіод, п. 
'Ттй^ыа,ад, /. 

Небо, 

Десно 

ОоХа, рі ь ; Хыѵ,и. 
’О^уд . оѴІод , ѵі. 

ЗубЪ, 

Челюсть, 

Ілауы)/, оуо д, /. 

Передніе зубы. 

То|лѵггаі, ты)/ , т. 

Коренные зубы, 

МуХітяі , тык , ш. 

ЯзыкЪ. 

ГХыт<гя, ^д, /. 

ПодбородокЪ, 

ГеѴ«зк, «у, п. 

борода. 

Пыуык , ыксд, ѵі. 

Бы я, шЪя, 

Т^я/^Ход , ^Ху , т. 

Горло, 

В^эу^од, у, т. 

Плечо, ра.чо, 

’Х1|дсд, ы(лу, т. 
’ПілолХаГѵ), >)д, /. 

Лопатка, 

Спина , хребетЪ, 

№ыТод, у,;;/, іп рІ.П. 

Перси, грудь, 

^те^ѵоѵ, у, п. 

Титька, 

т ' 

СосецЪ, 

>)д, /. 

Лоно, пазуха, 

КоХ-лод, у, т. 

Вымя, сосцы, 

0 ягод, п . 

бокЪ, 

ПХси^сі/, у } Пі 

Хребтовая кость. 

Р «Х‘5»есйд, /. 

ребро. 

ПХек^а, ад, {, 

Чресла. 

Р°-Ф^,0од, /. 

Чрево, брюхо, 

1 " 5 ’^Р’ е/ ?зд,д'^д./. 

ПудЬ, 

0|л])аХсд , а Ху, эд. 


ЬаЬішп, іі, П. 

0$, 0ГІ5, п. 

Раіашт, і, и. 

Сіп^іѵа, ае,/. 

Оепз, ііз, т, 
МахіІІа,ас,/. 
ІпсіГогез, и га, т, 
Моіагез, іит, т, 
Ьіп§иа, ае, /. 
Мстит, і, я, 
ВагЬа, ае,/, 
СоІІит, і, я, 
Сиииг, Ь, ц, 
Нтпегиз, і, т, 
Ьсариіа, ас ,/. 

РогГит , і, и. 
ГеЙиз, оі із, я, 
Матта, ае,/. 
Раріііа, ае,/, 

Ьтиз, из, м, 

ІЪег, егіз, я, 
Ідкиз, егіз, и, 
5ріпа, ае,/. 

СоЛа, ае,/, 
ЬитЬиз, і, т, 
Ѵетсг, иіз, т. 
ІЗтЬіІісиз, сі, т. 

бедр*. 

Ш С ]_ф 


Ьеѵгс ,/. 

Ріррс , 2сГ$е, і. 

ВоисЬе,/. 

ЭДипЬ, т. 

Таіаіз, т. 

Смит, т. 

Сепсіѵе , /. 

ЗаІ)прсі(Ф , п. 

Рещ, ?я. 

Ва1)п, т. 

МасЬоіге ,/. 

^іппЬасРсп, т. 

Ье5І).пі5(1е йеѵапі 

ЗЗоѵЬсімЬпе , рі. 

Р_пг? шасЬеІіёгеі. 

ФасРеп5сіЬпс , рі. 

Ьап^ие, /. 

Зипде, Г. 

Мепюп, т. 

&тп, п.- 

ВагЬе,/. 

ОЗйіі, т. 

Соі , ои сои, т. 

, ЭДкРеп, ш. 

Сог^сдоПег, >п, 

«еЫе, Г. 

Траиіе,/. 

0 с1ніисг , г. 

В’о$ сіе 1’ераиіе, 

0 фиІКгЬІан,0сЬии«* 

оторіаге,/. 

Ьсіп / іѵ 

Роз, т. 

ЭиісРеп , ш. 

Ропппс,/.5е1п,я», 

93ги|Р, Г. 

Матеііе,/". 

ЗФ/ Г. 

Тейп , Мате- 
1 о п , т . 

Шщ, г. 

5 сіп , т. Сог^е,^ 

55и(еп, т. 

Рі5, т. Тейпе, у. 

ЗЗпіЦ Ьег ШЗеіЬег , Г. 

Сбг<5, Папе, т. 

вейс Ьсеі &іЬс $ , С 

Вріпс сіц йоз,/. 

ЭѵйсРдгаЬ, ш. 

Сосе,/. 

Э\іЫ>е , і. 

Нет®, т. 

2 епЬе, € 

Ѵепие , т. 

ЗЗаиф, т. 

МотЬгН, т, 

9?аЬсІ , т. 


ТЬе Пр. 

ТЬе МоиіЬ. 

ТЬе Раіаі ог ЯооР 
оГйіе МоиіЬ. 
ТЬе Сиш$. 

А ТооіЬ. 

ТЬе фааѵ-Ьопе. 

ТЬе Гоге-гееіЬ, 
ТЬе}аѵѵ-гсеіЬ. 

ТЬе Топкие, 

ТЬе СЫп. 

ТЬе Веагй, 

ТЬе -\еск. 

ТЬе ТЬгоаі. 

ТЬе ЬЬоиУег. 

ТЬе 5ЬоиІс1ег-ЬЫе, 

ТЬе Васк. 

ТЬе Вгеай. 

А Рар. 

Л Кірріе. 

ТЬе. ВоГот. 

I Лп Шсіеі. 

Л Вісіе. 

I ТЬе ВаскЬопе. 

1 Л ВіЬ. 

Л Ьоіп. 

ТЬе Всііу. 

ТЬе ЭДаѵеІ, 

0$ 


бедрі. 

Сшегно. 

ИлкишЪ подЪ ре- 
Лядвія. (брами 
Колѣно. 

*9ашка у колѣна. 
Голень. 

Икра. 

Ладышка. 

Нега. 

П рсгпЪ у ноги, 
большой персшЪ 
Пята, (у ноги. 
Стопа. 

Иышца. 

Пахи, подпашіе. 
Локоть. 

Кисть. 

Рука. (рука. 
Десница, правая 

Шуйца , лѣвая 
рука. 
Длань, ладонь. 

Плюсна у руки. 

Ладонь. 

Кулакѣ. 


® [ 90 ] 0 

КогиХѵ], / 
’ісг^ізу, Іу, я. 

. Кеуешу, ыуод, пи 
М ѵ^од, а, п. 

Г оѵѵ , ѵод , а Іод, я. 
’Іу^а, ад, /. 
ХхбЛо^, есд, уд, я. 
'Атхиулюу , іу , я. 

Гад-^окѵтцліа, ад,/. 
Хфіроу, іу, я. 
Пад, іго#о$,!я. 
Дакті/Лод. 7 го<$сд, 7 Я. 
Меу а$ <5антіЛод 7то- 
Пте^а^д,/. (<$ с 'д. 
ПеЛ|ла, атсд, я. 
В^а^ішу, код , т. 

М штур^А , >15, /• 
ПЯх^5? ешд, м. 

Кар 7 гсд, у, 7 Я. 

X*, Х«?сд, /. 
Де^іа, ад, /. 
’А^а,2д, /. 

ПаЛа^т), тід, /. 

’ОшсЭ'гѵа^ , а^од , я. 

ѲгѴар, а*од, я. 
Д^Ц, анод, ». 


Соха, ас,/. 

Сс хепсііх, ісіз,/. 
ІІіа, от , я/. 

Гсшиг, огіз, я. 
Сспи , Шесі. я. 
Роріез, ійз, я», 
Сгиз,сгигіз, я, 
ТіЬіа,ас,/. 

Бига, ае,/. 
Маііеоіиз, і, я». 

Рс*, рсСІІЗ , я». 
Оідііиз реі1іі,я». 
Наііих, исіз, я/. 
Саіх рс<ІІ5, сот. 
Ріапга, ае, рес1І5 } /, 
ВгасЬіит,іі, я. 
АхіІІа,ае,/. 
СиЬішз, і, я». 
Сагриз, і , т. 
Мапиз , из ,/. 
Бсхіга шапиз,/. 
БіпіЛга, ас, шапиз. 

Раіта, ае,/. 

Меисагріит, іі } я, 

Ѵоіа, ас,/. 

Ри^пиз, і, пі. 

ПерсгаЪ 


® Г 9 1 1 


0 сіе Іа сиіИе , *. 

0фсп?сіЬсіп / п. 

Тке НискЬЬопе. 

НапсЬе 

фйГЮ г - 

ТЬе Нір. 

Гіапс, т. 

фоЫе <0еі*е, € 

ТЬс Папк. 

Си: Пе,/. 

ОЬсг(фспМ , т. 

ТЬе ТЬі§Ь. 

Оспой, т. 

5\ПІС , П. 

ТЬе Кпее. 

/гм, т. 

^піеРфІе, Г. 

ТЬе Наш. 

/яіЬе ,/. 

0феп?сІ, го. 

ТЬе Ье§. 

0> йе сіеѵапс <3с Іа 

0фіспЬет, а. 

ТЬе ЯЬіп. 

/тЬе , т. 


Сга$ сіс Іа /тЬе, пи 

СОВоЬе, Г. 

ТЬе Са 1 Го Г Ае Г .е§. 

СпеѵіІІе сіи ріё } /. 

Зѵиофеі / т. 

ТЬе Апсіе. 

ѴН , т. (ріо, т 

$и(і, т. 

ТЬе Гоос. 

ОггеіІ , сіоілі сіи : Зфе , Ь 

Л Тое. 

Ье §го5 огц.і], т. 

©го&е З^К/ *• 

ТЬе Сгезс Тое. 

Таіоп, т. 

§сг(е , Р. 

ТЬе Нісі ѵ 

Ріапіе сіи ріё,/. 

Зн&ГоМс, Г. 

I ЬеЬоісоГіЬсРоаі 

Вгаз, т. 

$1і т, т. 

ТЬе Агт. 

АіЯеІІе,/. 

2(ф1с1, С. 

ТЬе Лгт-ріг. 

Соисіс, т. 

фІІепЬодеп, т. 

ТЬе ЕіЬосѵ. 

Роі§пе*, я». 

8мі|1деІспЕ, п. фаіФ* 

ТЬс ѴѴііЙ. 

Маіп,/. 

фапО, Г. (Ьеиде, 

ТЬе 1 ІиПСІ. 

Ьі таіп сігоісе. 

3)іе і’сфГе фап&. 

ТЬс Кі§Ьс-НапФ 

Ь таіп §аисНе. 

2)іс ІіпРс фап&« 

ТЬе Ьсб-Напсі. 

(ііапф 

Раите сіе Іа таіп/. 

55іс Рафс $апіх 

ТЬе Раіиі оЬ »Ьс 

СКеѵсгь сіе Іа 

$1си|]ссс ефаЬпе 0сі(е 

ІЬе Шѵк оГ іЬе 

< таіп, Аггіёге- 

Осу фапЬ. 

Цапф 

( таіп, т. Сгеих гіе Іа таіп. 

©іе ^оЬІс фап&. 

ТЬе Ноііоаѵ оГ сЬс 

Роіп§, т . 

#аи|1, Г. 

ТЬе ГШ. (Напф 
Ьоі§і: 
ПерстпЪ, палецЪ. 
Указательный 
персшЬ. 

Средній персгаЪ, 

безименный 

перстЬ, 

МизинецЪ. 

большой персшЪ. 
СосшавЪ, колѢн- 
Ногошь. (це. 
ЧленЪ. 

Горло, 

Жила дыханія. 

Легкое. 

ДухЪ. 

Перепонка. 

Сердце. 

ЖелудокЪ. 

ВходЪ желудоч¬ 
ной. 

Утроба. 

Молоки, потрохЪ. 

К.ишка. 

Печень. 

Селезенка, 


© [ 9 ^ ] ® 

ДакЪХод, иХу, т. 
Ліх«ѵо$, а, т. 

ч РшХод, у, т. 

ДакЪХішгѵід, а, т. 

’Лп'г^ <$■ акЪ Хзд. т 

’ А УГІх«і,еод,т. 
КоѵйѵХод , иХу, т- 
’0ѵѵ%, ^ 3 $, т. 
"А^^оу , у , я. 

Оіагсфяуо$,ауб,т. 
Т^л^нл , ад , а/)>|- 
? :а, /. 

П^еъір.а)Ѵ шѵод 
ПйЕУ'ла, атод, я. 

Д іаф^а-у |ла ; агод,я 
ІСар^іа, ад , у*. 

Г ядг^Зму , іу , я. 
^то'іла^од^^у ,ял 

^тгХа/у^ѵа, ый‘, я. 
ХеХсШд , а ж , 

г^у , я. 

'Нтга^, агод , Я. 
27 гХ>}и, сг7гХ>)ѵод, /я 


Пі§іш$, і, т. 
Іпскх ,ісі$, ». 

V егриз , і, т. 

Лппиіагіь, і$, т. 

Лигісоіагн, і і і т, 

Роііех, ісіч, т. 
Сопсіуіиз, і, т. 
1_Іп§іш, із, т. 
А«іси1из,і, т. 

Сиіа, ас,/. 

АГрега Апегіа,ае,/. 

Риіто, опіз } т, 
Вртшз, из, т. 

ОіарЬга^та, аш,я. 
Сог, СІІ5 , я. 
Ѵетгісиіиз, і, т. 
ЗютасЬт , і, т. 

ѴіГсег», ит, п. 
Г-а&ез, іит } /. 

Іпийіпит, і,». 
]есиг, огі$, и. 
1Деп,епі$,я*. 

Кожи* 
® [ «3 ] & 


Лоі 8«, т. 

Роі^с сГарг& 1е 
роисс. 

Сс сіоі^г сіи ті- 
Ней. 

Ье ^иа^:^і6пе Ооі^г 
ои Лппиізіге. | 
Рссіс с!оі§с, Іе сіоі§і' 
зигісиіаігс. 
Роисе, т. 

Гйкгисі , т. ^іти- 
О §1е, т. (те,/. 
]о'птге , /. Лпі- 

сіе, МоеиН, т. 
ЕГЬрЬа^е.СоГіегя/. 

ТгасЫе-агсеге ,/. 


^іпдеі*, т. 
ЗсІде(іпдег, ш. 

ЭДіКеІІііідег, т. 

©оіфідес , ш, 

ОМтдег, т. 
Файт, ш. 

©сіспр , п. 

9?адсІ, ш. 

©ІіеЬ, п. 

©игдеі, С 

йірго&к, Г. 


Рошпоп , Пі. 

Наіеіпе , КеГріга- 
гіоп,/. | 
СіарЪга^те, т. 

Соей г э 
Ейотас, я/. 
ЕГорЬа^е 5 я/г 


&тде, Г. 

2Ш)ст, ОЬет, т„ 

Зтеі’фГеЙ, п. 

, п. 

ЭДадеп, т. 

ЭДадетттЬ, т„ 


ЕпсгаіПе#, рі. 

Мепиз іпсеЛігм, ре- 
• сігеЬоіеаих. 
Воіеаи ,іп(е(1і»,м. 

Еиіе ,/. 

Кассе,/* 


^тдтчіЬе, п 
Фаз Игіпе ©Ласт. 

Фагт , ш. 

СеЬег, Г. 

9ЙіІ}, Г. 


А Еіп§ег. 

ТЬе Гоге-йп^ег. 

ТЬе МісЗсІІе-Гіп^сг. 

ТЬе Кіп^-йп^сг. 

ТЬе ІЛиІе-Гшдег. 

ТЬе ТЬитЬ. 

А Кпискіе. 

А ХаіІ. 

А ,|оупі. 

ТЬе ОиІІес. 

ТЬе ѴѴтсІр'ре. 

ТЬеЬип§<;огЬі§Ьс* 
ТЬе ВгеасЬ. 

ТЬе МісІгіЙ*. 

ТЬе Меагс. 

ТЬе ЗютасЬ. 

ТЬе МоисЬ оГ Л в 
ЗсопіасН 
ТЬе ВосѵеЬ. 

ТЬе ЗшаІІ-^иС}. 

Л Сас. 

ТЬе Ьіѵег. 

ТЬе 5р1ееп ог МП# 
Мс(еп« 

© ( 94 ] © 


Кожица, рубецѣ, 

перепонка. 

Сорочка. 

Печка. 

Пузырь. 


М ісеѵгеуоѵ , і у , 

’Еъі'п'кооѵ , ох , 
№ф?э$, а, то. 
Ку$-і$, ешд, /. 


Л. | МеГсп*егіит, іі, А 

Я. Отетшп, і, л, 
Неп, гепіз, т. 
ѴеГіса, ас,/* 


О н^кото- 
рыхЪ тѣла при- 
ключешяхЬ. 


ВзорЪ. 


блѣдность. 
Красота, (вый. 
Пригожій, к расп¬ 
ей зобразный. 
Толстый. 

Тонкій , су хій. 

Жирный. 

Сухощавый. 

Здра вый. 
Сильный. 

Высокій. 

Низкій. 

ИсполинЪ, вели- 
Карло. (канЪ* 
Головастый, го¬ 
лова чь. 


Плѣшивый, лы- 


Кудрявый* (сыи. 


XIII. 

Пе?і тшу тн {л.се¬ 
го? <го(л&&ѵ|К 0 'Гму 

ПроѴоф«$, еы?, ] 

’Л^0Г>]?,7)Г0?, ] 

КсеХХо$, ео?, у?, п. 
КаХс?, у, то. 

Аі <гх?к і » > ш. 

П. ѵэ? то. 
у, то. 

Пе|хеХуд. /о?, у?, то 
Лб7ГІ0? , У, то. 

'Туіу 5 ,ео$, у?,сот. 

\ л. (КУ)! - 

Мак^о?,у,то. Еи;л>і- 
Мік^с? г ^ ѵХіиіа. 
Гіуа?, аутод , то. 
Ыаѵо?,у , то. 
Ме'уаЛоиіфяЛо? , 

(л'Хы, щ . 

ФаХах^о? , у, то. 
ОуХз^, 


Ое оиіЬа^аш 
Согрот Лссісісіпі- 
Ьиз. 

АгрссЬз, из, м. 
РаІІог, огіз, т. 
Ри!іЬтоі1о, іпіз,/* 
РоппоГиз, і, т. 
ОеГоппіз, із, т. 
СгаГГиз, і, т. оЬеІім 
Огасіііз, із, т. 
Ріп^иіз, із, т. 
Массг, егі, т. 
5ачи», і , т. 
Ѵаіісіиз, і, т. 

Ргосешз, і, гг. 
Митіііз, і$, »и 
Оі§а$, аіиіз, пи 
Хапиз , і, т. 
Сарію, опіз, т, 

Саіѵиз, і, т . 
СгіГриз, і, т. 

СлЬ* 

и 95 ] 


Ме&піеге у я** 

СоііГс сіи Ѵсшгс. 

Коі§поіі,го§поп,ю. 
ѴеШе,/. 


©сРгОІС/ п. 

ТЬе МеГспгегу. 

9іС$ , П. ^)ДІт. т. 

ТЬс Са\ѵ1, 

9?іеге, С 

А Кісіпеу. 

$Ма(с, фатЫаГс , Г. 

ТЬс ВЫскг. 

XIII. 

1 

ЗЗміеШфсп Зш 

ОГ Іоте Ассі- 

(чШсп йсз ?еіЬе$. 

сіепк оГгЬеВогіу. 

5ІпЫіс?, т 2ГпГфлиеп, п 

ТРне Ьоок. 

ОМсіФс, <33!%, Г. 

РаІспеГз. 

0с1)і>иі)еи, Г. 

Беату. 

; ефоп. 

Гаіг ог Ьап'іГот. 

'&а§(іф. 

111-йѵоигесіог иеіу 

©ісР» 

СгоГі. 

фазег, Ьйіш. 

51епс1сг. 

Зек. 

Гаг. 

ЭДадег. 

Беап. 

®фп&. 

5ошк1 ог Ш1. 

0ГйСр. 

N 

БиПу. 

^)Г0§ , 1)0ф. 

ТаІІ. 

5ііеОпд. 

Ьоѵ. 

ОѵісГс, го» 

А Сіапс. 

Зшсгд, т. 

А Оѵгаг/Г 

: АЗес сіпсп зі'о^сп $орПои-ЬсзсЫ. 

&а()Г» ^ 0Г * 

Вліа. 

1 І\і'аи9» ] 

Сигі (1. 


Се сеггаіпз Ас- 

сісіспБ сіи Согр$ф 

ІЛ едагсі т. Міпе/, 
Раки г,/. 

Веаигё,/. 

Вели, С!і. 

І-^іісІ > ѵііаіп. 

Сго§, сраі$, §го(Гісг 
Міпсс, §гё1с,с!е1іё 
Сга$. 

Мсі§ге* 

5аіп, епііег. 
ВоЬиЛе, ѵі^оигсих 
риііГат, дгоз* 
СгапсІ, Ьаии 
Ва$, ре*іг. 

Сёапі, т* , 
№ііп, паЬсп, т. 
Оріаилс §го(Ге іеіе 

СЬаиѵе, реіё. 

Ггііё. 


Аѵси§!в 


СлѢпый. 
бл изоокій. 

(кривым 
Одноглазый , 
Подслѣпый,гное- 
Косый. (глазый. 
Глухій. 

Заика# 

Шспешливый. 

беззубый. 

ТіѢмый. 

Долгтзычный , 
многорѣчивый , 
многоглагол и- 
Носагпый, (вый. 
і у ба ты и 5 гу-| 

Горбатый. (банТ\ 
Лѣвша, лѣворуч- 
брюханЪ, (ный. 
Кривоногій. 

Плосконогій# 

Хромый. 

безрукій. 

СонЪ. 

бдѣніе. 

Сонное видѣніе 5 
сновидѢніе. 
Одышка# 


© [ 9 « ] @ 

ТифХод , у , т. 
Миооф , сот !од , сот. 

'Ет'ерзфЭ-аХіход у т 

Л>](лоиѴ , шугод , т 
2г^а§с$ , з , т. 
Кшфод , у , / п. 

Ч'еХХсд , у , 7.7. 

ТраоХсд, у, т. 
'Аѵэйхд , сутод , т. 
’Чфыуод , ыуу , т. 
ГЛцхгсгоі^ѵід , год , 
уд , с. 

МеуаХсрріѵ, і у од, т 
ХоХшу , шод , ///. 
Кі^тсд , у , тн. 
Хнйігд , у, 77/. 

Щйуади ^, о$сд, т. 
ВХакгод , у, т. 

ПХату'ОГУд, о$од,пі. 
ХыХод, у, ѵі. 
Пѵ^од, у, 77 и 
"Т7ГѴ05, У, 77/. 

’Ау^ттѵча, ад, у. 
’Еѵотшоу, іу, іи 

'АсгОра , агод , //. 


Сэсст, 

МуОр 5 , ОрІЗ , 

Ьи(сиз } і } »/. 
Гірри* , і , т. 
ЬігаЬо, огі ?, щ. 
8игсІиз, і , т. 
ВаІЬш, і, т. 
ВізеГия, і, »і. 
Е<1епшІи$, і, ш. 
Миш?, і, т. 
Іли<»иаХ. асі>, М. 

МзГо, он!*, VI. 
Ьг.Ьео . ОПІ5 , »!. 
СіЬЬоГиі, і, т. 
Зсжѵи?, і, т. 
ѴепиісоПіі, і, т А 
ѴаІ^из, і, т. 

ГРПСІІ5, і, ѵі. 
СІаисІиз, і, Ш, 
Мзпси5, г, ѵі. 
Йоіт из , і, ѵі, 

! Ѵі^іііа, ае,/. 
Ьіотпіит, іі, V, 

.'\пЬе!ии$,.и$, т. 


Завяз- 

Лѵеидіс. 

Оііі а Іа ѵиё Ьа(Ге , 
соиас. 

Вогсг пе. 

СНаШсих. 

ЬоисЬе. 

Боигсі. 

Ве^ие. 

СгаПёіег. 

Есіспіё. 

Миеі. 

ВаЬіІІагсі , ^гапб 
рагіеиг т. ^иі а Ьі- 
еп сіе Іа Іа пейс 
Ои ; а ип дгапсі п&. 
Бірри. 

ВоІІ'и, ѵсіпё. 
ОаисЬег у т. 

V спгги , рап$й. 

0_иі а ІС5 ^тЪсі 

соц,Ьіс$ си сіе— 
баш> : саг псих. 

Рім-ріб. 

Воііеих. 

МаисЬоі, ейгоріё. 
Ботіпеіі, т. 

Ѵсіііе 

Боп^е,Кёѵс, т. 

АШоп бе Ьаісісг,/. 
Ьоийе ) т. 


© [ 97 ] © 

т 

&иг}{Іф(ід. 

€ЫиаСй. 

^т^сіидід. 

Ѳфееі, йЬег|іфИд. 
^аиЬ. 

©гаттіег, ш. 

Ріірсіег, т. 

ЗаЬпІо§, 

0 ГІШ 1 Ш* 

0фп\фег ; фкиФе* 
т, т. 

Фа сіпс йго§е 9?аГе 
ФісЙікш!, т. фаг. 
ЗЗисНіф(. 
едаф* 

Т)ісРЬйифі<}. 

Х>сс сіітхигё асЬосіепс 
$й|к І)си. 

ЭДак{и§ідег, ш. 

ЕаІ)Ш. 

©іфапЬід. 

Ѳфіа^, т. 

ЗВафсп, п. 

‘Зігаит, т. 

І^фпаиЬсп, 5\еіфт,п. 

С 


ВІЫ. 

РигЫіпсІ. 

Опе-еуеф 

Віеаг-еуеф 

5диіпг-еуе<1. 

Пса Г. 

Біаттегег. 

БТріп^. 

ТооіЫеГз. 

ОишЬ. 

Ьоп^-іоп^иеі 

Сгеа*-по(Ы. 

ВІиЬЬег-Ііррсб. 

Сгишр-іЬоиІбсг’сІ. 

ЬеГг-Ьапсксі. 

Сог ЬеІІіссЦ 
Во\Ѵ 1с§§<-<1. 

БрЬу- Гооісф 
Бате. 

Маіспеб. 

БІеср. 

\ѴаісЬіп2. 

А Игеат. 

Ратіп^. 


Нодисе 

© [ 98 ] © 


Яканіе. 

Чиханіе, 
зѣваніе. 
Потпяганіе. 
ГолодЪ, алчба. 
Жажда. 

Гнушеніе, омер- 
ГолосЪ. (зѢніе. 
рѣчь. 


уу«5, у: 

Пта^(л.с 5 , а, т. 
Хат^у, уд, /. 
Хко^іу^іха ^агод,}!. 

, а, т. 
Аі\\;а уд , /. 
Ыяипа,ад, /. 
Фмѵ», ѵ$, /. 
Лоуод, а, /я. 


СмѢхЪ. 

Плачь. 

ШепотЪ, шеп та¬ 
яніе. 


ГеХшд , што$, 
КХя^(ЛС5, а ^ т. 
■УіЗ-и^іо-|ло5 , а, т. 


пѣніе. (ханіе. 

ВздохЪ, возды- 

Храпленіе, хар¬ 
каніе. 

Краска вЪ лицѣ , 
румянецЪ. 
Дрожаніе, 
сѣдина. 
Морщина. 


’Ш'О, /. 

’Ёгеуауіход , а, т. 
Роу^05 , а , т. 

’ Е^тЭ-од, ейд,уд } п 

Т^зр.05 , у , тп. 
По^огуд і угод ^ 
‘Ритід , 10 0$ » 


Яіпдиііиз, и$, т. 
Йіегпишіо, опі» 
ОГсІШІО, 011І5,/. 
Рапсіісиіаііо, опі»,/* 
Гатез, і$,/. 

ВІІІ5, І5,/. 

ГаЛісІіит, іі, и. 
Ѵох , ѴОСІ5,/. 
Вито, опі», мі. 

ІІіГиз, іі5, т. 
Пегие, из, т, 
Зиіиггиз, і, т. 


Сати», 45, т. 
Вифігіит, іі, и. 
ИЬопсЬи», і, т. 

КиЬог , огіч, т. 

Тгетог,огІ5,да. 
Сапіііез, сі,/. 
11и 8 а , ае, /. 


О болВзняхЪ. 

^олѢзнь 


, не- 
дугЪ. 


XIV. 

ГЫ Ыосг'уцо.агшу. 
ІѴо'сгс^, а, /. 


больный, немощ- ’’ А.ррш<дод , а, СО. 
ьый, I 1 


Г)е МогЬіз. 

ОгЬаг, І , М. 

Аедгошз, і, т. 


Немощь 

ІІос]ие*, >». 
Ёіегпистепі, я*. 
ВліІІетспс, т. 
АЛіоа сіе з’еіеп- 
Гаіт,/. (сіге,/. 

5оіГ,/. (Поп , I 
Ое§оис , пг. аѵег- 
Ѵоіх,/. 

Ьапсис , /. Іап§а- 
§е, ’п. Рагоіс,/. 
К.І5, Клге, т. 

Рігигз т. Ьагтсз /. 

Вгиіс Іоигсі, Миг- 
тиге, СЬиЛеіе- 
гаепс , т. 

Сіілпс, т. 

Зоиріг, т. 
КопЙетепі, т. 

Яои§еиг,/. сіе ри- 
сісиг ои сіе Ноте. 
ТіетЬІетепі:, т. 

СЬгѵеих Ыапсз. 

Я.сіе,/. 


Без .Маіадісз. 
]Ѵ][а1асІіе,/. 

Маіасіе. 


© [ 99 ] ф 


©фІНСІТсП , П. 

ТЬ? Ніссои^Ь, 

9ііс(сп, п. 

Бпеег : п§. 

©.фпеіі, п. 

Ѵиѵпіп^. 

ЗІайксйт Ьсг <55ІісЪсг у 

БігекЬіпд. 

фипдег, ш. (ЭМсп, п 

і' Іип^ег. 

сЬш#, т. 

ТііігЛ. 

€с?сІ , 11еЬссЬги§ , т. 

ЬоаіЬіп". 

0ГІШШС, 6 

ТЬе Ѵоісс. 

©ргафе, ^ 

БрессЬ. 

2афеп, п. 

Ьаи§Ь(ег. 

ЭДеіпсп, п. 

\Ѵе(річ§. 

©стиппеЬОсмиГф, п. 

\ѴЬНрегіп§. 

©ІП(}СП , п. 

Бііі^іп^. 

©еиізеп, п. 

Л 5і^Ь. 

©фііаѵфсп, п. 

5псгіп2« 

Эѵбфс іт ©е(іфіе. 

В!и$Ып§;. 

(Ыіп& 

З’КСГП, п. 

Оигкіп^ ог Тгет- 

©саней флаг. 

Сгау-Наігз. 


Л ѴѴгіпкІе. 

XIV. 


ЯЗоп 5\гапИ)сі(сп. 

ОГ ПИеаГеа. 

ч ^гапП)еіс, Г. 

А БіГеаГ*. 

5\іапЁ 

Біск. 

С я 

Іл& 
Немощь , хво¬ 
ростъ. 
СлабЪ, хворЪ. 

боль. 

рана. 

УдарЪ. 

-Язва. 

Чирей, вередЪ. 
Опухоль. 

Дикое мясо. 
Угорь. 

Лишай. 

ПузырекЪ. 

ПупырышекЪ. 

НогтоЪда. 

Прыщъ, пупыры- 
шекЪ. 

Веснуха. 

Шел у ди. 

Плоть , тѢме- 
ница. 

Антоновъ огонь. 

Проказа* 
Короста. 
СвербехЪ. 

СтруаЪ. 


© [ 1°о ] ф 


’Аррш^а, ад, у*. Ѵаісіисіо асІѵегГа. 
’АсгЭ-гѵѵд, (Од, уд,с. Іпйгтиз,і, т. 


АХуо$, год, ад , п 
Т я , ятсд, п. 
Ѳлясг|хя, ягод, п. 
ПЛѵууті, йд, /. 
:/ ЕХкод, год , ад , //. 

’ Оуход, у, т. 

Гяуу^яг/я, / 
ДоЭчоу, у. 


Ооіог, огІ5, т. 
Ѵиіпиз, сгІ5, п. 

Сопгийо, опіз,/, 
Р!а§а, х, /. 

ІІ Ш5, СГІз, Й. 

Тштюг, огіз, л. 

Сап^гхпа, х,/. 
Гигипсиіиз, і, ш. 


С 'Ер 7 ГУ ,5 , У]Год , ю 
Фио-яя , >15 , & Фи 

^‘У %>}• 
ФХжтшт, аіу >]5 , у. 

Пярыѵи^ія, ад , у. 


Негре®, егіз, т. 

Ѵсйсиіа, зс, /. 


Рариіа, ас, /. 
РагопусЬіа, ас,/. 


ФХжтсдуя, яіуѵ,д,у 


РиЛиІа, ас, /. 


Фяход, у, 

Штиляспд, яеггоод,/. 


Ьеті^о, іпіі, /. 
Тіпеа, саріііз. 
ГигГигсз , шп, т. 


’Е?ѵ(Гі тгеХяд, ягод, п 


Егуйреіаз, аіі$,я. 


Лг-ог^я, яд, $ ѣ 
ад, /. 

КѴ"Ѵ)( 7 -[А. 05 , у, 7/;. 


Ьерга, х, /. 
ЬсаЬіеЗ, сі, /. 
Ргигішз, из, т . 


’Е%а^а,Я5,/. 


Сгийа, ж,/ 

Р>бецЪ 
© [ 101 ] © 


Іп<ЗіГроПііоп /. 

1 ІІпрл0Ісс1)Рсі'е, с 

ГоіЫе. 

ѲфтоЗфІіф. 

Поиіеиг,/. Маі, т. 

0фтег$ , т. 

ВісГГиге, Ріаіе,/. 

| < 2Вип&с, В 

СотиПоп , Мсиг- 

О.исеГфипа, Г. 

Соир,» (сііГиге,/. 

Ѳфіад, @(о{і, т. 

ІЛсёге,/. Ма1 } т. 

©е[фшг , п. 

ЕнЯиге , /. Ти- 

0фтиІ(1, ©еГфіш!|?,Г. 

теиг, т. 

ЖіФ $ІеіТф / п. 

Сап^гёпе,/. 

Ггопсіе, т ЕсЬа- 

$іппе, Г. 

Ьоиіиге,/. 

Шгсге,/. 

§1ефсе от 2еФс, € 

ѴеШе, Апіроиіе, 

33(а|е , Го Гіф оий Ьег 

Рийиіе, /. 

фат афсЬс, В 

ВиЬе,/. Воиюп, т. 

ЗЗіаИегІсіп, п. 

Маі сі'аѵапшге , 

©сГфппіг ап Ьсс <Врі',с 

Рапагіз, т. 

сіпе$ §іпдегб, п. 

РиЙиІе, ЁІеѵйгс,/. 

фібЫаксс, в 

Воиюп , т. 

(ІТсЬ^с, ш. 

ТасЬе сіе гойіёиг./. 

0оттсгРссРсп іт ©е* 
9\ииі>с , С. ©гіпі), ш. 

Теі§пе,/. 

СгаЯе, ои огсіигсз 

вФіфрсп аф і?ст 

сіе Іа юсе ,/. 

^ерГ, рі. ©фіиОс,/. 

Геи 5. Апсоіпе, т. 

ЭІгиопіи^шсс, и. 

Егеіуреіе,/. 

<ЧибГа$ / ш. 

Ьергс,/. 

СгаіеІІс у Саіе, /. 

^габо, Г. 

Беіпап^еаіГоп , /. 

ЗисРсп, п. 

Ргигіг > т. 


Сгоіпс (Типе иіеб- 

^ги(1с, Ьіс |іф иЬсг сіпс 

ге, Саіе 1 

ЗВип&е ГсИ/^ 

С 3 


Біскпеб. 

\Ѵсак. 

Раіп. 

Л ѴѴоипсІ. 

А Вгиііё. 

А Бсгоке. 

Л Боге ог ІЛссг» 
А 5»с11т§. 

Л Сап§гепе. 

А Геіоп. 

А Теисг ог Иіпд» 
А ВіШег. (\ѵогш, 

А лѵЬеак 
Л \ѵЬіс!оѵг. 

А Рітріе. 

Г гсскіез. 

А Бсакі-Ьеасі. 
Цапсігоо^ 

5с. Лтопу’$-Рігё. 

ТЬе ЁергоПе. 

ТЬе ІссЬ. 

ІссЬіп§. 

А БсаЬоГа \Ѵоиші 
ог Боге. 
Ска- 


рубецЪ. 

М золь. 

ИорЪ, моровое 
повѣтріе, моро¬ 
вая язва. 
Горячка. 

Трясавица, лихо¬ 
радка. 

—— Четверс- 
дневная. 
Три дневная. 

•— Ловсяднев- 

мая. 

Оспа. 

Корь. 

Лечистпь, Фран¬ 
цузская болѣзнь. 
Чахотка. 

Водяная болѣзнь. 
Падучая болѣзнь» 
рохимецЪ. 
.Апоплексія , па¬ 
раличъ,пострѢлЪ 
Сонная болѣзнь, 
спячка. 
Засыпленіе. 

Изумленіе , из¬ 
ступленіе ума. 
Ослабленіе удовЪ 
РдеревенѢніе , 
щеденѢніе. 


©[«»]© 

’ОиХіі, -л;, / 

, у , ѵі. 

Лоцлод , ь, т. 

Пи?еЪ$, а, т <гѵу е - 
П ѵргсд, йіаХы-пыѵ 

[ Геідргсаод, у } 
і ^ 

■'й <5 Т^ітиІзд , у , 

л СА[лфт^іѵо 5 ,у 

’Е $<ху9-уу.ага. ш,п. 
’Е к^сссг^ага ш, и 
N :Ѵѵ)|ла , Аф^о<$ю'іо^ 

ФЗ-іа- 15 , ешд Ма- 
^игр.е$, у, т 
'Торыф, 7105, т. 
*Е7гіХ‘Ѵ]фіа, а5, /. 

’Атго 7гЛ-уі^(а., «5 , /. 

ЛѵЗа^уо5, у, ѵі. 

N 00 ^ 0^5 , ^705, у. 

"Ея7гХ-у]^5, еш$, /. 

Па^аХк<П 5 , С 005 > /• 
N а^каххі^ > сш 5 , /. 


СісаИіх, ісі$,/ 
Са11и$} і, и». 

РсШ$, і$, /. 

ГсЬгІ5,і$,сопііпиа,/ 
ГсЬгЙ ІПІСППІИеПЗ. 

РсЬгіз диапапа. 

ГсЬгіз іепіапа. 

ГсЬгіз диоіісііапа. 

ѴагІо 1 ас,агиш,/. 
МоіЬіііі, огит , т. 
Ьисз, із, Vепегеа. 

ТаЬсз, із,/. 

Нусігорз, оріз, т. 
Еріісрііа, *,/. 

Лроріехіа, ж,/. 

ЬпЬаг^из, і, т. 

Ѵегегпиз, і, т. 

Бшрог, огіз, т. 

РагаІуПз, із,,/. 
Тогрог, огіз, гн. 

Су АО* © [ 1°3 1 ® 


Сіеасгісе, Еісагге./. : 

^псЬе, Г. 

Г)игі11оп , саі , т. 

0фгоіс1сфйгКфйи(, Г. 

ГсЛе, Сопса^іоп,/. 

Ѳсифс, ^Зс)Р, ^ѴГгік 

1сп$, Г 

Гі^ѵге, /. 

(уісЬсг. 

Еіёѵге ігиегтіс- 

§ісЬег. 

іепіе. 


Гіёѵге диапе. 

ОЗісгІадфе?'] 

Гісѵгс іісгсе. 

©гсі)г5йідсе }«$ісЬег. 

1 

Гіёѵгс дискісііеппе. 

5Шга9ІЗС^ 3 

Реікс Ѵегоіс,/. 

^осРсп, рі. 

Пои^еоіе,/. 

ФіОІЯП, рі. 

Ѵегоіе, /. таі сіе 

§гап5о[сп, рі. 

Мріе*, т. 


ГІПІГіс , Соп- 

0фіш&|ифе , Г. 

Готрііоп, /. 


НусІгоріПе,/. 

«ШоІГсгГиЛе, г. 

ЕріІерГіе ,/. таі са- 

(ѴаПсіФс 0ифг, (фгосгс 

сіис. 

9?0ф , 

Лроріехіе, /. 

0ф1пд, 0ф1асфи|;,т. 

ЬеіЬаг§іе,/. 

0ф1а[|ифе , Г. 

АіГоирИГетепі, т. 

(спГфІіф, т. 

Ффттеі, Шетр{шЬ* 

5шрсиг э Еюппс- 

ІІФ?СІГ/ Г. 
©икфішз^ч'іТиіішиді 

тепг ) т. 

РагаІуПе,/. 

?а!)ішт <5 Ьсс ©Ис&сг, Г. 

Еп^оигсШТстет, т. 

<5ш(Ф(оГеп ^©ІісЬсР/ п. 


А 5саг. (піпеГі. 
Т ІагсіБкіп огВгалѵ— 
ГЬе Р1а§ис. 


А Геѵег. 

Лп Л§ие. 

ТЬе Фігсі А§ие ог 
Оиагмп. 
ТЬсТспіаа огеасЬ 
сіау Л^ис. 
ТЬе Оиогісііап ог 
сѵегу сіау А«ие. 
ТЬе Ьта11-Рох. 
ТЬе Мсазісз. 

ТЬе ЕгепсЬ-Рох. 

ТЬе Сопійтрйоп, 

ТЬе БіорЯс. 

ТЬе ГаІ1іп§ ЬіскисГ» 

ТЬе Ароріеху. 

ТЬе ЬеіЬагоу. 

ОпжГтеГз. 

Атагесіпеіі. 

'ГЬе РаІПе. 
МитЬпеГз. 
5ргт* 
Судорота, кормъ. 

Недугѣ вЪ ночи 
душащій, домо- 
больной. (вой. 

Обморокѣ. 

Помѣшательство 
вЪ разумѣ, 
буйство, бѣшен¬ 
ство. 

Сумозбродство. 
Головная болѣзнь 

боль половины 
головы. 
Зубная болѣзнь. 
Насморкѣ, 

Кашель. 
Насморкѣ. 
Сильной кашель. 

Хрипота. 
Англиская бо¬ 
лѣзнь. 

Гортанная бо¬ 
лѣзнь. 
Простуда, 

Одышка. 

Слабость, безси- 
Обморокѣ (ліе. 

Колотье. 


0 [ і0 4 1 Ф 

^ 7 гясг|ло$, у, т. 
’ЕфіаХтѵід, а, гп. 

КХіикэд, у, т. 

Амос, у, т. 

Ф^гѵтд, 1 ^ 05 , /. 

М аѵіх , ад , у. 

П^аф^о<т?л% >15, /• 
КгфаХаХуіа, ад,_/. 
' Ніхік^аѵіа, ад, /. 

’О^оѵгаХуіа, ад,/. 
Корина, ѵ,5, у. 

Вт^..рС®5>/ 

Катаррод, у, т. 

В ?аУХЭ 5 , еод,уд ,я. 

Кигау^-У)» /• 

'Рео|л.а, агод , п. 
сгЗ-/ла, аісд, я. 


5ря5ітиі8,і, я. 
ІіісиЬіь, і , я. 

Сііпісиз, і, т. 

Ѵспі§о, іпі$ } /. 

РЬгСПСЙ$, І5,/. 

Іпіапіа, ж,/. 

Всіігіигп, іі , я. 
СерЬа’аІ^іа ж , /. 

| Нстісгапіа, ж,/. 

ОсІопЫ^іа, ж,/. 
Сгаѵесіо, іні*,/. 

Ти(Гіз, і$,/. 
СаиггЬиз , і , гм. 
СаіаггЬиз&гіпиз П ѵе 
іиіГіз сопииШиа. 
Наисесіо, іпІ5 } /. 

КасЬіш, ісііз 5 /. 
Ап^іпа, ж,/. 
Шіеита, аііз, п. 
АШшіа, аііз, н. 


Па^еспд, еа) 5 , п. 
Л«7гоЗ-ур.іа ,ад,] 

ПХги^тід, і$од, у. 


Ьап^иог, огіз, т. 
ЬірогЬутіа, ж,/. 

РісигііІ5,іііс1І5,/. 

Дрожа- 
5рамтіе,т.Сгагпре>Г 

ІпсиЬс , СосЬе- 
таге, т % 
Аіігё , диі ^агсіс 
Іе Ьи. 

Ѵеггіде , Тоигпе- 
іпет сіе сеге, пи 
РЬгепеГіе, Еоііс,/. 

Наде, Мапіе, Го- 
Ііе, у. 

Каскпегіс,/. Осіі- 
МаІ сіе гёге. (ге, пи 
Мі§гаіпе ,/. 

Маі сіе сіепія > тп. 
КЬй те, ЕпсЫГге пе- 
тст , Ггоісі, пі, 
Тоих , т. 

СиегруяЕІихіоп / 
Со^иеІисЬе, Тоих 
Гоа ѵіоісмс,/. 
Епгоиетсіп, т . 
ЭДосисЬ, с]иі ѵіеп- 
пет аих еіійп$. 
Е(диіпапсіе,/. таі 
сіе Сог^с. 
Шійте , ЕпсЬі- 
Ггепетет , т . 
АЛЬ те, т. 

(тоіГоп. /. 
ОеГаіІІапсе , ра- 
ЕѵапоиіПстепс, т. 

5/псоре,/. 
Ріеигейе,/. 


© [ Ю5 ] ф 
ЗчгатрГ, т. 

ЗНр , т ЭДаЬг*, Г 

^офешашііст, п. 

ЗЗеКІодепд. 

@ф№ІП&сІ, т. 

ЭѵаГесср , IIп|Тппід< 
Г с і г , 

^аггІ)СІ^ ^оііі'ифг, і'- 


ЭиіГсгсі) іп ^гапфсй, (. 
&'ор(ТФт«$ , т. 
•Керніч!) ап «пегфсік 
Осе» фаиргб. 
За!)пГсІ)тсг $, т. 
Ѳфпир^еп / т - 


фийсп, т. 
ѲфпирГспфф, т. 

Ѳгагіег «(зиДеп, 0Гсс5 
0и|;, т. 

•рсіГлРеЙ/ € 

Фідіффе ^гапсй)еі(, 

Фгаипе , ?■ Шфпн# 
тп #дЦе, ш. 

&ор^З(и {?, т. 


@пдЬгй(ІідРеЙ,Е Риг^ег, 
(фготс 21фет, 
0фт.іф!)с(г, г. 

0!)птаф{, Г. 

Ѳсііепф’феп, п. 

С 5 


ТЬе Сгатр. 

ТЬе Мі^Ьі-Магс. 

Вса-гіа. 

Оіхгіпеб. 

ГгепЯе, 

МаапсГ». 

Оога§с. 

ГЬе Нс'аа-асЬ. 
ТЬс Ме^гіт. 

ТЬс ТооіЬ-асЬ. 

а Соіа. 

Л Сои§Ь. 

Л СаіапЬ. 

ТЬе СЬіи-Сои&Ь. 

НоагГепсА. 

ТЬе Іііакек. 

ТЬе Я^иіпсу. 

КЬеит. 

ТЬе ТіЯіск. 

Гаіп*іп{2[. 

8\Ѵ00ПІП§ 

ТЬе Ріеигеву. 

Саг- 
Дрожаніе, бТенТе 
сердца. 

Прихоти бере¬ 
менныхъ женЪ. 
блѣдность дѣви¬ 
ческая. 

Желтая немощь, 
желтуха, жел- 
тяница. 

Водяная болѣзнь. 
Цынга. 

Закрущь вЪ жи- 
лотѢ. 

ПоносЪ. 

ЗапорЪ. 

Поносѣ кровавый. 

Камень, или пе- 
сокЪ вЪ почкѣ. 
ВолкЪ ошЪ вер- 
хоюй Ѣзды. 
ЗапорЪ мочи. 

Проломина, кила 


@ [ ю*] © 

Кар^іаЛу іа, ад, /. 
Кігіа, >) 5 , /. 

ХЛш?шсгі $, ешд , у 

’ I ктеэод, е^у, т . 

Ти|Х7гаѵіѴѵ]$, у , т, 
'Хго^акащ,Ч)д % у- 

КсоХік'ѵі й іаЭ ест ід, у. 

•Ы?. 

Ліар’роі а , ад, у. 
КоіЛіа %у%а, у. 

Ді/гет^іа, ад, /. 

ЛіЭ-іасгід, легенд у у. 

Па^ат^і[л {ла, агод , я 

2т^аууу^іа,а$, у. 

Кх'Лѵ], у,§, /. 


СагсІіа1§іа, *,/. 

Ріса, ж , /. 

СЫогоПз, І$,/. 

ІДегиз, і, м. 

(Дор?. 

Тутрапие*, Ну- 

8согЬиШ5 , і, ад. 
Со1іси$ сіоіог, ад. 

ОіаггЬосз, а: 

Аіѵт асШгі&а Геи 
(<1ига. 

ВуГсіисгіа, ж,/. 
Са1си1и5, і, ад. 
Іп*еті§о, іпІ5,/. 
Зігап^игіа, ж,/. 
ІІетіа, ж,/. 


Машка. 


Г1ѵі%, \уод,Ъ$і^нУ\ у У 


Ну Легка, а:, Ра А 

Со,/. 


ЛомЪ вЪ членахЪ 


’А фіпд, і$сд, / 


АпЬгіік, ійсііі,/. 


ЛомЪ вЪ ногахЪ. 
Грыжа. 


1Ыау?а, ад,/' Росіа 8 га, ас , /. 
’Реоіхагчгілсд, У> М. КЪеитаіЬтиз.і, ад 

Поче* Э [ І0 7 ] 0 


СагФаІ^іе , / таі 
аи сосиг , т. 
Кпѵіс сіе Гетто 
^гоЯе,/. 

ІЛ5 ра1с5соикиг5,р/. 


ІаипіЯе,/. 


Тітрапііез, т. 
ВсогЬиі, т. 


СоІіс]ие,/. 

(іетепг, т. 


фег$гое!) , ^)сг^с< 

ірап, а 
2йіІспіІ)сіе сіпсб 
ГФгостдсгсп ЗВсіЬс?, Г 
ЗМсіфГифе, Г., 


0сІЬ|ііфг , /. 


(Тифе , г 
ЯВіпМифг, ЗБаІТсг* 
ѲфаіЬоГ, т. ЭДипЬ* 
Гайк,/. 

©агтдіфе, С ЗЗаиф* 

дгіттси, п. 


ШггЬее,/. Оеѵо- фигфГоЙ, т 


Сопйіраііоп,/. 


ТкиікіЫаРеіе , ОЗсіѵ 
іЪрГипд 2сіЬс$, Г. 
Пих <к Гап^, Ві- 55(шРи§ , т. ШІ)С 
Гетегіе,/. | ЭѵиІ)Г , Г 

Ріегге, Сгаѵеіе,/. @(сІП ІП&СПЭДСГСП, т. 


Гете ЕсогсЬиге,/. ^"ВоІГ Рот ©сЬсП С&СГ 


ш. 


5ігап§игіс, Иесеп. фЛ1’п(ифе , Г. 

йоп сГиппе, /. 

Нег§пе, 1 Іегпіе,/ фщф, ЗДтпЬпіф, т. 
Рексте сіе Во 


уеаи 


Маі, НуПегЦие , ЭДіІЙеГІѴСІ ), п. ЭДиМіГ* 


ои сіе тбге ѵа 
реигз , т. 


ЬеГфгоешид, Г 


Соиче, /. таЫіе (БІісЬсіфифе , 0іф( г Г 
агіісиіаіге 3 /. 

^оМдга^ЗФРеНсіпп. 
ффнп&е ©іфед 


Росіа^ге,/. 
КЬитаиІте, т. 


Неагс-Ьигпіп^. 
\Ѵотеп5 1оп§іп§. 
Тііе Сгееп-5іскпеГ* 
ТЬс/шпсіісе. 


Л Тушрапу. 

ТЬе Зсигѵу. 

ТЬе Соііск. 

Л Ілокпеіі. 
СоШѵепеГз. 

ТЬе Віоосіу-Пихі 

ТЬе 5(опе. 

СЬаЯп§ ог Ггспіпд. 

ТЬе 5ігап§игу. 

А Еиршгс огВиіЙ- 
пей 

ТЬе МоіЬег. 


ТЬе Соис. 

(Еоос. 
ТЬе Ооиі оГ гЬо 

ТЬе Киппш^ Соис. 

Иетог-* 

Почечуй* 

ЗобЪ. 
ракЪ. 
бородавка, 
родимое пяптно^ 
>1 о золь на ногЪ. 
Шишка огпЪ мо- 
Заусеница (розу • 

Озноба. 

Брачь. 

Врачевстпво, вра¬ 
чебная наука , 
врачеваніе. 
Лѣкарство. 
СпособЪ , сред¬ 
ство ко врачева- 
Апотекарь. (нію 
Лѣкарь. 

Пусканіе крови. 

рвота, рвотное. 
Чистительное 
лѣкарство, очи¬ 
щеніе. 

КлистирЪ. 

Питіе , на пи- 
т окЪ. 

Патока, сыру пЪ 
Пилюля. 


© [ ю8 ] © 

АІ[лорроШ$, сои, /. 

Хоі^а&д, сои, /. 
Карніисо/ла, год, я. 

2 7 ГІЛ 05 , у, я/. 
~НХод, у , я/. 
ХіцхеОХои, «, я. 
Парсиис^іа, ад , 

Пя?о%ѵ<т\хсд , з, т. 

’ІаІ^од, у, пи 
’Іаг^ікУ] , %, 

Оахакой, аку, я. 
Анод, езд-уд, я. 

Фар |лако 7ГсоХѵ]5, у »й* 
Х«^У^у<?5 , у, //;. 
ФХгёогориа, сед, /. 

”Е|хетод, у, щ. 
КаЭ-а^сгсд, есод , /: 

КХ’дд"Ѵ]р, ѵ^од, т. 

По рис, аіед, п. 

2е^а7пси, ш, я. 
Ката7гопои, »у, я. 


НэстоггЬо'иІех, 
и т, /. 

Зігитэе, агит ,/. 
Сипсег, егі, т. 
Ѵеггиса, ж,/. 

Кэеѵиз, і, т. 
СІаѵиз, і , рссііз, ст. 
Регпіо, опіз,/. 
Киіиѵіа, ж,/. 

Рагохузтиз, і, я». 

МеФсиз, і у т. 
Мефсіпа, ж ,/• 

МеФсатепшт,і,я. 
КстеФит , іі, 

РЬагтасороІа, ж, т. 
СЬігиг^из, і, тн. 
РЫеЬоютіа, ж,/. 

Ѵотішз, из, У*. 
Риг^асіо, опіз,/. 

Епета,айз, п. 
Рот, опіз,/• 

Зугириз , і > т. 
Рііиіа, ж ,/. 


Пла- [ юр ] 

Нетогго'ісЬ, рі/. ©оІРсііе ^{ЪСС / Г. 

ЕсгоисІІев, р/./. ЛчГор^, га. 
Сапссг ) Сагсіпоте,« .^іеЬЗ , т. 
Ѵеггие,/. Роігеаи, т , Г. 

ТасЬе,/. 5еіп§, т. ЭДиКсппайІ, п. 
Сог аи ріё, т. 

Еп^сіиге, Мйіе/. 


^ипесаид , п. Ш)сіѵ 


ТЬс Рііс*. 

ТЬе Кш§$ Еѵіі. 

А ѴѴоІГ ог Сапсег. 
А лѵагс. 

А Моіс. 

А Сот. 


$ГО|*Ые, г. (ЬогП/ ш. I л КіЬе огСЬіІЫаіа. 

Рсііг иісеге , ^иі Щтадсі, <2Вигт ЙШ Напе-паіі*. 
ѵіет Ь Іа гасіпе <іе$ ^іпдсг, т. 


0П^ІС5. 


Лиасціе сі’ипе та- ЯфП Ьсв^ІсЬсі:*, ш. 

Іасііе Лссё$, т. 

ОоЙеиг,тсс1есіп,«. т. 

Ап тёііесіпс , /. $ѵ$іш;гоі|МФйГ*/ ^ 
Пётесіе, т. 


Мёсіесіпе,/. 
Еліпссіе, т. 

АроіЬісаіге, т. 
Сііігигдісп, т. 
Баі^пёс, рЫеЬою- 
тіс,/. 
ѴотиіГ, т. 
Риг^аііоп,/. Риг- 
$>айГ, т. 


А Гіс. 

А РЬуПсіаа. 
РпуГіск. 

А Месіісіпе. 


и 


ѵетега, т. 


5ІППСІ), Г. 

$іі'$псі;тіКсІ / Л Кстссіу. 

тіггсі/п. 

2(ро(І)СРёѴ / т. Ап ЛросЬесагу. 

‘ЗВипЬаѴ}* , ш. А СЫ;иг§еоп. 

2І0Сіій()'СИ/ п. Віосх1-1спіп§. 

ЗЗгефси / п. Л ѴотІГ, 

^иідіегігап?, ^игаап^. Риг^іпд. 
Эй’ішдшій Ьигф Осп 


вги1)1д<шд, г 


А СІуЙсг. 


©І|ІІГ, п. 

Роііоп тескапак-,/. ©СГІ’ЙП^, п. / т. А Ройоп. 

Бгсиѵа^е, т. 

Бігор, т 1 0ПГир, т. 

Шс г г. дам 


А Бугир. 
А РіИ. 


Ешр’.З- Пласшыр». 

Вощанка. 
Карпія, гнотпЪ. 

Мдзь, масгпь. 
Шишка. 


© [ ® 


’ Ер.7гХа5-роѵ, у, я. 

Кѵ^штсѴ, у, п. 
Мото5, у. т. 

Мѵэоѵ, у, п. 

Хзі^ад сЬЗ'од, 


ЕтрЫігцт, і, я. 

Саашт, і , 
ТигшкЗа.ж /. Рап- 
сіііиз, т. 
ІЛп§иетит, і, я. 

5ігита, ж ,/. 


XV. 


О п п іу"В. | 

ОакугицикЪ ве-^ 
щей пошреб- 
ныхЪ для ку¬ 
шан ъж. 

Пища, кормЪ. 


Пе^і В^щ[даГЫУ. 


Троф>і,>?5, /. 


Яденіе. 


Завтракѣ. 
ОбВдЪ. 
ПолдникЪ. 
Ужина, вечеря. 


’ кнэхгѵт\хх атод, я 
"А^ід-оѵ у , п. 
П^дц-пѵоѵ , у, п. 
Дат ѵоѵ, у, п. 


бесѣда,угощеніе. ^І/рА-ТГОСГІОУ, ІУ , 11. 
(гость. і 

Собесѣдникъ, 2иу9'01У05 ) ОІѴУ , 711. 
ПирЪ, пирше- ЕиО)Х‘а 5 «5> /• 

С 111 3 О* і 

Заѣдки, запуск И. ' Т ^ау-^иаЪ, агш,п 

Перьвая ноша, Т^ 7 Ге<^Л 'СТ^ШТ'У]. 

или подача, | , , 

Вторая ноша , Т^остЦса деѵтг^хі 

или подача. .’Етіі^ортпд, і<5 од , / 
■Ѣсшва,кушанье, і Псі^хЭ'&СГіі, 


Ос СіЬо. 


О ЬГопаіог, огіі, т. 


Ѵійиз, из , т. 
ІЫёсІіо, опіз,/. 
Ѣтіасиіит, і, я. 
Ргапсііит, іі, я. 
Мегепсіа, ж,/. 
Сосна, ж,/. 

Сопѵіѵіит, іі, я. 

Сопѵіѵа, ж, т. 
Ериіит, і, я. 

ВеІІаі іа, огит , я. 

РгітатепГэ,ж /. 

МспГж Гссиікіае. 

Есгсиіипі, н 

благ в- 
А Ріаійег ог Заіѵо. 


ЕтрІЗіге , Оп- 
^ист } т. 
Тоііс-сігёе,/. 
Тспіе,/. 

ОпдиегП , ш. 
Ьоире,/. Соіое.м. 


Пи шап§ег. 

Р оигѵоуеиг, м. 

(шепг,»«. 
Коигтигс ,/. Аіі- 
Кераз, т. 

Ксіеипё, м. 

Г)іпё, г». 

Соигё , гл. Соііл- 
5ощэё, м. (ооп,/. 

ГсЙіп, т. 

Сопѵіё, т. 
Вапдиеі, т. 

Сопйшгез , рі. 

Ргипісг 5сі ѵісе. 

Бесопсі Зегѵісе. 

Мсс5, рІЛІЗ, п». 


© [*хі 3 ® 


' ф(іа|йг, п* 

( ЖкІ)$|>Ра|ТсГ , п. А Сеге-сЫЬ. 

< 2!Ме / Саѵріе, Г. АТепи 


Г. 

©еіфюнг, п. ЗЗеиІе, Г. 


Оіпопсп*. 
А \Ѵеп. 


XV. 


23оп @реі|еп. 

ФаТогсісс , е @с5арсг, 
0реіреіпЕаи(су , ш. 


ОГ Меаг. 


Саіегсг. 


9 МпіП< 5 , С 
ЭДаЫігіг, Г. 

^гиЬРисР , п. 
ЭДійаавтаІ )!, п. 
ОЗеГрсѵЬгсЪС / п. 

5(Ьсп^таI>I^сі^ / Г9ГЬепЬ/ 

фі, п. 

©артаі)! , $геиОсп* 
та!)!, и. 

ФаіТ, т. 

(ВФшаи^т. ОЗапРс^п- 


Гоосі 
А Меаі. 

А Вгеак ГаЛ. 
А Оіппег. 

А Веаѵег. 

А Биррег. 

А ГеаЛ. 

А С’іеН. 

А Ва ^ие^ 


ОіаЛГІГсР, т Собесе, п. 

Сп'Рег 21ира| Ьег^реі* 
(си. 

Згоергсг $(ііГГсф, іп. 

(Гоі^ссі, п. 
©сѵіфг, ёЦеп, а. 


.{ипкеіз сг Бѵееі- 
теаіі. 
ТЬе Йгй Сош/с. 

Тііс Бесопсі СоигГс. 

А МеГ$. 


Всп &• 

благо даренте. 

-Яствгл хорошія , 
богатый столЪ. 

СтолЪ. 

Скатерьть. 

Полотенце, ути- 
ральникЪ , сал¬ 
фетка. 

Рук омойникЪ. 

ТазЪ. 

П о дносЪ, че т веро- 
угольное блюдце, 
блюдце, та- 
рѢлка. 

Солонка, Сол* ни- 
ца , солило. I 
Соль. 

ХлѢбЪ. 

КусЪ, кусокЪ , 
частица, і 
Крупичатад му. 
ОпрѢснокЪ. (ка # 
Квасной, кислой 
хлЪбЪ. 

Пшеничной 
хлѢбЪ. 
Кру пича той 
х лѢбЪ. 
Оржаной хлѢбЪ. 
Сухарь. 


ф [ І1г ] 0 

Еих^‘«, «9, /• 1 

Сгаііагит абііо. 

Т$іт%а 7ГоХктгХу5. 

Парез , ит,/. 

Т?-т#х, , /. 

’ОЭ-'уу), /. 

Хй^о/л-окі^оу, у , я. 

МепГа, г,/. 
Марра, Ж) /. 
Матеііит, И,й 

П^с'хоод, оу, /. 

МпЛ^ ѵ^од, ;я. 
Піуа^, анод, я/. 

А^иа1і$, і$, сол;. 
Реіѵіз, і$, от. 

Оиасіга, эе,/. 

КикХод , у, /я. 


ОіЬіз, із, от. 

'АХо<$охйоу, у, я. 

5а!іпит, і,я. 

"АХд, Ход, Я/. 
”АрІ 05 у, т. 

Ѵшілсъ, у, я/. 


5а1, йііз, от. 
Рапіз, і$, от. 
Виссеа, эе,/. 

Паі7гаХ>] уд, С 
’ А$ѵу.о$ ѵ[лѵ, т 
2 .ѵ[літѵі$ у, я; 1 

! 

РоІІеп, іпіз, от. 
Л 2 утиз,і,от Ч 
Гегшетаіиз,! ,га. I 

^іХіуѵ'ігуд.у^я/і 
2е|лі^аХІ7‘ѵі5 , 1 

ы, то* 1 

А'іго7га^с5,у.яг. 1 
Каѵпксд, у, т. 1 

ЬьГ 

о 

ѴГ> 

1 ' 

8і!і$іпеиз, і, от | 

$іті1асеиз,і, от- 

СіЬагіиз, і, от. 
Візсо&из, і, от ч 


Коркд 


Рапі» 


Вепесіісігб, т. 

8 гасс *> />/./. 

Ми* *ж}иі% ѵіап 

сіг5 сіе! ски'ея , 
ГгіапсШо*. 
ТаЫе,/. 

Каре,/. 

Бсіѵіспе / Зегѵіи 

іе & еііиіег 'е^ 

таіиз. , 


Л’^иібгс,/. 

ВдіПп, т. 

ТглпсЬоіг, т. ЛГ 
Гкчес сіе ВЫ>,/. 
АЯіеце,/. 

Заііёге,/. 

5е1 э я*. 

Па Раіп, ип Раіп. 
Могссаи, т % 

Гіеиг сіе іагіпе,/ 
Раіп агіте, ой Гап$ 
Раіп Іёѵё. (Іеѵаіп. 

Раіп Ь'лпс. 

Раіп сіе Йеиг <3с Гго- 
тспг. 

Раіп сіе тепа§е. 
Віісиіі , раіп сіе 

тег , т. 


® [ ”3 ] ф 


^'Ьсг па:!) 5ет ^іТсп, п. 

Сгдсе. 

лоіКчіі’с @>:гіф(е, рі. 

! 

Пііпііс?. 

ІчІЬам: ^іі'сі). 


№>/ 01. 

ІА ТаЫе. 

^(І'ЬШ.1), п. 

■ А ТаЫе-сІоЖ. 

^сіі.ічиф, п. 0сіѵ 

Л М.ірк.п огТозѵек 

ОісГГс , Г 

_ (!аппс, Г. 

ОЛПоЬсСГСП , т. (3,ф 

Ап Еп'ег. 

іВакЬЬес^еп , т. 

А Ваіоп. 

•Ъ'кі о с Г і ф 1с г і' аі'епГіі г* 

А ИЦиагс ТгепсЬег 

, Мег. 

.Кипінт ѵшег. 

А гои п^ Тг.-псЬег 
ог Ріаіе. 

0а^а§, п. 

А Зііс-Гсіісг. 

Ѳа!;, п. 

Яііг. 

ОЗгоЫ # П. 

Вгеасі, Л ЬоаС 

«{(ГСП, т. 0(11(0, п. 

А МогГсІ. 

$еіп(!е$ $9М)І. 

Ріпе Посѵег. 

Ипдсіаиеіш фсойг. 

и иіеаѵс пес! В'еаі* 

ч іѵі'М »от ©аитсідс 

Ьеаѵепесі Вгеасі. 

ЭДЬго^п. 

МапсЬес ог йпе 


лѵЬііе В.еасі. 

ѲеттеІЬгоЬг, п. 

Тсш(е- ВісасІ. 

флибЬо&пЬго&і, п. 

НоиьЬоІсІ-Вгсаі. 

З-ѵісЬаѵС/ т. 

Віікеі. 

Н 

Сгоиіе, Корка. 

М як и шЪ, 

Кроха, крошка. 
Лепешка, 


®Г”4]© 

ПХд*; код, /. 
МугЛо5, еХу , пі. 
■НКі^і'зи, у . п. 
ПХдкуупзу іу , п. 


СгЫЪ, х,/. 
МесІи1Іа,ж,/рапі§, 
Міса, х,/. 

СіиЛиіигп , і , Ьі.. 

Ьит, і , п. 
Тот, х,у. 
Ьз§апит, і, п. 


ПирогЪ, сладкой КсХХу^і'5, 1<5з5, $ 
блинЪ. (пирогѣ. Лдудѵзу У ,11 ^ 

' * (у ѵтод , 

Лепешка. ПХакогід свѵ\од РІасетз.х,/. 

Корзина, кошь. Каѵ>)$ , У\Ход , Ш. Сап і Лги т, і, , 

Мд^са^ід, 1 ^ 05 , у. Сиііег иіуя. 
Хтэ|0.д, 0)35, -Я Ан Лсіс$,еі,/. 
ЗьіТОТОиод ѵ і т/ ІІУІ ‘Л Ч(ги&ог огі$,»*, 
Аі сгу.сд , у, т. 

ТрЦЗХііЗ'іоу, іу, п 

Деревянное блюдо Декаут) , 7)5, Пд*з 

Ф*5-, і Ход,] 

’О^Уодфзх, у , 11. 

То^ѵ), ѵ)5,2 -ы/лу* 

?ѵсгід , , / 

2(0|лз5, у, ?//. 

Снимки, слигки. ’Л^оуоХа, ДНІСд,/]. ' ГІ 05 Іай», я»! 

Кушанье м о- I сіХдн і:ѵсі , озу, 11. іЬа&ісіпіа,огит, і 
лочное. | і 

Сы... ро-ка сЪ^пи- ХуЭ^о'удХоц ОНІ05,». 2 уіЬо§а 1 а,аД: 05 ,» 

\ і і 

молоко сЪ виномъ ’О^уаХд, «КІ35 , П. Охуеаіа, айо *,7 
и сЪ кореньями, 1 # 7 У \ ' ° 


НожЪ. 

Остріе. 

Кравчій 

блюдо. 

Чашка. 


уксусница. 

Ложка. 

уха, похлебка 
Каша. 


1)і(си$, і у т % 
Саііііиб. і, ;//. 

Г аіша > зс 

ЛсеіаЬиІит, і, п. 
СосЫсаге, і$, п. 

Ои{си!ит, і, п. 
(Риіпгепгит, і, і 


Масло 


®,[ 1 г 5 ] ® 


Сгоигс,/. 

Міс,/. 

МісПС ,/. 

ОаЫіс, СаиГге,/. 

Оасеаи, я». Тоапе /. 
В §пеі , т Отс- 

^ 1с«е,/. 

СиеЗи. Тоитоі:, т. 
СогЬеіІІе, Маппе,/. 
Га : іег а раіп,»7. 

Сошсли, ні. 

Т> апсЬапг т. 

Г. и сг ігапсЬапі, »«. 
Ріа? , т. 

Ей Не,/. 

Ріаі сіе Ьоі$, т. 


ЭѵіпЪс , Г. 

^пітс, К 

фгоіате, І&осРе, Г. 

©і'спСифт , т. ЗДа* 

[сі/ Г. 

$С1ІС, Г 

^аші^афм , (2і>сі’?іи 

феи , т. 

^ифсп, т. 

03^0- Ооі'Ь , ЗГіТфГоіЬ, т. 

п. 

0Фпеі ! >с, 0:Ьлг(е / Г. 
ОЗОІіфпеФеГ , т. 
0ФалІО, І- Оч лр[, т. 
0 ЬиЦЛ, г. 
фоІ$епіе ѲфиіТсЬ 


$аиП".егс, Зоисои- С(:ій'*Фіі$іН/Р* 
Сиіііісг,/. (ре,/. т - 


с 

Сѵагиаи, т. 
Сгёте,/. 
Е'ііа^е, т. 


,Рогаче, Зоире,/. С0иррС,Е 


С. 


?0?гсі),т. 

0асте,Р Зѵс^Ш/т. 

ФМфдсгіф*, п. 


«аіп Ьгеаѵадс,». Ф?і!Фй>аКе сЪсг ^ОРоІРс 
тіі ЗВсіп,$Вкги.Ь; 9. 


Еі\иѵяее йе Еаі{!®иі 5гоиІ йиЗ гогёкт 

аѵе«Ц Vіп I ®<МК ) ©^Ч* ип * МФ 
1 ^сшоЦспсг 2)Ыф. I 

ІІ 2 


ТЬе СгиЛ. 

1 Ьо Сгит. 

А С гит оГЕгеаФ 
А \ѴаГсГ. 

А Таг-. 

А Рипсаке ог Ггі*- 

ГСГі 

А Саке. 

А В едЛ-Ьа'кеі. 

Л Кг.іГе. 

Ап Ес1§с. 

А Сзіѵсп 
А Пі$Ь. 

А Роггеп§ег. 

А РІаиег. 

А Заисег. 

А Зроон. 

Ропаке ог БгоЛ* 
\Ѵагег-§гие1. 
Сгеат. 

Міік-теаи» 

А Ро1Ге«. 

, А ЗШаЬиЬ. 


Всшгг» [ 


Масле. 

СырЪ. (ска я. 
Лич .иц* англин- 
Сывородка. 

Мясо. 

Говядина. 

Телятина 

баранина. 

Ягнятина. 

Сьинина. 

Димина. 

ЗКирЪ, сало сви¬ 
ное , ветчина. 
Полсть ветчи- 

ОксрокЪ. (ны. 

Мясо веприное , 
кабанье. 
Жареное. 
Вареное. 
Пеменое. 
Жареное на ре- 
шешкѢ. 

Жареное на ско- 
врадѢ. 

ВЪ ухѢ, похлеб¬ 
кѣ варен е. 
Жаре ное на) гольѢ 
КѢлко изруб- 
л е ное. 


Жареное куска¬ 
ми. 


Вуті^оу, У, П. 

Ті і*о$ у, 

’АртсуаЛа соі\э$ п 
Орр'5 , у ѵі. 
к : $, /• 

^В-эяои, «У. 
Мо%«зѵ «У. 
П*5§ат«эу,йУ« 
"к^ѵмѵ, «у. 
Хоі?«эѵ, «а. 
[ѲЧ'аоѵ, «у. 
Пі;леЛ>і 

Перѵа, 7)?, /. 
Штасгхи сСѵод, т. 
К?еа$ ка7Г^іѵсѴ. 

1 '■’О 7ГІ0 V , У. 

'ЕфЭ-оу, а. 
ПетгтоѴ, у. 
’ЛтЛ>](ЛеуОУ,У. 

П I гч. 

ріЖІСУ, У. 
2 (х>іл&<$ед. 


Вигугит ,!, п. 

С.4 со 5 , і, т. 

Лгсо^аіа, зво*. я. 
5с гит , і, 1ас1і$ , я. 

Саго , гпй ,у. 

Воѵіпа, х /. 
Ѵігиііпа. 
п і Оѵта. 

Саг оч 

Ауипа. 


Гогсіга. 
Гсгіпа. 


Ііагсіит, і, я. 

Зиссіеііа, ж,/. 


РсіаГо, опь , т. 


Саго, зргидпа. 
' А(Га, зс,_, 
Еііха, х 
Со61ІІІ5 } і 
Саго^ТоПа, ж 


Начинка. 


’Атгаѵ^акісгр.а ( Ъ5 п 
П^ік:р|ла, «1 од, п. 

, іу, п. 

*л.лЛа$, ау]о$, т. 


Ггіха, і 


Дигиіепса, я. 

СагЬспсІІа, я,/. 
МіпиіаІ, і$ } я. 

Тотасиіит, і, я. 


Гагсітсп 3 іпіз э я. 

Колб*- [ 

© [і»7] ® 


Всиггс , т. 

Гготаое, т. 

І г Ілі, т. Нагіоіе,/. 
Регіі Іаіг. 

Ѵіаікк, сЬаіг,/. 
Пи ВсиВ 
Пи Ѵсаи. 

Пи Моиіоп. 

Пс Га^пеаи. (сЬоп. 
Пи Роге, ои сіи со- 
Пе Іа Ѵепаііоп. 
Ьагсі, г». 


ЗЗШег, Г. 

Ш, ш. 

$ІаЬ<мі, т. 

ЭДоІГе, Г. 

$!еі|сЬ, п. 

ЭѵіпС'ЯсіГф» п. 
^аІЬР'лГсЬ/ п. 

сІ> о рГс п (Тс і ГсЬ / п. 
Рпто'^.ч'іф, п. 
0 с!)№сіііРоіКІ), п. 

ЭДіІЬртсДБіІЬРсіІФ/П 
0 рссР т. 


Пикет. 

СЬееГс. 

Л СиЙагф 
\ѴЬсу. 
РкЛ. 
ВсГ. 

V саі. 
Миі соп. 
ЬатЬ. 
Рогк. 
ѴспіГоп. 
Сасоп. 


ГіесЬе, /. сіе ЬагсІ. 
]атЬоп, ш. 

СЬаіг сіс ѵеггас,/. 

Пи К.оіі, т. 

Пи ВоиіПі , т. 
Ѵипсіе сиіге аи 
Сгіііасіс,/. (Гоиг,/. 

ГгісаПес,/. Ггісс. 

Еіиѵ<?с,/. 

Сгіііасіе Гиг Іе* сЬаг- 
НасЬіз, от. (Ьопз. 

Ѵіапсіе соир^е ец 
ргоя тогесаих. 
Воисііп Гагсі, т. 


0росГ'сіГо , К 
0с1)іи?сп , т. 
ЯЬЧІОіфіѵстф’іГф, п. 

©сЬічіфепей Г| 
©еРофРсЗ 
©еГоРРепсй 

©СІ’ 1 '|ЪРСЙ ІЗРс’ІСФ. 

ЗтЗЗиРРегзс* 
Іччиікпсй. 
©е^дшрр'Рсй- 

(,Ѵ\'о()Гсп. 
©сЬгаРІкпей аіф Осп 
©еІ>аФ(сб §Ісі[ф. 

0(ікР г пхі[е деЬга(1)е< 
пей. 

< 2 Вай іит^йііеп с^бт 

Н» 


А ПіісЬ. 

Л Саттоп оГ Ва- 
Вгаигп. (<-оо 

Ной 1 

ВоііФ 1 
Вак’сІ 

Вгоіі’сі. * МсаТ» 

Ггісс). 

5іе\ѵесІ ^ 

ОгЬспасІоссІ МеаТ. 
Міпс’сі Меас. 

Меаг си і іп СоЬЬесі, 

А Сис-Рисісііпд. 

Воисііо Ѣ [•'*] © 


К ол ба с а , чине¬ 
ная кишка. 
Колбас икЪ.кол¬ 
басы ица. 

Каша. 

Колбаса сЪ крс- 
(чью. 

Колбаска. 

Колбаса. 

Ии огЪсЪм'СомІ* 

ПирогЪ сЪ ябло¬ 
ками. 

СалдтЪ. 

ОцетЪ 5 уксусЪ. 

>1асло деревян¬ 
ное , Елей. 
СокЪ мясным, 

рссолЪ. 

Виноградный не- 
к пашем ый сск*1. 
Дблоун ый не к ва 
шеньш сокі. 


А Кк'лѵт о тгс і; д, у, т. 

М сс^а, уд, /. 
Ф’-Ѵкод, у , /я. 

і \АХХ$д а/ісд, ш. 
’Н-укоЛіа іи ѵ, п. 
’А^Тскр гад . сі\од у л. 
’А^го^уХоу, у'Ху,л, 

і ’О&у&афа. рі. 
’Оі'сд, год, уд. п. 
і’ЕХсаоИ; ліу, /г. 

| , Е ( и&х|Аіла,атод ,я 
ГАХр.'У) ; уд,/. 
і’Ор.факюѵ. у. п. 

’О^аХід , іАсд , / 

1 МП'Хил 


XVI. 

О пит іи. Пе^і Пссггшд. 

Питіе. ІІО'о-ід^шд, /. 

ГлотокЪ. Ггфур.а, агсд, п. 

Б;но. (мустпЪ. ОЬ;д, у, щ. 

Ь’овсе в (-но , ГХеГнсд есд, уд, ц 

Попорчен- е, гы- ’і.к^С7Иад у, Ш. 
/.оілое пшю. I 


Рагшт, і, и. 

Р.ІГГОГ ОГІЧ М. 

| Раррл, ж ,/. 

! Воіи'и5 } і } т. 

Сисапіса, ж,/. 

Ні!1а, ж,/. 

, Лткгсаз, аіІ5, я. 

. Апотс цш, і, и. 

I 

і Асеіагіа, ошт. 
Ассгит, і, п. 

I Оісит, і, я. 

ІшігЛи*, из , «. 
Мигіа, ж, /. 
ОтиЬасіит, іі, я. 

4 7 7 . 

‘.І А§геЛа, ж,/. 


Бс Рот. 
р 

А ОШЗ , Ц5, т. 

НаиЛиз, т . 

Ѵіпит, і, п, 
МиЙит, і,я. 
Ѵарра, ж 3 А 

Фракі 


[ 49 ]© 


Воисііп,». | Л 


Л РисІс!іп§. 


ГаіГеиг, ои йіГеиГс 
сіе Ьоьс1ІП5. 
ВоиіПі,',/. 

Воисііп сіе (пп§, сіе 
СгаіЙе } ѵ4. 

ЗлисіЯе,/. 
Апсіоаіііс,/. 

Расе сіе ѵіапсЗс, т. 
Рас<$ сіе рот тез , 
Тоигсе. 

$аЫе,/. 

Ѵіпаі^ге, ?я. 
Ниііе,/. 


'ТБтТипафсі’, гіпп. 

^аррс, Г. ‘ніпЬегЬш;, 

ЗЗІифіѵиііТ, Г 

ѵГичігІтпігіГ, Р 
АіеіГфпзіиіВ Г 
ФаЦсес, Г. 
?{срг’с»рл{Ые,Г* 

0аКі(/ т. 

^«9/ т. 

ОсІ,п. 


А Рисісііп^-такег, 

1 ( р ар. 

т Рисісііпе; - теаі ог 

Л Віаск Ри< с‘іп^ < г 
Віоои Риаит§. 
Л ‘'аиіаее. 

Л СЬтегііа. 

А ПсіЬ-Р.е. 

Ап Лрріс-Ріе. 

Л 5а!1еі. 

Ѵіп §аг. 

0 . 1 . 


БаиіГе,/. 
Магіпасіе,/. 
Ѵсдиз, т. 


Тп'и!)С, Р 

^оІ^іУісіраМ, т. 

•ІпгсіГсс ^ѵаиЬспіа^* 


5аисе. 

Ріскіе. 

Ѵефісе оГ Сгпре*. 


Ѵи]Ц5 сіе роттез. 


?(срГс№Г^ т - 


Ѵсфіее еГСгаЬз, 


Юн Воігс. 

ВоііГоп,/. 

Соир, паіс, т. 

Vіп, т. ^Ѵіойс, к. 
Ѵіп поиѵеаи , 

Ѵіп роиІІ'С;, ои сѵсп 

Щ. 


XVI. 

230П ©СП’ШІ&П. 
ГД 

лі/гап?, т. 

0(Ьіис?, т. 

ЭДсін, т. 

ЭДг, т. 

Я5сіЧ'фйке«, лЬясГаПс 
тт < ЭВсіп. 

Н V 


ОГ Иппк, 

В&іпк. 

Л Огии^Ь*. 
\Ѵіпе. 

Хс\ѵ \Ѵіпс\ 

Усаа ѴѴ те, 

V Французксе бѣ¬ 
лое вино. 

Францу з к ое 
красное вино. 

Испанское вино. 
Канарское вино. 
Полынное вино. 

МедЪ. 

^блочной квасЪ. 
Грушевой кгасЪ. 
Пиво. 

Вода сЪ уксу 
сомЪ 5 виномЬ ил г 
другими сскам: 

растворенная. 

Пивоварѣ. 

Д рож ди. 

Водка. 

Крушка. 

Сулея,сулейка , 
сшклянка. 
братина. 

Чаша. 

КубокЪ , сша- 
канЪ. 

бутылка, мѢхЪ. 

^ашя. 

Кружка. 

Спгекляный сша- 

канЪ^ рюмка. 


® [ 1 20 ] © 

ОІю§ ГаХхтінсд 
кеѵкед. 
О\ѵод Тхкхпкод 
ерѵѲ^ёд. 

0 Р Іспгаѵікёд. 

5 'і ііитркод. 
(,’Ач|дк 9 -;гѵ]$, у , 

, ' ('«г 

Ріуор.еХі, е'кітзд, п. 
М^Хігѵ^, у, т. 
’А 7 ГІГѴ ,5 у, т. 
Ъѵ^од, у, ѵі. 
0%ьк?итеу } у , п. 


ЪѵЭ-отеоісд , у , т. 

У 35» /'• 

ІОТ^ЮѴ, ІУ, п. 

\хууѵод Ѵ|ѴУ , 

К?ат},$, у^од т. 
Дб7гяд, атед , п. 
2кофо$ у, ѵі. 

’Асгкед , у, ѵі. 

КуХі^ , ікод , /. 
КауЗс^сд у, т. 

Нотусу іакіуоѵ у п. 


Ѵіпиш Са’Іісищ 
аЪиіп. 

Ѵіпит Сліііс. гц- 
Ьгит. 

Ѵіпиш I ІіГрапісииі, 

Ѵіпит Сапагіеп(е, 

і 

Ѵіпит ЛЬПпіЬііе$ 

МиІГит 9 і, п. 
Меіііе 5 », эс, т. 

' Лріеев, х , пі . 
СегеѵіПа 5 х 9 /, 
РоГса > ж,/. 

СегеѵіЯагіи$,іі 5 т Л 
Гзсх, йесі$,/. 

Л^иа а с1пі$. 
*Ѵси!ит, і, п. 
Сз§спа, ж ,/. 

С гаге г, егіх, /я, 
”агсга, х,/. 
ЗсурЬш, і, т. 

(Лег, ігіз, м. 
Саііх, ісІ5, т. 
СапіЬаги$, і } я>. 

Госиіит ѵигсит, п. 


Ключ- 

Ѵіп Ы.1ПС. 

Ѵіп гои^е, ои СЫ- 

ГСІ. 

Ѵіп сГЕГр^пе, Йес. 
Ѵіп осі Сапагіеі т 
Ѵлі сГЛЬшиЬс 5 т. 

Нусіготеі, т. 
Сісіге, т. 

Роігё, т. 

Ві?ге,/. 

ВоііТоп г.іГгаісЬіГ- 
іашс. 

ВгаЯеиг сіе Ьі^ге.т 
Ьіе,/. 

Еаи сіе ѵіе, т. 

Рог 5 т. 

Гі-соп, т. 

СоЬеІег >п. ТаЛе/ 
}.і«е,/. Сосісг, т 

Сэсіес т. Соире,/. 

Ро* Ьоігс, т. 
Воиісіііеу. Іііос, т. 
Саіісе, т. 

Реи і соиѵегсіе, Ві- 
сіоп, т. 

Ѵеггс ,;я. 


© [ ] 
ШЗгірег ЗЕгііі. 


91. фес ЗВеіп. 

(ЯВеіп, 
0ссг , (2рлш;ф.т 

(Гдіиі'ІСіьСШлП , т. 


\ѴЫіс ЛѴіпе. 

Сіагес. 

Баск. 

Сап. гѵ.- 


‘Жі'ПШф^В.іи/'ІКіТ \Ѵоги«гоой ѴѴіпе. 
ЯВсіп. 

Эдеіі), т. М.асі огМеіЬе§1іп. 

?(срГс1тсі і, т. ^і^ег. 

58іГптр(1|Ш. | Рег[ У- 

23ІСГ, п. ВеегогАІе. 

©п сгГпТсЬспЪсЙ ©с* Веѵега§е. 

Гга .рс аиб < 2Ва|]ес , 
фот'з ипі> €|Т»3* 

ОЗісѵЬіЧШОІ’, т. А Вгелѵег. 

фі’ГсП^р’. т. Бгедз. 

< 53гііпіткіП/ т. 5 гоп§- ѵммг. 

, < иП1^ , га. АРс*. 

дкффс, Г* Л Г1д§оп. 

'ЗѴфСГ, га. Л Веакег. 

ОфЛа1с,Г. А Ви\ѵ!. 

^гіпГдІа*, ЗЗісгдІа*. п. А >§ ог Сир. 
(^оиіеіііе. 

'ЗсЬсгпе $1а|фс о&ес Л Восііс ог ]аск. 
^еіф, т. Л С Ьаіісе. 

&ашіе , Г. А Сап ог ТапкагА 


< 2БсіпдІав , п. 

И 5 


А СІоГз. 


Бот* 
Ключникѣ. Та/ліад ьѵ гл. 

ЧашникЪ, вино- Оі Ѵ0*ѴС0$ у СХ , 111. 

черп'ій. 


О одВяніи. платье. 


Одѣяніе. 

Су к нс. 


Полотно, хо'стЪ. 

Парусина, 
бу мазея. 


бумага хлопча- 

ШелкЪ. 

(тая. 

бархатѣ. 


рубище, врети-г 

Шляпа. 

(іце. 

СнурокЪ у 

ШЛЯ- 

Діап: а. 

(пы ѵ 

Шапочка , 

кал- 


пакЬ. 


ПокровЪ, чспецЪ. 

сѣтка. 

Повязка. 

Опахало. 

ТѢн никЪ ; псд.сол- 

гісчникЬ, АОЖ- 

А^викЬ, I 


XVII. 

Пг^і ’ЕстЭ-тхггыд. 

ІМа'Поу, іу , я. 
’Ес&т^спд , е&д, /. 

'Р аход . год, уд, п. 
’ОЗ -суу), >]д, 
Ксо/га&ѵоѵ, у, я. 

А уХіѵоу, X іуоѵ , й. 
*Е.$і з^іАсін, у, я. 
2>)^ІХ0Ѵ, у. й. 
'ОХсспі^коѵ, у, я. 
Хахход у,;я. 
Штскгод . осту , ш. 
2 ттіч^а, ад , /. 
ПТХод , у , т. 
КефаХід, і^од,/. 

Діхті/зѵ, у, п. 
КгхррфаАзд, а’Лу^я. 

’’Ау.ігѵ$, ѵход, сот. 

'Ртд, і^од, /. 
2жіа0му,І», я. 


Рготиз, і, т. 
Ріпсегпа^ эе^ 


Ве ѴеДіт, 

) ѴеІ>І5,із,/. 
Ѵейішз, из , т. 
Гаппиз ,і, т. 
Ьііисит, і, ?/. 

СаппаЬеит, і, ». 
Ху Пиит , і, н. 
СоШріит, іі, п. 
5сг:сит, і, п. 
ПоІрГсгісиш, і, к, 
5асси$, і, пи 
Саіегиз, і, т. 

| Ьріга , ас ,/. 

! Гііеиз, і, *;/, 
Сзрііаі, аііз, и, 

РЦ>и!а, х,/. 
Кссісиіит, і, «. 

1 

Ѵіиа,ж,/. 

I 

ПаЬеІІит, і,«, 
ШіЬсІІа, эс,/і 


Сенека* 


Боттсііег. т. 
Е Лілііоп, т. 


.^іНегтс іКт, т. 
ЭДіт&іфспІ, т. 


Л ІЗтІег. 

А Сир- Ьезгс г. 


1 

XVII. 


Вез НаЪісз. 

©СП йсг УЛефиод. 

ОГ Аррагсі. 

]і 1 аЬіі, т. 

^ѴіеіЕ 1 , п. 

Сагтепс. 

I ЕЬіІіешсш, т. 

&іеі&ипд,С 

СіоіЬі •§. 

1 )гар, т. 

^цсЬ і П. 

СіслЬ. 

Еіп§е э т. 

^сіпшапЬ / Г. 

Ьімеп. 

Саи еѵаз,?я. 

ХлсГс ЕсітічшЬ , €стс* 

Сап ѵ аз. 

Г ииіпе, /. 

^аѵсІ'СГ, т. (&а$/ т. 

ГиЙіап, 

Союп, щ. 

ОЗашті'оЦс , і 

Сииоп. 

5аіе,/. 

@сіЬсД (пш/ш. 

Ьіік. 

Ѵе!оигз, і». 

0'аттсг, т. 

ѴеІѴѵГ. 

Ьас, т. Наіге,/. 

©ѵоЬег іч»;гЛ. 

5.ик СІосЬ. 

СЬареаи, т. 

фи*1),т. 

Ап Наг. 

ЬеЯе,/. 

ф фіскпигс , 6 

Ап Іілі-Ьапсі, 

Воппег, т. 

ЭДй&с , Г. 

А С..р. 

СоіЯе,/. 

фаиІ>е,С 

АСоі^ 

Согпеие,/. 

фміЬе, П <ІчорГ$сиз, п. 

А СгоГз-СіоіЬ. 

СоіЙе сіаіге ?І геіс- 
аих, Сл ! оіе,/. 

Зіотхдое, г. 

А Са\ѵ1. 

Влпсіели , т. Віп- 
сіеіеііе,/. 

фаагЫпйе, і 

А ГіІІсі. 

ЕѵепіаіІ, т. 

ЖѴгДасЬсг, т 

А Еап. 

1 аслЫ ^ я/. 

0 опцеп|фіпп, 9\с.аст 
(Ф1цп < Щ, 

А Вопдгасе. 

Женская шапка. 

Серьга. 
Ожерелье. 
ІіѢп/чка. 
Запясгпіе. 
и') ми ха. 

Ошейникѣ , гал¬ 
ету к Ь. 

рубаха , сорочка. 
Камзолѣ. 
Нагрудникѣ. 
Душегрейка. 

Ру М В Ъ. 

III таны. 

(ла вка. 
Пуговица , бу- 
Пряжка, 

Поясѣ. 

ВоскрилУе ризы. 
Долгое платье. 
Кафтанѣ, риза. 

Долгая женская 
одежда, шлаф¬ 
рокѣ. 

Кафтанчикѣ. 
Плащь, епанча. 
Епанечк*. 


© [•*+] © 

П і 7ГЛ05 , у, т. Геріит , і ,а 


*Еѵіі>поѵ, у, п. 

* 0 ^л. 05 , у, т. 
Хг^е7г1о$, у , т. 
Пе^і^а^іс'иоУ , У > Я 
ШтаХз», аХу , я. 
ГкЛсг^Хюу, іу, П 

Хігшѵісгкод, у, т. 

‘Т 7Г3^1ТЫУ озѵз^,?//. 
Пр$с$ѵ>6мѵ у, я. 
ДітгХоід . і$о$, /. 
Х«/$ 1<5сд, у'. 

Пе^оѵті , ж, / 
Хфаірмгѵі^^зу.». 

2 ^ѵ), 

К^х<птеіоѵ, у, п. 
Туіов'/ѵа, >і 5 , / 
Хітыу, ОІѴ35 , я*. 

^гзх>), > 15 , у; 


Іпіигіз , і$,/* 
Мопііе , Ь, и. 
Тогсрііз, н, со»*. 
ЛітпіІІа, х,/. 

Вг Йса, х,/. 

СоШге, ія, я. 

(Пит , і . я. 
Іітгиіа, х._Л Іпсіи- 

8иЬисиІа , х 
РоЙогаІе , ія, н. 
П.р1оІ5, іііія,/. 
Мэпіа.х /. 
Вмссх, агит,/, 

ГіЬиІа, х, 

Ьі§иЬ, х,/. 

Ст§и!ит, і, *. 
РітЬгіа, х./. 
То 8 л,х./: 

Типка, х,/, 

5ю1а, х,/. 


ХіТСоИЗѴ.іу,#, (ХзѴ>) Типісиіа, х 
Ф^35 ез 5 у 5 я ф е -1 РаШит, і, ». 
Х.Аху.ѵд , У$о5 ? у. 1 СЫату$, усіі?,/. 

Маи- 
© [И5 ] $ 

СЬарггоя , гари- • <2?(іттеГІчіпрс , Г Т)\с* Ап ІІоосІ сг Ѵсіі 
сЬоп, т СоіЙе сіс дспІ)Іі(Ь »:'П 0ІГОІ) ,т. 

Гетто і п. 


РспсЬпг сі’огеіііе,/. ОЬі'ГІПЙ / т. 


Ап Елг-гшд. 


Соііісг, гн. 
СЬаіпе 
Вгасеігс, гн. 
ГаіГсие,/. 


^ЬлІЗЬйПі) / п« -1 {^ А Г^с.к -Ьсе. 

$\С№, Г. (і'фпиі’С/Г. АСЬаіп. 
ЯгтЬапО/ п. А Вгассіег. 

^ііисі'ісіи, П. А 5рзп§!е. 


КаЬаі, соіісі, т. фаІіаЫпі'е, Г#ЛІбПіСІ) п А Вапсі. 

СЬстіГе,/. ^СШ& / п. 

Ѵ<а-, СзтіГоІе,/ <^^ С/ р. 

Соиг^апсііпе,/. , т. < 05ги(Т- 

Роиіроіт, т. 9©атт$, п. (Йіф, п. | А ОоиЬ'сг. 


Л 5Ыгг ог 5тоск, 
Л \Ѵі»( 1 ;оаг. 

Л 5юіті ісікг. 


МапсЬс , /. 9(стіс1, т. 

Маис сіе сЬаиПе, гн. ^Ч’ІПрІСІССГ, «§)0ГСП/ р 
Сиіоие, /. 

Воиіоп, гн. ш. 

Аі§иі1!е«е , /. 0 фпаИс, Р 

Роіт } т. 

Сеітиге,/. ©иг(СІ , т. , ш 

В(ж1,рзп, т. Ба?- ЭѵапЪ, Ос» 

ИоЬе } /. (срез. ІѴіпдСІ’ ЭѵОСр. 
Зи(1е-аи-согр5 , т. ^ѵіЬгОСр, пг. 

^ірре, со«с | 

]ийс - аи - ссгрз сіе ЗлсРс , Р 2лПДС$ іш0 Ьс< 
&тте, т ИоЬе. ^истс$ фшепЙсіО, п. 
сіе сЬатЬге,/. 

5ѵіпЪеп*0С?/ т. 

ЭДапІсІ, т - 


Л Йісеѵе. 

і А Раіг оГ ІігеесЬе*. 


^иепе,/. 
Матсаи , т. 


Матеаи-сош, т. ^ІП'$СІ’ ЗЙЙПІсГ 


А Стоп. 

А Роіт, 

Л Сі сІІе. 

А $к:п. 

Л С пѵо, 

А Соаг. 

А ЬооГе-СоѵГП. 


Л ТаскеС. 

А СІоак. 

А 5ІЮГС С'оак. 

Байте 
МактпТя, ряса. 

Передникѣ , за¬ 
улки. (понЪ. 
Подвязка. 

Сапогѣ. 

Шпоры, бодецѣ. 
башм кЪ. 
ремень. 

Туфель. 

Под шва. 


[ 12$ ] І 

Ииусд, у, т. 
П^Цси(л.а, аіэд, я. 
К^»5. і$од, / 
ПегітхгАід, 05 , /. 
Кѵ^аід, і$од,/. 
КгѴі^оі/, у, и. 
'Ттго^'ѵцла, сЛод , я. 

аѵЪд, /я. 
К^] 7 пд, і$сд, /. 
ПгЛ[ха, аЬд, я. 

Сандаліи , коме- ’Е^лГса, Ш } рі.ш. 
донскіе баш-; 
маки. | 

Короткіе сап ги КоЭ^ИОд, СРѴ У, «. 
сЬ ВЫСОКИМИ ; 
каблуками. ! 

рукавица , пер- Хс-І^Э^'ю), Ѵ,д, /. 
чашка. I 

КрюкЪ, крючекЪ. ’АуХі$уОѴ, у, я.’Оу 

Петелька. 

Перстень. 

Покрывало, за в?ѵ 

ЙлатокЪ. («.а 
Игла на волосы 


Карманѣ. (ли. 
Ходули, косшы- 


07Г4,%,/. (код, у, 
Д аиЛ^Люу , іу 5 я. 
ПгѵікхЛ^ц.ц.а.тод 
: Ріиор.:к1^оѵ' ) у, я. 
’Зиѵноѵ, у, я. 

»1а^сгу7Поу, у ? я. 
КаЛо&а0за,ыу,».р1. , 


5а*шті, і, и. 

Ргжсіпйогіит, іі Д 

ТіЬіаІіа, іит, п. 

Г.іГсіа СП1ПІІ5. 
і 

Осгеа, ж,/. 

Саісаг, агІ5, и. 
Сііесиз, (, т. 
Соггідіа, ж ,/. 
Сгерісіа, х ./. 

5о!еа, х ,/. 

Зоссі, огит , рі. т. 

СоіЬигти, і, т. 

СЬноіЬсса, ж,/ 

ІІпсиз, і, т. 

ОсеІІиз, і, гм. 
Лппиіиз, і, т. 
Ѵе’ит, і, п. 
5исіагіит, іі, я, 
Аси$ сгіпаІЬ. 

Ьосиіи?, і, ш. 
Си11ж,агит,р/./.' 


О зданІяхЪ 


@ I 12 7 ] Ф 


5оиі:апе,/ 

•ЦпСсгИеіЬ Ьсг ©еі|гІй 

А Сп(Госк. 

ТаЫіег 5 7П % 

@Фш’$е , € (с[)СП , т. 

Ап Аргоп.- 

Ваз э ;я. 

0ггитрРс, рі. ш. 

5іоскіп§$. 

^ггегіёге,/. 

.ФиѴЬйпЬ, а. 

А Оі гег. 

Воне,/. 

©СІСрОІ, т. 

А Воос. 

Ер.-гоп , я*. 

©'рг"'с-і / р!. С. 

А Чриг. 

Зоиііег, я/. 

0<!)иЬ, »>. 

А 51юо. 

Соиггоіе >/. 

0с1нН)пете / Г. 

А 5Ьоо-ЬаісЬеЬ 

Р»тоиЯе 5 /. 

^ап^сі, т. 

А 81іррег. 

БетеІІе 

0о1)!с, Г. 

1 А 5о1е. 

СЬаиЯоп , я*. 

ѲесРс іи &еп 0сЬиЬсп, Г. 

5оскз. 

Вгонит? , рі. т. 

8»4ГФиі>, пі. 

т. 

Л Вікк’п, 

Сапе] , пі. 

^)ЙПІ)^)иІ), т. 

А О’оѵе. 

Л&гаЯс-ЕоисІе,/. 

(Іе, Г. 

Іоібсі’Іѵ^си, т. 0с1):іаІ* 

А I Іоок ог Сіаф, 

МаіІІе,/. 

-ОеГФе , € 0:'}паІІеп# 

Ап Еус. 

Лппеаи,гі?. Ва^ие/. 

Зипд, т. (шз, т. 

А ІСіпд, 

Ѵоііе,/. 

Охрана, т. 

А ѴеіІ. 

МоисЬоіг 5 т. 

фліісПіф, п. 

Ап НапсІкегсЬіе* 

Аі§иі!1е сіе геге, /1 

фаапіаМ, Г. 

А Вэсікіп. 

Роіп$оп , /я. 
РосНе,/. 

^аГФс, Г 0с1)иЬ|лс^ т. 

А Росксс. 

ЕеЬаЙсз , 

0ГСІІСП/ рі. 

5ик$. О зданія хЪ. 


іЗданІіе. 

ГрадЪ, гсродЪ 
Врата, ворота, 

рогатка , или 
подЪсмная рѣ¬ 
шетка сЪ гс- 
родгнихЪ воро- 
тахЬ. 

б шнж. 

Крѣпость , .за- 
ДомЪ. (мскЪ- 
Царскіе палаты, 
КлѢпгь, шалашь. 

ровчакЪ или п с- 
всдЬ вс ды. 
Тр^ба. 

Согс дѢльня. 
Коллегѣ я. 

К киго ч ранил ищ 

Су дсбное уѢ то, 
приказа. 

биг*а. 

Кладова ж. 

СенатЪ, 

Монастырь. хѵін. 

Пе>і ОЫзЯд^ы. 

0*ікоЦпі,?е,у*. 

Полід е&)д,у. 

ПиХі Ж, /. 
Кагл^лкі к, у, т . 


і Пѵруод 

’Ак^отгоХід, шд, /. 
ОІчо$, у , т. 
Ватімкт*, ?$,/. 

К ХС^ѵ) -ѵ)9, у. 

‘Г^аушуіа, /. 

*ѴѵК УѴ°$ / 
Ьэфаоѵ у .у. 

і 

Бі'Хо^ѵ.к'Ѵ). . у і 
’' >ѵ Ч ; И у, я. 


' ѵС А 0 сімсі? 5 ^ & 
со пип рапіЬиз. 


А 


ссіійаит % іі. 


п. 


іі.Ьз, ьі5, /. 
Гоги , ж . и 
СаиггаЗа , ае, /, 


Тиггіз, І5 , /. 

Лгх, агсіз, /. 

Пот и$. из, /. 
Гаіагіит, іі, я. 
СаГа , ае , /. 

Лс]иаесіис1и$,из, я*, 

ТиЬиз, і, я;. 

Гг еЬоігорНшт ,іі,п 
СоІІс^іит, іі , я. 
ВіЫк.гЬсса, ас , 

С игіа, ае, /. 


’А-гоЗѵк-ч >1?,/. 


Сап Ь»и н , іі, н. 
ИсроГігогіит, іі, іи 


ЕУ>.ГИГѴ^ ІОѴ іь\77. 

Моѵа^^юи, іу } л. 


Реппеи'ит, і, я. 

!Мопайаіит, іі, я. 


Паперт* 
Вез Ваіітепгз. 

Вагітепс , есіі- 
Гісе, т. 
Ѵіііе, сігё,/. 

Рогге,/. 

Нсг/е , Заггагі- 
пс,/. 


Тоиг 

СЬагеаи, Гог С , т. 
МаіГоп, /. 

Раіаіз, т. 

СаЬапе , СЬаиті- 
(ёге,/. 
Адиесіис, т. 

Сапа], сопсіиіі, т. 
Нбрійі, ЬГпеІ-біеи, 
Соііе^е, т. («. 
ВіЫіоШеідие,/. 
Соиг , МаіГоп бе 
ѵіііе,/. 

ВоигГе , /. СЬап- 

Ма^агіп,»*.^, т. 

(тепе, т. 
Зспае , Рагіе- 

Сібісге, соиѵспс , 
гоопай&е, т. XVIII. 

ЯЗоп ©е&іи&еіь ® гаЬг , Г. 

$1)01’, п. 

$а0зі(№/ *. 


ЗДітп , та. 

ЗЗе||цп5,С 
фйііб / п. 

@ф!о§,п. ^аІІлГР, т. 
©фа^і'1)и«е , 0ГГОІ)* 
Ьи«е> Г 

< 2Вй|ГсгісіШп0, Г. 


ЭДФГстфгс,С 

ѵ&оГрімі, п. 

©зНсдіпт, п, 
^іНіофсГД 
3\іффйи$ , 9\йфг 
фйи$,и. 

О^ін'Г^ Г 

ОЗоГГйфефйІІ* Д\го»іѴ 
апфмгё, ЭДйдоат, п. 
®спй{, т. ОЬегйеп'фе# 

(&йи$,п. 


ОГ Виіісіт^д. 

-А. Виіііііпд. 

Л Сііу. 

А Саге. 

А РогкиШз. 


Л Тоѵег. 

А СаШе. 

Ап ІІоиіё. 

А Ра]асе. 

А Соиа^е. 

АСопбиіі. 

А Сопбиіг-Ріре* 

Ап НоГріиІ. 

А Соііе^с. 

А ЬіЬгагу. 

А СоштогЗеШоіи- 
ЬоиГе. 

Ап ЕхсЬап^с. 

А Ма^агіп огЗго- 
ге-Ьои/ё. 
Л 5епаіе-Ьои(с. 

А Кс1і0Іои5-Ьоиів 
ог Мопайегу. 
Роггі- 


ІГаперттть. 

П зприще. 

МѢс шо гдѣ игра- | 
ютпЪ мячсмЪ 
или шарами, 
ристалище, по¬ 
прище. 

ЗаборЬ , мѣсто 
откуду начи¬ 
нали ри тг>- 
н*я на конячЪ 
и вЪ колесни¬ 
ца хЪ сидящіе. 
Грань, предЪлЪ 
поприіца или 
ристалища. 
ТІостояг ый 
дворЪ, гостин¬ 
ница. 

ДомЪ гд^ вино пре¬ 
даю тЪ,погребЪ. 
КабакЪ, корчма. 

Харчевня. 

РукодѢлъня, за- 
водЪ. 

Мясный рядЪ. 
Аптека. 

(’ма. 

Темница, тюрь- 
ДомЪ работный. 

Колонка, кото¬ 
рую на шею и 
руки злодѢямЪ 

накладываютъ. 


© [ Т з° ] © 

Пг^иЛіоу, іу, п. 

Ѳёаі^оѵ ага у , п. 
Ефса^ід-ѵ^юу, іа, я. 

%та$ісѵ, іу, п. 
’Афетугіа, ад, /. 


Ка/лтЛ^, у*эд, тп. 
КатаХо|ла, а]о$, я, 

ОікэтшХіоу, іу, п. 

Ка7ГУ]Хазу, у, п. 
’О'ф'О'тг'ІХіэу, іу, п 
’Еруад-у^.оѵ, іу, п 

Кр$37ГО}ХіОІ/ 

Фар |хакэ7ГсьХюѵ , 

Іу , п. 

А е<Г|лсот л^юѵ, іу, я 
’Ер уадъуоѵ, і« , я. 

Пс^окаку , уд , 

АоХзи, я. 


Регійуіішп, іі, я. 

Ропісш, и$,/. 
ТЬеатіт.і, я. 

ЬрЬаегійсгіит,іі,я. 

Яисііит, іі, ». 
Саг.еге$,ит,«. рі. 


Меи, ае, /. 
Оіѵ'егГогіит, іі, я. 

ТаЬегпа ѵіпагіа, /. 

С иропа ае, [. 
Роріпа, ае, /. 
Овісіиа, ае, /. 

МасеІІиш і, я. 

РЬагтасороііит , 

^іі,я. 

Сагсег, егЬ,я. 
Ег^аЙиІит, і, ». 

Сірриз, і, тп. 


Сез- ОоіЛега. Ф С 1 31 ] ® 

РоггЦие, рогсЬе,?». 

Тіѵасгс, т. 

)еи (1с раите , Тгі- 
рог, т. 

4ЬлПс , Р ОЗсгЬоГ оіпег 
5?ігфе. т 
0сЬаиЬй!)Пс , Г. 

Зкіфйігё , п. ,^с<|еЬ 
РІЙ§, т. 

5іа:1е , СоигГе , 
Сігс]ис, т. 
Ваггіеіез ,рі/. 

ЭѵсппЬаІяіс, С. 

вфглпРеп , рі. (ут 
тЯ сіпст (?іс''пае 

Вогпе сіе сіідие ■>]. 

Зіеі лиГ Ьсг 

ЬаЪпс, п. 

ІІаеІІегіе>/. 

^«С '^.'СІІЧ'ГЗС, Г. 

Таѵегпс, /. СаЬа- 
гсі, т. 
АиЬег^е,/. 

Сайгоне, /. 

Лпсііег, т. 

ЗШпІяигё, п. СОЗІ.'іпМ* 
Іг, т ЗВсіпГсІчі.Іе, Г 
©яІВхиге , ЯВігК'** 

©огйіфе, Г (!)ли$, п. 

^ІВегГіЬеГ/ С. 

ВоисЬегіе,/. 

Ароіісаігсгіе 

$1спсМкт$, п. 5ѵ- г сіГгЬ' 
2ірофс^/Р (ЬаігёД 

РгіГоп, (. 

МаіГоп (1е соггс- 
Йіоп, С. 

Сер5, рі т. Кіига- 
▼ив,р/./. 

© Рапдт&^юсРЬйи&п 
Зиффаігё, п. 

ѲіосР / ш. §еЦсІП/ рі* 


А Ріау-Ьоиіе. 

А Тсппв-Соии оі? 
Еклѵіт^-Сгеси. 

А Пасе. 

ТЬс Бицсі. 


ТНе Соаі ог шагк. 


Ап Іш>. 

А ТаѴегп. 

А V і&иаІ’іп^-Ьоий 
А С ок$-5Кор. 

Л 5Ьор ог ѴѴогк* 
ЬоиГ#» 

ТЬе ЬЬатЫез. 

Ап ЛроіЬесзгіе$- 
БЬср. 

А ДО ОГ РгіГоп. 

Ап Нои(е о( Сог* 
гейі о» 

А Раіг оГ 5госк$. [ »3* ] 


безчестный 


КХоі35, 5, т. 


сгполбЪ, у ко¬ 
тораго злодѣ¬ 
евъ приковы¬ 
ваютъ. 

Висилица. (щадь. ^Гаѵ^од, н, тп, 

ПъТТТГжЪ ТТЛП- Э А/>УЛЛ/І 4* 


рынокъ, пло-’Ауо^а, ад, /. 

ГородокЪ , мѢс- ПсХі^ИОѴ, іу, п. 
темко. | 

Улица, дорога. ПХаІна , ад, /. 
Улочка , пере- 'Рг^л.>), у\д, /. 
улокЪ. 

Узкой"проходЪ. Ятетъсд , з , сот 


бело, деревня. , цд, у. 

Палатка , ша- ^КТ^Ѵѵ), У\Чу 


гаерЪ, куща , 
наметЪ 


Овчарня, хлѢвЪ. 


Конюшня, стой- 
Лсли. (ло. 

ХлѢвЪ свиной. 


КурятникЪ , 
клѢть. 


Голубятня. 


ДворЪ. 

Поварня. 

Прихожая. 

Столовая. 


АѵУіа, ад, /. 

'Іигпод-асгіоу, і у,; 
Фатуѵ), >15, 
Хифес5, у, 
’О^иЗсіу, шод, т. 

ыусд, г 

АуХѵ , /. 

Мау «разу, у , я. 

Т^ікХіѴіоі^, ‘у, я. 


(ница. 

Свяаьия , лож- Коіт^ѵ', (Луод, ѵі. 


Митеііае, агит,/» 
рі. 


РагіЬиІит, \,п. 
Гогит, і, п. 

Оррісіит, і, я. 

Ріагеа, ж , /. 

Ѵісиз, і, т. 

Лп§ірогш5, из, іН. 

Ра§из, і ,т. 

Тепіогіит у іі, ін 


СдиМ,/. 1 5оЬц _ 

ЕЦпі1е,із,ну от А^ 
Ргсеіёре, із, я. 
Нага, ж,/. 

Согз, согйз,/. 

СоІитЬагіит, іі,#. 

Аиіа, ж,/. 
СиІіпа,гс,/. (гіит. 
Сопсіаѵе сііГсиЬііо- 
РгапГогіит, іі, я. 

СиЬісиІит, і,». 

Б ну- © [ 133 ] © 


?ІІогі, т. 

^гап^сі', т. 0Фат\ 
{аиіс , 1 

Гспепсе,/. СіЬеГ, т. 

©<%п, т. 

Магс1Х,>». Пасе,/. 

ЭДаг?( , ^ОчагР^рГа$ / ш. 

Воиг" ) м. ѴіІІе , 
Виг§асіе,/. 

5^СрСП/ т. @ГаЬГ1ш,п. 


Кие,/. СЬстіп,». 

Ѳ*га§е, 0йЦС/ Г. 

Кие ссгоісс; гиеііе,/. 

©й^фсіьп. 

Ка(Га§е ёггоіг, т. 

(Зйа&фГбі’КІхп, сп^с^ 

АП^е, /. 

©а^’фсп, п. 

Ѵ'і11а§с, т. 

п. 

Тете , СаЬапе , 

ЗсН/ ©с$сК/ п. 

Ьо§с,/. 

Бег^егіе,/. ЕгаЫс 

вфси#аП, т. 

а ВгеЫ> , Раге, т. 

Есигіе, /. (оігс, 

ЭДйііКШ, <рСеіФ(Ш, ш. 

СгёсЬе , Мап^е- 

І'і’іррс, г. 

ЕіаЫе И сосЬопі, т. 

@фгост(МП / т. 

Мис,/. Роиіаііег,»?. 

фипег!)0§ , т. фГихг* 

Іыиб,п. 

СоІотЬіег, Рі?е- 

^аиЬсіфаи^п.^аиЬеги 

оппіег, т. 

ГфІаЗ/ т. 

5а1е, ЬаІІс,/. 

0аа[,т. 

СиіГте,./. 

КТіфе, Г. 

5аІе,/. Рагіоіг, т. 

9?сЬсп$іттег, п. 

5а|е іі тап§сг , 

(Щааі, т. ^а§сІ$с* 

8а1е сііпсг, /. 

^ таф, и. 

СЬатЬге і соисЬег. 

(^фіавіттеі-, о 


I 5 


Л РіІІоіу. 


Л Са11о\Т5. 

Л Магка-ріае*. 

Л Толѵп. 

Л Зітеег. 

А Ьао». 

Ап АПу ог пагготѵ» 
Іапе. 

А Соипиу Тоѵт 
ог ѴіІІа^#* 
А ВооіЬ. 

Л ГоИ. 

А ЗсаЫе» 

А Мап§ег, а Паск» 
Л 5\ѵіпе-йу. 

А Соор о г Реп. 

А Рідсоа-Ьоиіё. 

Ап На». 

Л КксЬеп. 

Л Рагіоиг. 

А Оішп^-Коот. 

А ВесІ-СЬатЬег. 

Ьісч 
Внугаренная хра 

© С 1 34- И '® 

? 

мина , покі.й , 

уМ^о'5, у, М- 

или свЬшлица 

3 

учебная. 

М устной, у, 

Нужникѣ. 

’лф городу, пі ' 

Погребѣ. 

к'поЪхЩі ѵ\$> ]' 1 

Закромѣ , жит¬ 

ница. 

Чуланѣ. 

("Тардноу, У, ^ 

Чердакѣ.теремТ, 

Аѵыуеоѵ , у > я. 

горница, 

Перила. 

П^оІооХѵ), ^5, /• 

ХлѢбия, 

А^то но'ОГЙзК , У ) й. 

Иельница, 

МбХѵ) . ѵ)^, /• 

ЗКирпичЪ, 

ІІЛікЭ-од У, м. 

Черепица, 

Кі^Д|ДС5, а|ЛУ , ?й. 

ГоншЪ , тонти¬ 

, анод, ?«. 

на , драница. 


Известь. 

Т ітауод,у. / К оуіа, ] і 

ГипсЪ, 

Копіага, аіод, я. 

Известь сЪ пес- 


Тлина. (комѣ. 

Пѵ)Хсд, у, т. 

НІебень, 

’Ернтт.оу, (у, я. 

Основаніе, 

ѲериЛі оу , іу, я. 

С'.пѣна. 

но?, « 5 , я. 

Столпѣ, подпо¬ 

Кіыѵ, оѵод, сот, 

ра. 

УголЪ, 

Газѵіа, ад , у. 

Преддверіе , міі- 

П^'Э^оу, у, я, 

г 

сгоо предЪ вхо¬ 
домъ вЪ домѣ, 
■рисЬнодЬ. 


"Репеігаіс, »5, я, 

'Согкіаѵс, І5, я, 
Іиісипі, і, я. 
1-аггіпа, ж ,/, 
А1!а,ж,/. 
Рготршагіит, іі,я, 

Сатагіит, іі , я, 
Ссепасиіст, і, я, 

Рсг^иіа, ж,/. 

Р Йптті, і, п, 

Мо!а, ж,/. 

Ьагсг, сгі$, я?. 
Тс^иіа, ж,/. 
Ьсагкіиіа, ж 

Саіх, сіз,/. 
ТсЙогіит , іі, п л 
Ііигішт, і, я. 
Ьщмп , і, я. 

КисЫ.егіз, п. 
Гипсіатеошт, і,я, 
Рагіез 5 еіі$ } т. 
Соіитпа, ж,/. 

Ап^>и1и<;, і, т. 
ѴсАіЬиІит, і, я. 

Пекры* 


С Глеи 1е р ] ия гг- 
сігѵ сГип ёсіійсе. 
[СлЫпсі , т. 
Еіисіе, /'. (ѵ<:, т. 
Ы<их,рІ. т. Ргі 
Сиѵе ,/. Ссііег, ?п 
ІМрепіез/. 

Сдічіе-ітп^ег,»/. 
СЬатЬге ея ^аіе- 
*а$ э / Огепіег,»/ 

Саіепе,/. 
Воиіао^егіе , /. 

ГоигпіІ; »/. 
Моиііп,#?. 

В. іс]ие 
Тиііе,/. 

В ігсіеаи, т. 

СЬаих,/. 

Ріасге, м. 

Моггісг, сітеіп, т- 
Лгдііе , /. Тепе 
^гаіТе. 

ІУсотЬге$, г рі- 
Гопсі тет,,»/. 
МигаіІІе,/ Миг,»/. 
ГіІіег з т. Со!онѵ 
пе, / 
Соіп, Лп^е 3 т. 
Е’и г^е /. ѴсЛіЬи- 
ІСрРоаі^йе, т. 


® [ізП© 

С Зіттсг, п. 0ги('с , С. 

(тег, і: 

І'Эексі'Ъ , п 5\\иш 
іЗг»>ісі|1иЬс, Г. 

-Жигіи , т 1)сітІісІ)еб 
^ѴІІег, чі (0<таф. 
^ЗіМ'ічи^Раттсс , В 

^реіІѴРлттег ,Г 
'ОЗоОспРаттегД 0рей 
фсг, т 

Шгдп, ФгРег, т. 

ч 23асП)аиё , п. <©асР< 

ГгиЬс, Р 

ЭД1с,Г. 

Зі«іЛ т. 

ТчкЫМіі^афііе^т 
хсЬт^сІ, Г. 

ла'Р. с&ег&аіф т. 
©1)р{*, т. 

ЭДбгссі, ФІаиегГоІГ, т. 

І'сіш, т. 

ГСІ)»К/ ш. 

©ПІІій, т. 

ЗВлпЬ, ЭДаисг, Г. 
гЧсіІсГ/т. 

Т1?тГ I т 

ЗД)РІ)р() га. 0}огЬ(Ш?,п 
ОЗоі'ІДѵіі , т 

I + 


| С Ап Тппег Коот. 
■у, Л СіоГег ог апу 
і ІІі.от іп ^гпг гаі. 
А 5шс1у (оГОйісе. 
А Рпѵу ог ІІоиІс 
/\ ( еііаг 

А Вішегу ог 5го- 
гс-НоиІё. 
А Г.агсісг. 

Л С.іггсс огѴррег- 
К.ОООІ. 

А С.ИІсгу. 

Л В кс- 1 юа(с. 

Л МіІІ. 

А Вгіѵк. 

А Гі!с. 

Л 5Ьіи§к. 

Віте. 

РчЛег ог Раг^е*. 
Моггаг. 

( Іау. 

ЦиЬЫФ. 

\ Гоинсіагіоп. 

Л ѴѴаІІ. 

А РіІІаг. 

\ Согпег. 

Л РогсЬ. 


Аррсп- 


П окры шое 
крыльцо. 
Вороша, врагаа.І 

Дверь. V 

бряцало, кольце 
у ворошЪ , ксг 
имЪ стучатЪ. 
Защолчка. 

Засовка, запир- 
ка, запорЪ. 
1Цель,разсѢлиыа. 

Переднія вороша. 
Заднія вороша. 
ЗамокЪ. 

Ключь. 

ЗасовЪ , запорЪ. 

КрюкЪ у ворошЪ 
или у дверей. 
Иадпражіе.. 
Верея. 

Калитка, 

Сшвррчешыя во¬ 
роша,или двери. 
ПрагЪ, порогЪ. 

Окно. 

Оконница. 

решетка. 


© С *з«] © 

КсстахАі/д-роу, у , 
Ѳ^а,а 5) /. 

КоршѴп, *Ч5, /. 


КХй^оИ) у, п. 
’Е7п€А>ід, т/год, т. 

КАеіО^іа , ад , 
’0тт>) > 

П^сЗ-і^оу, , п . 

■НРакбаЭ-^оу, и^у, п. 
КАЙс^оу, у, п. 

КАйд, 56д, /. 
Мор^Асд, у, т. 

^т^офеід^'сд, ?п. 

'Ттге^Эі^оу, у, п. 
Па^ад'ад, а5сд, /. 

Ѳг^і 5 юу, ін, 

АікАід, і5од,/. 

Ои5сд, у, я/. 

Ѳг^ід, і5од, /. 
Кі^кАід, і5о5, /. 

Д ^іфаніод, аніу, | 


Сотр1иѵіит,іі, и. 

Папиа , а:, /. 

/ОЛіит, іі э я. 
Согпіх, ІСІ5 ,/. 


СІаиЙгит, і, п. 
Кера^иіит, і, я. 

Юта, ж,/. 

Апйсит, і, я.. 
РоЙісит, і, я. 
Зега, а:,/. 

Сіаѵіз, із, я». 

ОЬех, ісіз, с1. Рез- 
Ги!из, і, т. 
Саггіо, іпіз, сом, 

Зирсгіііпіпагс, із,я, 
Ройіз, із, я/. 

/ 

Ойіоіит, і, я. 
Ѵаіѵж, агит,/. 

Ютеп , іпіз, п. 
ГепеЙга , а;,/. 
ТгапГеппа , ж,/. 

СапсеШ,огит, т. 


Кровля 

[і37] 


Аррспйз , т. Аи- 

ѵспг. 

'Сгапсіе рогге , 
[Рогге сссЬеге, /. 
Топе,/. 


Ііасіоіге,/. тапеаи ЗДйгПоріеІ , 


сіе оо г гс, да. 


Ьодиег, да. Сасіо- 


Вагге,/. (1с,/. 
Гепге, СгсѵаЯе , /. 


Рогге сіе сіеѵапг,/. 


ЭѵсдепІ>асІ) рог сіпсг 
фаиофиО/ п - 


СЗДОѴ/П. 
лЗфйге, Е 

Лг » гг ГЧІ «. 


А РепсЬоиІс. 
А Саге. 


ШСГ/ 'ЗфіІОІПіЗ, т 


А Боог. 

, А Кпоскег о г К’п§ 
о (' а иоог. 


Ч. 


{;иі/ііііРс/Р9ѵіС9СІ, т. 


9ис9еІЬаит,т. 
©рак, Эи/', т. 


Гогге сіе сіеггіеге,/. 
Всггиге,/. 

СісГ,/. 


Ѵеггои , Ѵег- 


гоиіі, да. 

Сопсі, да. СЬагпі- 
^е,/. 
Ьтгсаи, да. 
іатЬа^е сіе рогге, 
НиіДегіе,/. 
СиісЬсГз да. 

Рогге ЬгіГёс ои а 
сісих Ваггапгз. 
Беиіі сіе Іа рогге, да. 
Гепсггс,/. 

СЬаЯіз, да. Геггигез 
сГипеІёпёгге, р[. 
^Іоиііез, /. Ьагге- 
аих , Тгсіі- 
ІІ5 , рі. да. 


ОЗог5)сгГІ>Гіі*с л Г. 
фіпіесфиге, Г. 
©ФЮ§, п. 
©фІйЦсІ, т, 
Эиедеі, т. 


фигапде!,^ 


ОЬсгс ЗфйгГфюсИс , Г. 


:1)Гігр1-'о|К',Г. 


(Ф>йгс. 
^Ьигіоіп т І>сг дюііои 
(УсЬгофспс ЭДйк, Г. 


А ЬагсЬ. 
Л Ваг. 


Л СЬіпк. 


А Роге-сіоог.] 
А Васк-сіоог. 
А Ьоск. 
АКсу. 

А Воіг. 
Ап I Ііп^е.І 


ТЬс БііпсК 
А Рой. 


итоге ©фпхііс, Г. 
фсп(Тег, п. 

5сп(ІсггаІ)т, ш. 


^епфа/огЬ, ОЗоі’ГсьГсп: 


фсі’ оопфдаоиф, 

ріеѵ и. 0. а- 


Л \Ѵіскс*. 
РоІс 1 іп§-сІоог 5 , 


А ТЬге»Ьо1сІ. 
А \Ѵіпс1о\ѵ. 
А СаГсшепг. 


А Ьаггісе. 


Тоіг, 


Кровля, кровЪ. 
ВерьхЪ кровли. 
ЛолобЪ. 

СводЪ. 

Подпора , под- 
ЗМ лшиііа.(сптавка. 
КозелЪ подЪ кро 
влею , пере¬ 
кладѣ , брусЪ, 
Дека , доска. 
Гвоздь, 

Дощечка, 

Деревянный 

гвоздь. 

ТКилье, ярусЪ. 
Помост' Ь вЪ до- 
ІТолЬ. (м'В, 

дѢсница. 

ЛѢсница круглая. 

Ступень. 

ПотолокЪ. 

Труба. 

ОчагЪ. 

Печь, пещь. 

Тоже. 


© [ «38 ] 


( , 


"Ягеуч, У\д , /• 
’Ах^шІѵ^іэѵ, іь ’) 
Г^го-оу, у, іи 

(Кяра^я, ад, /* 
сФягушра. год, п ' 
’Аѵтѵ^ід од , /• 
Доход у,у. 

Дсхід, і<$од ; /. 

5Х'ѴІд, і^од, /. 

НЛод у,//л 
ХаиЗіоѵ', »у, «• 

П сятааКод, аки, т 

Хтеусигра аЬд. ю 
’Е^афод, год, ьд, я 
Пе<?су, у, и 
КХір.а^ анод,/. 

Ккіра$ екікту. 
ВаѲрсд , у, /я. 
Кар.а^шспд , ешд , у 

Катт^о'^'У), -ѵ]д, у 

’Есг^а'^а, ад, у*. 
Ксфдюд, у, у. 

’ Іттуод у у , у. КЛіБа 

У° 5 > У, №. 


ТеДшп, і, я. 
Р,<йі§чіт, іі, и. 
5觧гип(1іит, іі, а, 

Гогпіх, ісіз, т. 
Ь.к]исаг, эш, п. 
ТіЬісеп, іиІ5, т. 
ТгаЫ, аЬіз,/. 
Ті^пшп, і, п. 

ТаЬиІа, х,/. 
С)аѵи$. і } т. 
АЯёкиІш, і, т. 

ЛіхіІІін, і, пі. 

Соті^пагіо^опі?,/, 
Раѵішсіишп, і,«. 
о!ит, і, 7/. 

.Усаіх, агит,/. 

‘ча'х сосЫісісз ,/. 
Огасіия 5 и?, т. 

Сопсатешіо оиі$ ; / 

Сатіпи$, і, пі. 

Госиз, і, т. 

Готах , асІ5, /. 
? игпи 5 , і, ?/;. 

О богЪ 

Тоі*,да. : 

ІУ.кЬ, п. 

ТЬе КооГ апі ІонГе. 

Еаііе, Зотпш. т. 

ѲіеЬеІ, т. 

ТЬе К.И ё е. 

Соиііегс , Зеѵе- 
птЛе,/. 

^іси/сіішс, Г. 

ТЬс Еаѵе5. 

Агсасіе, Ѵоиіс. 

^фпмЬЬоскп, т, 

Ап АгсЬ. 

Ѵоше,/. 

©еѵоімЬ, п. 

А ѵаиігссі Кооб 

Лрриі, т. Еіаіе, /• 

Сс()пс, (Зчи&е, ^ 

А Ргор. 

Гот гс,/. 

Фаі&и, Щ. 

Л Беат. 

8р1іѵсаи,сЬ?ггоп,гя. 

Оінч'ЬаіЬи, га. <3раг* 
ѵс, І 

Л Каііег. 

РІапсЬс,/. АІ5, т 

П. 

Л Воагсі. 

Сіои, т. 

■Онідсі, т. 

Л МаіІ. 

Ьассе,/. 

2вие, г. 

Л ЬагЬ. 

СІіеѵіПе,/. 

ЭДІОСр, т. 

А Ріа ог Рс§. 

Емде,/. 

(ВйкРюеѵР / п * 

Л Згогу. 

Р іѵе ^ щ. 

0(сіирр лрег, (*рпф, о. 

Л 1’аѵетепГ. 

РіапсЬсг 5 1 «. 

§и§Ьоі)сп / 1 ». 

ТЬе 1'іоог. 

ЕГсаПсг , ?;/. Моп- 

‘йсрреД 

Згаігі, 

гее , /, 
Е(Ыіег & ѵіі, пи 

ССВіп&еКгерре, 6 

\Ѵіі.аіп ё -5іаіг9. 

Ве ё гё>, />/./«. 

^серреприфсД 

А 3*< р ог КоипсР 

РЫГошІ, т. 

&)р{Ьо&еп іи сіист 
фліфѵ 11 * 

Л Сіеііп^. 

СЬетіпіе,/, 

5еисѵтаисг, Г. 0сЬо:« 
ІІетДатіИ/ОісП/ 1 "* 

Л СЬітпсу. 

ч 

с 

5’ 

• 

А)есі'і}, т. 

Лп НсагсЬ. 

ГоитаіГе,/, 

^Згеппсфеп , 0фтс1$* 

Л Г игпасе. 

Еоиг, т. 

ЗкФо/’Ц. т. (орсп т. 

Ап Оѵепч 


-О богВ. 

23° г ъ> 

божество* 

Господь. 

Господство^ 

Свойство суще¬ 
ственное, 
безконечный. 
Вечный, 
блаженный. 
Совершенный. 
Тіростый у не¬ 
сложный. 
НепремѢняемый. 

Непостижимый. 
Существо. 
Единство, еди¬ 
ница. 

Лине, ѵпостась. 
Троица. 

ОшецЪ. 

Нерож ленный 

(рецЪ. 
Создатель, твс- 

Твореніе , созда- 
СынЪ. (ніе. 

рожденный. 

ІисусЪ. 


© [ Но ] © 

XIX. 
ѲЕОТ '. 

, у, т. 

Ѳеот^, у; 
К^ю ?) іу,,». 

К^іогѵ)5, 

’Етгі'Оетсу, у, п, 

''А7ГН^05, у, ѵі, 
’АІ^юд, (у, пи 
М ахарод, іу, т щ 
ТеХ«с5, ну, т . 
5 А(гууЗЛо5, ету, т . 

’АілетаІооХод.оЛу,/». 
’АкатаХ>) 16015 , у, ѵі. 
Оікпа, ад ,/ 

Мс уад 7 аоо $,/ 

'Т'лбспасгид , ЕС 05 ,/ 
Т^і ад', а?о$>/ (яг. 
Патѵіг, те ^ 05 , 1 §С 5 , 
, А'уеѴкѵ]Т 05 > к, т. 

Ктіі7ГѴ)5, у, я/. 
Кті<гі$. еш$,/ 
! Ті 05 , 8 ,/«. 

Геупуго?, я*. 

5 1 >](ТЪ 5 , у, я/. 


Бе Бео. 

іЗкиз, і, яг. 

Оеісаз , айз 
Оошіпиз, і, т. 
Оошіпіит, і,». 

АигіЬиіит, і, п. 

Іпйпкиз, а, ит. 
Асісгпиз, а, ит» 
Всашз, а, ит. 

! РегбЙи*, а, ит. 
Бітріех, ісіз, ото. 

ІттшаЬіІк, е. 
ІпсотргсЬепГіЬіІіз у 
ЕЯстіа, ас , /, (е. 
Ипіод, аш./, 

РсіТопа, ас ,/. 
іТгіпііаз, аш,/. 
іРаісг, иіз, т. 
Іо^еппиз, а, ит» 

Сгсаюг, огіз, я», 
Сгсаііо, опіз./. 
Гіііиз, іі, т. 
Сспігиз, а, ига, 
]сГиз, и, гя. 

Хри- 

XIX. 


1)е Біеи. 

93оп 

ОГ С ОБ. 

1)іси, т. 

© Ш ; Ш. 

С 0 0. 

Оіѵіпііё,/. 

©еШ)сі(, С 

ТЬе СосІЬеаф 

Ьеі^пеиг, м. 

4ЭССУ, т. 

Ьогсі. 

Беі^пеигіе, Сгап- 

фсітГфй}|Г , Р. 

ЬогсЫіір. 

сіеиг,/. ЛигіЬис еЯспіісІ,». 

^ШеГспШфс СЕ'ідсп* 
(фару. 

Ап АигіЬиге. 

ІПЙПІ. 

ИпепЫіфі 

ІпГіпіге. 

Егегпеі. 

€гоід. 

Есегпаі. 

Віеп-Ьецгсих, Вс- 

©сіід. 

ВІсПссІ. 

Гагйіг. ©к. 

93оП?отпім*’ 

РсгбЛ. 

Бітріе. 

(гііфаф , сіп^Мд* 

Зііпріа» 

ІттиаЫе. 

ІІпрсгсііФегІіф. 

ІттиіаЫе. 

ІпеотргепепПЫе, 

НпЬсдсеі^іф. 

ІпсотргеЬепГіЫе. 

ЕіГепсе,/. 

< 2Вс|сп, п. 

Ейепсс. 

(Лпігё,/. 

ФіфсіГ , С 

СІіигу. 

РегГоппе 

^есіоп , € 

Л Рсг(огт. 

Тгіпііб,/. 

&ѵефШ$М, Г. 

Тгіпігу. 

Веге, »і. 

СВаГсѵ , т. 

ТЬс ГаЛсг. 

Оиі п’сй ра? еп- 

Шіфі деЬо!)іт 

ОпЬе§о«ев. 

§епс1гё. 

©форГсГ / т. 

ТЬе Сгеаюг, 

Сгеаіеиг, т. 

СгеаНоп ,/. 

©фі'РІипд, 6 

Сгеагіоп. 

ГіЬ, т. 

@ОІ)П, т. 

ТЬе 5оп. 

ЕпдепсЫ. 

©сЬоІн'сп. 

Ведоиеп. 

ісГи$, т. 


]сС\15. 

СІиіЛ 


ХристосЬ. 

Искупитель. 

Искупленіе. 

Цѣна. 

Спаситель. 
Спасеніе. 
Ходатай , по- 
средственникЪ. 
Воплощеніе. 
Зачатіе, 
рождество. 
Искушеніе. 
Преображеніе. 

КресгпЪ. 

распятіе. 

Чудо. 

Воскресеніе. 
Вознесеніе. 
Ходатайст во. 
Судія. 

Су дЪ. 

Небо. 

Сл а ва. 

АдЪ. 

Мука, мученіе. 
ДухЪ Свягаый. 
Исходящій. Х^І< 7 Т 05 , в, т. 
Лѵт?штуд у У, ш , 
Луг ? 0)сп$ . ешд , /. 
А-от^оу, у, п. 

пг. 

іа у «$,/. 
Мг(7ітѵ]$, у, пи 

’Кѵ<га.ршсгі <;, ессд, у 
ХиХХ'цфід, есод,у. 
Ггѵѵурчд, 
П«?аог|хс 5 , у, гп. 
Мета|лсАфоосгі 5 , 
ещ,/. 

| Хгаи^о^ у, т. 
Хгаѵ^спд, еы$ 
Ѳау|ла, год, я. 

’Аѵясггасгід еш 5 ,/. 
Аѵа&хспд. /. 

"Кѵггѵ^ід, 6 ( 05 , /• 
К^ітѵ 5 з, /я. 

КріѴ '5 ео5, /• 

0ѵ?зѴІ$ , У , Ш. 

До$ а, >15 /. 

ѵ А<Зѵ,5,у я*. 
Ва , таѵз 5 . ’ / 
ѴЬбй|Лс{ а'уіоѵ, «• 
, Ея7гс^ио , |Аб> / о5 і( у > т. 


СЬпйиз, і, 

Кесіетгог, огіз, 
Кесіеітіо, опі$>/. 
Ггеііыт, іі, я. 
Бггѵтог. огІ5, т. 
Яаіиз, исіз,/. 
Миітог, огІ5, т. 

Іпсзгпзгіо, огіз,/. 
Сопсерйо, опі*,/, 
\"«іѵіга$, зт,/. 
Тептіо, опІ5,/. 
Тгапзй^игаііо, 

ОПІ5,/. 

Сгих > сі$,/. 
Сгиеійхіо, опі$ 5 /. 
Мігасиіит, і, я. 

ИсТиггсЙіО) опІ 5 ,/. 
ЛиепГю, опі<,/. 
ІпіёгсеЙГю, опЬ,/. 
}исІ;‘х , ісіз, сот. 
]ос1ісішп, іі, я. 

СоеГит , і, я. 
СІогіа, х,/ 
ТпГсгпиз, і, т. 
Тогтепіит, і, п. 
5рігіщ$5апсІи;, т. 
Ргосесіепз, ііі, 

Осм- і С нз ] @ 


СЬгій, т. 

(ЕЬгі)1ігё, ш. 

СЬгіЙ. 

Кссістргсиг, щ. 

гп. 

у\ Кесіеетег. 

Кесіетргіоп,/. 

(Гті'чипд, {. 

Ііссістрсіоп. 

Ргіх 5 т. 

СпиасІЬ, п СоГипАёрГсп# 

Л Ргісе. 

Баиѵеиг, т . 

феі!апЬ,т. (111119,01 

Л Заѵіоиг. 

5 а!иг 9 т . 

&І\ / п. 

Заіѵаііоп. 

Мссііаіеиг 5 т. 

«ШіШсг, ш. 

Л Месііаіег. 

Ьсаптіоп,/. 

ЭДопГсЬгосгОипд , Г. 

Тпсатаноп. 

Сопссргіоп 

€тррапдпі§, Г. 

Сопссргіоп. 

Каиѵігё,/. 

©еЬигф, Г 

Маііѵііу. 

Тепглгіоп 

ЗЗегГисіпта , Р. 

Тстргаііоп. 

Тгапьй§игаиоп,/. 

ЭДсгШѵипд, С 

Тгаіьй^игаііош, 

Сгоіх,я?. 

&ті}, п. 

ТІіс СгоГ$. 

Сгис і Йетса я/. 

5 \ті$і«ипд, Г. 

Сгисійхіоп. 

Мігасіс, ж. 

ЭДииЬег , ЗІ?шіОсг> 
іѵсгГ, п. 

Л Мігасіс, 

КеГит*&іоп 5 /. 

ЗиГеіТгсЬипд, К 

КеГштсШоа. 

АГсепПоп 5 /. 

фіттеІГаИ , & 

Аісепиоп. 

ІтсгееШоп,/. 

Ѵѵт'іми :, Г. 

ІпісісеШоо, 

Іи§с, т. 

ТКісЫсг, ш. 

Л Іисідс. 

іи^сшспг, т . 

фсгіф*, п. 

^ІСІІ'СІТІСПГ. 

Сіе! ет. 

фіттсі, т. 

Нсаѵсп, 

Сіоіге,/. 

.^сггіісі'РсіЧ , Г. 

С!огу. 

ЕпГсг, т. 

#оПе, С 

Нс.11 

Тоиггпеіп, т. 

ЭДагГог , $ст , Г. 

Т' гтепі. 

Баіпг ЕГргі*. 

:Гсг#еі1іас©еіК. 

ТЬе Иоіу СЬой. 

Оиі ргоссеіе. 

Фес Ой аи$дсІ)«Г. 

Ршсоесііп^. 

С«1»і 
© Г * 4 +] Ф 


Оевяигипіель. 'Ауіа^ШУ, ОУІод, т. 5ап&іГіса(ог,огіз,7#. 

ѴіпѢшишель. Па^акХ'ѵіЪс^гУ % т. |Соп(Ыаюг, огіз,»/. 

ДарЪ , дарованіе. Хо^КПАа, 1 < 5 д , Я. Оопшп, і, н. 
благодать. Хд^і$ , ^Ло$ ,у'. Сгаііа,*,/. 


XX. 

Пе^і 4 Пиеуцлага)^ 
НІ 19 ЫХ. 

АгугХо$, е'Ху,я/. 
Пѵеѣр.а, то$, я. 
'Ауі од у і у, я/. 

Діяволѣ, чертѣ. ДіабоХо$, оХу,Ш. 
Злый духѣ, 

Страшилище. 


О духахЪ соз- 

данныхѣ. 

Ангелѣ. 

Духѣ. 

Святый. 


’АХад-ы^, с^од, ?я. 
Мо^р.оХіінаоу, у, я. 

привидѣніе. іФаѵгаоуіа, сЛбд, я. 

Ворожея, вѣдьма, Фд^|л.ак.еит^іа,іа$>у 

Заклинатель, Е%с%Х[<ду\д , у, т. 
колдунѣ,волхвѣ. _ , „ 

Луш > .ѴусІ'Ъф 

растителъ- С | Ау^ЩТОСУ) V 

"Чувственная.- 'в АісЭ"Ѵ]ТІ>0] , < Ѵѵ г ^У\. 

разумная. ^ Аоуік>? ^ 

Мужѣ. ооод т. 

Жена. іГ ѴУѴІ, ШК: 'д } ]' 


Бе $рігіп- 

Ьиз сгеаііз. 

А.п§е1из, і, т. 

5рігіш$,из, т, 
ЗапЙиз, і, т. 
ОіаЬоІив, і, пі. 

Гигіа, ае,/. (і,я. 
Тсггісиіатепіит , 


і, ». 


ЗреЙгит , і, я. 

5аза,ае,/. 

Ехогсійа, ае, п. 

Лпіта, ае,/. 
Ѵедетіѵа, 

> _ . *>/. 
дЧЬепГиіѵа, а;,/. 

/ К.аиопа1із,із ; /. 
Ѵіг, ѵігі, я». 
Миіісг, егіз,/. 


О си- Ссіиі фіі ГтйіПе, 
5)п^ійсагсиг 9 ?н 
СопПЬгеиг, т . 

Бап, г п. 

Сглсе,/. 


С 45 ] ® 


Ы’ШскГ , ТЬс БдпЛіЙег. 

_ ,х шофсг,ш. 

чА’ОІц'і', ш. Тпе СошГоггсгі 

©аЬе > Г. Л Сій. 

03 ШЬ?, Г. Сгасс. 


В С 5 Е.Гр Г І С 5 
сг 66 $. 

І кпр;е, т. 

ЁГргіі, т, 

Заті, т. 

ОіаЫс, т. 

ЕГргіг таііп. 
Ероиѵатаіі , Гап- 
готе, т. 

БреЙгс, гл. Арра- 
гіііоп, /. 

Зогсіеге , таді- 
сіеппе,/. 
Ма^ісіеп, т. 

Лйіе,/. 

С Ѵе^еигіѵе. 

Лте <| ЗепПиѵе. 

! 

^Иаі&паЫе. 
Нотте, т. 

Гетто 


XX. 

05 оп грійа^епеп 

_ ©С$СРП. 
®П9СІ, т. 

03сі)1:, т. 
фМідсг, т. 

•^сиГсІ , т. 


Л' Г • 


Зокѵ 05сі{і 


ОГ сгеасесі 5рі* 

ГІ15. 

Ап Лп^еі 

А Зрігіс. 

Л 5аіпг. 

ТЬе ЬсѵіЬ 


Фѵс, Е 


. , Г 

ОЗсіеЬсийс 


ЭДйпп, т. 
Я&еіЬ, л. 


0сГ)сссЬ 
!>1>РсгІ, Чі." 
. 9і0с!п# 
9СІ|1, т. 

А Гіепсі. 

А Ви^Ьеаг. 

Ап ЛррагісІоп. 

А ѴѴігсЬ. 

', т. 

А Сопргег. 

? 

1 

»^0СС(?. 

* 

А 8оиІ. 

С Ѵе^тгіѵе г 

п 

I БепПсіѵе 

1 

1 

1 ІІаііопаІ і 


А 

Мая. 


А \Ѵотап- 


8ои1. О силахЪ и 

Качествахъ ду¬ 
ше вныхѣ. 

О чупс'ттглрЪ , п 
иеша^сЪ ѵу ягш- 
ла.м* лодиср- 
жепиіьусЪ. 

3 рѣніе. 

СвѢтЪ. 

Сіяніе, блиста¬ 
ніе , блескѣ. 
Тьма, темнота, 
мракѣ. 
Тѣнь, сѢнь. 

ИвѢтЬ 

бВлый. 

Торный. 

Сѣрый. 

Красный. 

Желтый. 

Голубым. 

багряный , ба¬ 
гровый. 
Темный. 

Пестрый, разно¬ 
цвѣтный. 
Обоняніе. 

Запахѣ, вон*. 

благоухан!#. 


© [ © 

I XXI. _ 

: Пг^і т&ѵ Д ѵѵа[хеш 
туд ^Еѵ^уд. 

і. 

Пг^і АІ&чз-ешѵ хаі 
АісЭ'>)Ты^. 

("ОРсклд, шд. /. 

, ф штод . п. 
Марц.а^у>і, уд, /. 

Хкогсд, еод,уд, п. 

I 

і2кіа, ад , /. 

Х^а ад, /. 
Леикод, >ь оѵ, 
ИеКад , аіѵа, аѵ, 

Г Ханкод, ѵ|, оѴ. 

’Е^ѵб^од л, оѵ. 
&аѵЭ -о$, Я , сѴ. 
а, оѵ. 

Порфѵрод, а, оу. 

Фаіз$, а оѵ. 
с Еге*ох? ос д> оа, оѵ. 

и О<гфл)<гі$. е “ 5 ,/. 

’ 0 <Г|х>і, /. 

Еш<5 Ій, «5> /• 


Ос ГдсиІшіЬи» 

Лпітае. 

Пе Веп/іЬш с5* Й)гял» 
ОЬіеЯіі. 

\^іГи$, ив, ». 

Ьих, Iисі$, /*. 
Зрісікіог, огі$, пі ф 

ТепсЬгх, агит,/. 

ѴтЬга, X,/. 

СоІОГ, ОГІ5, г». 
АІЬиз, а, ит. 
№§ег,а, ит. 

Сапи* , з, ит, Сх- 
Гшз , а, ит. 
ПиЬсг , Ьга } Ьгит , 
ГЪѵиз, а > ит, 
Схгиіеиз, а, ит, 
Ригригеих, а , ит, 

Ри(сих, а, ит, 
ІЖсоІог } огі $, ОіПгь 
&П. 

Осіотих, из, т. 
Осіог, огіз, т. 
Гга^гаікіа, х,/. 


Смрадѣ, 
ф С г 47 ] © 

XXI. 

Псз Киспкеа сіе 

ЯЗоп 5\гД(гси шіЬ 

Гатс. 

ф'зеп(сІ)дк(оп С*сс 0ооіе. 

Т 

Х)и $сп$ еі Де Іеигх 

1 • 

УЪп Ьсп ©іппш шіЬ 

оіуеи. 

(ТппНфеи 2>іпдеп. 

Ѵис,/. 

ѵЗо{Ш, 001)011, п. 

Ьитіёгс,/. 

Ш)Г, п. 

Сіаггё , бріепсіеиг, 

©Іап$, діо§ог 001)0111, 

/• 

т. 

ТспеЬгез, рі оЫси- 

$іп|Іеті§, В 

гЫі. 

ОтЬге , /. ОіпЬга- 

0СІ)(ШОІ1, ш. 

Соиісиг,/. (§с,да. 

$агЬо, Г. 

Віаис. 


Моіг. 

0сЬгоаг$. 

СгІ5. 

фѵаи. 

К-ои^е, 

0\Оф. 

]аипс. 

©оІЬ. 

Віеи. 

ЗЗІаи. 

Роигргё. 

фигршоф. 

Вгип . 

ЗЗгтт. 

ІЗідаггё, (1с сііѵсг- 

ЗЗшігіфсс&'а» 

1С5 сои1сиг5 в ! 

Осіогаг, т. 

©опіф, т. Эѵісфоіі, п. 

Осісиг, бетсиг ,/. 

©сто!), т. 

Воппс осісиг. 

©иіос ©егиф. 

К г 


ОГ іЬе Рлсііісісй 

оГЛс 5эи1. 

0[ іЬе 5ен[а сіпі 

іЬіСГ Оіуеси* 

Ть< 5і§1н. 

Вгі§Іппе 6 . 

Вагкпе/і. 

' 5 Ьас 1 о\г. 

Со'оиг. 

ѴѴЬігв. 

Вкик. 

Сгау. 

Пес). 

УсІІоіГ. 

Віие. 

Ригріе. 

Вготгп. 

Рапі-соіоигсі 

ТЬе 5тс11. 

А Зсем ог 5тс1Ь 
А 5'ѵееі Ьтеіі. 

Риао* 

© [ 14 » ] Ѳ 


СмрадЪ, худый 
запахЬ. 
Вкушеніе. 

ВкусЬ. 

Сладкій. 

Горькій. 

Кислый. 

Слышаніе. 

ЗвонЪ , звукЪ , 
слухЪ, гласЪ. 
Осязаніе. 

Теплый. 

Хладный. 

Мокрый. 

Сухій. 

Гусгпый. 

рѣдкій. 

Тяжелый. 

Легкій. 

Твердый, жестп- 
Мягкій. (кій. 

Гибкій, вязкій , 
липкій. 

Ломкій, крухкій. 
Теплота. 

Стужа. 

Мокрота. 


ДшчйЗю, сс$. /*. 

Г«ил$, /. 
ХуЛ:'^, у, т. 

1 к'жщ , на, и. 
Пік^сд, а, су. 

’О&йц;, и;,85 )СО- 
^Анэѵ), %, /. 
^Н^о$,у т. 

'Афіі,* Л 

, -и, с '„. 

а.оѴ. 
'Ту^зд, а, сѴ. 
Н> 1 ?с$, а, сѴ. 
Па^и 5 на , ^ 
’Араісд, а, оѴ. 
Варѵд. «*, у 

К«фс 5 , -ѵі, оѴ. 
2 нЛ^Э 5, а, с у 
МаАахэ$, ^ 0 у 

Г^о-Х^5,а,оѴ! 

^аЭ-^с?, а, с у 
( 1у?сту і5 , _ ___ 


Сухсстпк. 

Гусшосшь. 


Н>)^0ГѴ)5 , _ _ 


Г(ХГОГ, ОГЙ, Ш. 

СиЛи?, и>, т. 
Барог, огіз,ю. 
Оиісіз, с. с, я. 
Лшагиз , а, иш, 

Лсісіиз, а, иш, 
Лисіідн, из, т. 
Бопи-, і, т. 

Т.нГЫ , и?, т. 
Слііс’из, а, иш. 
Гіі^ісіиз, а, иш. 

I Іитісіиз, а , иш, 
Яіссиз, а, иш. 
13сп(и$, а, шп. 
Кагиз, а, ит. 
Огаѵіз, с. 

Ьсѵіі, с. 

Оигиз , а, ит, 
Моіііз , с. 

Іхіпиз, а, ит. 

Гга^іііз, с. 

Саіог, огіз, пі. 
Рііциз, огіз, и. 

I Іитісіііаз, аііз,/ 

Яіссііаз, аиз,/. 
ОепПсаз, аііз,/. 


р&* 
Гиатеиг, таиѵаіГе 
осісиг } /., 

Сойі т 

Сойс , от.Баѵеиг,/. 
Боих. 

Атег. 

Аі^ге,5иг, Асісіе. 
Оиіе, /. 

Ьоп, т. 

Тасі, (оисЬег , т. 
СЬаисІ. 

Ггоісі. 

Ншпісіс, МоиіІІё. 
5сс, Агісіс , 5есЬ<*., 
Ераіі, Сопсіепіс. 
Міпсе, Сіаіг, Бсііё. 
Гс&пс, Ьоиічі. 
Щсг. 

Б иг. 

Мои , Мо!. 

Боиріе, ПехіЫе. 

Гга^ііе, Ггеіе. 
СЬаІеиг, /. 

Ггокі, т. 

ІіитісЙіё , Моі- 
гсиг, /. 
5есЬегеПс,Лгісіісі / 
ЕраііГсиг , СопП- : 
Йсисс, /. I 


® [ * 49 ] ® 


0 С( 1 ап?, т. иЫсг А 5 ііпк 
гиф. 

©сіфтас?, т. ©фтс? ТЬс ТаЛ. 
©еіфтас^і т. (с^сп/п* Л К.е 1 і$Ь. 
ви§. 5*сег. 

ЯЗІКег. ІВіггег. 


<2 : ашг, сЦідІаііег. 
0СІ)6і’, п. 

, т. ©гните, Г. 
вфаі! ,^10110, т. 

тфІСП, п. 0 ф'іІ)І, т 

ЗЕВагаи 

5?аіг 

ЗД. 

Зг'осРсп, ©йгг* 

©іфг. 

3 )Гтп. 

0фіі)ср. 

8 «сЬ*. 

4Ьаі-г. 

ЯВсіф. 

З&Х* 


5о\ѵег. 

ТЬе Исагіп^. 

Л ЗоипсІ. 

ТЬсТоисЬ огГсе- 
Ііог. (1іп§. 

Соісі. 

МоіЙ. 

Бг у. 

ТЫск. 

ТЬіп. 

ІІеаѵу. 

Бі§Іп. 

НагсІ. 

5о(с. 

ТоиЬ§. 


ЗсгЬкфІіф* 
ЗВпшс, Г. 
^(Ю, € 

Г. 


Вгіпіе. 

I Ісаг. 

Соіа. 

МоіЙиге» 


©йсге, Г- 
&іфи$іИ, ?• 


Бгіпеб. 

ТЬіскпеГ*. 


К а 


Ора* 


[ 15 ° ] 

*А^аюѴѵ)$ > >ІГО$,/ 

Всгротѵ]^. — ~ 

Куфэту}$. — — 

^кХт^О'ГѴ]?- — — 

МаХако'ту^- 

Вязкость, лип- ГХіСГ^^оѴѵ]5.- 

КбСШЬ , ГИб-і 

кость. 

Ломкость крух- 
косгоь. 


рѣдкость. 

1 я жесть. 
Легкость. 
Твердость , же¬ 
стокость. 
Мягкость. 


Ч'аЭ'і^оѴ»!$. - - 


2 . 


О ѵазулі. пол* , Пе^І ГУ Мс-У , ѲгХ>{ 

* сгпраспццсЪ. |хаТС$ каі ПйЗш. 

У мЪ - N:од ѵу$ , ѵсу, уу, т. 

Эіыол, разумѣ- Лі^ СІ «,а 5 ,/. 

разумЪ. (міе. Аз'уод, у, /;/. 

Знаніе, вѣдѣніе. ’Е'7Г15'>1{Х'Ѵ}, у 

Невѣжество, не ^А'уѴ'Оіа, а§.у. 
знаніе, неведѢ- 
ніе. 

Совѣсть. , еы§ /. 

Кёкгд$, ео> 5) /. 

ВуХ-Ѵ] , уд , у. 

Ф^Ѵѵ)( 7 і ? , ебс?5 у. 

’Аио'ѵр'іа, « 5 , у. 

^офіа, « 5) у. 

Мс^іа, «$, у. 


разсужденіе. 

СоеѢпЪ. 

благоразуміе. 

Неразуміе. 

Премудрость 
мудрость, 
безуміе, дураче 
слиіо, глупость 


Яагіи$, аш . 
Сгаѵііаз.аііх, /. 

Ьеѵііа$,аіІ5 /. 
Оигісісз, еі,/. 

МоІІіііев, сі /. 
Ьемог , огіз, т. 

Ггадіііш , аіі$ , /. 


Пс ІпКІІсЯи , Ко» 
Іиніаіе & А{[еШ- 
1 ) 115 . 

Мсп», из,/. 

Іт Ііссіиі , и$, ?п. 
Кліо, опіз,/. 
Зсіеініа, ж,/. 
І^погаоііа, х 


СопГсістіа, х ,/. 
фісіісіит, іі > я. 
СопПІіит, іі, я. 
Рпккпиа, ж,/. 
Ітргисіетіа, ж 3 /. 

Баріспііа, ж,/. 

Зшітіа, ж,/. 


без у к* ОиаЬЧё сі’ипе сЬоГс 
тіпсс, /. 
Ре/атеиг, /. 

Ь%сгеіё, /. 

Би геіё, /. 

МоІ1еЛГе,Ооисеиг,у 
Тепасііё, ѴКсоГцё 
ЗоирІеПе,/. 

Гга^ііііё, /. 

Не І’ЕпІепЖтепІ , 
4е Іа ѵоіспіі > (! (іа 
аЛеЯі ш. 

ЕГргіг„ ш. Аше, у 
Кіи сплетет , т. 
КаіГоп, /. 

Зс іепсе, /. $а ѵоіг, м 
І^погаисо, /. 

СопГсіепсе, /. 
.Іи^ппст, т. 
СопГсіІ, Аѵіз, т. 
Ргисіепсс, 

Ітргисіепсе, Іпсіі$- 
сгсііоп, /. 
Ба^сПс, /. 

Гоііе, ЗоиШ;,/. 


© [ «Я ] ® 


©йптд&іі, Р 

ТЬіппеЯ. 

0фп>еге, Г. 

І’сіфГідРсіГ, Г. 
рапс, Г. 

ІкаѵіпеГк 

Нагсіпсі*. 

ЗагЙіфйіС* Р 
Р 

ЬоРпеГ$. 

Тои^ЬпсГ», 

ЗегЬкфПфГеК, Г. 

ВііиІспеГ*. 

2. 

Ѵ\>т \\т|гапЬс / ШФ 
Ісп ипЬ 6т іІсФт* 
Гфѵ'4}гсіп 

©етигі), и. 

^Сі'іійпі? , т. 
ЗЗегттГрР 
^Ві^спГфаСг, Г. 
11іпѵі|]сп!)еіг, Р 

0/~іЬе V ніі(г]}ан(ііп^ 
IV Ш ап:1 АДёЯ'ті, 

ТЬе Міпд. 

ТЬс РІпсІсіЛапсІіпд. 
КеаГоп. • 

Кпо\ѵ1с§е. 

ІОПОІЗПСО. 

©тчЦеп, в» 

ШіІ)сіІ,п. 

Эииіь т. 

«лІидЬсіеД 
ІІпЬеЯтіепІ)СЙ , С 

Тііе Соп/сіепсв* 

^с)»ешепі. 

СоипГсІ. 

Ргисіепсе. 

ІінШсгеиоп. 

Жфсіг, Р 

ѴѴікІот, 

Зитфсіг. ^итпфеі^і Г. 

Гоііу. 

К* 

Гоі, 

безумный , ду-'. 

ракЪ 5 глупый. 
Иаука , хи¬ 
трость , ху¬ 
дожество. 
Искусство , 
опытЪ. 
Неискусный. 

Вѣра. 

Мнѣніе. 

Заблужденіе, по¬ 
грѣшность. 
Подозрѣніе. 

Сомнѣніе. 

удивленіе. 

Воля. (ноешь. 
Свобода у воль- 
Страсти. 
Упованіе. 

Любовь 

Ненависть. 

радость. 

Скорбь, болѢзко- 
ваніе. 

ВДОХ*. 


© [ *5* ] ф 

Мы?од, у, я*. 

Т ех уу 1> *)$>/♦ 

П%с, ад, /. 

"Аіга§о$, у, сот. 

ПіѴід, 6 «5, /. 

>)§. у*. 

План, >15, /. 
'Хтгофія, «5, /. 
’А7Г05 іл, ад , ^ 
Ѳаѵц.а, а год , я. 


ѲеХ^іха, «год, п. 
ѴЛоіЗ-^ис, ад, /. 
ПаЭ-сд, год, уд, я. 
Пе7Г0іЗѵ)Спд, гсод, ^ 

"Е^сод, ыгод,я/. 

Міетод, год,уд, я. 
Ха?«, ад, /• 
Л^7ГѴ], ѵ,д, /. 

ЕСфрючѴц, > 15 , /. 


і, >«. 

Ли, апі$,/. 

Ехрегістіа, эе 
Іпехрегци , а, ит 

ГісЬ, е»,/. 

Оріщб, ОПІ5, /. 

Еггог , от , т. 
биГрісіо, оиі$,/. 
1)иЬісаио, опі*,/. 
АсЬпігайо, опі$,/. 

Ѵоіипм 1 !, асі»,/. 
ЬіЬега$, аін,/. 
АЯёЙіи, иит, т, 
РУцсіа, а:,/. 

Лтог , огіз, т. 

Осііит, іі, и. 
Оаисііиіг , іі, п. 
Боіог, огі$, )Ц К 

Еесіш, ж, А 


Пенял» 


© [ >53 ] © 

$Го1,Гси, 5о* } т. т. 

Д«>/. 


: Л Гооі, < 
Л гг. 


Ехрсгіепсс ,/. ЕГ- 
Гаі , т. 

Іпехрегітетб , 
Гапь ехрегіспсе , 
та! -ЬаЬіІе. 
Гоі , сгс іапсс, /. 
Оріпіоп, /. 
Еігеиг, МсргіГе, /■ 


СтГсфптд , Г. 
ІІПСІ^ДІ)ѴСП, 

(ЗІаиЬ, т. 
*2Ва1)п, т. 
ЗшІ)иш,т. 


Ехрсгіепсс. 

йпікіІГиІ. 


ГаііЬ сг ВеІісГ 
Оріпіоп. 

Епог ог Мійаке. 


БиГрісІоп, /. БоиЪ- 
9 оп,/я ІЭеЯапсе,/ 
Поисе, т. Іпсеггі- 
шс!е , /. 
Асітігагіоп , Биі- 
ргііе, ). Ектпс- 
тет , т. 
Ѵоіотё,/. 


ЗЗсг&Сіф*, га, 

Зй)с«Те(/ т. 

ЗЗстипйешпд, Е 

< 2ВіІІсп / т. 


ІгіЬтё,/. 

ГаЯІ 0 П 5 , />/. 

Сорйапсе , АіГсц- 
гапсе,/. 

Атоиг , т. АЙё- 
сііоп, /. 

Наіпс, АѵегПоп,/. 

}оіс,/. РІаіПг, т. , 

Роиіеиг , сЬар,гіп , 
сісрІаіПг, т. АШі- 
Йіоп,/. I 

Оаіеіё, /. Еприё-, 
тет } от. | 


'Л'і'СрЬоіГ, Г. 
&&еп{сЬа(Кп / Г рі 

Зийеі'Гіфе, г. 

2 ісЬс, Г 

$а§/ га. 

$тібе ,€ 

(Ефтсі'З , т. $Зе(гйЬ 
Пір/ * 


2и|Т,.Г. 


БиГрісіоп, 

ОоиЬііп^. 

Асітігагіоп , і, с , 
\Ѵопс1егіп2. 

ТЬс ѴѴШ. 

ЕіЬегіу. 

Тііс АіГссгіопі ог 
Тгий. (РаЯіоп*. 

Ьоѵс. 

НлсгесІ. 

.1°У* 

СгіеГ. 

1 МіпЬ. 


К 5 


Тгі- 

Печял*. 


Веселость , уве¬ 
селеніе* 
Желаніе. 
Отвращеніе. 

Дерзость , от¬ 
важность , смѣ¬ 
лость 
Отчаяніе. 
ГнѢвЪ. 

Удовольствіе. 

Ніценіе. 

СтыдЪ. 

Надежда. 
СтрахЪ, боязнь. 
Зависть. 
Милосердіе. 

Презрѣніе. 

раскаяніе. 


О добродѣте¬ 
ляхъ , и поро¬ 
кахъ. 

іД-обродѢшель. 

Порокѣ. 


©[*$*■]© 
ДисгЭнр-іа, ад, /. 
'1Ла^о'т>]д, >]Тод , /. 

Іри^зд, г^у т. 

, %, /» 

Ѳ^алгод год, уд, п 

’АугЛтпдѴа, ад, /• 
'Ору-л. І 5 , / 

'Ноо^.%. /. 

> Ен<Лн'У)(пд , гшд , /. 
Аі^сод, сод, уд , /• 

’ЕЛтпд, $од, /. 

Фо бод, у, т. 
ФЭ-оѴод, у, я». 
’ЕЛгод, год, уд, я. 

’ОХіуы^і'а, ад, /. 
Мгтатос, ад, уі 


ТгіЛіш, ж,/. 

Ні'агііаз, агІ5,/. 

ОеГкІегіит, іі, я. 
;І Г и§а,а:,/. 

Лисіасіа, ж,/. 

! 

ПсГрегаііо, опІ5,Л 
1га, ж,/. 

Ѵоіирт, аи$,/. 

Ѵі 'СІіДа, ж,/. 

: Рисіог, огі$, т. 

Брез , сі,/. 

Тітог, огі5, т. 
;Іпѵіс1іа, х,/. 
МіГегісогсііа, ж,/ 

Сопіетик , и5, 
Раткетіа, ж,/» 


XXII. 

Пг^і гш ’Арегыі/ 

каі КакіыУ. 


Г)е Ѵігпк'іЬііз 

МогаІіЬи? Л Ѵіііі$. 


АргТ'ѵ}, Я’д, /. 
Кокіа, ад, 


Ѵі 


ишь, ші*,/. 


Ѵіііит, іі, п. 

благо» [ *55 ] 

^гаигі^ей, С 


ТгіЛеіГе МсЬпсЬо- 
Ііс,/. 

Боше Ьитеиг,уаі1- 
іагсШё, №,/• 

Рс1іг,;л. Еі.ѵіс, {. 

АѵеіПоп , /. Ос- 
§оіи, т. 

НагсІісГГс ,/• Сои- фгеІ(ЬДОДйі)ПІ)СиД 
Гауе , т. Гегтс- 
Хб,/. 

исГсфоіг, т. 

Со сіг, (. Етрог- 


ЯМапдсп, п. ^еаіег- 
5іЬ)с|)еи , т. (^е, і 


істст, 171. 
РіаіПг Соінете- 
теід. т Ѵоіотё 
V с пу самсе ,/. 
Ноте , /. Оррго- 
Ьіе, т. 
Ефсгапсс,/. 
Сгатіе , Реиг, /. 
Епѵіе,/. 

МіГігісогсІе, Ги ё ? 

СотраШоп ,/. 
Мёргв, Оссіаіп ,от 

Керетіг , т. Кс- 
репптсс,/. 


СЗсг^тсіГсГипз/ Г. 

Вот , т. 


ОЗеі’зпйзеп/ п. 

9ик!)с, Г. 

0фаш, Г. 

фо^пипб, Г. 

5исс1)С Г 

, т. 

03йгтІ)сг$ідГ«і*, ®гЬаѵ< 
типа / і 

'ОЗсі’афіипд, С 
ЭѵсіісД 


Сез \егиіз еи 

СІС5 ѴІСС5. 


XXII. 

ЗЗоп ХизспЬсп ипі 
€а|іеѵп> 


5а^пе(з. 

СНсагіиІпсб. 

ОеПге. 

ЬоаіЬіпу. 

ВоИпеГ*. 

Осфаіг. 

Лпуег. 

РіеаГиге. 

Кеѵепуе. 

5Ьате. 

Норе. 

Геаг. 

Епуу. 

Рііу. 

Ясогп ог Сопгетрг. 
йерепгапсс. 


ОГ Могаі Ѵіь 

гиез апсі Ѵісе5. 
благочестивый. 

благочестіе. 

Злочестіе , без¬ 
божіе. 

Честный. 

Честность. 

Добрый. 

Злый, худый. 
Нравы. 

Обычай, обыкно¬ 
веніе. 

благополучіе. 

Неблагополучіе , 
нещастіе. 
ГрѢхЪ. 

СоблазнЪ , обида. 

Прегрѣшеніе по¬ 
грѣшность, 
беззаконіе. 

ПлутЪ,бездѣль¬ 
никѣ, висѢль- 
никЪ. 

Щасптіе. (доля, 
бѣдность , злая 

Награж деніе , 
мзда. 

Казнь,наказаніе. 

Во 


з д е р ж а н і е , 
умѣренность. 


© [ *5<П © 

Е&гб§^д, іод^д. 

Еосгб&ю, ад, /. 

’Асгебйй, ад, / 

Ка \скауаЭ-од,х. 
Ка.\она г уаЭ-іа і ад, / 
Хрід-од, а, т. 
Кахзд, а, т. 
^НЭод, бод, ад, п. 
І-т^Э-на, ад, /. 

Е ѴГѴХ&9 «5, /• 

Дѵеѵхіл, ад,/. 

‘ А^с'^гуцха, атэд,я 
ХхаѵАаЛох, аЛа, п 
Па^а7Г'ГШ|ха, атод,;/ 

Мо^Ѳт^іа, ад 

Мадгуіад , у , 

Ка)Т0 7гХ'Ѵ)^. 
ЕиЗои^оиа , ад , у. 
’АОЛіэ'гѵід, ѵПод, у. 
М»сгЗ-о ѵ д, а, /«. 

Ті/ло^іа, ад, /. 
Хсоф^оо-уу^ , >15 , /. 


Гіи?, »,иш 
РісІЗЗ, з ш,/. 

ІшрісМв, зм,/. 

РгоЬиз, і, т. 
РгоЬііЗЗ , ЗГІ5 
Вопиз, з, иіп 
Маіий, а, ит. 
Могез , ит , т. 
СопГиеіисІо, іпіз,/. 

Вез ргоГрегае. 

11е$ асІѵегГх. 

Рессашт , і, я. 
БсаікМит, і, я. 
ОеііЙит , і, а. 

5сс!из, еііз, я. 

ГигсНсг,егі,и». 

Ксіісімз,зііз, /1 
МіГегіа, х ,/. 
Рггетіит, и, я. 

Роспа, х ,/. 

Тстрсгариа, ж,/. 

Сла* 

Гісих, сіеѵос, геіі- 
§ісих. 

Ріиё, Оеѵсііоп,/. 

Ітріеи^ггеіідіоп/. 

Ноппёгс. 

Ноппёісіё,/. 

Вон. 

МссЬапг, таиѵаіз. 
Моей г $,р/. 
Соигиіпе,/. 

РгоГрегііё 

ЛсІѵеіПіё,/. 

ГёсЬё, іи (&пГе,/. 
БсаіиЫс , ;//. ОГ- 
Гаше , іпасіѵег- 
іепсе,/. 

Сгіте, т. МесЬап- 
с е*ё,/. 

Ѵііаіп, Со<]иіп. ія* 

(сіі<б,/. 

ВопЬсиг , ги. Геіі- 

Мі(ёге/. Ма!Ьеиг,нг. 

ВесоіпрспГе,/. 8а- 
Іаігс, т. 
Реіпс, Рипігіоп, / 

Тсшрегапсе 


© [ 47] © 


$гошш , до«Ге(иі, ап< Сосііу. 

ЕчкЬгщ. | 

©іеп’сіі^ СосШг.еГ?. 
Ісі{, $1пЬафгіс\?е«Д 
0оиіорд?еіі, (Кифіо* Ь т п§оФіпеГ5. 
да, Г. 

©>ПІф, ?6ЫісІ). Попел. 


(іЧ)іЬаіссіС, Е 
©иг. 


НопеЛу. 

Соосі. 


'Зо)С. 


П.кі. 


вІІГСП/рІ. 

©сп' 0 І)пІ)сіе, Г ѵГ)сгЕет* 
шеп, п. 
ЯВоДОсфй, С <2©оІ>Іег* 
дсІ)сп , п. 
Г. 


Маітегі. 

’ Л СиЙопі, 

іРгофепЧу. 

ЛсІѵегГиу. 


ѲітЬе, Р 

^Кч'дспи^^еІеіМрпдГ 

ЗфІеі*,т. 93сг|с!)ш, п. 
ЯКРИ , Е ОЗсѵІчс/ 

<у« г СІ>С11,п. 

'Оі'Гсшіфе , ©аійсп# 

ІісЬ, т. 


Л 5іп. 

Лп ОЙёпсе. 

Лп ОѵегГфЬс. 

ѴіІІапу ог ЛѴісксс!- 

ас& 

А ѴіІЫп. 


©ійсГ, п. 

Ііпйіиср, п. 

Фсіо&пипд, С &фп, т. 


ИарріпеГ*. 

Мі(егу. 

Кеѵагсі. 


вйчфе, Г. 


РипЫшепг. 

Тетрегапс*. 


Ѵоіи- 

© [*58] © 


Сл астттол юбіе, сл а- 
досшрастпіе. 
Трезвость. 

Обжора , много- 
ЛДЦ*. 

Обжирсшво, мре 
вобѢсіс. 
Пьянство. 


Пьяный. 

Пьяница. 


'Шоѵіі, /. 

Иѵ)фаХіО г>]$, у\]од, _/ 
Гад^ір.а^уод, у, т. 

Га^і^уісе, а?, 


Ме'Э-у), уд , /. 
МеЭ^сгод, у, т. 


Ѵоіирвв, аіЬ,/. 


5оЬгіега5, аіі$,/. 
Мсіио, опіі ,/». 


Іп§!иѵіе$, с!,/. 
ЕЬгіеізз, ат,/. 


ЕЬг 


іи?, а, ит 


ОіиофХі»^ , Уу 05 ,ОТ. ЕЬгіо(и 5 , а , ит 
Собесѣдникъ, ту- ѵу. тГУЦ , У , «*• СошЫЬо, опі$, /я. 


ляка. 


Сонливый. 


Т7ІУ(ц<$7]д, год. уд , С. ЗотпісиЫш, і, »/. 

Чистота , укра- КаОа?оТѴ}$ , уТод, / Мшкііііез, еі /. 

шеніе. ) 

Чистота, цѣло- 'Ау ѵна,ад,/. СаЙіш, аііі,/. 

мудріе. 

Похоть, вожде- ■ ’Е'КіЭ-ѵу.іа, ад , /. Шс!о, іпі$,/. 
лѢніе. 


Аюбострастіе. 


Прелюбодѣяніе. 

Прелюбодѣй.. 

блудодѣяніе. 


Сводникѣ. 

(курва, 
блудница, блядь, 

Наложница. 

богатство. 

З г божество , ни¬ 
щета. 


АсгеЛуисс, /• Ьа(сіѵіа,зе 5 /. 


Моі^сча, У'. Асіиігегіит, іі, я. 


Моі%0$, У, 7/2. | Асіиіссг, егі, т. 

Порта, ад , /. Гогпісагіо, опі§ 5 /. 

Ьепо, опі$, я/. 


По ^7), Ж, у. 

ПаХХак'*і, 7 ^ 5 , /. 

П Ху год, у, я/. 
Пгиа, ад, /. 


Мегеігіх, ісі$ 
РеІІех, ісі$,/. 
Віѵітіэе, агит,/. 
Раиршаз, аіі$,/. 


Ску- 

Ѵоіирі^, /".РЫГпуя. 

рсшх,/ 
БоЬгіеі^ > Тет- 

Сіоигоп , Спиг- 
тапсі. т. 
С'оигоппегіе Сайг 
шап-іііс,/". 
Тѵго^псгіс, /. 

Тѵгоа;че. 

У ѵго^пе , Ь Ье- 
гоп, т. 

Воп сот распоп , 
СаіІІагчІ, >»■ 
Ппгтсиг, РагЛГ их. 
N лгае, ргорісгё,/. 

СЬаЛсгі:,/. 

Сопсирі(сепсе , 
СопѵотГе,/. 
ВаГсіѵсгё , I при- 
сіісііё } /. 
Асіикегс,/. 

Лсіиксге, т. 
Гогпісаііоп , Раіі- 
ІагіІіГс, /. 
Мадисгеаи, т. АІа- 
аисгсііе,/. 
Гииіп , Сагсе , /. 

СопсиЬіпс,/. 

ІІісЬеЯё,/. 

Раиѵгаб,/. 


[ 49 ] 

2Во11и|Ъ С 

^іііфіеѵпіки, Г. 

05ісіГга§ , ш. 

0м§і9?сі(/ ©іесід&мЪ Г 

^птРепІкі^оИтр, Г 

ОѴчгипГсп, ЗЗ.’ГоЙт 
©ди^ег, ^шчймі* 

Мй, т 

Рфдсг ЗЗгиОср. 


©ЛІдГгід. 

©аиЬеі'Рсіе , 9 \еіпІісІ><? СІеапІіпеГ». 


РІгаГиг*. 

БсЬгіеіу. 

Л Сіипоі. 

Сіиіюпу. 

Огипксппеіз. 

Огипксп. 

Л ПшпЬгск 

А Соосі Геііопг. 

Л 5!и!»§аг(]. 


3\сиісЫ)еіІ> ЗйфН^еіГ, Г. 

СЬайку. 

ОЗі'Ге ^Зсдісіі-с. 

ЬиЙ. 

©еііікіг, ІІп$ифГ, С 

і 

\Ѵатопііе(5, 

' * 

§1)сЬгисЬ, т. 

©К'Ьгефег, т. 
фигсгср. 

Асіикегу. 

Ап Асіиігсгсг, 

Рогпісаиоп. 

1 

.^иррісг, фнтітйф, т 

А ВаиА 

•$>иг<', г 

і^еЬскічіЪ, п. 

іХКгісі;гЬі:ш , а. 

2ітшф, Г. 

Л АѴіюг*. 

Л Ііагіоі. 

К.ісЬе«. 

[’оѵепу. 


ІпсГі- © [ І<?0 ] © 

Скудость, ие-| ’Атто^іа , а? , "Ек- 
имѢпіе. ! л$ ? і 

Великолѣпіе. Меу сСко'цг^г тгйа, 

. | «5, /'• 

Великолѣпный. МеуаХотг^тг^ вод 

I «5 

Щедрость , ни- 'ЕХеоЭе^этѵід , 

ВОСГПЬ# /> 

Т)ТС5 ? /• 

Милость , бла- Хэд^ОГѴід ѴіТОд, / 
гость. ' •' 

Милостыня. ЕХе , ѵ)|Лоа‘бѵ' , ѵ), 

ДарЪ, даяніе. Аш^О)/, у , и. 

ДарЪ, подарокЪ- Ге^ад, а1з§, аод, а)0,й 

ра (ѢтеленЪ, бе- 2слф<?(і1У, окод , СОШ. 

режливЪ , оща- 
дливЪ. 

радѣніе, берез;- Фа'Уш, 00д, Уд, 
л и воет ь. 

благо^ксонность ’Ауа7Г>) , У\5> /. 
пріятство. і 

благодѣяніе. Еые^уеѴѵ)|ла , 

аЪд , п. 

Как у 5 у V) [д а, аіо $, я 

Т ^Ф>7, Х5> /• 

’А<го)ТІа, ад , /. 


Злодѣяніе. 

роскошь. 

расточеніе. 

(поешь 
Сре^ро*ю6*е,ску- 
Сребролюбивыи , 
скупмй. 

ПрилЪжаніе, рав¬ 
неніе. 


ФіХа^уи*іа, #д , ] 
ФіХа^у ирод .и^у, ;л 

’Е7П|леХ«оі, ад , у. 


Іоорія, х,/. 
ѴЬ§піГісеіиіа, х ,/ 
Ма^пійсиз, і, /к. 
ЬіЬегаІіга', аііз,/. 

Вгпі^пімя, аііз,/. 

ЕІеетоГупа, х ,/• 
ІХшит, і, я. 
Мипиз, егіз, я. 
БѴи§і, іпНесІі 

РагПтопіа, х,/. 
СЬагііаз, аііз ,/і 
ВепеГісіит, і, я. 

МаІеЯсіит, іі, я, 
[д]хигіэ, х,/. 

Ргосійріііаз, аііз ,/* 

Лѵагігіа, х,/. 
Лѵагиз, і, я/. 

Ші§епііа, х,.Л 

Іп<1і* Іпсіідспсс , /. Ое- 
йиг, т . 

М^піГкспсс,/. 

МадпіЦие. 

ЬіЬегаІіі^)/. 

Воіи^ 9 Сспего- 

Ы,/. 

Литоис , СЬагі- 
])оп , т. (г 6 , / 
РгеГег.г, т . 

Гги^аі, тспа^ег. 


Рги§аГиё 9 Есо- 
потіе 5 /. 
СЬагіі^ 5 /. 

Віса-бі* , Воп- 
ОЖсе з т. 

Мзиѵаі? юиг, т. 

ЕсЬаисЬс , /. Ие- 
Іогсіге ^ пк 
Ркхіі^аііі^ з Рго. 
йіГи и, / 

Лѵагісс з Сиріей- 

іё,/. 

Лѵаге, Ітегейё, т. 
Оі1і$>еіке,/. 


© С **' ] © 


ЭДапдеі , т. ©тфгіа* 

' \Ѵап*. 

ин, (. 


г. 

Маепійсепс*. 

О 

^ічіфіід. 

Ма^піГісепі. 

5кі;дсЬід?сіі , ЭДіІ&іѴ 
{а(,е 

ЬіЬсгаІиу* 

(5и(с, (5іиі$сіі,С 

Войту. 

ШтоСс/С- 

ЛІГП5. 

©аЬс,В 

Л Сііг. 

©сГФсп?, п - 

Л РгеГет. 

ЭДдЙ/ ГрагГлт. 

ТІІГІГіу. 

ЭДййГсіі / ѲрагГат* 

Гш§а1ііу огТЬгігёі 

Ссіс, г 

РісЬс , ^Шіфідеіѵодеп* 

СЬагііу. 

№, * 


А Соосі-иті. 

ІІсЬсМкк, Г. 

Ап Пйигп. 

ІІеррідЕсіи С 

ІІююи(пеГ$. 

^егіфѵмп&ішд, Л 

Рюсіідаіііу. 

©сіи т - 

СоѵсіоиГпсГ» 

©сі$іа, ©сіфйіб/ т. 

Соѵсіоив. 


□ііі^спсе. 


Оііі- 


і. 

ПрилЪженЪ , ра" 
чителенЪ. 
ІІераченіе , не- 
прилѢжаніе. 

Праздный. 

Праздность. 

Лѣность. 

Несть. 

Слава. 

Похвала, хвала. 

Хула, ругатель¬ 
ство. 

СлухЪ, слава, 

бласославіе, доб¬ 
рое мнѣніе , 
добрый слухЪ. 
СрамЪ, стыдЪ, 

безславіе, безче¬ 
стіе) поруганіе. 

Великодушіе. 

Великодушный. 

Славолюбіе, чес- 
Пыха. (толюбіе. 

Смиренномудріе. 


© [ •«* ] ф 

Е7П|лгХѵ,5, гсд ( уд ; с. 

’А (дёХна, ад 'РаЭѵ- 

, , „ ( 1 ия ^ 
А?уод, у , т. 

* А ?Ѵ‘ Л » а 5 >/• 

’Окѵ^іа, ад, /. 

і 4$ ) У» 

Д^а,ѵ,д, /. 
”Е7гаи'з§, аіиу, ш. 
ЛРс'у од, у, ш. 

Ф>І}Х>), >15, /. 

’Еи^о^іа, ад, /. 

^Акг^бѵѴ], >15, /. 
’Агцліа, ад, /. 

МеуаХо фѵ%іа, ад у 

Ме'уаЛэфи^од , 
у%у , ш 
ФіАо^іа, ад, / 

Т -тс^фа^а, ад, у. 

Косг|Діэ'гѵі5,ѵігсд,у 


Оііідепз, ііі. 

Ч'е^Іі^еЛш, ж ,/, 

ОііоГиз, а, шп. 

^паѵіа, а;,/. 

Р'&гиіа, ае,/. 

Ііопог, огі$, да. 

Сіогіа, ж,/. 

Ьаий, сііь,/. 
Ѵііирегіит, іі, й. 

Рата, ж ,/. 

Ехіііітаііо ,опіз /« 

Оеёесін, огіз, и. 
І^потіпіа, ж,/. 

Ма^папітна5 ; аіІ5 /. 
Ма§паппгіи$, і, да. 

ЛтЬіііо, опіз,/. 
Лгго^апт , ж,/. 

МосісЛіа, ж ,/. 


Киче- 

Ъііідепг. 

Кедіі^епсе , Ыоіі- 
сЬакгісе,/. 


[ 1б Ъ ] 


§(сі§ід. 

9Ьф1д|?іда , Шаф< 
Гат(еі(> С 


ОіПГ,рдгсЯеих, Гіі 
пеат. 

ОіПѵеіё , КІогісЬа 
Іапсе,/. 

Рагеііе > Раіпсап 
гіГе,/. 

Иоппеиг, т. Рю 
Ькё,/. , 

Сіоіге,/. Есіас, /я. ПиіЬпі, т 
Еоиап§е,/. 


Оі%спЬ 

Ме^Іі^спсі. 

ІсІІе. 


ЭДіфі'З- 

9Жі|> ; с,Г ^ійОід^иій, ш.'ь&пеГ*, 

5йиІІ)еі(/ Г. ВІоіЬ. 

%«/Е 
Попоиг. 

| Сіогу. 

' РгаіГс. 


Сгесііь 


? 0 І),п $кі§, т, 

Віате , Нерго- $оЬс!, ОЗсГШсф , Ж ВіГргаіГй. 

сЬе, т. 0сЬсНшт,Р 

Непоттёе , Не- 9ійШСП/ т. ©тіфі, И. Раше. 

ритіоп,/. | і 

Сгесііі , ІІппё- 2(и|сЬсп,п. 
иг 5 т. Сгоіапсс,/. 

ІІотс, ІЗі^гасе/. 0фаП1, ффап&е, Г. Жегхе. 

Ое^Ьопп иг , 7Н. 

ОргоЬгс , Не- Ѳфтаф^СГПфПШЗ/ГНергоасЬ. 
ргосЬс,^. Пе*-; 

Н(Гиге,/. I 

Ма^Ъапітігё , / (Зго&тиф/ Г. 

Соига^е, т. 

Мі-^папіте , ( ои- ©Го^ПШІ^Ід, $ЬСІПШ(1)І9 Маепэпітоиѵ 
га§гих. : 

АтЬйіол,/. АтЬкіоп. 

Лггодапсе^ Гі- $гс$, ЫсЬегтиГЬ, т. ІІаи§ЬііпеГь 

МосІеШе Не- ©іц[ й щісІГ , $ѴГфси МоскГгу. 

***** ЪтЪП'Г' 

Ь а Т«п- 


Мп^пппітку. 

КинеиТе , само- 

х.альство, тще¬ 
славіе. 

безсггуліе , без¬ 
стыдство, на¬ 
хальство. 
Стыдливость. 

Стыдливы*. 

Д срзосткы й , 
дерзкій , бе з- 
срамный. 
€езсраміе. 

Низкій, подлый, 
смиренный. 
Низкость , нод-і 
лость, смиреніе.! 
Гордый , спеси- 1 ; 

ВЫЙ. ; 

Гордость, спесь. 

(ный. 

Крѣпкій , СИЛІ- 
КрѢпость, сила.) 
Храбрость , му¬ 
жество. 
Смѣлость. 
Дерзость , без¬ 
разсудство. І 
Дерзновенный , 
не. азсудный. 
Терпѣніе. 

ТерпѢливый. 


4 ] Ф 

’АЛа^оун'а, ад, /. Ь&иш'а, х*/. 


’А УХО на , ад, Ітрисіеміа , ж , /. 


Аі <Уш5, сод, ь$, /• 

АІ^ЭДЛОиУ, СѴОд,СОГП. 

Агоиг^иѵЬд, у, га. 

’Ауагх^кгпа^ад,/ 

Т атнуо'фрыу, оузд, с 

Татауоф^з<гиі/ѵ]'Ѵ)$ ] 

‘ Т тгг^фауод оо/у, га 

' Т тер^фаиа, ад, у. 

’АѵЗрнод, у, га. 

’Аирнх, ад, /. 

Ѳ у ц .од, у, га. 

Ѳ^атод, езд, уд, я. 

Щэ 7 гегн«, над, /. 

П^07іЕТ/)д,гсд,уд, с..Тетегагіи$, И, >я. 

Т то [ЛОЛ] >!$> /• Раііеміа, зе,/. 
с Т7ГО|ХО» -ѵ^ПНО 5 ( Ра«еп$, ш,ж. 


Ѵегссиікііа > х,/. 
Ѵсгссипсіиз, а, шп. 
Ггосзх, асі? , т. 

РГСС2СІГЛ5,ЯІ:5,/. 

Нитіііз, І 5 , с. 

Ііиті1і(а$, аіі$,/. 

ЗиреіЬиз, і, т. 

ВирсгЬіа, х,/. 

Гогш , І5, С. 
Рогмікіо, іпі$,/. 
Апіті, огит, т. 

ЛисЬсіа, ж /. 
і’етегіш, аііз, /• 


Мллск 


© С іб 5 ] © 


Ѵапіегіе , ОЛсп- Э\1іІ)ШІ'СІ'І9Рсі( , ^ГПІ)» ВоаЛіп§. 
мгіоп,/. 


Ітрискпсе,/. 


Ісі’еі;, е. 

Шесгіфатфей, В 


I трицепс#. 


Ѵсг^о^пе , Ри- 
сіеиг, Тітісіііѵ,/ 
Ѵсп>о§іних, рисіі 
оие, гтккііс. 
ЕіТгоп хб, 1 трисіеп г. 


®фашІ)аГ(ісі!еі(, Г 
0фат1)а^ід. 
$гсф, іттТфаии. 


Вл$ЬГи1пеГ( 4 

ВиьЬПЦ. 

5аи.у. 


ЕіГготсгіе , ІпГо- 
Іепсе , /. 
НитЫе, Зоитіз. 

Ііитііііё,/. 

Ог^иеііісих, Гіег , 
ѵаіп, Ьаиіаііі. 
Ог^исіі, ѵі- Еіег- 
іе, Ѵапііё,/. 
Вгаѵе, ѴаіПапг. 
Вгаѵоиге, ѵаіеиг,/, 
Соига^е, Соеиг,мг. 

НагФё/Ге,/. 
Тететё, Ргесірі- 
тіоп , /. 
Тетегаіге, іпсопй- 
сісгс. 

Ранспсе 

Райедс, сініипцк. і 


^і'сф[)сі(, Г, 


5 .исіпеГі. 
I ІитЫв. 


‘О'іісЬгід , дсѵіна , 1?с< 
тйфід. 

Фсшиф/ Питііііу. 


фефпіифід. 

«фсфтиф, ш. 

^г.рГсг. 

•&«$аГіідісіе / г. 

ЭДиф, т. 

^іфіфсіі, Г. 

03сітс|]еиІ)?і( * ШЬе* 

(оппепЬеі*,^ 

ОЗстіфі, ЗБадИФ™ 


©с&иП>, Г. 
©с&иЮід. 


Ргоиф 

Ргісіс. 

Ѵаііапг. 
Ѵаіоиг. 
Со ига 

Во!с 1 пе(і. 

ІІаіпсЙ, 

Ка$Ь. 

Раиспс*. 

Раііеис. 


Ь І 


г> 

Малоду ыііе, івя- 
зливо .шь, ро¬ 
бость. 

Малодушный. 

правосудіе. 

Г ра ведный. 
рлу гаЪ. 

ВорЪ у ттт а тпь. 
разбойникъ, гра¬ 
битель. 
Тать церковный. 
МошенникЪ. 

бродяга. 

равность , спра¬ 
ве іливосшь 
Коварсгпво,кознь. 

Лесть, обманЪ. 

. Лукавство, хи¬ 
трость. 
Кротость. 

Милость. 

Милосердіе , со¬ 
жалѣніе. 

Милосердый. 

Ррощеще, позво¬ 
леніе, 


© [ ] ф 

Мік^ѵру-^іа, ад, /. 

Міи^офу^од, к,;;/. 
Ліклі 5 Сгуѵ>], >)д,/. 
Дікард, аіу, т. 
Паѵу^уод, у, т. 

К Хе ?г1ѵ]д, у, т. 
Дѵід-уд.у т. 

Іе^осуХсд у , т. 
ВаХаѵ'П ого^лсд, 

’АХуігѵід, у, ад. 

’Е7ПШШ«, ад , у*. 

’А7гат>ь ѵ)д, /. 
ДоХод, у, ад. 

Паууруіа, ад, /. 

П^сстѵ}д, >род, /. 
’Е7Гі«и.«л, ад , у. 

’ЕХеѵір.О(тууѵ), "ѵід,/. 
Оікіод, у, ад. 
оюд } ад. 

2ѵууѵ(&р.\ >)д ; /. 


РцП11аті»ііа$,ам,Л 

РиПИапітия, і, от. 
УиЛігіа, х,/. 

УиЛаз , і, от. 

КеЬиІо, опІ5, от. 

Г иг , Гигіз, сот. 
Ьзіго, епі$, от. 

5асгі1е°и$, і, от. 
СгитепіГсса, х, от, 

Ѵа^аЬипсІих, і, от, 

/Ес]иіи5, аііз,/. 

Ггаи$, сПз, от. 
ІЗо!и*, і, от. 

Лйрііа, х,/. 

МапГиеикІо, іпЬ,/, 
Сіетспііа, х } /. 

Міісгісогсііа, зе,/. 
|ѴІіГегісог$ , сііз, от, 

Уепіа, х,/, 


Ощпу' © [ і«7 ] Ф 


ГоЬгоппегіе , 
ЬасНсі(5 ,/, 

Гогоп, ЬасЬе. 
ДиИісе,/. 

ДиЛе. 

Кгіроп, ГоигЬе,»;. 

Ѵоіеиг , Ьаггоп, т 
Вгі§ап4> 

8 ісгі1с§е , т. 

Уііои , Соирфг- 
гег, т. 

ѴадаЬопсІ , І'гі- 
роп. Сос]иіп , т. 
Ес]иіг^ ,/. 

(Ьеггс,/* 
Ггаисіе , Гои г. 
Тготрегіе , 5и- , 

рсаЬс'ГЧС ,/. 

НиГе , ГіікЯс,/. 

(тисіс: 

Пошгеиг , МапГие- 
ОсЬоппаігсгё, І)ои- 
сеиг,/. 

МіГегісогсІе, рісіё а 

СотрлШоп 

МіГегісогсііеих, с^иі 
а сіе Іа ріііе, рі- 
іоіаЫе. 

Гагсіоп, т. Іпсіиі- 
§спсе,/. 


ЗадОей, *• 

С3сг$л<и, Гоісі. 

Эсефг, п. ©еі’сфйсфсЙД- 
Ѳегофг. 

<2>рфЬиЬ , 0Мт , 
0фа1Р, т 

^іеЬ, га. 

(^ічфсппиФег , т. 

Оѵшіѵг, т. 
.‘кігсЬспМсЬ, ^іі’фш* 
ЗЗмисіі'фисФег, т. 

фсіитішфег, т. 

ЗЗіШзРсй, Г. 

'ОтіссІІ^, Г. 

I/ га, 


<2>ап(*тиф, г. 
©паі)с , &іиідйй # С 

05сі ітІ)сі*з с'зГсі г, Г. 
ЗЗагпфегц'д. 

‘ЗЗегдсЬипд, г 


Сом г ак1 іГе. 

Л Соѵѵагсі. 

і ііЛісе. 

м 

А Кпаѵе. 

А ТЬіеГ 
Л /ІоЬЬег, 

А СНигсЬ -іІоЬЬег. 
А Сиг-ригГе. 

А Ио§ие. 

Циііу. 

Зессіс. 

Сиііе. 

Сга(і. 

Міісіпеіі. 

МеекпеГз. 

Мегсу. 

РісіГиІ. 

ГагсДоп, 


Ссб ра. 


воешь. !„ 


ІТрѢніе , тяжба. 

брань э спорЬ, 


Отпущеніе. "Афгтід, /. 

благосклонность Е йу.еуиа 9 ад 

Свирѣпость , лю- ’Л|Ло г>| 5 , >іго 5 , /. 
іпоешь , суро- 1 

”Е?1?, і<$од, /. 

ФіХоткіа, ад, /. 

, . , ГѵіЙ.чод, мд, уд, и. 

Выгов рѣ , ело- Е'кту.іа, ад, у 

весное нака¬ 
заніе. , , , 

Истинна,правда. 1 шд, у. 

Истинный , по- АХцЭтід, «од, уд, с 

Ласкательство, КэЛсошя, «5> /• 
похлѢбство. , 

Ласкатель. КоЛа^ , анод, т. 

Лживый, лгунѣ. У, пи 

Ложь , неправда. ) Е; 5 ) у 5 5 Я 

Сол ту нЪ, много- Ао -Ает^сд , у, 
глагол ивый. , 

болтливость , АооХс'СГ^ІЯ, Сід , 
велерѣчіе, мно¬ 
гоглаголаніе. , 

Во всякія дѣла ПоАу-тауяу/лиу , 
вступающій. ОУЗд , VI. 

Пустословѣ. ФЛул^эд, У, т. 

Пусты* слова , ФЛуа;ча,ад, /. 
здорЬ, чебуха- 

Послушный. * ЕУ7г«9-ѵ,5 ; с0д ; уд, с. 


Нетіѣіо, опІ5,/. 
Всііеѵоіетіа, х 
Зхѵіііз, х,/. 

| І_іІ5, ІІІІ5,/. 

Сотетіо , 0ПІ9./, 
| }игдіит, іі, и. 
НергсЬепГю, опіз,/' 


Ѵегігаз, эіі$ 

Ѵегиз, а, ит. 

ОЬГс еріит, іі, я. 

Лсіиіаіог, огіз, ін. 
Мепсіах, асіз, т. 
Мепсіасіит, іі,я. 
Саггиіиз, і, т. 

Сагги 1 ііа$, аіІ 5 ,/, 


Лгсіеііо } опі$ 3 пі. 


ГСи»агог, огІ5, т, 
Ми«ж, агит рі. 

ОЬесііеп®, ііз. 


Лятеж- 
© [ ^9 ] 0 
Рѵ тіЛкхі, Г. Гаг- ^ 


сіоп, т. 

Біеп-ѵсіІІапсе , 
Волге , /. 
Сгиаигё , В.і Ьа- 
> гіе, /. 


ДОоДОдСйодспДО, Г 
ЯВаф, ©гаи[аго?сіг, Г 


ПіГриге , /. БіЙе- %ЛП*, ш. 
гс! сі, т. 

Оа геііе./. Оешеіё, ©ГГСІГ, ш. 

Сгопсіегі •,/. (>* 0СІ)С!ГОП, ЯсфсП , п. 

ІІсргосЬе, т. Мег- ОЗШРСф, т. 
сигіаіе,/. 


Ѵегі і 6 у /. ЯВаЬгЬей/Г 

Ѵгаі, ѵегіиЫе. ЭДпІ)С, ИчффаГНд. 


ГЪіегіе , Саріе- 
гіе,/. 

ГЬіеиг, гп. 
Метеиг, т. 
МспГоп§е,/. 
СаиГсиг , Слсріс- 
*еиг, т. 
Садией, ВаЫ! , т. 


В гои і Поп , ^иі Гс 
тсіс <1е тиіе$ 
сЬо(Ь. 

Вдёіп, Гоілгс, т, 
Ва§аіе11е } Ѵеп11е,у 

ОЬсіЯіли. 


©фттіфсіср, фаифс 
, !сп,Г 

всЬтаифІсг , флиф 

ЙРСГ, т. (І(Т,т 

2 йде, ИпголЫфеіГ, Г 
Ѳфичфсі , 'Жффсѵ, т 

©фгсл^еш; / О&ф'Фс* 

Щі *' 


©!(іп?сг, Ьсг (іфдет 
т айе фліФЛ тіІФсг ; 

іи айс» ©аіТеп. 
т'ІІшгсфа’/ т. 

Меп, 0Фп'лі)Ро, Гар 
рі[фс*3еед. 
©ф*Гвт. 

ь 5 


РоіЕгіѵспеГі. 

О 

К'ПІпеГз. 

Сіис’.іу. 

ОиаггеШпд. 

СЫФпа;. 

ФергооГ. 

ГгшН. 

Тги . 

\ 

чоосЬіп§. 

А Ріаиегег. 

А Ьіег. 

А Ь:е. 

А Ггаіег. 

ВаЫіп§ ог Ргаіііп^. 
А ЕиПе Восіу. 

А ТгіЙег. 

ГгіЙез. 

ОЬссІіспг. 

Кс- 


ч МяптежникЪ. 

Упрямый. 

Упрямство. 

благодарный. 

благодарность. 

Неблагодарный. 
Не лагодариость 
учтивство, вѢж- 

л и воешь. 
Невѣжество. 

Пріятный , лас- 
кавый. 

Пріятстпво, лис-> 
на воетъ. 
Шутка. 

Издѣвка , на¬ 
смѣшка. 

Поношеніе , без¬ 
честіе, укериз- 
ПосмѢянІе. (на. 
Дружба. 

Вражда. 

Согласіе. 

Несогласіе. 

Тайная нена¬ 
висть. 

МирЪ, покой. 


© [ !70 ] Ѳ 


’АтгаЭ-ѵд, есд ,уд,с. 
АѵЭ-яё ѵ,д, год, уд, с. 
’а иЭ-а^йа, «5, /• 


’Еу^а^ід-сд, (§■$ , ѵі. 
’Еі^а^ід-іа, ад, у. 

і’А^ід-од^дт», т 
’А^ід-іа, ад, /. 
і’ЕіЛ^атгеХіа, ад, у. 

і’Ау^оічіа, ад', /. 

ФіХсф/лѵ оѵод, ;//. 

ФіХзф^оагѴѵ), ѵ,$,у. 

Паі^іа ад, у. 


2кі[Л|ла, аЪд, и. 


"Ото од, *эд , уд, я. 


Кага*у іМзд.итод,?/;. 
ФіХіа, ад, у. 
’'Е%^а,ад, /. 
О;лоѵоіа , ад , /» 
Діафыѵіа, ад, /. 


’Атге'хЗеіа, ад,/. 

’Еі^Ѵѵ) , >15,/ 


’ ГСеЬеПіз, Ь, 
/отитах, асія, 
Сотитасіа, ас,/. 

Сгапк, і. 
Сгатисіо, іпіз, /. 

Іп§га(и$, і. 
[пдгатисЬ, 
СІгЬапіш, ат 

К.иШ<;ка5, аііз,/. 

СотІ5, 15 , 

Соткам, аіі$,/. 

]оси$,і, т. 
Всотта, аш, я, 

ОрргоЬгіит, іі, Я. 

ЬікііЬгіит, іі, я, 
Лтісіііа, ж,/. 
Іпіткіп'а, ж,/. 
Сопсогсііа, ж,/- 
ОіГсогсІіа, ж,/ 

Зітиііаз, аш,/, 
Рах, рас» ,/. 


О род- 


ИеЬеІІе, т. (Теси 
Оріпіасге, ОЬПіп^ 5 

Оріпіаігсіё , ОЬ- 
йіпасіоп, /. Епсе- 
сепитп, ш. 
ІІесоппоііТапс. 

Сгасісис)е 3 гесоп- 
поііГапсс 
Іп§гас. 

Іп^гасісисіе,/. 

СіѵіІісё^роІісеІГе^/. 

Рѵийісісё , 2 го(Гіе^ 
гесё , /. 

Соигсоі$ 5 аЙаЫе 3 
Оаіапс. 

СоигсоіПе, АЯаЬі- 
Іісё, /. 
Ііаііісгіе ,/ # 
Мос]иеііе, /. Вго- 
сагсі, т. 

ОрргоЬге , Нерго- 
сЬе , т. 

Зоиес , т. Шкх,/. 
Лтііі 6 } /. 

Іпітіиё,/. (оп,/. 
Сопсогсіе , Ш- 

Шсогсіс , ПеГи- 
І1ІОП ,/. 

ІІаіпе соиѵспс , 
Наисиге,/. 
Раіх,/, ч 


[ 171 ] 

?(ііГги()ССГ , т. I НеЬсШоиз. 

ф.іі^апід, сі0еп|ТппІ9 ЗшЬьот. 
*()аІ?(Іат'9?СІГД. ©9«П* ЗіиЬЬотеГз. 

|Іпп, т 


Фап?Ьйг. 
С^аиСЬаг^сіЧу к 

1 !иС*ап^Ьаг. 
ИпЬап?['аг?сіГ, Г 
фофф?еи, к. 


ТііапкГиІ. 

ТЬаикГиІпеГз. 

ІЛ піЬапкГиІ. 

ип»ЬапкГиІис15, 

Сіуііиу. 


6і’рЫ)СІ(/ 1(п9сСфП(|С!ь СІо\ѵпі4іпеГз. 
1)СІГ/ € 

Гі(Ид. Соыасоиз. 


фоІЬ(оІі«?си, С. 

0СІ)СГ}, т. 

0 ро«, И». 

вфшаф/ ^ 

Фіс ОЗсгІррНипд. 

§штЫ'фаГ( > к 
5 сіпЬ(сі)йГ(, к 
еііисасЬі, Г, Сопсоиі. 


СоиаеПе. 

АЗсЛ. 

| Л ЗсоіТ. 

А ИергоасЬ. 

Д Москіп^- Зсоск, 
ГііспіІзЬір. 
Епіпігу. 


ИпстійГеи, к 

фсітііфсг , 
©ГОІІ, т, 

ЗгіФс, т. 


ІЗіісогсІ- 

Сгисі^е. 

Рсасе, 


Рс 0 [ 174 ] # 


, XXIII. 

0 родсшвЪ , II 

Пе*і Шѵууеушд 
няі ’Аур^ід-еид. 

свойствѣ. 

іР одослові'е. 

рЕуеаЛоуіа, 

Предки. 

П^оуоиоі, суш } т. 

Потомство, по¬ 

’А-псусуоі, суш . т. 

томки. 

Ц 

родство, сЪ ош- 
яевой и сЪ ма- 

’ Зіѵууеуия , 

і , 1 

ігеринои сто¬ 
роны. 

ОшецЪ. 

П«г^,Гг^од т^сд 77/ 

>5ать. 

Муіг^,г^05,г^сд у 

дѢдЪ. 

Пгттгод у , т. 

бабка. 

Т-ѵіЭ-^, ^15, /. 

ПрадЬдЪ. 

П^зтгатг7год, у, »?. 

ГГрапрадѢдЪ. 

’Е7тга7Г7Іб5 , у, 

Пращу рЪ. 

Ді(77Га7Г7Г0$, у 5 т% 

ПрапраіцурЪ. 

Т^і 7ГЯ7Г7Г35 , у , т. 

Дѣти. 

Тгкул, шѵ, 7/. р/. 

СынЪ, 

'Гісд, а, «• 

Дочь. 

Ѳиуатѵ??, те|о$, 


^5,/. 

Вну кЪ. 

1 10СУ35 У > 7//. 

В учка. 

' Тішѵол, ѵ$ (. 

ПрачнукЪ. 

изогну , у , 772. 

брашЪ. 

’А<5еЛф:$, у, 772. 


Бс О§паііопе 

& АЙЬісаге. 

Степсаіо^іа, х,/. 

Ма]огсз } иш 3 т. 

Міпогез, ит, т % 

Г Пегі. 
Адпаііо* оіш,/. 

Со^иагіо, опЬ } /. 

Раге г, пі$, т. 

Магсг, ггІ5 , /. 
Аѵи$, і , т . 

Лѵіа, ас,/. 

Ргоаішз , і, т. 
ЛЬаииз, і, ш. 
Агаиив, і, я/. 
Тгкаииз, і ,?п. 
ЬіЬегі, огшп, т.рі. 
Гі!іи$, и>т. 

Ріііа, х>/. 

Хероз, оп$, т. 
Кергіз, і$,/. 
Ргопергз, огІ5, ш. 
Гшсг, сгІ5, т . 


і 


Сестр* 

Пс рагете сі 

сі аШпігб. 

Оепса’о§іс,/. 

Апсечгез, рі. 

Ройегііё,/. 

Раіепг, сіи сой: сіи 
Рсгс. 

Рагет сіи соіё сіс Іа 
Мсге. 

Гсге , т. 

Мёгс 

Огапсі-р^гс, да. 
Сгапсі-шсіе,/.' 

Бі$-аіеи 1 , да. 
Тгі$-аіси 1 , да. 

Еиіапя, рі. 

Гі'з, ж. 

ГіІІс,/. 

Рем-йІ5, да. 
Рсиіс-ПНе,/. 

Лп іеге реш-Ш$,да. 1 

Ггсгс, да. 


[ 11 73 ] 


XXIII. 

ЗЗсп &ег 93 сггоапМ* 

(фа^ ипЬ ©Фмййсг# 
Гфаг'г. 

Ч^мттЬпшп, т. ©с< 

ІСІ)Іі'ф(ГСО ІІсг, п. 

^оі'фІ)і'сп , ЗЗегаЬ* 
псп, рі. 

‘Зніфпки, Г. 9иКМ'0Ш* 
ШСИ, рі. 

Г 

< ОМііфбГтт&ГфлГг, ] 
і ^стчіи^Іфар/ 1-1 

к) 


] 


‘ЗЗсШС, т. 

ЭДптт, г. 

©ГО&МКСГ/ т. 
©ГО&ПШНСГ, Г. 
5ІСІГСІШСС, т. 
©ГОБсШсИХШ*. 
ІІІЧІІГСІШСІ’. 
ІЬ'ДІгаІссѵмм*. 
&ІПІМ’, рі. а. 

0РІ)П, т. 

$0фГС1 , Г. 

№Г,ЭДГс,т. 

©іГеІіпп, Г. 
ИгспГсІ 

ОэшйсГ/Ш. 


ОГКЫгесІ апсі 

ЛЯіпііу. 

Сепсаіо^у. 

ЛпсеЛог5. 

РоЙегігу. 

КЫгесІ Ьу іЬе Га- 
(гЬег. 

КіпсІгесіЬу ЛеМо- 
(іЬег. 

Л ГаіЬег. 

Л М гЬсг. 

Л СгапсШіЬег. 

Л С гапсЗтоіЬег. 

А Сгсасі ^СгатіГа- 
іЬсг. 

СЬікІгеп. 

А 5 п. 

А 1)л^іѵѵсг. 

А Огапсі ^ Маіс. 

сіііісі ^ РетаѴ. 
А с^гсаі СгапсІсЫІсІ. 
А ПгсдЬег. 


Боеиг Сестра. (ни 
близнецы, дпой- 
Дядя ? брагпЪ 
отцевЪ. 
Дядя , братЬ 
матери. 

Тетка сЪ от це¬ 
ной стороны. 
Тетка по ма¬ 
те. и. 

Д воюроЛной О 
братЪ сЪ опі- 
цевой сторо¬ 
ны и сестр-. ^ 
Двоюродной 
братЪ по ма¬ 
тери ч ' 
Двоюродная се¬ 
стра по матери. 
Свойство. 

Свой твенничЪ , 
свойственница. 
С упру жество. 
бракЪ , свадьба. 

Обрученіе , 

3 говорЪ. 

МужЪ, гупругЪ , 
женатый. 
Жена , супруга , 
сожительница. 
Холостым. 


© [ 1743 0 

’ А.'5'еХф'и , ѵд, _/. 
Ліди/лоі, У|т.шу, ѵі. 
Па7^а<5гЛфо$, у,ш. 

Чѵ,г^а<$"гЛфа5 у , ш 

Па}^л5еХф>), *]$, /. 

М^Ъаділф-/], 7]$, /* 


’Ауефіо^а, т. 


5 оГОГ, ОГІ 5 ,/. 

СстеІІі, огипі, яС 
Раігииз, і, т. 

Лѵипсиіиз, і, т. 

Атііа, х,/. 

Маіегісга, ж ,/. 

’ТатіеІіі, і $>сом. 


1 


дѣ 


вица. 


’Аѵефіа, ад , /. 

А уу}Ц\а. л «5, /. 
’АѴХ^У^, еы$,С. 

іа, ад, 

Гар-од , у . ни 
М ѵуд-сѵр.атсс , 
атаж, п. рі. 
’АкоіГ'ѵ)^, у, ;//. 

Аиот$, еоз 5 , /. 

А уар.од 1 у, т. 

ПарЭ-еѴо^, у, /. 


СопГоЬгіпиз, і, пІ4 
СопГоЬгіпа, х,/. 
Лйпігаз, аііз,/. 
ЛіГіпіз, із, сот. 

іСоіци^іит, іі, я. 
Кирпх, агит ,/./>/, 
5ро»(аІіа огит,яр/ 

Магішз, і, т. 

ОхОГ, ОГІ5,/. 

СосІеЬз , іЬіз, т. 

Ѵіг^о, іпіз,/. 

Женихѣ 
вс-иг,/. 

.Іитеаих , р/. 

Олсіе раіегпеЬ 

Опеіс , сіи согё Ле 
Іа тбе, т 
Тапге сіи сотб <1и 
р?ге 5 я/. 1 
5оеиг сіе Іа теге 3 /. 

СоиПп оегтаіп ра- 
іегпеі 5 т. ои сои- 

Гіпе. 

СоиПп е;егтаіп сіи 
соси сіе Іа тб'с. 

СоиПпе,/. 

ЛШпііё, Рагемё,/. 
Рагспг э аіііе у т. 

Млгіа^е, т . 
Мігіаос, т. 
ЕроиГиІІез, рі. 

Млгі, ероих , т. 

Еегпте, ероиГе, /. 

СеІіЬаиіге, т . 

(ееііе,/; 
ГіІІе > ѵіег^е 5 ри- 


[ '75 ] « 


@фгое|^г, Е 
ЗгоіШпде, рі. 
^аГСГбЬп^СГу т. 

ЭДийсгЬиіЬеі:, т. 

( 33<и«{с1)гос|1еі:, € 

ЭДийаГфюс&сг, ^ 


1 


|А 5і{1ег. 

Т \ѴІП5. 

Ап І_Іпс!е С Г.иііег 
! Ьу іііе (МпіЬсг 

Ап Лит ^ ІѴаЬсг 
Ьу Ли ^МоіЬсг 


и 


{'ЗЗлКСГ, О.нКСГГ'1'ПІ^ 

I Ссг? 0 оІ)!і 0 ^гО>а#' д „ , Лс , . , 

! (сі ісімѵоіісг 0с()іЬ ^ г ;1 , г 

^ ©«[фПМІІегйпО, и. Ссгтап \ ^ іЬе 

і іЧоіІіег^е 
ЬуЛе(, аікі зЬе 

/Ш)йіе, ЗЗаГе, € 

всІпѵаасіТФаГе, С. ЛЛпігу. 

ЭДпѵапйКГ, т. 3>Г' Л Кіі.Гтап ог лѵо. 

ІѴапіЧс, С. таи Ьу Матаге 
^Ьс^сртф.Г. \Ѵ.ч1!оск. 

фссЬич* , ^ійиипд, I Маггіл^е. 


< 23сііі'Ьпі§ / ^ 


Е рОьПіІ5. 

Лп Ни$Ьапс1. 


ЭДЛі1П,©КП1Стп,гп(^с< 
пѵ.Ы , п. 

П ©сп.аі/ііі’.п, ( Л \ѴіГс, 


ІІпМ’ЬстчпЬек , і;*ѵ Л Гщеіе РегГоп, 
V) гсЫіі -1 с , ітіѵг' 

ПиіЫц *3 )і иѴі1Г-рРі|с:;. 
очшд^сі: / і+і.Зі’Ѵсш , і. Л Ѵіг^іп* 


Ероих, 

ЯСенихЪ. 

® [ >7в ] а 

\\ифісд , у , т. 

Невеста. 

Ка[Д.ф>| уд, /. 

Дружка, свашЪ. 

Ч?05, Я* 

Сваха. 

П^^уѵі^ій, ад , /. 

ѴеріиогЪ. 

ѲаЛа/лод а;л у, /я. 

ІТолюОовникЪ. 

%ід,;//. 

Р л: вецЪ. 

Х%д, у . я/. 

Вдова. 

Хт^а. ад , /. (у, я/ 

Тесгпь и свекорЪ 

ПеуЭе^сд , 'Екі^ое , 

Теща и свекровь 

ПгхЭ-г^а ' Ехѵ^а, ад , 

Зять. 

Га^сд, у, *». 0 

Спеха у невѣстка. 

N« 05 , 8 , /. 

ШуринЪ, дѢг.ерь. 

Дат^, е^сд, т. 

С роя мина , золгЕ- 

1 аХсод, оиод , у. 

ртмимЪ. (ка. 

Паг^ыод, у, ш. 

Мачиха. 

Мфірла , ад , у. 

ТТа( ынокЪ. 

П^з у оѴсд, у, 

Падчерица. 

Пуу ’щ, Щ, /• 

Невѣстка. 

і>атт^. е>од, /. 

ІГлемянникЪ. 

’А^еХфу, а^еЛ- 

Племянница. 

фйд 'лсд. 
’А^еХфу 'л с’деХфѵд 

Наслѣдникѣ. 

П / 

•аьуа'Ту^ 

КХѵ^оксілсд, у, /«. і 


5роп(ш, і,яь 
ЗропГа, х ,/. 
РгопиЬи^ і у ігі, 

РгопиЬл, х,/. 

Тпа ! атоя, і, м. 
Ргосиз, і, т. 
Ѵісіииз , і , *}. 
Ѵісіиа, ж,/. 
Ьосег, сгі, ш. 

Зосгиз, из, Г. 
Сспсг, сгі, т . 

Хигиз, из,/. 

Г.еѵіг, ігі, т* 
Сіоз, огіз,/. 
Ѵіігісиз, і, т. 
Хоѵегса, х у /. 
Ргіѵі^пиз, і, м, 

Рг : ѵі§пл, X,/ 
ГЪиіа, х,/. 

X; роз ех Гппге аи( 
Гогогс. 

Хсроз сх Ггаггс аи* 
Гогогс. 

ІІ^гс5, ссііз , т. 


Сон* 
Ёроих, Гіапс^, тп. 
Ерииіе, Гіапсе^,/. 

Сеіиі, диі а сЬаг§с 
сіс Гсроих. 
СеІІе, аиі асЬагде 
сіе Герои(е. 
СЬатЬгелшриаІс. 
Атаги, с>а1апі* 
ѴеиГ, т. 

Ѵсиѵс,/. 
Ііеаи-рсгс, Реге сЗи 
тдгі ои сіе Іа 
іетте* 
Веііе -теге ,/. 
Сепсіге, т. 

Вс11с-йІ!с,1а Ьги,/. 

Веаи-йсге, т. 
Веііе-Зоеиг,/. 
Веаи-реіе, т. 

Всііс-шсге , Ма¬ 
га сге,/. 
Веаа-йІ5> т. 
Веііе-йііе,/. 

ВеІІе-5осиг,/.Гет* 
шс сіе Ггегс. 
Ксѵеа, м. 

Кіесе,/. 

Негіисг, т. 


© [П7] © 


55гаий$ат> т. 

ЗЗгш, Г. 

ЗгсіптЬсг, 

|Щег, т. 

«&фгафё(Ь^мп , Е 
ЗЗгашГаттсГ/ Г. 

§Ш)СГ, т. 

ЗВітѵег, т. 

ЗВікпм, Г. 
Офгоісзегшг, т. 


0фп>і<$сгтм«, С 
€іЬат, ©фпмедег# 

(о1)Ц, т. 

Ѳфтіг , ффтоісдег; 

ЮфГсг,й 

0фм$«, оі. 
0фшдегіпп, Г. 
01ІсГМСГ, т. 

^еіс^тиисг, С 

есісГіо&п / ш. 
0гісГюфесг, Г. 
0фгок$тпп , С 

Ыф , т - 3$гиЬсг$ о&сс 
0фгое(!сг 0о!)іі. 

Ясіфіе , ОЗпі&сгб оЬсг 
0фпзс|1ес ^офіеГ/й 

Ф:Ье,т. 

М 


Л ВгісГе^гоот. 

А Вгісіе. 

А Вгісіетап. 

Л Вгісістаісі. 

Л ВпсксЬатЬег. 

Л \Ѵоег. 

Л ѴѴИоѵег. 

Л ЛѴісІоѵѵ. 

А ГаіЬег 

Л МоіЬег I 

А Зон і. . 

^тЬа^г 

А БаиоНіег 

А ВгоіЬег 

Л Зійег 3 

^ГаіЬег 

А 5іер ’^МсиЬег 
5оп 

3 Паи^Ьіе? 
А ВгоіЬегз \Ѵі1ё. 

А ХерЬе-кг. 

А N1006. 

Аа Н«г. 


СоЬе- 

Сонаслѣдникъ, 

Наслѣдіе, наслѣд¬ 
ство , достоя¬ 
ніе. 

Сирый, сирота. 

ОтЪ наложницы 
рожденный, не¬ 
законно рож¬ 
денный. 
Господинъ. 

Госпожа. 

Слуга. 

Хозяинѣ. 

Хозяйка. 

родильница. 

бабушка пови¬ 
вальная. 

Мамка , корми¬ 
лица. 

Стран ноп рі и- 
м е ц Ь. 

Гость , приш¬ 
лецѣ. 


О рухляди, 

мл и домашнемЪ 
убсрВ. 

Посуда. 

ЭлаасЬ. 


© [1-8] 0 


іхс$.ъ',М 
КАѵ^оуорія, а$, ]• 

СоЪсгея э есііз, пі. 

ІІСГССІІСЯ 5 , зііз, /. 

’О^фаѵс^ , оіѵьД VI• 
N0^05, у ; 

ОгрЬапиз, і, т. 
Бригіиз, іі, т. 

К ^105, Іу, т. 

Нсгиз , і, т. 

Деапгоіѵа , ѵу<; , / 

Нега, г,/. 

ДуХс5, у , т. 

’ОіКО^Ь'О'ТТСТѴ^, У, VI 

Гатиіиз, і, т. 
Раісгіатіііаз, т. 

Оіхоогспгоіт, 7)5, У* 

. МасегГатіІіаз 

Ле^оі, 005, /. 

Риегрега,*,/. 

Мсаа, «5, /. 

ОЬЛеігіх, ісіз,/. 

Т^офо5, У, /• 

Кииіх, ісіз,/. 

Неѵс^о^од, у, г» 

НоГрсз, ііІ5, сот. 

’Віѵо 5, у , ѵ/. 

НоГрез , іііз, сот. 

ХХіѴ. 


Пг^і Кягясгкеиѵ 5 « 

Бе Зиреііе&ііе. 

Х-Р’ѵід-ѵ^іа, Гаіу, я. 
Ети-хігХа, шѵ, я. 

Х-Т сепП Ііа, іит , я. 

Аррагашз, из, т. 


СтолЬ 

Ѳ [ Н9 ] 


СоЬегкісг, т. 

ЭДіКгЬ^т. 

Л ,|оут ог Со-Ьсіі 

Биссе.ТіОп , /. Нс- 

ФЬТсММ 

Ап ІаЬегійпсс. 

гка§е , я*. ОгрЬеІіп, м- 

( 2Всп{Ѵ/ С < 2Е?!)Геп!іп& / п 

Лп Огрпап. 

Ваіакі, т. 

Ипе^еііфср 0о^п. 

А Вдйагсі. 

Маііге сіс Іа шаіГоп. 

#еп:, фткіхіт, т. 

А Майег. 

МакгеЯе (Тип 1о§Ь. 

фаибГкиі/ $гаи, С. 

А Оате. 

Бегѵіі^иг, т. 

^іепсг, т. 

А 5егѵап(. 

Маіиѵ сіс Іа таіГоп. 

лзаишич ,т. 

ТЬс Майег оГ гЬ* ИоиГс. 

МаіегеЯе сіи Ьо&Ь 

фаи$тиН« , Г. 

ТЬе МійгеЬ оГ іЬ« ПоиГе. 

АссоисЬб БеѴпте 

ТВосІ)псѵіпп, 5\іиМ'сгес; 

А \ѴотзпіпСЬіЫ- 

гп сои Ьс ? /. 

гіпп, Г. 

Ьс«і. 

5а§е-&тте , Лс- 

$сЬаттс / ЯЗайстиг* 

Л Міс1\ѵИс. 

соисІниГе,/. 

кг, 1. 


МоиггЩс,/. 

21 ттс, ©аидатте, *• 

Л ХигГе. 

Ноге , Ноіеііет, т. 

1 2ВігН),пі. 

Лп Пой. 

ГІбге , Сопѵі^ 5 т . 

©а(1, т. 

А СиеЙ. 


XX ІѴ 


Вез тсиЫез. 

ЯЗоп $аи$'ш&с. 

ОГНоизЬоИ- ЛиЯ! 

ХТіспсіІе, т. 

С^З-гаеЕ), п. 

ЦТепЯЬ. 

МсиЫс4, ЛтеиЫе- 

$}ілІ)і(}сг ОЗоіггсиЬ. 

Гигпііиге. 

шепг,/я. | 

М 2 

ВиЯег , 


© [ 150 ] 0 

СшолЪна посуду, "А&хІ;, йкод, т. 

посшаве^Ъ. 

Седалище , пре- 
сшолЪі, сшулЪ. 

Кресла , сѣда¬ 


лище. 

СтулЪ. 

Лавка , скамья. 

Подножіе. 

Подушка. 

КоверЪ. 

КовчегЪ, скрыня. 
баулЪ, сундукЪ. 

Коробка. 
СундучекЪ. 
КовчеЖѵецЪ, лар- 
чикЪ. 


Ѳоікод, у , т. 
КаЗѴ^а, ад, 

ад, /. 

Ѳ^аѵод а, т. 
Ттготга^юѵ, іа, п. 
ТЦоощфаХсиоѵ , 
аіа , п 

Тй7гѵ,$, >уго$, пи 
Кіыогод, а, пи 

/. 

Пі^і$, і 5 о$, /. 
'Рісгко?, а, т. 
Кі&тоѵ, іа, п. 

Одеж дохрани- < І[латюфиХаніоѵ } (Ѵ ) я 
лище. / 

ЯщикЪ, влагали-, Ѳ'Ѵ)К>), У]д, _/• 

Корзина. (ще. Ксфіюд , іуу, ЯІ. 
(никЪ. ! 

Плетенка, коре-іКаАйЭ-Зд, сіЭ-у,;//, 
КузовЪ, коробЪ. ^Еттц^ід, 1^05, у. 
Кошь, кошица. \К.аѵу\д, у\т од , т 
Корзинка. іТаЛа^од, а^а, яі. I 

Гу м к и, ч амаданЪ. і В аКаутю у , іа, «. 
СосудЪ, судно. і’Ау'уаоу, а , я. 
Кадка, чанЪ. I ПЛУѴО^, У, я/, 
болішая бочка. |КоХго$, у, щ. 


ЛЬаси5, сі, пі. 

5ес1е$, і$,/. 

СасЬссіга, х, /. 

Ье!1а , х, 
Бсатпиш, і, н. 
БсаЬеІІит, і, я. 
Риіѵіпиз, і, я». 

Тарез, есіз, т. 
Агса, х, /. 

Сійа, х, /. 

Рухів, іс1і$, /. 
Кі(си$,сі, т. 
СарГиІа, х, /. 

ѴсШагіига, іі, я. 

ТЬсса, х, /. 
СогЬ«, І5, АьЬ. 

СаІаіЬиг, і, т. 
5ропа, ас , /. 
Сапійгит, і, о. 
Оиаіи*, і, я». 
Мапгіса, сх, /. 
Ѵа$, ѵаГі8, я. 
ЬзЬгит,і, я. 

Си1сиз,і, т. 

бочка* 

ВиЯёг, агтоіге, от. 

© [ ] 0 

©фспРп'Гф , ©оГфіт 

5:е$е , Вапс, от. 

Іфі'Піір, т. 
ѲсЦсІ, 0(иІ)І, ш. 

С1іаі(ё,/. 

?(гтГифІ, ?<фп|МІ,т. 

ТаЬоигес, РІассг, от. 

(пе, т. 

0№І>[ оЬпс РКйсРІф 

Вапс, от. 

53апР, Г. ѲфстеІ, т. 

МагсЬеріесІ , от. 

8и&Гфстс!,т. 

Сэггеаи,СоиПГю,от. 

@ШІ)іРй(|сп,п. 

Таріз, от. 

^іфйрріф, т. 

СаіЙе 

ЗчаГгсп, т. 2аОС/ С 

Сойгс, от. 

ЭДег, т. 

Все'ге,/. 

^Зис1)(с, Г. 

Рейс сойгс. 

$іПс,В 

СаЬіпег , /я. Аг- 

5иі|М)сп, п СгГфиЫаЪс, Г 

тоіге , /. 


СагйегоЬс,/. 

$\1еФсгРйЦсп , 5ѵ(еіЪсг* 

Тігоіг, егиі, от. 

(фгапР, т. 

фийегаі/ п. 

СогЬсіІ'е , /. Ра- 

ілОі'Ь, го. 

піег, от. 


Сойп, татарин, от. 

фапЬРоі’Ь, т. 

СаЬа>, от. 

ЗЕВеіЬепІсѵЬ, го. 

Рапіег, от. 

^і(ф* о^сі’ ФгоЬВ 

Маппе,СогЬеіІ!е,/. 

феЬеІогЬ, го. (роіЬ / го. 

ВеГасе ,/. ВіІІас , от. 

О.исегГасР, ^ЗсКсІІас^т. 

ѴаГе , ѵаііВ'аи , да. 

©еСа§, ©сГфігс, п. 

Сиѵе, Тіпеие,/. 

.^іфе , В ЗиЬсг, т. 

Воие, Ріре ,/. 

ФрИі, в 


М і 


1 Л СирЬоагй ог $і- 
сіеіаЫе. 

А Бсаг. 

А Сйаіг. 
і 

Л Бгооі. 

А ВевсЬ. 

Л ГооіЙоо). 

Л Си$Ыоп. 

А Сагрес. (Лгк. 
Л Сках СЬсЙ ог, 
Л СЬсЙ } СоЙег, 

А Вох. 

Л Тгипк. 

Л СаЬіпег. 

Л ГгеГ$ {оѵ С-ІоіЬз, 

Л Са(ё. 

Л В.ькег. 

Ап НапсІ-Ва$кеІ. 

А РгаіІ. 

Л Рапіёг ог Віеасі- 
Л Паіксс. (Ьа$кес. 
А\Ѵа11ег. 

А ѴеЙеІ. 

А \Ѵа$Ьіп^-шЬ. 

Л Віи ог Гіре. 

Вагіі , © [1**] в 


бочка. 

боченокЪ. 
боченочекЪ. 
Горло у бочки. 


ІЪ9-с$ ? у, т. 
КаРз§, у, 
ШЭ-а'ю^, >]$, ./• 
2г:|ла, аЬ$. я* 


Гвоздь бочеч¬ 
ный. 

Трубка. 

Гвоздь вЪ птруб- 
к'В. 

Воронка, лейка, 
бадья , кошель , 

ведро. 

ДойникЪ, подой- 
никЬ. 

цѣдилка. 


’Етп$оіиоѵ ) іУ > 

, іууод , / 
Хіфсоу. с сусд, м. 

Хоаѵѵі, > 15 , ш. 
КаХтгі$, 1^05, /• 

ПгЛХа у Ѵід. /• Г сш- 
Лод ,«, »/• 
’НЗуіо$, у, т* 


Крынка. 

НасосЪ. 

ровЪ для дожде¬ 
вой воды , или 
копанъ. 
Крышка. 


Якяфід, ідсд, /• 
"АѵтЛізі/, іу, п. 
Де%сцхіѴУ), у\д, /• 

Пшр.а, а)од, п. 


Ручка, рукоягп- Ла§>] %, /. 

ка,уихко. 

Ножка на кото- К^аТг^7'Ѵ)^і5Ѵ', ІУ , /7. 
рои роженЪ вер- 

тятЪ. 1 


роженЪ. 

ЖирЪ. 

Поваренный 

столЪ. 

КотелЪ. 


,"0&Ло$. еХу 
Т^у/л-а, ягод, я. 
*ЕЛго$, у, от. 

А&Уід, угод , т. 


Ооііит, іі.я. 
Сас1и$, 1, т 
Ооііоіілп, і, я. 
Огійсішн, іі, я. 

Ерійотіит, іі, я. 

РіЙиІа, г,/. 

ЗірЬиг.сиІих, і, т. 

ІпГипсІ Ьи!ит, і, п, 
5ііи1а, х,/. 

Миі&гаіе, і$,я. 

Соіит, і, я. 

Зіпит, і, //. 
Аінііит, іі, я. 
СіЛегпа, х,/. 

Орегси'ит , і, я. 

ЛпГа, г 

Сгаіеигегіит, іі,*. 

Ѵсги, я. ішіссі. 
Ьі^иатсп, іпі$, * 
МепГа со^иіпагіа. 

ЬсЬе$, еш, г». 

Тре- 
В .гіі , и*. 

М ііііё сГип Ьягіі,/. 
ІЛп р^сіс Ьагіі, т. 

Тгои сіе Гигпіііе, ои 
сіи Ьоікіоп, т. 
Слпе'іе,/. 

К.рЫпеі.Раи(Ісѵя 

ИоЬіпсс, т. 

Епюппоіг, т. 
Вадиег, Геаи, т. 

8еаи а Ьаіі, т. 

Соиіоіг, РаІГоіг ,ж. 

Есиеііе, /. аи Іаіс. 
Рот ре,/. 

О сете, Сиѵеие,/. 

Соиѵегсіе, т. 

ЛпГс, тапсЬс,/. 

СЬепес , т. 

ВгосЬе, /. 
СгаіЙе,/. 

ТаЫепе сксиіГте,/. 

СЬадФо» , т- 


© [»«з ] © 

^отіс, С 

,Щ, »• 

і?а§феп, п. 

©рииЫоф, п. 

0ріт&,3ар^п, т. 

(сіп ’Ш ЗѵірГсп 
Л>!>1$стсі» фаЬпфеп ти 
ЭДфпдепей фапфеп. 

^гіфюг, т. 

З-'Ьсі' , Сітсг , т. 
ЭДа/егдсКс , 1 

\0сСіР/а^ , п. Шфси 

пит, т 

©і’іф(5 , п. 0еід(сіф< 
Юг, ЗЬисФіфІаа, т 
ФМфси/а{} , п. ЭД'1ф< 

/ЧтіреД. (пар/, т. 

< ІШа|Ісйа}1сП| т. 

©есРсІ, т. 0п'и$?, Р 

т. , п. 

/0апМ)сЬс, 6 
ЗЗгафІ'ссР, Ьаѵіпп таи 
Ьсп 03мф|ріе§ ит* 
йгфсг. 

Ч5гафГріс§, т. 

§еге,п. 

^ифет/ф/ т * 

5\е(|с( ; т. 

М 4 


А Віггеі. 

А К-іІсіегкіп. 

А Пипсііеі. 

А ВипдЬоІв. 

А Тар , Зрісіос, вг 
Ьюрсоск. 
А Г аисес , Ьрі^ос. 
Л Соек. 

Л Риппеі. 

А Вискег ог РаіІ. 

А Міік-раіі. 

А Всгаіпег ог Сиі- 
Іаисіог. 

А МіІк-Ьо\ѵ]. 

А Ритр. 

А Сійет. 

А Ысі ог Соѵег. 
ТЬе Напсііе. 

Л Паск ог СоЬ-Ігов 

А Бріс. 

1)гірріг>г. 

А ОгеіГег. 

А СаиІсЗ.оп- 

Сгос, 


ТррзубецЪ , 
крюкѣ ,вилки. 
КошелЪ. 
Сковородка. 
ГоршечекЪ. 
ГоршокЪ. 

ТреногЪ, трено- 
жецЪ. 

Жаровня. 

Сковрада. 


ПоловникЪ. 


Терка. 

КувшинЪ. 

рѣшетка, 
Ступка , игошь 
ПѢстЪ ,пѢстикЪ 
Трепииа. 

ВѢникЪ, 

Квашня. 

Лопатка желѣз¬ 
ная на уголье и 
соеудЪ коимЪ , 
постелю грѣютѣ 
Щипцы, клЪщи в 
МѢхЪ. 

Спичка, сВрникЪ. 

Т ру тЪ. 

СвВча. 


[ 184 ] 

К^еау^а, /. 
Кахна§>], у\$ , 

ХгЛ^о7ГУ$, о$сд , т, 
Х^а, ад, /. 
Т^ілУ5, о<^с§, т. 

Тіѵэяѵэѵ, айн, п. 

Т 'Л'улуоу , аку, а. 

КѵѵГ^ід. €Ы$ , /. 
Ке^а(люѵ, іу, и. 

’Е<гх«е»5, ‘<Ь$> /. 

Л ОХ[Х 05 , у, я;. 
Доі^г;^, 1/40$, я*. 
'Ранюу, у, я. 


Ги(сіпи1а, ж,/, 

СасаЪиз 5 і, пи 
ДихіІІа,х,/. 
ОИиІа, х ,/• 

ОИа, х,/. 

Тгіриз, ос1І5 } я», 

Росиіиз, і, м. 
$ага§о, іпіз,/, 
Тгиііа, х,/. 

СосЫеаге таіиз, я 
Тікіісиіа, х, /. 

Касіиіа, х,/. 
ІЛгсеиз, і, м. 
Сгаіісиіа, х,/. 
Мопагіит, іі, я, 
ГіЙіІІит, і, я. 
Гспісиіиз, і, т. 


Э-^оѵ, ыЭ-ру,Я. Зсора,х, 

М акізее , ад , /. Мабіга, х ,/. 


^ Пи^ауоу, аѴу, я. 

ГЪ^ау^а, ад , /. 
Фисга >і$, /. 
Н’-Ао^юу 

Пизіэу, у, я. 

Лі;х ѵо $> ь ’> 


Шйііиз, і, я». 

Еогсерз, іріз, сот, 
ЕоІІіз, із, т. 
БиІрЬигашга, і, я. 


Еотез, ім$, т. 
Ьисста, х,/. 


СВв* 


Сгос, т. 

СЬаисІіеге 
Ресіоп , т. 

Ресіс рог сіе сегсе. 
Рос , пг. 

Тгеріесі, т. 

ИссЬаисІ, т. 

Гое'іе і Ггіге. 
В.к]иес, т. 

Сиіііег сіе Сиі- 
Ппс, т. С 
Ксшпоіге, /. \ 

Каре, КасЩоіге,/, 
СшсЬе,/. 

Сгіі, т. 

Могсіег, т, 

Рііоп, т. 

ТогсЬоп, ? п. 

ВаЬі, ?». 

МисЬе,/. Н расгіг. 

Геіе, ВаІГіпоіге,/. 

Гіпсессез, р/. 
ЬоиШес , 7/г. 
АИиіпссее,/. 

МесЬе, Лтогсе ,/. 
СЬаисіеНе,/. $І«ТфІ»аГсп 7 дВапЬ»’ Л БЪЬ-Ьоок. 
1)аРси, пт 

©ГО^СГ &с|Ге(. (СіСІ/ Л К-.ссІс ог Рап. 
^^ППІеІП^п.^СІПС^ІСо А Р Гпес ог БкіІІее. 
$6р$СІП, п. А Ріркіп. 

^ср^т. ' Л Рос. 


©сеі^ирііп. АТгіѵес. 

. (пс, Г- 

^СРГГРГСШПС, . ( пО{)|р( г аіЬ А СпаГш§-сШЬ. 


03ічиЬрГстпе,Г. 
Ш&е, Г. 

^мфепІоЦГсІ / ш. 


А Кгуіп§-рап. 
АТгау. 

А Ьасііе. 


ЭѵеіЬсіГсп. и. 
ш. 

Эс0|1, т. 

№(сг і т. [и, І 
@{ор|е 1 / т. Зйог(сг?еи* 
ЗДфйіф, п. ^іі'сМар* 
рСП , т 

ЗЗсіері, т. 

ЗксРнод, т. 

С^оЬ(сп|'фа»Г«Ь ^ 

і^сШѵастсг, пі. 
‘оЛП^С, Р 
^Маісіміа, т. 
@фп>сГсІІ)і'І$фсп, п. 

@Фірс^с1Глі)сіі , т. 
ЗипЬсС/ т. 

2іфі, п. 

М 5 


Л Огаісг. 

Л 1’іссЬег. 

А Сгісіігоп. 

/\ Могсіг. 
і Л ГсШе. 

; Л ОііЬ - сіоис ог 
/ Мор. 
А ВеГот огВгоот. 
Л Кпгаіііп^-січиііф 
А 1мге Ыіоѵе!. 

Л ѴѴагтіпс» Рап. 

Л 1’аіг оП’оп 8 5 . 

Л Гаіг оГВе1]оѵг5. 

Л МассЬ. 

Тіпсіег. 

(Л Сапсііе. 

Киіг.і^- 
® I 186 ] | 


ввѢгтіильня. , 5 ] н ХХ^ѵюѵ/ , Іу ;/ 

Поде вѣщи и КІ\ л ну ИЙ ОУ у II 
свѢщникЪ,с*Ѣ- Л 1 
гоильникЪ. 


Фонарь. 


Лѵ Х ѵ *Х°5і У,»/. 


Свѣча большая, і Да$, а$с$ , у'. 


Лампада , спѢ-' ЛяѴ.ТГОІд, л$0С Г 

шильникЪ. I ‘ э ’ 3- 


ЕІІусЬпіит, іі, я. 
СапсІеІаЬгит, і, я. 


Ьягегпл, ж 

С Еах , ГасЬ,/. 

< ТагсЬ, х,/. 
О' ипаіе і>, п. 

Ьатраь, асіЬ 


Сетей*, і, пи 
I ип§и$, і, т. 


Свѣча восковая. Кѵ^Іш, іщѵод, 

Лерегарь. МиО|$, у[}о$ , 

Щипцы, сЪемцьт. > А'Л0у.ѴУ.Г,{^юу [у,;; Ешиі йотішгі,іі, я. 
Гасильникѣ, га- ЗУ, іу } Ехппйогішп, іі* п 

сило. | 

ОдрЪ,перина, п)- А/х^ОУ, У, П. 
ховикЪ , ПОС-І 


шел я. 

Лоте, кравашь. [ТэТр^од, У, Ш. 


бавіка. 

Обои. 


Ьсйи$ 5 і з 


Зропсіа, х у /, 
Пе^7ГбТасг|іл.а ) аго5 > 7і Ссшіпа, *,/. 


Покрывало, 7 І 
верхнее одѣяло. ^ 
ОдЬяло. 3 


Ш^д’^лата * 
агози, 


Аиіаеа, огит , и . 


I 


У РегіЙгота, аш, # 4 


Мохнатое по¬ 
крывало. 
Простыня, 
рогожа. 

ТюфякЪ. 

Наволока, наво¬ 
лочка* 


Пе^рмца, Л;, п 


’ А ;хфіТа 7 ГѴ і д ) СаиГаре, із, я, 

ТоХ>), >]$, /. 

ч ЕіоЗ-с$, ссОу , ?я. 

2т^[лѵ>ь Ѵ)5, /. 

ТоЛѵ), >15, /. 


Ьосііх, ісі*,/. 
Те§е$, ей$,/. 
Бігашт , і, я. 
Сиісіиа, ж ,/. 


По- ЩЛ - 1 87 ] © 

Ілтіі§поп, т, ^лсЫ, пі. 

СЬаасіоІісг , т. ^СІіфССІ' , т. 

Ьапеегпе, /. &Кеі’!1С , < ІШіпіМсиф{С / Г. 

ТогсЬе , /. Пат- 9.Всіф^(ЯСѵСІ / К 
Ь аи, т. 

ИатЬеаи сіе ро- ^сфСсііГ, I, Е 
іх > т. 1 

Ьатре,/. &иТфС, € 

СЬаікІеІІс сіе сігс, /. СШлсЬі'Рі’Г^С / Г. 

МесЬе,/. МоисЬйг ХлісМ , пи ^ісЫГсІ'Шф- 
гс сіе Спагиісііс. РС/ Е 

МоисЬепс$, рі. ШНріфе ?іс!ѵ(с!>еге / Г. 
Еісі&поіг, т. ФаііфЦ'ОП), 26(сЫнШ)* 

ІСІП, п. 

Ьіг, т. , п. 


Воіз сіе Ііс, т. 
ІШеаи, т. 

Тспсиге,/. 

< 

Соиѵеггиге ,/. 


03еи(К’Не, Е (Ыпсп/Г. 

^ѴиРсѵЬапдс, ш фаг* 
^аррсгеп , дсігігРГсс 
^срріф. 

^Зс«Ъсс?с $иш 0ипи. 


Соиѵегсиге сіе Ііс,/ §(0пеПсПС С^ССрС. 
Соиѵегсиге ѵсіиё/. ^лагІфГс 5)СС?С- 


Огарз сіе Ііс, рі. 
Массе сіе Ііс,/. 
Масеіаз, т. 

1т, А 


35сМа!еп, п. 
ѲігоІтШе, Е 
^еі^сг, ‘'ШагеЩе, Е 

ШЬепия, т. 


А СапсИе-лѵеек. 

А Саікііе-Йіск. 

А ЬапсЬогп. 

А ТогсЬ. 

А Ыпк. 

А Ьапір. 

Л \Ѵах-саргг, 

А 8пийі 

А Раіг оЕ5пи(ГсГ». 
Ли Ехсіп^иізЬег. 

АВсФ 

А ВесШеасІ. 

А Сигсаіп. 
Нші§іп§?. 

Л Соѵегіес. 

А В'апкес. 

Л Ни®. 

Л ЯЬееС. 

А Мае. 

А ЬесІ ог Оиііс, 

А Ьесі-хіке. 

Оі «гН- 

Подушка. 

Ф [ і» 8 ] ® 

П^зсгкефаХсыоу , 

Риіѵіпаг, агі$, А 

Изголовье. 

ШУ , п. 

Т'лаѵ^іѵіоу, і'у , п 

Сегѵісаі, аііз, я. 

Коноле. 

КиУОЛШОУ, У, п. 

Сопореит , і, я. 

Постелька* 

К^дё&хтод, агу , п. 

СіаЬЬаіиз, і, т. 

Колыбель, люль- 

Лі КУОУ, У , п. 

іСапж, атит,/. рі. 

Гремушка. (ка. 

К 5СТ07Г яіу УіЯіІШУуП 

Сгсрип^іа,огит,я. 

МочникЪ , урин- 

Аіхі$,і$о$ , /. 

Матіа, а:,/. 

кикЪ. 


СтульчакЪ, ну ж- 

Л атаузу , ссѵу , и. 

5е11а {аіпіііагіз. 

ннкЪ. Гребень. 

Кта$ , еус'$ , т . 

Ѵесігп, іпіз, т. 

Щетка 3 вЪни- 

Са^шЭ-рюу , у , я. 

Зсориіа, і,/. 

чекЪ. 


Шиппы кЪ зави¬ 

КлЛяр.і$, /. 

Саіатііігит, і, п. 

ваніе волосовЪ. 


Зеркало. 

’ЕсотЛ^гУ, у , и- 

Вресиіит, і, я. 

Очки. 

Каіэтгі^оѵ' , у , п. 

СопГрісіІІит, і, п. 

ИапсрстокЪ. 

ДаяЬл^Э-^а, ад , _/ 

ОідіЫс, і$ } я. 

Игла. 

: Рафід, Лод, /. 

Лсиз, из,/- 

ушко иглиное > 

Тзу|хаХі«, аь, /♦ 

Гогатсп аси$. 

игольное. 

’ Анг д'^юѵ, іу, и ВеАо- 

Асісиіа, і } /. 

булавка. 

Пряслице. 

КЧ» >]$,/• 

’НАакаГѴ) , > ./• 

9 

Соіиз, і,/. 

11 /* « 

Веретено. 

”Ат^ак)о$ , у , сот. 

г шиз, і, пи 

Самопрялка. 

!ЕфсѴои\о$, ѵ\ѵ,т. 

ѴепісШиз, і, т. 

Мотовило. 

'$*Г|Л.6о$, У, 

КЬотЬиз, і, т. 

Ножницы* 

х Р«Лі5, і$0$, /. 

Гогіёх, ісіз,/. 

Коше* 
ОгеіНег , >&. 

(Пп, т 
СЬеѵеі , Тгаѵег 

Раѵіііоп, Оаіз, т. 


I [ і8 9] 0 

«ЁКШрНиІГеп / &орГ?йр Л РіІІотг. 


ГС11,п 

^ОрГрОІ^Г, ш. Л Во'Лег. 

ЭѵіфЬск, ^аиІЬей, л Сапору 

парес, п. 

55еВ (йс еіпе ^сгГоп , А Раііес-Вссі. 
&«е Ьсі) еіпст 5ѵтап?еп 
‘ЗВіеде,^ (тоафег» А Сгасііе. 
НосЬс-і , т. 5оп- &1аррерЬйф(ё , 0с1)с Ь А Иа«!е. 

пеие,/. ! [ С/ Г.І 

Рог сіе сЬатЬге , ^йф^Ф«ЬеІ, ^.§роГГ, 


Ыг бе ѵеіііс, т 
Всгсеаи, т. 


игіпаі, т. 
$с11е ои сЬаіГе рсг- 
е^е,/. 

Рсі§пе, т. 

ВгоПе , /. Ѵег§еІ- 

іез, рі, 

Регі ГгіГег, т. 

Мігоіг, т. 

Ьиптез ,/. рі. 

Ш, т. 

Аі^иіііе,/. 

Сиі <1’аі|?иіІІе, т. 

Еріп^іе,/, 

Оиепоиіііе,/. 
РиГсаи, т. 

Ііоиеі & йіег аѵсс 1с 
рі<$, т. 
Оеѵісіоіг, т. 
СіГсаих,Гог <р5,рІ 


^сДфЧрр^, ш. 
5Тіафі)1иІ)І / т. 

&атт, т. 

33йг|*е, Г. 

^глиГсІеіГеп, п. 

(^ріСЗСІ/ГП. 

ЗЗпІІе,*: 

$іпдегвиф/ т. 


А СНатЬег- рос. 

А СІоГе-ПооІ. 

А СотЬ. 

А ВгизЬ. 

А Сигііп^-Ігои. 

А Ьоокіп^-СІаГз. 
' Брсйасісз. 

1 Л ТЬітЫе. 


ШйЬеЬ С ((СІИ, п. Л Мисііе. 
^аОсЦоф , ‘’ВаМбф л \ Т еес1Іс$-еуе. 

(2>ісФпаМ, С- : ЛРіп, 

ѲртпгосРш, т 5ѵіт^ Л ОіПгаЙГ. 
^ріпМ;Р (рсі, Е Л Бріінііе. 
©Ріппгаі) ші( еіпст А \\’Ьсе1. 

_ „ ($МК,п. 

«РйГрсІ , ш. А Все!. (5 сііТсг9. 

0фсРС , X» А Гаіг оГ ЗЬеегз ог 

Воиг- 


® С'9°] •' 


КошелекЪ, кар- 

ВоХхутку, і у, п. 

Сгшпепа, ае,/. 

манЪ. 

’АуаЗч 5 , ІО од,/* 


КлубЪ 5 клубокЪ. 

СІотде, і, от. 

Нигпь, нитка. 

Мі год, «,?;/. (/ 

Гііит, і, и. 

Зубочистка. 

’0$оуто , улуфідМ 0 5 

Пепіі/саіріит, іі,я. 

ухочистка. 

’П.тс'уЛѵфід, /і 

| АигНсаІріит, іі, я. 


XXV. 

І)е ЗсЬоІа. 

Г 

О училищЪ. 


У читсль. 

Ъ Рар |лаЪ^і<5'с'0'на 

і.ис!іта^іЛег,ігі,»> 


Лс$, у , пі 


Поручитель. 

1 Т 7г-о<$ і бсіегк^од, 

11 урос!іс1аГса!и$,і 5 пи 


у, ?«• 

Ріга'рюг, огІ5, ш. 
Ма§ІЙег. 

Наставникъ. 

Паю гиту $ , у * 7/; * 
Паі^ау ш"у од , у, 
МаЭ“У)Т‘Ѵ5 у 1П 

ученикЪ. 

ОіГсіриІи?, і, т. 

С( ученикѴ. 

Хи|Л|л«^ѵ]ТѴ5 у, 1Н 

Сопсііісіриіт, і, «• 

сѢдялише , мѢ- 

сто гдѣ учи¬ 

КаЭч<$^а, ад, /. 

СаіЬесІга ,эе,/. 

тель си ли п Ъ. 
КласЪ, чинЪ, по¬ 

Та^ід, еш5, /. 

СіаГПз, Ь 

рядокъ 3 рярЪ. Лавка, 

ВаЭ-рои, у, п. 

ВііЬГеІІіит. іі > *, 

Калей. 

’Лиау ѵмегт/^іоу, у ; ;/ 

Р1игси$ г і. т.. 

Наставленіе. 

Паі^гиочд, } ^ 

ІпПІППІО, ОПІ5,/. 

ученіе. 

МаЭ->)<л$ , еоо§ , і 

[)і(сір1іпа, г,/. 

Книга. (<а. 

Ві?Ход, у, /, 

ОЬег, Ьгі,»;. 

Записная книж- 

АІХгоі, соѵ, /. 

Ри^іііагев, іит, от. ЛисшЪ. 

Воигіё,/. 

Геіоіс , /, Реіосоп 
сіе Ьаіпе, т. 
Гіі, /я. 

Сиге-сіспг, т. 
Сиге-оіеі11е 5 т. 

^ЗсиісЬ ѲеФГасР, т. 

^псшеі, пі. 

0Й&СП, Згоіт , т. 
ВоЬп|Ъфег, т. 

-Оі)і'Іо||Л, т. 

А РшГЬ. 

А Воиот оГ Ѵагя. 

А ТЬгеасІ. 

А ТоосЬ-ріск. 

Ап Еаг-ріск. 


XXV. 


Вс І’ЕсоІе. 

ОЗои і>сг <5фи1с. 

ОГ а $сЬооВ 

А^ТаТсге сГёсок , м 

(Е5фіі(шеі|ТіТ, т. 

і\. БсЬооІ-гпаЛсг. 

воитаТсге, >н. 

итсЛе^шеі^сг, т. 

Ап ОьЬсг. 

МаТсге, т, 

СфтсіЦсг , 2фгег і т. 

А МаЛег, 

Есбііег, сІіГсірІе, я». 

0сЫ‘і(ег, т. 

А БсЬоІлг. 

СопсІіГсірІе, т. 

'■ШГфіііеі:, т. 

А БсЬооІ-бПосі». 

СЬаіге,/. 

€<№}<(,& &фс|М, га. 

ТЬе МаІІегі СЬаіг. 

СЫГе,/. 

©йДе, Г. 

А Рогга. 

Бі^е, Ьапс,»с. 

05сш?, Г. 

А Без г. 

Рир?іге, т. 

^иІреГ/П. <}МіК,т. 

А Ее 5 к ог а РгеГі 


Сшо,,С‘ 

Гог Воокі. 

ЕпГсі^пешепі:, я». 

ІІіиспѵеіГип^ІІпгстфс 

ТеасЬіпд. 

Баѵоіг, т. Бсіепсе , 
ЕгисНсіоп,/. 

СсІ)ге,©сІЛ;г(атРЛгД. 

Ьеагпіп§. 

Ьіѵге, т. 

ч 23иф,п. 

А Воок. 

ІзЫе й &гіге,/, 

©фгсі’ЬГйГеЬ Е 

ѴѴгіітг-ТаЫе*. 

Гсиіі- 


ЛисіпЪ. 


Страница. 

Поле, край. 
ПереплетЪ. 

КнигопечатникЪ. 
типографщикЪ 
Тиски, станокЪ, 
НаборіцикЪ. 
Надпись. 
ПерёплетчикЪ. 
КнигопродавецЪ. 
бумага. 

СЬрая бумага. 
ЛистЪ. 

Десть. 

Стопа. 

ПергаминЪ. 

Руководство. 

СвишокЪ , часть 
книги. 
Сочиненіе. 
Трость, перо. 

ПерочинникЪ, 
перочинной но- 
жикЪ. 

Кисть. 

Чернило. 

Чернильница. 

Пятно, черненіе. 


ІКоІіит, іі, П . 


© [ « 9 * ] і 

ФѵЛЛ:у . у, п. 

^ |Ра§іп.і, х ,/. 
К^Й(Г7Ге5'С1/ , ѵ , п. Маг§о, ІГГІ5, АіА. 
ЗСкетгасГ[Хсі< а]с$, п. Тедитепшт, і,я. 

ТуродгарЬш, і, м* 


Ргсіит, і, я. 
ТуроіЬега, зе, м. 


Тѵ'поу^а.фзд , ѵ } т. 

. 1Ъгду$, %о$, т. 

ТыгоЭ-гтцд , у, щ. 

ЕтГі'у^афѵі, '^5 , у' ! Іпісгіргіо, опі$,/. 
ВібХі 07 Піуа$, У, тп. ВіЫіореди?, і, т. 
ВіоЛютГазХѵ)^, У ) т. ВіЫіороІа, х у т. 
Хс^ГѴ)?, У , тп. Па- СЬаги, ж,/. 

(тг Ѵ^Од СЬапа ЬіЬиІа. 

,г\д,/. 


ГГе^уа.и^Уш, о!*,/ 

’Еу^й^-у, іу, п. 

2уутау р.а, <Лсд } п. 

Хчуу^иц.ц.о., год,п 
К аЛа[Л 05 , а[л.у, г». 

2[хіХ^, >1$, /. 

Г^афід, /. 
МгХаѵ, <хуо$, от. 
Кід-ѵі [леЛау$0‘Х'0д, 

27ГІЛ05, у, ОТ. 


ЗсЬесЗа, *,/. 

8сари5, і, »я. 

Регдашепа,«}/. 
ЕпсЫгкНшп» іі, я. 

Ѵоіитсп, іпІ5, я. 

Ори$, «гі$,я. 
Саіащиз, і, •». Геи 
Рсппа Ісгіріогіа. 
Зсаіреііит, і, п. 


Реоісіііиз, і, т. 
Аггатетит , і, я. 
Аігатепіагіит, 
іі,я. 

Іішга, *,/. 

Писд- 


РсиіНе,/. 

Ра§е,/. 

Магее, /. (Ііеиге^/. 
Соиѵепиге , Ііе- 

Ітргішсиг, т. 

Ргс(Ге (Птргітегіс. 
СотроГпеиг, т. 

Тіие, т. 

Псііеиг, т. 
БіЬгаіге, т. 

Рлрісг , т. 

Раріег.ЬіоиІІІагсі. 

РеиіІІс*) 

Маіп иіс рарісг,/. 
Пате \ 

РзгсЬетіп } т. 
МапиеІ, т. 

Ѵо!ите, т. 

Оиѵгаос, т. 

Тиіаи, т. Ріише,/. 

СапіГ, т. 


Ріпсеаи .Сгаі'оп, т. 

Епсге,/. 

Есгіюіге,/. 


® С *93 ] © 

ФМГ, п. 

0СІГС*, Г. 

; ЭѵапЬ, т. 

; <5аПІ>, т. 

ОЗифйшсРсс, т. 
ЗЗиф^ис&гркЦё, Г. 

0(феі', т. 

5(иГкі)пТ^ Р ЪіШ, «і. 
Я5ифЫпЬег, т. 
53і;фІ)йпМег, т. 

^Зарісѵ, п. 

Рі'ІФроріег, п. 

55сдсп, п. 

ЗЗиф , п. 

0ЧІС§ рарісг / Ш. 

%т<кітспг, ч. 
фапЬЫіф , п. фпіей 
Шпд,В 

фапі>, т. 

СШсіРу п. 

§е&сг,К0фі’еіЬпфѵ,п 

^іФетіеЦег/Ч. 


^іпГеІ, «і. 
Х>іпГе,В 
©іпгсп|чі{?, п. 


А ЬеаВ 
А 5і<іе. 

Л Млг^іп. 

А Соѵег а Боок. 
А Ргітсг. 

А Р:ітіп^ Ргеб. 

А Сстройг. 

А Тігіе оГа Боок. 
А Ваок-Ьіпсісг. 

' А Воок-Геііег. 
і Рарег. 

Біпкіп^-Рарег. 

А БЬсег оГГдрег. 

А Оиіге 7 


А Псят 


|*оГРзр 


іег 
§ІСС?/ т. 


РагсЬтепі. 

А Мапиаі. 

А Ѵоіите. 

А ѴѴогк. 

Л ОрШ ог Реп. 

А Рспкпій. 


А Репсіі. 
Іпк. 

Ап Іпк-Ьогп. 


А Б!о(. 


N 


Пи- 


ТасЬе,/. 
Писаніе. 
ПочеркЪ, рук*. 
Точка. 

ПеріодЪ. 
буква, слово. 
СлогЪ. 

реченіе, слово. 

рѣчь, изреченіе. 
ЯзыкЪ. 

Удареніе. 

ДухЪ, дыханіе. 

Изображеніе, на¬ 
чертаніе. 
Тптеніе, урокЪ. 

Толкованіе ,изЪ- 
ясненіе. 

Испытаніе , из¬ 
слѣдованіе , ис¬ 
тязаніе. 

Правило. (ченіе. 
ИзЪятіе, выклю* 
Обученіе. 

Задача. 

Сочиненіе несто¬ 
посложное. 
Стихи , сто не¬ 
сло ж ног со¬ 
чиненіе. 
вѢпн'я, витія. 

Слово, рьчв. 


@ I х 94] @ 
г%&фу\> /. 

Хосракіу?, ^од, т. 
2пу[ЛѴ), /. 
Пе^о<5од , с<$у > 
Г?л,«.Н-а, то 5) и. 
2уХХа2Ѵ|, 
'Р%а,1од,я Де- 
, еазд у 

ГушѴ ѵ) , >]$ , /■. 


ГХадгсга, 
П^О'ТЫ'5'іа, оід ,у; 
Ши/л а, год, й. 


Зсгірііо, 01 М$,/. 
СЬзга&ег, егІ5, 
Рипсішп, і, и. 

Реі іосЫ, і,/. 
Ьіісга, ж,/. 
ѣуІЬЬа, ж,/. 

VосаЬиІипі, і, Л 

Зепіепм, ж',/. 

Ьіп^иа, ж,/. 
Лссспіи$, ш, ?я, 
5рігіиі$, и$, і». 
Гі^га, ж,/. 

Іжсііо, опіі,/. 
Іпесгргсіаііо,опІ5 )ѵ іС 

Ехагоіпаио, опи,/# 

Ке§и1а, ж,/. 
Ехсерііо, опіз,/. 
Ехегсіііит, іі, к. 
ТЬета, аш, я. 
РгоГа, ж,/, 

Сагтеп , іп із, н, 

Огаюг , ош, т. 
Ог«іо, опів,/. 


год, 

’Аѵауѵозілд, еозд , у. 
*Е^Ѵ«а, «5, / 


’Е^егатід, еазд, у; 

КаѵоѴ оѴод, »и. 
’Е^а^еспд, еазд, /. 

' Аслана, аіед, и. 


0 гаа ; -год, я. 


Лоуод тге^од., у, 
Лсуод г/л/лгіазд. 

Р^таз^, срод. ?«. 
іЛоуод, ѵ, «. 


да. БсНш'ге,/. 

© [195] ® 

С^фгефеп , п. 

\ѴгІПГ?Г. 

Сагасіеге, т. 

@фгі&, ЛрагФГфп'Гф Г 

Л СЬагаЙег. 

Роіпг, т. 

9>ипсг, т. 

Л Роіпг. 

Регіосіс, т. 

@11$, 2ФІЛ&/ т. ^Зсі’ІО* 

Л Регіосі* 

Ь:«ге 

0$иф|?аЬ, т. (Ь(, С 

Л Ьеисг. 

5у ІаЬс ,/. 

©!)1ЬС/ Г. 

Л БуІІаЫе. 

ОіСІІОП,/. МоІ, 7К 

ЗВоЙ, п. 

Л ѴѴоссі. 

8стспсе,/. 

фргиф, т. 

Л Бешенее. 

Ьап§ие,/. 

Лссспі, т. 

Ѳргафс, Г. 

Л Ьап§иа§ел 

$оп^|'феп,п. 

Ап Ассспг. 

ЕГргіг, т. 

фтіф$?іфсп, п'. 

Л Брігіг. 

Гі§иге 3 /. 

5ірѵ,Г. 

А Гі§иге. 

Ее^оп,/. 

ЭДеп, п. ^ВоіТеГи'пз/Г. 

Л ЬсПоп. 

Ёхріісіиіоп , іпіег- 

€тПапшз , МиГе* 

Сопіігиіі)», 

ріетІйп, /. 
Ехатеп , п. 1’геи- 

иша,Г 

РагПп^. 

ѵс,/. 

ЗіСйеІ, Г. 

А К.и1с. 

Ехсерііоп 

2ЫпйІ>те, Г. 

Ап Ехсгриог-' 

Ехегсісе, ТЬётеря. 

Ііеіпшд, г. 

Ап ЕхегсНс. 

5и]ес , т. Мліёгс,/. 

2(иГдаЬе, Г. ©а|, га. 

А ТЬетс. 

РгоГе 

ЦпдеЬшФспс Эѵс&е. 

РгоГе. 

V СГ5 , рі. 

ЗЗсгісп, р!. 

ѴсгГс. 

Огаі:сиг,м. (ик,»я. 

Мпег, ш. 

Ап Огаюг. (о*. 

Йагап§ис,/ Шс*- 

9й’Ьс,С 

АБрсесЬ ог Огай- 


N * 

Ргг- 

Начало рѣчи , 
предисловіе. 
Подтвержденіе 3 
укрѣпленіе. 
Опроверженіе. 
Заключеніе. 
СтихотворецК 
Стихогпверче- ; 

ство. 1 
Стихотвореніе. 

Пословица. 

ЛѢтспись. 
Поденная книга. 

Святцы, Кален¬ 
дарь. 

баснь,сказка.(ка 
Записная книж- 
Тукея.;ецЪ , лі- 
нивецЪ , бѣг¬ 
лецѣ. 

Тупый у непо¬ 
нятный. 
ЛСезлЪ, прутЪ , 
розга 5 лоза. 
Лопатка , котс- 
рою по ру камЬ I 
бьютЬ. I 


О церкви и 
дѢлахЪ церь- 
ковныхЪ. 


Б 


лаг о мест! е, 
богопочиша- 
ніе. I 


®[>9<0 ^ 


Й' 


ІТ^озі^юѵ', Ы 

Каіа ткеѵу,, 

'Аѵа.схгі)'/) , 
хъіХіЛэу у ? 
ГІ5іѵ)Тѵ^ а ; №• 
Пзіѵ,<хі$, 60;$-» /* 

Псі^/ла,^, ^ 

П ісе, «5» /' 
Х^зѵіка, о>и> 
’Ефѵще^ 35 і /' 

* Н|хе^злз'у«з;'; у >**• 

Мь9-з$ у ;я- 
ПаХі^фг^з^ у > 
Д1а|леХХУ(Т>]5у у > ;/?1 


Ехог^іиѵп, іі,#. 

СопЯгтаііо,опі$,/. 

СопГишіо, опк,/. 
Сопсіиііо, он»,/. 
Роеіа, а:, т. 

РоеіЬ,» /. 

Роста, аг», п. 
ЛНа^іит, і, п. 
Лппаіез , іит, т. 
Піагіцт , іі, п. 

Г.іШ, огит , т, 

ГаЬиІа, ж, /. 
Гиоі11аге5 , іит , т. 
ЕтапГог, огЬ, т. 


М&Хуё;, ѵкод , Ш. 
’Рао^сд, а, /♦ 

уход-, ?п. 


НеЬс5, ет, ют. 
Ѵіг ё а, ж,/. 
Гсги’а , ж ,/. 


XXVI. 

‘Теру хлі 4 ’Ек Г)е ЕссІеПа & 

кХ>]СГ1а?1НСиУ. геЬш сссІеПаЙіс». 

СхсеСал 7 Л5, у, {^.еіі^іо, оп»,/ 

Су С* 
РгеГасе, /I 
Сопйппасіоп,/. 

КсГисагіоп,/. 

Сопсіціоп 
Россе , т. 
Роёііе,/. 

Роё пе, т. 

Ргоѵа Ьс, т. 

Си сопіс^ас 
}оигпа 1 , т. 

Сі’епсігісг , Л'та- 
пасіі., т. 
ГаЫе ,/. Соте, т. 

I); $ ТлЬ е:іе>, рі. 
РлгеЯсих , саі- 
шапсі, т. 

ЬоигЯаис, Вліёг, т. 
Ѵег§е,/. 

Гегиіе,/. 


© [і97] 

^‘ЯЗйпд, т. ОЗогСС&Г/ Г. А РгеГасе. 

^Лга^ідипв , К 33с Л Сопйгтасіоп. 
-ѵѵ,. ГОсІр, ш 

ЩіЬеіГсаипд. Г. 

^ЗсГсЫи§, т. 

т. 

‘ЬгГип/і/ Г. 

п. 

эргйфшоѵС п * 

^ФгЬйсЬег, р|. 

^здеЬиф, п * 

'іяівпЬсі*; т. 

$аЬсІ Г. 

офгеіЬесіГсІсЬеп, п. 

5'яиіещсс , ОЗсѵііШІ^ 
псѵ/ т 

^оіре! , т. &итімг 
лифе, Г 


А СопГигасіоп. 
Л Совсіийоп. 

А РО; I. 

Россгу. 

Л Роет. 

А РгоѵегЬ. 

А СЬгопісІс. 

А Олу-Ьоок. 

А СаІѵПсіег. 

АГаЫеОг Га'е. 
А ТаЫс-Ьоок. 
А Тгиаіи. 

А Оипсе. 
ѵ Кос!. 


ЗіССГеп ии- ?йс!'П‘сШ"’, А Гегиісг ог Раі- 
ІП&сС^фиІС, т. тег. 


Юе і’Е§НГс & 
скі аЯГаігеі Ес- 
с1еГ,аіЬ(рде5. 

К.с!і^іоп,/. 


ххѵі. 

93оп 1)СГ ШісЪс и:Ге> ОГ сЬе СЬигсЬ 
йен ЗѵігфшГафеп. | ап а Есскйа&к 
I тдессгз. 

^5оКсз&ігп#,т. ©р** 
гсзГирфГ/Р.| 

N з 8ирег- 


ііі^іоп. 
Суевѣріе. 
ХристшянинЪ. 
ЗгрешикЪ. 
раскольникЪ. 
.ЯзмчиикЬ. 
ХрамЪ. 
Церьковь. 
Домашняя ітсрь 
ковь. 

Олпгарь. 
ІТришворЪ , па 
перьшь. 
Кладбище. 

ризница. 


© [»?«]© 

Л а<ті$аі[ло)'іа, ад , /. 
Х*і?іаѵо?, у, ѵі. 

' Аіэетіко?, у, іп. 
Х^к7|ла'Гінад, у, ѵі. 
’ЕЗ-ико?, у, т. 
Као?, у, т. 
’ЕнхЛ^спа , ад , /. 
Каі^юі/, іу, п. 

’ А&ѴГОѴ, УГУ, п. 
П^сттйЛаіоу , #ііу, п. 


Ко1|Д.7|ТУ§ЮУ , іу, п. 
‘Іе^офуХакюи, іу, ѵ. 
Лавкя. (ведра. 'Е5 шЛісѵ, іу, п. 
поучилище, ка~ * АѵаѢаЭ'^оѵ, оОоу 
Колокол Ь. ОІУО?, /«. 

ЖертвенникЪ. ; Вш|ло?, ы, т. 
Кумиръ , исту- ’’А уаХц.а, «Под, я. 


канЬ, изваянЪ. 
ОбразЬ, подобіе. 

Собраніе 

МірянинЪ. 


ЕЫыу, 6 иод, /. 
^гл'ауоо'у'Ѵ), % , у 

АаЫсд , у, т. 


Духовный, церь- КХѵ^ІКО? , у, VI. 
ковкикЪ. і 


Священникъ , 
попЪ- 

ПриходЪ. 


іереи?, ш?, пг. 

Па^оікіа, ад, У 


Ееяморкый нля Диотомс 8,м. 
домашній сея- * 3 > 1 

і^енникЪ. * 


БирегйІііо, опм, 
СЬпйіааиз, і, т. 

Нхгейсиз , і, т. 
БеЬівтяіісив, і, /»» 
ЕіЬпісцз, і, т. 
Тсшріит, і, я. 
ЕссІеГіа, х,/. 
Бассііит, і, к. 

Лсіуіит, і, я. 
УеЛіЬиІит іетріі. 

Ссстеіегіиш, іі 
Басгагіит, іі, я. 
БиЬГсІІіит ,іі, п. 
8и<.пе(1ит ; і, н. 
Сатрапа, г,/. 

I Ага, х 

Битіа, х,/. 

| Іта§о, піі,/. 

Соп^ге^аііо, опія,/, 

* ‘ 

Ьаісив, і, т. 
Сісгісиз, і, т. 

Бассгсіог, оіі$, сот. 

РагосЬіа, х,/. 
Засеііадиз, і, т, 

$** 


V © [ Ір» ] Ф 


$иреійіііоп,/. 

$/Ьег<лІаиЬ, т. 

БирггЛіиов. 

СЬгёмеп, от. 

Ф)гі(І,га. 

А СЬгіЛізп. 

Негсп^ис, от. 

5\С^СГ; т. 

А Нсгсііск. 

ЬсЬіГтаіідис, от. 

ЭДЬпітнідег, да. 

А БсЬішшіск, 

Гаі'еп > от. 

4Эсі;&с, т. 

| А НеаіЬспогРд^аі 

Тстр.'с, от. 

^спірсі, да. 

А Тстріс. 

Е 8 іі С) /. 

^ігфс/Р 

А СЬигсЬ. 

(рыреііе,/. 

Зиірсііе, Г. 

Л СЬаррсІ. 

РюьЬіссгс , от. 

Шаѵ, да. 

1 А СЬапсе!. 

РогсЬс сГе§Ше } /. 

•ФоПе, і. <ЗЗогІ)оГ сіпег 

А СЬигсЬ-РогсЬ. 

Сітегіегс, от. 

ДІГфГ/ ні. 
оМсеасГсѵ, да. 

А СЬигсЬ-УагсЬ 

КсѵеЙіаіге, от. Ба- 

ѲаГпргсі;, €. 

Л ѴсДгу. 

Вдас, от. (сгіШе,у; 

^ЗсшР, і: 

Л Рстѵ. 

СЬаіге,/. 

&т$е!, г. 

А Ри.'ріс. 

СіоіЬс,/. 

©ІосРе , С. 

Л Всіі. 

Аиіеі, от. 

ЗІИаг, да. 

Ап Лігаг. 

5шиё 

<§аи1спЫ1Ь, п. 

А 5и:и«. 

Ьа§с,/. 

ЗЗИй, ОЗіІЬтІ;, п. 

Ап Тгаа^е. 

АПетЫёе, соп°ге- 

ЗиЦмтпсп&тв, Г. 

А Соп^гедайоп, 

^аіюп,/. 
ІяЦис, от- 

?а:)0, да. 

А Ьау-тап. 

ЕссІсПдЛідие , 

@еі|Кіфег, да. 

Л СІсг^у-гаап. 

сісіс, от. 


Гфіе з 5;сііГ;са- 

^і'ісДсг* га. 

Л РгіеЛ. 

ісиг 3 от. Ра го і (Те , /. 

.^ігфГрісІ/ п. 

А РагііЬ. 

СЬа^?і<Гш і от. 

СйррсІЦп, да. 

А СЬзрІаіп. 


N4 

в;»- 
ДіяконЪ. 

ЕпископЪ. 

Епархія , Епи¬ 
скопство. 
ПресвишерЪ. 

ЧтецЪ. 

ЛроповѢдникЪ. 
Поученіе, бесѣ¬ 
да , СЛ г 'ГО. (ры. 
Исповѣданіе вѢ- 
ИерковникЪ, пе¬ 
на марь. 
Писанія. 

библія.* 

Еегпхій7 

^ЗавѢшЪ. 
Новый ^ 

Глава. 

СтихЪ. 

ИророкЪ. 

Пророчество. 

АпостолЪ. 

Еван гел истпЪ, 
благоьѢстникЪ. 
Евангеліе , бла¬ 
говѣстіе. 
Святый. 

Ну ченикЪ. 
ИнокЪ, чернори- 
зецЪ, чернецЪ. 
Инокиня, черно- 
ризица, чер¬ 
ница. 


© [ =00 ] 0 

Діа'яоуод, суп , гп. 
Е'т<7Котіод і с- 7ГУ,;/л 
Дісін'ѵр'ід, ешд, 

ГІ рсг^ѵте^од , , т 

’Ауау уы$у\$ , у , т 

Д'ЧР-'ЧУ^ое, У) т 

О^ліХіа, ад, 

Катѵ^ісг^сд, й, т. 
ЭДеозко^од, у, т. 

Г^афаі, соѵ, /. 

ІВііоХіа, іозѵ, п. 

л п / V ГІаХаіа 
ДіаЗ^кЫ , 

^КаіѵѴ) 
КефаХаюу, у, п. 
Ко|лр.а аіод, п. 
П^офѵ]Тѵ ( д, у , т. 
П^оф>)1на, ад, /. 
’А7год-оХод, оХу, т. 
’Еѵау у е’Аід ѵд, у, т. 

’Еѵхуу еХіоу, у,«. 

Г/ Ауюд, «у, т. 
Мартгзд, і^сд, сот. 
Моуа^о'д, а^у, т 

Мсѵад-^іа, іад, /. 


Підсопиз, і, да. 
КріГсориз, і, да. 
ЕіоссеПз, І5,/. 

РгеЪукгг , егі, да. 
Ьссіог, огІ5, да. 
Сопсіопаюг о;І5_ да, 
Сопсіо, 0ПІ5,/. 

СаіесЬізтиз, і, да. 
Ліліішиз,), да. 

8егіртгж, агиіп,/, 
ВЪ! іа, огит, я. 

ТсЛатеп-7 Ѵешз 

г” ' 

Шт. ^Хоѵищ 
Сариг, ііь, я. 
Ѵег(и$, из, да. 

РгорЬг.а, ж , да. 
РгорЬеііа, ж,/. 
АроЙоІиз, і, да. 
Еиап§е!іЙа, ж, да. 

Еиапдеііит, іі, п% 

ЗапДиз , і, да. 
Мапуг, угіз, сот. 
МопасЬиз , і, да. 

Мопіаіів, і$,/. 


Игу« 

© [ а °і ] і 


Різс-о, т 
Еѵёсціе, т. 
РіосёГе,/. 


фіпсопи*, 
і $МФ«С т - 

' 5ЙіІФоГфит,п. 


Лпсісп сіс 1’е§1і(ё, т • 

ЬсЙсиг , т. 

Расіісаіеиг, т. 

Беггаоп , т. Ргесіі- 
сайоп,/. 

СаіесЬвірс, т. 

Засгійаіп, Маг§ці1- 1 ^й(1еі’, т. 

Ісг, т. I 

Ьа Заіпге Ёсгішге.! Х)ІС Ьсііі^е @с!}ГІЯ* 
ВіЫс,/. I ^іЬсІ і г 

Ь= ѵіеих 7Тсйа- ХКіо икс? 

К 


^ссбЬріег/ т. 

ЗЗогІеіег, т. 
^гсЬідсѵ, т. 
фгеНз*,*'. 

@о(ефібпигё, т. 


^ Здіапти 


IА Реасоп, 

; А ВЫіор. 

Л ОіоссГі. 

Ап Ёісіег. 

А В асіег. 

А РгеасЬег. 

А Вегтоп. 

Л СаіесЬізга. 

А СЬигсЬ- \Ѵагсісп 

ог Бехіоп. 
ТЬс 5с іргигез. 

ТЬс ВіЫе. 

ТЬс 0!с1 1 Тсііа- 

ТЬс Хе\ѵ 3 іпепг. 


СЬаригс, т. 

Зицмгеі,, п. 

А СЬарісг. 

ѴеНсі, т. 

93ег$ , ш. 

А Ѵсгіё. 

РгорЬсте у т. 

^ѴОрЬсС, т. 

Л РгорЬес. 

РгорНеііе,/. 

ЯВеіЯодшід, € 

А РгорЬсПе. 

Лроігс, т. 

?(ро|М, ш. 

Ап Аройіс. 

ЁѵапцеІЩе, тп. 

фшдсЩг, т. 

Ап ЕѵапдеШЬ 

Еѵап§і1е, тп. 

беапдеіііші/ п. 

ТЬе СоГрсІ. 

Баіпг, тп. 

фсШдег, т. 

А Баіпг. 

Магіуге, тп. 

ЭДЗДГСГ, га. 

А Маггуг. 

Моіпе,К.е1і§іеих,я»- 

І^ОіОПф, т. 

А Мопк. 

ИеІі^ісиГс,/. 

9?оіте,€ 

1 

Л А 7 ип. 


N 5 


АЬМ, 

Игуменѣ. 

Пустынникѣ. 


Деканѣ. 

Пяпя. 

Постѣ. 

Молитва. 


Служба 5 обѣдня. 
Исповѣдь, 


Прошеніе. 

Молеше. 
благодареній) мо- 
лебенЪ благо¬ 
дарный, 
благословеніе. 
Пѣніе. 

Псаломѣ. 

Псалтирь. 

ПмнЪ, пѣснь. 

АнтифоиѢ. 

Пѣснь. 

Ликѣ, крилосЪ. 
пѣвчій, пѢвецѣ. 
Органѣ. 

Предначкнателъ, 

уставщикѣ ^ 
запѢвецѣ. 

Тайна , тайн- 

СШБО. 


Г Ф [202] ф 

Кэі ѵо&а^'хуід , у, т. 
’Е^у|[ЛІтѵ) 5 , ѵ, ш. 
Аеха^сд, у , ѵі. 
Патгтгосд, у, Ш. 

N >)$■««, ад, 

П^агві^ч > % » /• 

Дыіуруій, ад 

, Е^С(ЛоХо'у'У)(Л5 > 

ешд, /• 
АіЧ"ѵ)сп$, еоад, /• 
АгУі'Тід, ео)$, /• 
Е^а^іа, «5, /. 

ЕиХоуіл, ад, /. 
"Аспд , шд , /. 
Ч^аЛілод, у, Ш. 
■ЕаЛгу^юУ, і»» П. 
"Т [лѵод, у , ѵі. 
’Аѵтіфоіѵѵі, ѵ,д, /. 
’Шѵі, /. 
Хс^од, у, т. 

Ф аХтѵід, у , 

’ Оруаѵоѵ', ауу, я. 
Хо^уод , у, т. 


Муд'^юи, ш> У. 


АЬЬаі, «і$,»», 
Егетіса ,х,м. 
Оссапиг, і,»;. 

Рара, х, ял 
Еіипіит, іі, я. 
Ргсссз, ит,/. 
Шиг§іа, х,/. 

СопкШо, опІ5 ; /. 

/ 

РсІІІІО,ОПІ5,/. 
Всргссаііо, оп’і5,/. 
Сшіагит айіо , 

ОПІ5 , /. 

Вепесіі&іо, опІ5,/. 
Саіиіо, опІ5,/, 
РПіііѵші , і, т. 
РГакегіит, и, я. 
Путпиз, і, т. 
АтірЬопа, х 
СатЦепа, х,/. 
СІЮШ5, і, т. 

Слтог, огЬ, я/. 
Ог^апит , і, я. 
Ргхсстог» ОГІ5 , Ѵі. 

Засгатедтда , і, а, 

*$>!!* 
АЬЬг , т, 

© [ *°3 3 © 

$(ЬГ, т. 

Ап АЬЬеі. 

Негтііе } т. 

ФиіІШсГ/га. 

Ап Нсгтіс. 

Но ісп, т. 

2>сфйііГ, га. 

А Беап. 

Гарс, т. 

^йЬ$, т. 

ТЬе Горе. 

Зсйпе, т. 

§а|}еп,п. 

ІГайіп§. 

Ргісгс 

©Фсі, п. 

Ргаусгі, 

Ьііиг§іс,/. 

©сКебй'еп{*,т, 

А Ьігаг^у. 

р.пісШои,/. 

ЗЗсіфге, Г- 

СопГсШоп. 

Р«Шоп,/. Р!ас«с,?я. 


Рсіігіоп. 

І):ргесаііоп,/. 

511'ЬіГГс, Г. 

Псргесаііоп. 

Асііоп сіе§гасс$,/. 

Кйп?(йЗ»пз , € 

ТііапкГ^іѵіп§, 

Вепссіійіоп,/'. 

0<деп, т. 

В1е(Гш§. 

СЬат , т. 

<§щеп,п. 

5іп§іп§. 

РГсаитс , пи 

ЗМаІШ, т. 

Л РГаІга. 

Гісаиііег , пи 

^ісШсг, т. 

ТЬе РГакег. 

Нут пе, пи 

РоЬ0е(йП0 / га. 

Ап Нутп. 

Аіиісшіе,/. 

21іи1)ірІ)опй, & 

Ап АтЬет. 

СЬапГоп , пи 

©еГйпд, га. 

А Воп^. 

СЬоеиг, т. 

€1)01’, т. 

А Оиігс. 

СЬатеиг , пі. 

(зйпзег,т. 

АЙіп^іп^-шая. 

Оі^ис5, т. 

ОгзсІ,^ 

Ап Ог§ап. 

Сіипис, пи 

€йіЦоі’ , ф. 

А СЬаіиег. 

рз<гстспс } пи 

|(^»КГЙПШ1(;Ц. 

А йаттеаг. 


Щеегав . 
Крещеніе , омс- 
КупѢль. (ьеиіе. 
В спріемник т . 
Воспріемница. 

Ку мЪ. 

Кума. 

Обрѣзаніе. 

Жертва. 

ТТасха. 

Тайна причаще¬ 
нія. 


Посвященіе. 

П[ і общеніе, при¬ 
частіе. 

Отлученіе огпЪ 
церькви. 

Огпп) щеьге, ра. - 
рѣшеніе, св бе¬ 
лел, нге. 
Погила, яма. 


ОдрЪ у. а копте- 
ромЪ мершвыхЪ 
носяшЬ, или во- 
зяшЪ. 

ГробЪ , рака , до- 
мовище, ломо¬ 
вина. 

Гробница пус- 
іпая , вЪ честь 
кому соору¬ 
женная. 

Гробница. 


© [ 204 І Ва7іЛкг[л.(з$, ь, т. 
ВатЛід-ѵ^іоу, іу, 

і Еууѵс^у», сот 


^ор.7гагѵ)^, І^'д т . 
^•и^/лѵѵ)р.І5- 5 ,у. 
ГЦітоу. 4 , 


Ѳкспа, ад, /. 
Паства, тсд, я. 
'Еѵх<*?5М , #5,/* 


К аЭ іггзохлд, №$,/. 
Коіѵьѵіа ад, ]. 

’Аѵонѵ^и^, еюд,/. 

’АітоЛуспд, ешд > у. 

Тафсд , у , ш. 
Фё^еІ'ОУ, ег {», я. 


Ѳѵ)К7| } >]5. /• 
Кеиотафюѵ' , іу, я. 

М^7){ЛйОУ, », я. 


ВярП'ГГШ? , і, я». 
Варг Лейиш , іі, я, 
Ьи6гр(ог, огІ5, т. 
Ьи^серігх , ісЬ,/. 
Сошраі. г, іт, т. 
Сотпшег, 
Сігсипк»По,опі 
5асіійсіиш, іі, «. 
ГаГсЬа, аіІ5, п. 
ЕисНаг.Ша, х .,/. 


СспГ сгаііо, от’? ,/. 
Ссштипіо, спіз } /, 

Ехсопішипісаііо , 

ПІ5,/. 

ДЬГоІиііо, стЬ,/. 

Бсри’сЬгит і, я. 

У «спит, і, п. 

Ориіит, і, я. 
СспоіарЬіит } іі } Я, 

Мопитсіпит , і , я. 

Над- 
Впете, гн. 
Гош 5 сі ^ Ьаіёте. 

Раггаіп, т. 
Маггаіпе,/. 

С >треге, т % 
Сот теге,/. 
СігсопсіГюп ,/. 
Баспй.’е, т. 

РЦие’,/. 

ЕисЬаг.йіе,/, 

СопГестіоп, /. 

Соттипіоп,/. 


© С 2°5 ] ® 

^йіДе, 6 
$ліиГ|Мп, т. 

^анбсиае/ т. 

%иіп, ^аиГіеидігш, і 
(Вг&йИег, т. 

© ткеппп,^ 
ОМсЬпсі'ипд, С 
О^СѴ, п. 

ОіЪ-п, рі. 

50й$ 2(1ччЬ- 

таІ)1. 

^тГерипд, Ф'тѵеі* 
€оттшііоіі,Г. (ІдтдД 


Ёхсоттапісаи'оп /, $й'фепЬ(ШП у ш 
АЬГоІиііоп,/. 


ТотЬгаи, т. 
Бівгс,/. 


СсгсиеіІ, яг. 


€гиЫп&ипз юоп <8йп* 
(і)еп у С 

©гпЬ, п. 

05ЙІДС;Г. 


0йгд / т. 


ТотЬсаи ѵиИе СсСГСЗ ©ГйЬпмЬ 

сІгі-іГё а 1 Ьоппеиг 
<іе дисЦи’ип. 


Мопшікп*, т. 


©гйЬішЬ ®* 


Вір*іГпг, 

А Гонг. 

Л СоййиЬег. 

Л С сітоіііег. 

С Не 

А Со0ір< с , 

I ЬЬй 

СігситсіПоп. 

А Засгійсе. 

ТЬс Ра'ТоѵсГ. 

ТЬс ЕисЬагй ог 5а- 
сгагтк'пі оГ іЬе 
ЬогНь {иррег. 
СоПеаасіоп. 

Соттипіоп. 

Ехсоттипісаііоп. 

АЬГоІікіоп. 

А Сгаѵе. 

А Вісг. 


Л СоЖп. 

Ап Неаг/е» 

А Мопишсис. 


ЕрІ* 


© [ *<* ] Ѳ 


Надгробнал над- ’ЕіПТафіОѴ, , Я* 
пись. , 

ВыкосЬ , похо-' Екфозі, ад, /• 
рояы. } 

Погребальные об- . ЕраукГ[ЛсЛа, О 
ряды. ! ' 

ГербЪ шляхетп- ѲоЛод , У, 1ІІ. 

СКІЙ. • ■ \ ^ 

Погребеніе. \ЕѵТафіСВГр.о$ ,«>»*• 


ЕриарЬіпт , п, $} 
Гипиз, егі$, я. 
Ехесщіа» , агат, /; 
ТЬоІиз , і , ш. 
.Зсриіииа , *,/. 


О земледѣліи 
и дѢлахЪ кЪ 
оному принад¬ 
лежащихъ. 

С ело , деревня. 

СеллнинЪ, дере¬ 
венской житель. 
ЗемледЁлецЪ, 
крестьянинъ , 
мужикЪ. 
Помѣстье , еем- 
ля. 

Оіпчин* , мает- 
# ность. 

Поле. 


XXVII. 

Пе^І Г ш%у\киѵ. 


Се А§гіси1шгЯ 

& гсЬін гиЛісіз, 


Аг^'д, у, т. 

Ау^оі код, у, *». 

ГвСоруод*, а, 


К.из, гигі$, я. 
КиЛісиз, і, я». 

Адгісоіа, г , гояі. 


Хш^ор, а , ІС 1 %а , 

(год, П. 
’Ау^'д,у,м. 


Еипсіиз,},». ? 

К 

Ргжііит, іі, н. ^ 

А§ег,егі,е». 


ПомѢщркЪ, от- 
чикникЪ. 

Отку ящикЪ, Са- 
рышникЪ, жи- 
лецЪ. 

ПриКапцикЪ , 
управитель ,і 
староста. 


КТктщ^. о^од, т. а-!Оотіпиз,Гипс!і. 

у?у ^оікіад.| 

'О |Л1сЭ-а}(гар.еиод сі- Мапсерв іріз,с. Со- 

Іопиз, \,т. 
ѴіИісиз, 3, т, 

Р** 


кор ѵ, ау^уд. 
0'ікоѵси.од,«, т. 
лрііарЬс,/. 

Сопѵоі, да. 

ГипегаіНез, рі. 

ЕсиЯГоп , да. 

(эсрикиге, /• 
Еіисггстспс , да. 


Пе ГАдгісикте 

бі ск Іа Сатра§- 
пе. 

(^атрадпе,/. Раіз, 

Сатра^па^да. (да 

ІлЬоигсиг, ГзуГап,т 


Таге , роЛсПГюп,/. 

Го, с1, Тегміп, да. 
Гсгте,/. (гіе,/. 
СІитр , да. Ргаі- 

Ргоргішіге , 5сі§- 
псиг, да. 

Гепйісг , Еоса- 
іаіге, да. , 

Іп?епааіи, ВаіІІіГ, да. 


© [ ] ф 


®глЬ(фп’к, Г. 

Лп ЕркарЬ, 

^сагаЬпфЬезМшід , С- 

А Гипсгаі. 

?сіфспЬсдлпдт§, Г. 

Гипега1-Ці«5» 

ЗВарспІФіІі), т. 

А ЗсигсЬеоп. 

'ЗЗеегЬідітд, Г. 

Вигіа!. 

XXVII. | 

23ст СапЬЬаи ипЬ 

і\>а$ йаі'іи 9сІ>огее* 

1 

ОГ Ни&апсігу 
апа Соитгу- 
АШігз. 

п. 

Нап^тстп/т. 

Тье Соитгу. 

А Соитгу- тап. 

^(сРсѵтапи, ЯЗаиег, т. 

Лп 11и$Ьапс1тап, ' 

011(1), о. ©шііі), т. 

Сгоипа. 

Эдеіхггр, Г. 

іѴСІі), п. 

Л Гагт, 
л Гісіа. 

Фгдепфитсг, т. 

л Ьтіш, 

^йфгсс , Шеіія? 
пиши, т. 

ЛТспапі. . 

ЗЗетаКсс <офи4, щ. 

АЗсеѵигсІогВаШ^. 


Ошч ря5оптникЪ. 

Пахаткая земля, 
пашня. 


ГЕ^у/ащд, 

’Ару^а, «5 


« } т. 
>/• 


ДернЪ. 

(ли. 

Глыба,комЪзем- 
ІІавозЪ. 


Пахарь. (суля. 
ЛлугЪ, соха, к ст¬ 
ручка 5 рукояга- 
ка, рогань у со- 
СошникЬ. (хи. 
ОтрѢзЪ, полица* 


борона. 


Иго, яремЪ, ярмо. 

Жало. 

борозда. 

ВерьхЪ, верши¬ 
на, межа. 
СѢяшедь. 


сѣмя. 


Нива, всякой не¬ 
жа той хлѢбЪ. 
КласЪ, колосЪ. 
Стебель. 

Жатва. 

СнопЪ. 

Копица, копна. 
Подбираніе 
оставшихся 

КОЛОСОВЪ. 


В&Хзд, у, ад. 

К О'ОГ^Од, у, ад. 

(( Аѵ^од, ад. 

I А^сП^оу, о'г^у, «. 

"Ехегаѵ), у, 

Г/ Ти?, «од, у. 
іМа^а, «д, /. 
ВсоХзкз 7Г>1р.а ? а'7'од,я 
Ъѵуод, у, ад. 

КеѴІ^оу, У . 

’ДуХа^ ,аксд, у*. 

оѵгод, ад. 
Хтт^од , у, ад. 
Л'ѵіюу, у, я. 

і/д, уод, ад. 
КаХар.сд, ар. у, ад. 
Ѳе^од, еод, уд , «. 
Дга-р.^, -цд, /. 
Зуео^сд, у, ад. 
Хта^уоХоуіл» ад / Орегагіи-?, іі, от» 

Агиигв , і, я. 
СеГрСВ, ІСІ5, от. 

СісЬа, ж,/. 

РІ1ГШ5, і, от. 

Лгасог, огІ5, от. 
Агаігит, і, «. 
Зііѵа, ж ,/. 

ѴотЬ, егі,, от. 
^Сиіссг, сгі, от. 
Осса, ж,/, 
іи^ит, і, я. 
Зіітиіін, і, от. 
Зикиз.і,/. 

Ьіга, ж,/. 

Зетіпасог, огІ5,от. 
Зетеп, іпІ5, я. 
Зсдев , еіІ5,/. 

5ріса,ж,/. 
Сиітиз, і,от. 
МеШв, і$,/. 

ГаГсі$ Грісагит. 
Меса, ж , /. 
Зрісііе^іит, іі,я. 

Жагаелі, [ *о9 ] 


Оаѵгісг , ЕаЬои- 
геиг, т. 

ЭДгЬеіКс, ^адеІоЬпвг, т 

'А ЬаЬоигег ог 
\Ѵогктап. 

Тсгге ІаЬоигаЫс,/. 

5(сГсг(сшЬ, п. 2(сРсг, Ш. 

АгаЫе Ьапсі. 

СаГоп, пи Мопс сіе 
Тегге ,/. 

ЗчаГсіі^сгр, т. 

А ТигГ. 

Мопс сіе іегге,/. 

ФгМфоПс, € 

| А СЫ. 

Китіег 

ЭДііЬ т. 

Оип§. 

ЬзЬоигеиг , т . 

Ш»3ег, т. 

А РІоѵшап. 

СЬаггиё;/. 

т. 

А Р!о\г. 

МапсЬе сіе !а СЬаг- 

ЭДод&сгзе , С. 

ТЬе Р1о\ѵ-Ьапс11с. 

гие,/. 


ТЬе Р1отѵ$Ьаге. 

Бос сіе ІасЬэггие, т. 

ТЗРизІфоаге, С 

Соии е, Бос , т . 

’РРидеіГеп, п. 

ТЬе Соиігег. 

НсгГс,/. 

<$Ші Г. 

Ал Паггоѵѵ. 

Зоид^. (ѵіег, т. 

Зсф/П* 

А Уоак. 

Лі^иіІІоп сГип Ьои- 

(Вгафсі, т. 

А Соас]. 

8іІ1оп , пи 

Зигфе, Г. 

А Го г го ѵ. 

Наюп э м. 

5іс?сі ГиІ>сс, С. 

А Иіс1§е. 

Бетсиг , пи 

0ПСШАПП, ш. 

А іэохѵег. 

Бетепсе,/. 

©лате, т. 

Зеесі» 

Тоигсз 16гге< сіе ЬЫ 

©ааг / §вІЬГмф( , Г 

ЗмпФп^-согп. 

Гиг ріссі. 


Ері , пі. 

$ГсЬк,Г. 

Ап Еаг оГСогп,. 

Тиіэи сіе В!сс1 , т. 

фаГт, га. 

ТЬе Віасіе. 

МоИГоп у /. 

?ІегпЬгс,Г 

Нагѵей. 

СегЬс,/. (Ыё,г;;. 

©тФе, Г (фіете, Г 

Л 5ЬеаГоГ Сот. 

Та$ сіе дегЬе$ сіе 

©еСгЙ^сЬйіфеп , т. 

А Ыюск оГСогп, 

Ь’а&іоп сіе діапег. 

ЗІфтЖіе, 9іафІсГ<?, /•' Л Оіеапіп§. 


МоІГ« 


О 
Жагиель, жнецК 
СерпЪ, коса. 
Стебель всякаго 
ТелѢга. (жита- 
ВсзЪ. 

Колесо. 

Спица. 

Ось. (щикЪ. 
Возница , изво- 
КнутЪ, бичъ. 
} г зда , вожжа. 
Житница, овинЪ 
Гумно. 

Молотттитпел ъ > 
молопіилмцикЪ. 
ІіѢпЪ золотило. 
ЛотокЪ* 
решето, сито. 
Солома 

Зерно. (кромЪ. 
Житница , за* 
цѢшекЪ, куль. 
Всякой хлѢбЪ , 
СолодЪ. (жито» 

Паства. 

ЛугЪ. 

сѣно. 

СІиокосЬ. 


© [*«0] © 


Ѳе^ід^д , у, Ш. 
Д^б7Тахоу ; аку, п. 
КаХа|Х' > .') , >ід, у. 

’рХЧН-*, « Г5 $, п. 
Г/ А{ха^й, у,д, у. 

т е°х° ч $> »> '*• 

Кп^ліа, ад, /. 
Аё;шк, окзд, ///. 
'Нкю^од, у , 
2нитаХід, іАод { 
'Нкі'а , ад, /. 
’АттоЗхкѵ) ѵ)5 , г 
"АХшк, шкод, у. 
’АХзѵ)Т%, %д , т . 


|Ме{Гог, ош, гЛ. 
Таіх , сі*,/. 
Зііриіа, ж,/. 
ѴсЬкиІит, і, н. 
РІаийгит, і, я. 
Ком, ж,/. 
Касііиз, іі, тп. 
АхІ5, І5, т. 
Аигі^а, х , сопі. 
$сиіісз,зе,/. 
НаЬепа, эе,/1 
Ноггеит , і 
Агеа, ж,/. 
Тгігог, огі$, яг. 


2дтоГ^ѵ]/і бед, 7П. 
Лі к[хсд , у ш. 
КсѴкікок іѴу, я. 
К.а?фѵі, >15» /. 
Кск.квд- у , тп. 
5лтобоХсиК, шкод, 7 //. 
^аннод, У, /«. 


5лтод, у , 
Вуѵѵі , ѵ,д, /• 

N о|д.-ѵ 7 , ѵд, /. 
Л«|хо;к, шкод, 
ХсУЬд, ѵ, 7«. 


ТгіЬиІа, *,/. 
Ѵаппиз,і, м. 
СгіЬгшп, і, я. 
Зігатеп, іпіз, н, 
Сгатіт, і, я. 
Сгапагіат, іі, я. 
Зассиз, і, т. 
Ргитетит , і, яг. 
БгаЯит , іі, я. Ву- 
пе, ез,/. 
РаГсиит , і, я. 

| Ргаіит і, я. 


гсепит , і, я. 
Хо^гого/ліа, дд , у. РсепіГесіит, іі, я. 


Кс- 


© Г 1 " ] э 


Моі/Гопеиг, т. 

©фт'йег, т. 

ІА КеареГ. 

Раисіііе,/. 

©іфеІ/Г. 

Л Віскіс. 

Есеиіе,/. СЬайте,»; 

@ЮрреІ,Г. 

БіиЬЫе. 

СЬзггеие,/. 

ЗВядеп, ^атй, ш. 

А ѴѴаіп, 

СЬагіосж СЬаггеі- 

Сяйгоазрп, т. 

А Саге. 

Коий,/. (*е, /. 

ЭіаЬ, п. 

А ѴѴЬееІ. 

Как , гя. 

вреіфеД. 

А Броке. 

АіЯіки, я». Ахе,/. 

21ѵеД. 

Ап Ахіе-ігее. 

СЬагеиег э Ѵоішгі- 

ЗиЬі'тлпП , тп. 

А Сапег ог \Ѵа0<5« 

Гоиёс» от. (ег,я». 

^сйГфР, ©сіЦсІ, і 

А ЛѴЬір. (пег„ 

Вгісіе, Кёпе$,/. 

Злит,т. 

ТЬе Кеіпі. 

Сгапре 

^феипе, Г. 

А Вагп. 

Аіге,/. 

^сппс, 6 

А ТЬге<кіп$-ЙООГ. 

Ваиеиг сіе ВЫ , т 

л)рсГфсР/ т. 

А ТЬгеФсг. 

ГМаи, т. 

3)гсГФ$с0с!, т. 

Л Ріаіі. 

Ѵап, т. 

^шіссГфіріпдсД 

А Гап. 

СгіЫе, 5а«, »іі 

Л» 

Л Біеѵе. 

РаіІІе,/. 

01ГОІ), П. 

5ега\ѵ. 

Сгаіп, т. Сгаіпе,/. 

$опі/(^<Мп?огП,а. 

А Сгаіп. 

Сгспіег , т. Сгап- 

^'огпЬоІ'сп, т. 

А Сгапагу; 

5ас,?я. (&е,/ 

(?асР,т. 

Л Баск. 

В!ё , ГготепС , >п. 

©еегауЬе, п. 

Вгеай-СОгО» 

Віё ^егтё, таН, п). 

ФМ$, ш 

Мак. 

Раіига^е, т. 

< ЗВсі)Ъе / $гіС*,Г< 

Л РаПиге. 

Ргаігіе,/. Ргё, яЬ 

ЯШ, е 

А МсасІоѴ* 

Рот , т. 

$еи, п. 

Нау. 

РсиаіГоп ,/» 

фсшгпЬИ Д 

Ііау-ИаггсЙ, 


Оз 

Гаи« 

® [ 212 ] @ 

СсецЬ. ^ ( 

КосецЪ , сЪноки- Хо^Ьгс(Х 05 у,/». 
сВнникЪ , сі> іной.ХорІо^о^аои, у , я. 

анбарЪ, 

Грабли. ’АуУфуу), У]$ і /. 

В.,зЬ. ’0^Ѵ)[Л«, а]з5, п. 

Вязка. Д;'сг,'Х>], > 55 , ]\ 


Вилы. 

ТрезубецЪ, вилы 
тп ре зубчатые. 
СадЪ, вер гпогра лЪ. 
СадовникЪ , вер- 
тограларь. 
увеселительный 
садѣ, рай. 

СадЪ. 

Плотина. 

СтЪна. 

ЗаборЪ, ограда , 
тынЪ , пле¬ 
тень, оплотЪ. 

Копатель. 

бесѣдка. АікеХКа ,>)$,/. 
сит, > 15 , /. 

КѴ 7 Г 05 , у, /я. 
1ѵѵ)'г«гУ505, у, т. 

ПяэхЗитод, у, /. 

М>]ХесьУ, 03^35, т. 
Х.(»[ла ., аІ 05 , я. 
Г«Х°5> Ь'5, я. 

Ф^ау;хз'5, у, т. 

Таф^35 , у,/. 
2на7Г^гУ5,зш5 ,т. 


Грядя. 

Кирка. 

Лопата. 

Мыг.ыка. 

Кирка острая. 

ЗаступЪ. 

рЪзецЪ. 


П^асгіа, «5, /. 
ИакеХХа, >]5, 
Хка7гаѵ>і, >і5, 
ХккХ^'Уой, іу,я. 
Хкафйэѵ, у, я. 
Мф’роу, у, я. 
іѵХа^еі/ТѵУоу, іу, к. 


Гап.Геа 
Роепі’с , із , я. 

НаЙгит , і, я. 
ѴеЬез, із,/. 

ГиГсіз, із, да. 

Ригса, *,/. 
Тгккпз, гіз, да. 

Нстиз , і, да. 
Нопиіаииз, і, да. 

РагасШ'из, і,/. 

Ротагіиш , іі, я. 
А§^сг, сгіз, да. 
Мигиз , і, да. 

5срсз, із, /. 

РоЯа, эе, /. 

РоПег , огіз, да. 
Торіагітгі, іі, я. 

(оіа, ас, /. 
Риіѵіііиз і, да. Лгс* 
Ьі^о, опія, да. 

Раіа, ас , /. 
Ъагсиіит, і, я. 
Ііиггит, і, я. 
Віраііит, іі, п. 
Гаіх риисогіа. 

Под* ©ОзТ© 


Гаіі&еиг , пт. 

Гепіі , Сіепіег а 
кіп , т 

Каіеаи , т. 
СЬаггеке, {. 
ГаГспе, Попе, /. 

Р іггог , т. 
ГоигсЬс /. 
Тпсіпг, ?«ГоигсЬс 
?У ігоіз Гоигспопз,/ 
Дагсііп , т. 

^гсііиісг , т. 


ЭДлІхТ , т. 

феиЬо&еп, т.фсиГфси* 

ПС, і 

фагРеДефс, ( &\и|Г/ ш 
$иЬег,п. 

‘ЗЗйп&еІ, 55йГфе(,ш. 
<Мс!,е 

2)сер$асРіфге , Ьгсо; 
ГрФіде ©лЦкІ. 

®Л\Ш, т. 

©ЛІ'ГПСГ, Ш. 


'А Мо\ѵег о Г Нау, 
Ап Нау-Іок. 

А К.іке. (асі. 
А Сап ог \Ѵаіп 1о« 

А ВшкІ'еогРа^о 01 

А Гогк. 

А Гогк лѵііЬ іЬгсе 
Тіпе$, 

А Сагосп. 

А Сагскпег. 


іагсііп сіс р'аіПг, пт. \ ?и(1уаг(СІ1, т. 


Ѵсг§ег , пі. 
СЬаи(Гее. Іііѵе,/. 
Миг, >п. Мигаіііе,/. 
Наіе ,/. 


ОМІСКПІСП, т. 
®атт, т. 

ЭДсшсг, Г 
фесИс, Р Злип, т. 


А Сагскп оГР’еаГа- 
ге. 

Ап ОгсЬагсІ. 

Ап Вапк. 

А ѴѴаІІ, 

Л Нес)^. 


ГоІЙ . т. 

ГоШѵіеиг , т. 
Всгссаи , т. Тге- 
іііе,/. 

РІап^Ье , соисЬс, /. 
ВёсЬе,/. 

Рек,/. 

Ноиё,/. 

РіосЬе,/. / 
Магге,/. Ноіаи , т. 
$егре, Гаисіііе,/. 


©глЬсп, т. 

©глЬег, т. 

ЕаиЬс , Г. ©гипс фи((е. 
фсе(,п. 

ілагЛс, Г. ©раЬсп, ш. 
Ѳфаіфсі, г: 

Злфл'сРе, Г. 

0 рі()І>лис , ^ 

^оѵКраЬсп, т. (Геі/п. 

віфсІ,Р. 0фпсі&сшс|‘* 

О з 


А ПігсЬ. 

А Оіздег. 

Ап АгЬоиг. 

А Вс сП п а Сагйеп 
А 5раск, 

А ЬЬоѵеІ, 

А Но\ѵ. 

А Ркк-ах. 

А Ма«оск. 

А Ргиптд-Ьоок. 

Ар- ©[*»♦] © 


Подпор*. 

ВалЪ. 

ТелѢжкя 


Ѵ Е^Л, а] 05, И. 

К , а , »/. 


Носилки. 

ЛѢсЪ. 

роща. 

росадникЪ. 

ЗвВринецЪ. 

Роле неоранное > 
кусшаркикЪ. 


ФгрГ^ОѴ, У, Я. 

{/ ТЬь Ч?» І‘ 

''АА<го$ ео$,у$,я. 

ф7)Геі/гѵ^іоѵ,іу,я. 
Ѳ^юі^офнои , а, я. 
*Ершшоѵ, шод, я/. 


О дВлахЪ ВО- 

инскихЪ. 

Бранъ, война. 
МирЪ. 

Перемирие. 
Служба, война. 


XXVIII. 

Пф ^т^атіфТіишѵ. 

По Хер. 05 , а, т. 

’Еі^Ѵѵ), ^5, /. 

’Ем*Хв{іл, ад, /. 
Хг^агыа,ад, /. 


ВрагЪ , непрія¬ 
тель , сопо- 
сгпатЪ. 

Дріяпгель , союз¬ 
никъ э спобор- 
никЪ. 

Мзда , плата , 
жалованье. 
Силы, войско. 
Воинство, вон. 


ПоХе(ДЮ 5, а, т. 

Хбрцаход, ах*> т 
МкгЗв$, а, ш 

Диѵ'ар.ід, шд у /. 
Хг^агод, а, я/. 


ЦолкЪ. 


Леуе<иУ,&уод у Ш> 


Гиісгит, і, и. 
СуІЫгиэ , і, т. 
ѴеЬісиІит ігиГаііІс 
Регсиіит, і, я. 
5у1ѵа, х, /. 
Ьисиз, і, т. 
Бетіпагіит, іі, я. 
Ѵіѵагіит ісгагищ. 
Егісеіит, і, я. 


Бе Ке Міііигі, 

Всііит > і, я. 

Рах, расі«, /. 
Іпсіисіх, агит,/. 

Міііщ, *,/. 

Нойіі, і$, т. 

Босіи$, іі,»», 

5ііреп4іит, іі,м. 

Соріх, агит,/. 
Ехегсііш, из, т. 

Ье^іо, опі$,/. 

Иска- 


© [«5 ] О 


.Арриі, т. Еиіе ,/ 
Ііоиісаи, т. 
Вгоиёис,/. 

Сіѵісге й Ьга$,/. 
Ьоі$, Еогёс, т. 
Воса§е, т. 
Реріпіёгс 

Раге , т. 

Виііеге,/. 

0Іи|С, ^ 

2ВаІ$е, ОгоІІе, Г. 
Ѳ'фиЬІатП/ га. 
^гасфааге,^ 

< 315лІС' / га. 

^)лрп ; т. ©еЬйГф/ п. 

^аітифиіе, Г. 
Зфіеі’данеп, т. 
ІІпдеЬлиеіеё &тЬ, 
»о(Ісг ©с(тшфе і|К 

А Ргор. 

А Цоѵіег. 

А \ѴЬсеІ-Ьаггоѵіг. 

А Наікі-ЬаггоѴ. 

А \Ѵоо<і. 

А Сгоѵе. 

А Хигіёгу. 

АРагк. 

А НаагЬ. 

Си Мііііаіге. 

XXVIII. 

ОЗои ЗШедоІафеи 

ОГ АѴагГаге. 

Стиегге,/. 

$ѵісд, т. 

\Ѵ.,. 

Раіх,/. 

$і’іеЬе, т. 

Рсасе. 

Тгёѵе,/. 

< ЗВаЦгсп|ІіІІ(гапЬ / т. 

А Тгисе. 

5егѵісе,да. Ѵіетііі- 

&педёйсп|!, т. 

Ѵ/аійіе. 

( саіге , /• 


Еппсті } /я. 

$сшЬ/ ш. 

Ап Епешу 

Аті, АІІіё, Соя- 

фіпіЬ$<}епо(;, ш 

А ГііепФ 

Геіісгё, т. 


Раіс, Гокіе,/. 

0оІ&, т. 

Рау. 

Гогссі, Тгоире$ рі. 

ЭДафі, Г. 

Гогсе*. 

Аипіе у /*. Тгои- 

Яисдеікгг/ п. 

А о Лггау. 

РС5,?/. . Ке&ішеіп, да. іЭѵедІІШІ, п. 

А Кед і теп і. 


О 4 . 

ЕС- Век адронЪ , на- 
чальство кон- 
никовЪ. 
рота, сотня. 
Капр.льство. 

бригада. 
ФелдмаршалЪ , 
вождь, воевода. 
Полковникъ. 
Военачальникъ. 

КапитанЪ, сот¬ 
ни кЪ. 

ИорутчикЪ. 

Прапорщикъ. 

Знамя. 

Трубачь. 
блрабанщикЪ. 
СержантЪ, уряд- 
никЬ. 

Квартиры о й- 
стерЪ. 

ДозорЪ , дез'р- 
ВоинЪ. (ные. 
рядовой воинЪ. 

КонникЪ , рей- 
тарЪ. 

пѣшій. 

Коиница 4 

Пѣхота* 


"іЛѵі, -«од, /. 

Л0^05, у, т. 

Т^'у}ла, а 1о$, п. 
Хг^атцуод > ѵ , от. 

ХіХі л*Х'С$ ) у , ѵі. 
Ло^аусд, у, от. 

* Екагб утар^од, у, от 

2ѵ)|л.«офо^о$ , у, от. 
у, п. 

%а\туктѵід , у, от. 

в, от. 

Дгнайаро^?) у, от. 

’Етд-аОцод . у , от. 

Ш^ 7 Г 0 Х 01 , озѵ, рі от. 
2г^дпшгѵ)$ , у , от. 
’ЕуиіжХи^ , іу, от. 

! І7т-7геС>5 , еш$, от. 

Ие%зд , у, ОТ. 
'І7Г7ПН-Ѵ1, %, /• , 

Пе^іюі, ѵ}5,/. <ЬѴл- 
Р* 1 ? 


Тигта, ае,/. 

(тіа. 
СоЬогз, гІ 5 ,/. Сеп- 

Мапіриіиз, і, т. 

А§теп э іпіз, п. 
Ітрегаюг, огіі , /я. 

ТгіЬипиз, і, т. 

Эих, <!исі$, пи 
Сепшгдо , опія, я/« 

Ьосит іепеп5, 
ѴсхіПНег, егі, т % 

ЗІ^ПІКГ. 

| Ѵехіііиіп , і,5і- 
длит , і ^ я. 
ТиЬісеп, іпіь, м. 
Тутрапійд, зс, я/, 
Оесигіо, опі$, т 

| 

МедГоГд огіь 

Сігсіюгея, ит, м % 

Мііез, ігі$, пи 
I 

[Мііея ^ге^агіиз, 
ІЦиея, іііз у ;//, 

Рссіея, іия, ?п. 
Едиііаіігс, ия ? т ч 
Ресіітиз, из, ?п. 
ЕГсасІгоп, м. 

•Ѳ [ 2І 7 3 © 
©сіфпэа&сі* / п. 

А Тгаор оГНогГс. 

Сотра^піс. 

Яотрадпіе; € 

А Сотрпу оіТоо* 

Влпсіс, Тгоире. 

фаиГсп, т. 

А Вапсі ог Диаскоп 

Вгі^асіе,/. 

ОЗпдаОе,^ 

5о1сііег$. 

А Бгі^ааіе. 

Сспегаі у СЬеГ, ш. 

^свтаііфйП, т. 

А Сепсгаі. 

Соіопсі, пи 

ОЬсг|т’, т. 

А СоІопеІ. 

Сарігаіпе, пи 

ФсГфІРЬаЬсг, т. 

А Саргаіп. 

Сарісаіпе, т . 

фсшрпішп , 9Ш* 

АСаргаіпоГапЬип- 

Ьіеіиепаіи, т. 

теііісі', т. 

сігссі* 

^ісигспапг , т. 

А Иііеиіепзпг 

Еп(еі§пе > Сог- 

$<ФпГІф, т. 

А Согпег огЕпЯ^п. 

пс«е, т . 

Вгареаи , Егсп- 

0аЬпе/Е 

А Взппег ог Со- 

сіагг, т. 


1оиг$. 

Тготрепс , пи 

4! 

$готрс(сг, т. 

А ТгитреіеГі 

ТатЬоиг, т. 

Діоттеііфіадег, т. 

А Огиттег. 

Бегает , т . 

&еЦ?п?аіЬеІ, т. 

А Зецеапс. 

МагесЬаІ сіе 1о§і$, т 

0.иаиісі’тсі(1сг / т. 

А Циапег-таЙег. 

Ііопсіе,/. 

ТУІипѣс/ Г. 

Тііе Коипск 

Боісіи , т. 

0-оіЬйі/ ^гісдеРпсфг, ш 

А Боісііег, 

Бітріе Боіеіас, пи 

©стеіпег 

А сошгпоп ЗоЫіег. 

Саѵаіісг } пи 

ЭѵсіРег, ш. 

А НогГетап ог 

ГатлШп, пи 

$и§Рпсфг, т. 

Т гоорег. 

А Гооипап. 

Саѵаііегіе,/. 

ЭѵсіГеѵср, 

ТЬе Саѵлігу. 

ІпСтіегіе 

ФфеІР, п. 

Тііе Іп книгу, 


0 5 

Аг- 
© [ 21$ ] ф 


СтрблецЪ, спгрѢ- 

локЬ. 

КопЬйщикЪ. 

МушкетерЪ. 

ЛазутчикЪ , со- 
глядашель. 
Часовым , кара¬ 
ульный. 

Стража, караулЪ. 


Тф'тѵк,«, т. 
Дорифэ^5, *, т. 

Кага(Гно7го$, у } т 
П^офоХа^, анс$, т 
ФоЛакаі 4 , ей, 


бой, битва, (ка. 
Сраженіе, сіпып- 


ХщЪоку), >15, /. 
Ма'Х>1, >15, /. 


ЗВызовЪ на поеди- 
нокЪ. 

доединокЪ. 

Нападеніе , при¬ 
ступъ. 

ПоходЪ. 

Сшибка , сраже¬ 
ніе легкихЪ 
войскЪ. 

Отступленіе, 
отшествіе. 
ПобЪгЪ, бЪгство. 

Засада , подсада, 

ЛобЪда. 

Пораженіе. 

ПлЪнникЪ , не- 
вслышкЪ. 

Г рабежЪ, грабле- 
нге, расхищеніе. 
ІСорыспзь. 


П^хХ>)(Ті5, е«5, у. 

Ысѵэр.а'хіа, а$ , ]. 
’Е7п^е<р>іо-і5,ш5 5 /. 

2туат«а , «5, _/! 
’Ак^ 0 о 0 Хісг|Л 05 , у >т , 

’Аѵа^(л^Ѵ|ОЧ5, ш$./. 
Ф ѵуѵі,У)5, /. 

Ло'^05 , «, Ш. "Еѵе- 
«5, /• 

N1)0), >]5, /. 
К07ГѴ|,%, /. 
А%иалштс 5 , у, т . 

'Ар7гау/ло5, у, ѵі. 

^ (ЫУ,«!. 

2нуЛои,у, Лаф^а, 


5а$іиагіи$, іі, т, 

НаіЫиз, і, т. 
Бсіорегагіиз, іі, я. 
Ехріогаюг, огі>, т , 

Бшіопагіиз ті1с$, 

ЕхсиЬіг, агит,/. 

Ргжііит, іі, я. 
Ри§па, г,/. 
Ргоиосаііо, опЬ,/, 

МопотасЬіа, ге,/. 
ІтргеШо, оіііі 

Ехрссііііо, опі$, /, 
Ѵсіісаііо, оиІ5,/. 

Ксссрша, и$, я». 

Ги§а, ге, 

ІпГісіізе, агшп,/. 

ѴіДогіа, ж,/. 

5іга§е5,15,/. 

Сарііииз, і, т. 

ВігсріІО , ОШ5,/. 

Броііа, огит , я. 

Пл'ЬиЪ, 

АгеЬег, т. 

РЦиіег, т. 
№оиГ<р)сіаіге, м. 
ЕГріоп , т. 

ВепйпеПе,/. 

Саагсіе,/. 

Ваіаіііе,/. 

СотЬаг, т. 

Рей, Л^реі , т. 

Рие!, т. 

Апасрас,/. ЛЯаік, т 

Ехресікіоп,/. 
ЕісцгаюигЬе, геп- 
соіцге , /. 

Детке,/. 

Гике,/. 

ЕтЬиГсасІе,/. 

Ѵі&оіге,/ 

Рейііе , /. 

РгіГопіег <3с §иег- 
(ге, т. 

РіІЬ^е , Васса^е- 
тепе,и». 
РероиШс5, р/. 


@ Г 2І 9 ] © 


ЗЗодспСфГф, ш. 

Ап АгеЬег, 

^МФеПІСГ, т. 

А Р кет ап. 

2еіЬ(Фйб, га. 

Д Миэкегсег. 

^игФГфефгег, ©ріоп, ш 

А Бсоиг ог Вру, 

0фі(&ірафе , Г. 

А Вспііпеі. 

ШФфс,Г 

Тііе Сиагсі ог 

(ѴѴаісЬ. 

^ге^Геп, п. 0Ф(дфг , {. 

А Вагсеі. 

©с^еФЕ п - 0и - еі(, ш. 

А Гі^іп. 

21ц$ЙФсшпд $ит 

СЬаІІсп^іпд. 

.^атрГе, € 

Л Риеі. 

ЗФер&ітр?/ т. 

ЯфП, 

Ап АЯаиІГ. 

(0ШП11, ш. 

Ап ЕхреФ'ііоя, 

^гісд$’,ид,‘п. 

Ѳфатіи^сі/ п. 

Л БкігтіьЬ. 

9(Ь$ид, т. 

Л ИеігеаГ. 

фифе, г. 

А Гіідік. 

фшСефаК, т. 

Ап АтЬиФ. 

Ѳісд, т. 

А V Догу. 

^іейсгіадс , С. 

А ВіаиЛпсг. 

О 

ЖпедвдеГапдспег, т. 

А РгНопсг. 

^МипОсптЗ/ Г. 

Ріипскгіп^. 

9ідиЬ,т, ' 1 

Вроіі. • 

Ргоіе 

ІТлѣнЪ, добыча. 

Облеженіе , об- 
стпугтленіе , 
осада. 

ПодкопЪ, подзе¬ 
мной ходЪ. 
Порука , залсгЪ. 

СшанЪ , лагерь. 
Охранительное 
войско, Стража 
градская, гарни¬ 
зонъ. 

бойница, стщѢль- 
у ица, осыпь. 
Внѣшнее укрѣ¬ 
пленіе. 
Палатка Ша¬ 
го ерЪ, наметЪ 3 
КормЪ. (куща. 

Нечь. 

КинжалЪ 3 кор-* 
Ножны. (тикЪ. 

ПсясЪ. 


0 С 220 ] Ф 

Лна. ад , 

ПоЛі-^н>)а‘і 5 , шд,/. 

'Т7Г0ѵс(Л05, у, тп. 

г/ О[Л>]505, у'^у, ?л. 
Хг^ятоти $оѵ , у ,п 
Ф^а, сед, /. 


Хі2[хя, аЪд, п. 

П ^о!«%ісг{л.а ) а1о$,я. 

чд, /. 

Кс^-й, /. 
Ма^аі^а, ад, /. 

, іу, п 

КаЛес 5 у,*». 

урод, т. 


ГгхсЬ, Ж,/. 
ОЬПсІіо, опі$,/ ( 

Сипісиіи?, і , да, 

ОЬ'ё$, іс1І5, ест. 
С.Ига ; огит , и. 
Р гГісИигп, іі, п. 


А^ег, егЬ, да. 

Ргсраси1ит,і,я, 

Тспгогіит, іі, я. 

РаЬиІит, і, п. 
СЫіи«, іі, да. 
Риі>іо, опі$,/. 
Ѵа^іпа, х } /. 
Влііин, і, да. 


Стрѣла , всякое 
оружіе мета¬ 
тельное. 

Копіе. 

бердышь. 

ЛукЪ. 

Т тива, струна. 
Стрѣла. 


В ; Ас $ год . ьд, п. 


Тсіит, і, п . 


Ао%ѵ атод,$и%од,п. . 
’А(д.фі7геЛехУ5 7 
ео'д , ш. 
Тс%зѵ, у. п 
2ѵѵ$Е(Г[хсід, у, ш, 
’іо$, у .т. 


НвЛл, х ,/. 
В:рсппІ5, І5,/. 

Агси?, ив, да. 
Кегѵив, і ,)». 
5а$іиа, зе,/. 

Коля 

0 О* 1 ] 0 


Ггоке, /. 

5;с$>с, т. 

ЗЗеиГс,^ 

03с1адсічт$, Г. 

Ргеу ог Боосу. 

А Біе^е. 

Міпс , [. 

ЭДте, ІЫег$гаЬітз,Р 

А Міпе. 

Оі5§е, т. 

Сашр, »і. 

СагпіГоп , /. 

0сі§еІ , т. 

?аасг,п. 

55еНипв/Г. 

Ап НоЛа^е. 

ТЬе С.ітр. 

А СаггіГоп. 

Вайіоп, Петрам, т 

ОЗоПгосг?, п. 

А Еиіѵагк. 

СеЬогз, Гог*, т. 

2іи|?ешшГ , п. 

А Гоге ог Оие-ѵогк 

Тспіе,/. 

Зс(^/ п> 

А Тепе. 

Роига^е, т. 

Ерёе, т. 

Роідпаічі, т. 
Роиггеаи, т. 
Ваиагісг , Сеіп- 
шгоп, т. 
Еаг(1, ]аѵе1ос , >», 

ЗйКсгшій , В 

@фачс&( ; п. 

^о(сЬ, т. 

@фсіЬе,Г. 

©иіі/ ©йг(еІ,т. 

ЗВигГрМ ; т. 

Г ога§е. 

А Бтгогсі. 

А Па^стрг. 

А БспЬЬагА 

Л Веіс. 

А Багс. 

Р^ие, Ьапсе, /. 
НакЬагсІе,/. 

0ріс|Ь вреег, т. 
^сИсЬшс, С 

А Ріке. 

Ап НаІЬсгА 

Лгс, т. 

Согс;е сі'агс ,/. 
ГксЬе,/. 

< 2 $ос^сП / т. 

< 3 *оасп(е 1 >пс, {. 
ф((Ні т • 

Л Воѵ. 

А Воѵѵ-Йгіп^, 

Ап Аггоѵ. 


Саг- 


КолчанЪ, тулЪ. 
Праща, буркало- 
булава, дубина. 
Пушка. 

ружье, пищаль. 
МушпсетЪ. 
Пуля, ядро. 
Фитиль. 

ИсрохЪ. 

ШлемЪ, шишакЪ, 

НагрудникЪ, бро¬ 
ня 

ЩишЪ. 

увольненіе, от¬ 
ставка. 
СмотрЪ. 


© С ] 

Фо^ег^а, ад, /. 
^фгх^оѴѵ). у, 
'РотгаХоу, а\у, я. 


РЬагеіга, ж,/. 
Гипсіа, а:,/. 
Сіаѵа, ЭЕ,/. 
Тогтепшт тз]и$. 

ВэтЬагсЬ, *,/. 
5сІорешт, і, я. 
СІапь, с1І5, рІитЬеа. 
Роте$ і^піагіив. 

Риіѵіз іогтепіагіиі 
ат Ругіиа 
Саіеа, х,/. 
ТЬогах, асіз, т. 


Ко'руд, у0од,/. 

акзд, т. 

5’А(Пгід, і^од, /. 

(Ѳѵ^ео д, у (т'іад 5сишш, і, я. 
Па^аХуспд т ѵд <гт^а- МіШо , опіз,/. 

07гХоуѵы<па, ад , /. ЛппПиЛгіит, іі, л 


СІуреиз, і, пи 


О морслла- 
ванхи. 

р^орабли , 


флотѣ. 


XXIX. 

Пе^і ЫаиІікиѴ. 


і/То'Ход, у, т. 

Корабль. (но. Маид , «од, у. 

Купеческое суд- ПХзТзѵ фзгТікоѴ. 

Военной корабль. ПХоіэѵ тгзХг}лік.зѴ. 

Галера. Т^'рт#, год , уд , (. 

/ик ѵаѵд.І гешіз,*,/. 

Агдья, шлюпка.I^нафѵ], >)$> /• ]5сарЬа,х,/. 

Лодка 


І)с гс Ыаѵаіі. 

Сіа(Гі5,15,/. 

Маѵі$, І$,/. 

Маѵі$ опегагіа,/. 
Маѵів ЬеІІіса. 

№ѵіз 1опі*а , Тгі* 
Са^ио!*, т. 
Егопсіс,/. 

МаЯие,/; 

Ріесе (і’апііін-іе,/* 
Сапоп, т. 
ГаП!, т. 

МоиЦие*, т. 
Вл!1е,/. Боиіеі, м. 
МёсЬе,/. 

РсиёгсЬ сапоп,/. 

Неаише.Са^ис,/. 
СиігаГГс , т . 

БоисІіеГ} т. 

Соп§^, гл. ПітіГ- 
Поп, /. 
Мопсге, Іісѵііе,/. 


[ ] Ф 

Зѵі'ФеГ і т. 

@сЬии^г,Г. 

&еиІе / 6 
Метопе, Г. 

(фй§, п * 

ЗІіте , Г. 

Г. 

&идсІ, С. 

2ишс/Р. 

*)ЗиИ>сг, п. 

феІт,т. (|Ш,п- 
^гиГфагпіГф/т.ЗЗгиіЬ 

ЗфіІЬ, т. 

ІІгІйиЬ; ?(ЫфіеЬ,т. (5іѵ 
Іа|Типд, ЭДЬЬшіГипд, ^ 
ЭДи|1сптд,С 


А Оиіѵсг» 

А 51т§. 

А СіиЬ. 

Л Рксе оГСМпапсе. 

А Сип. 

А Ми$кеі. 

А Ви 11 «. 

МаиЬ. 

Сип-РолѵЯсг. 

(Неасіріесе. 

Ап Неітег ог 

А ВгеГт-р’аіс. 

Впскісг. 

ЙЬ.ісИ. 

ОіяЬапсІіп" ог Са- 
іЬісгіп^, 

А МиЛег. 


Ре Іа Магіпе. 

Рьие,/. 


XXIX. 

23о» йсі’ <5фІ$Ц’ф ОГ$Ііірріп§апс1 Ыаѵі^аііоп. 

.А №ѵу. 


Клѵігс, ѵаі(Геаи, т- @фі^, п. 

Каѵіге шагсЬапсІ. &\‘Іі!ЙЧ 1 Г&еі)Гфі|]Г / п. 


А 5 Ьір. 

А МегсЬапс-таа, 


Каѵіге сіе §иеггс,я». 
Сакге 


і'ѵШдРГфіЦф п ' А Мап аі \Ѵаг. 

6а!сс?е,Г. МаіФі^, п А Саііеу. 


ЕГ^иіГ 


О,/- 

т. СЬаІои- 


3?афт 


(О300Г,п- 
ЗДп , га- 


А ЗкіЛ’ог Соск-Ьоаі 
Ва-» 


Лодка. 

^елнЪ, судно. 

ПоромЪ, перевоз¬ 
ное судно. 
Перевозчикѣ. 
Киль, дно у кс- 
рябля. 
Носѣ у корабля. 

Корма. 

Кормило* руль. 

ГребецЪ. 

Весло. 

Вѣш рил о, парусѣ, 
раина , щогла. 
Лашша, ядрило. 

большой парусѣ, 
грошзайлѣ. 
Передній , фок- 
зайлѣ. 

Задній , крюйс- 
зайлѣ. 

ВереЕка, канатѣ. 

большой канатѣ. 
Якорь, котва. 

Крупный песокѣ, 
хрящь. © [ «4 ] © 

Кй|л.&і, г>$, /. 

ІІЛоі лпоу , іѵ, п. 
ПорЭ-|ласѵ, ы, 

По^Эчхеид . ешд, т. 

1>0 7П5, /. 

П^ш^а, «5, /. 
Пе^ті, ѵ)$, /. 

Оіаё;. аксд, т. 

Кагад-р шум. а]од,п. 

’і'ре'тщ, у, ѵі. 
Ка)7Г>), ^д, /. 

’ідіоѵ , у , п. 
Кег«5,а1о5,аод И5 я. 
Ід-од, а, т. 

’А^гецш, оѵс$, т. 

АоУ\ш, (оуод, ш. 

’Ета^о/лсд, у, с. 

Хшртоу у У) я. 

2%оітѵ, у, п. 

К аЛшд,ш гѵ/ т$,т. 
"Лукина, у^ад, /. 
7 Е^ ( асс, «Под , п. 


СутЬа, ж*/. 

КдѵісиЬ, ж,/. 
Ропіо, опіз, от. 

Роггіюг , ОГІ5 , ОТ. 

Сагша,х,/. 

Ргога, ж,/. 

Рирріз, І5,/. 

ЛІѵеиз, і, от. 

Сіаѵиз, і, от. Си- 
Ьеішсиот, і, «. 
Коп, опии,от Та« 
ЬиЬшт паѵіз. 
Нетсх , і§І5, сот. 
Кепшз, і, от. 
Ѵсіиш, і, 

Атеппа, ж,/. 
МаЫ, І) от. 

Лгіетоп, опіз, от. 

Ооіоп, опіз, от. 

Ерісіготиз, і, от. 

Гипіз, і$, от. 

КисЗспз, гіз, гіиЬ. 
ЛпсЬога, ж,/. 
БаЬигга, ж,/. 

0 [«5] 0 

Висли сіе ресЬеиг, т $іГфсг?(фП , ш. д КіэЬег-Воае. 


Влгеаи,» Вагдие,/ <лаЬп, ж. ^сфПСІід, п . 

Л Волг. 

Вас , т. 

§аІ)ѵЬоо(» п. 

А Рсггу-Ьоаі. 

Рогиопіег , ВаЫі- 

фаЬтапп , т. 

Л Геггу-тап. 

Оиіііе,/. (ег ? м. 

Ш,«оосп (§ф^ # 

т. 

ТЬс Ксеі о (а БЬір. 

Ргоие\/. Аѵат сіе 
ѴаіЯеаи, т. 

О&мФсі'фсіІ Е'сё @фі^ 

Гср , т. 

ТЬе Біет ог Ргоѵ. 

Роире , /. Аггісгс 
сіе ѴаііГеАи, т. 

фііисі’фсіі Ьвб (гфі^ 
(еб, щ. і 

ТЬс Біегп ог Роор. 

Согр^ сіе паѵіге. 

Эитиф і>сб @ф. т- 

ТЬс НиІІ ог Ниік 

Соиѵегпаіі, т . 

ѲгсисшФсг, п. 

ТЬс І ІеІт ог Яисі- 
(сісг. 

ТіІІас, пи 

ОкіФесР&сб0сІ)і|?«*/ п 

ТЬс Оеск$. 

Ритеиг, т . 

ЭиФеііпсфг, т. 

Л Волѵег. 

Натс^/. 

ЗиіЬеі 1 , п. 

Ап Оаг. 

V оііе ,/. 

Ѳедсі, п. 

А Баі). 

Ѵсг§иё, Атеипе,/, 

ѲедеДОатк, С 

ТЬс 8»іІ-Ѵаг<!, 

Маг, т . 

^Зиі}1, ЭДорЬашП/ ш - 

ТЬе Май. 

Сгапсіе ѵоііс. 

©і'сфсб 0сдс!. 

ТЬе Маіп-$аН. 

Уоііс сГаѵапг. 

ЗЗог&есІсдеІ, п. 

ТЬе Гоге-БліІ. 

Ѵоііе сіе сіеггіеге. 

фііиег(едеІ,п* 

ТЬе Мі22еп-5аі1. 

Согсіе,/. 

©ей, $<ш, а. 

А Ворс. 

СаЫе 5 /. 

’Лп!ег(аи, п. 

А СаЫе. 

Агсге,/. 

2іиВес, т. 

Ап АпсЬог» 

Ваіай, 1-еЙ,ю. 

ЯЗйіісіД, т. 

ВаіЫЬ 


р Раиоп © [ 225 ] © 


КорабельщикЪ. 

N аикХѵ^од і ^у , т 

\ т аис!ешз, і, т. 

Кормчій , корм- 
щикЪ. 

Кі/оф'ѵіг^д , у> т. 

СиЬегпагог, огіз, гі 

Мореплаватель. 

Ыаиг^д у, 

Маиіа, ж, т. 

МатросЪ. (никЪ. 

Етаі^сд ѵоаЛінод. 
’Ети&гг^д, у, т. 

Ьосіиз паѵаіі®. 

сѢдокЪ , спут- 

Ѵесіог, огіз, т. 

Деньги за про- 

ЫайХоу, у, п. 

Ыаиіит, і ? «. 

возЪ. 1 


Кораблекруше- 

ніе 

Иаиауюу, іу, я. 

ХаиГга^іит , іі, я. 

ПлотникЪ кора- 

Кау'тг'ѵі'уод, у, т. 

Каирс^из, і, т. 

бельный. 


вой морской. 

ад, /. 

’А^іЭ-аЛасгсгод, у, т 

?СаитасЬіа, ж,/. 

АдмиралЪ. 

ЛгсІіііЬа1а(Ги$, і, м> 

ГрузЪ, кладь 

Гоф.од, у, т. 

Оііиз, егіз, и. 

КупецЪ. 

”Е{лтго^од, с^у , т. 

Мегсашг, огіз, яг. 

Мѣсто вЪ кора¬ 
блѣ, куда нечи¬ 

’АѵтХод , у, я/. 

Бстіпа, ж ,/. 

стота стека- етЪ. Коробочка сЪ иг¬ 

П^ід, і$од, / 

Рухісіиіа паиііса, / 

лою магнит- 


ЛотЪ. (ною. 

ВэХід, і^од, /. 

Воііз, ІСІІ5,/. 

флагЪ. 

АфХйОггоѵ' .у .11 

Лріийге, із, я. 


XXX. 

1 

О наукахЪ сво- 

Пе^і Те^ѵшг еХеуЭ-е- 

Йе АгсіЬіга ЬІ- 

бодныхЪ , ху¬ 
дожествахъ и 

хси (3 аулѵачху. 

ЬегаІіЬиз & Ме- 
сЬапісі®. 

рукодѣліяхъ. 

[ ФіЛоагофіа, ад,/. 


Л юбому дрь 3 
философія, 

Р ЬіІоГорЬіа, ж,/. 

АюбомулрЪ, фі - 

- ФіХсѴофод, у, т. 

РЬіІоГорЬаз, т. 

лоссфЪ. 


Гряк- 


■Ряггоп <3е ѵаі(!еаи,м 

фегг Ьсб Зфііреб, т. 

ТЬе Майе г оГа 5Ыр. 

Рііою , т. 

^Геисгтапп,!!». 

ТЬе Рііог. 

Магіпісг , т. 

0<?етйпп, т. 

А Магіпег. 

Маіеіоі т. 

ЭДа(го$,т. 

А Соштоп-Звагшп 

?а(Гз§сг, т. 

ЗгеіГепІ>«» Ш. 

А РаПеп^ег. 

Ггеі т. СагдаіГоіі,/ 

^сфгдсІР , п. 0Фі{р& 

Ггаі^Ьг. 


ІоІ)п, ш. 


№и{га§е, т. 

©фіЦЬгиф, т. 

ЗЬіршеск. 

СЬагрепііег сіе па- 

@фір$ітт«тапп, ш 

А ЗЬірч/гідЬг, 

ѵіге, т. СогпЬаі паѵаі, т. 

0сеГф1аф(, Г. 0есегеГ 

А 5еа ЯдЬе. 

Лтігаі, т. 

ЗФтігаІ, т (реп , п 

Ап Асішігаі. 

Саг^аіГоп , СЬаг- 

ЕсФипдРсЗ 0фі(рс$, Г 

ТЬе Саг^о ог І^ь 

§е,/. 


сііп^ оГа ЬЬір. 

МягсЬапсЗ, т. 

Фаивпапп, т. 

А МегсЬапс. 

Бепііпе,/. 

Т?сг ипіегіРе 0 Фі(Гр 

ТЬе 5іпк, 


ЬпЬсп , іѵб (Іф аП ѵ < 2В«#Р ипО Ш«аеь Готтіе*. 


Сотра5 , т ВоиГ- 

ѲсеРошрар/ пі. 

ТЬе СотраГ*. 

(о!е,/. Зопсіс,/. 

0егГЫер, гіі 

ТЬе 5оітсііп§-ІЛпе 

РаѵіІІоп, т. 

#адде, Г 

ГЬс Па^. 


XXX. I 


Г)еч Ат ІіЬега- 

&оп (ѵеі)сп 5\йт 

ОГ Ат ІіЬеЫ 

чх & тёсапісріе?; 

(Ісп ипЬ фапОго«Есп. 

апсі МесЬапіс 

Р ЬНоГорЫе, /! 

2Ь. І(Ші;і?ЬоіЬ Р. 

Р Ы1о(орЬу. 

РЬ іІоГорІіе, т 

ЗВсІпѵеіГег, ш. 

А РЬіІоГорЬег. 


Р а 


Сгаш* 


Грамматика. 

Логика. 

ЛогикЪ. 
риторика. 
Краснорѣчіе. 
Мусик'ія , муси- 
СогласГе. (ка 

ГолосЪ, гласЪ. 

Скрыпка , скры- 
Струна. (пица. 
СмычекЪ. 
Лютня. 

басЪ. (ли. 

Арфа, лира, гус- 
СопѢль , сопѢлка- 
СопецЪ. 

СвирЬль, свирѢл- 
ка, дудка. 

барабанЪ , тим- 
панЪ. 

Ари^менииса. 

Ѵисло. 

ЗвѢздочет*е. 
ЗвѢздочетецЪ. 
ЗвѢздословГе. 
ЗвѢздословЪ. 
ЗаконовѢдецЪ, вЪ 
правахъ искус¬ 
ный. 


® О* 8 ] ® 

Г РЯЮлаТікѴ ), , /! Сгаттаиса, х,/. 


ДіалекЪгл , , /. 

ДіаЛехЛіхсд у, т. 
с Ру]То^ку ~ уд” (. 
Аоуібгуід , ѵ[}с>$ , , 
МусгіН'із , $$ , /. 
'А^л.оиа,ад /. 
ТзѴэд, у, 

ХсХі^д, ИСд, /. 

Хо^/ѵд, /. 

ПХ^кі*оу, у, я. 
КіЭ-а^а ад , 
Пау^у^а ад, у. 
Л-^а, ад, /. 
’АоХод, у, пи 
’АѵХцтуд , у , пи 
ЗДіу^, УУ С $, /• 

Ту ( и.тгаУзк, аУУ, Я 

’А^дцупну. % . / 
*А^0[ход у, я; 
’Ад-^оѵоіаіа, ад, / 
’Ад-^оѵ'з^.зд. у > т. 
’Ад^сХоуіа ад, /. 
’Ад^сХс'уэд, у , /я. 
Мо^ікод, у, я/. 


Ьо§іса, ае,/. 
Ьо§іси$, і, м. 
ИЬсгогіса, х ,/• 
і Еіодиешіа, х>/. 

| МиПса, х, /. 

| Иагшопіа, х,/. 

I Топи$, і, т % 

| Гісіез, СІІ5,/. 

, СЬогсІа, X,/. 
Р'е&піт , і, п. 

; СііЬагз, х,/. 

, Рашіигз, х,/. 
Ьуга, х ,/. 

ТіЬіа, х,/ 

ТіЬісея, іпіі, «. 
Гіііи’а, х,/. 

Тутрапшп, і, я. 

ЛгііЬтетіса, х ,/. 
Киіпегіп, і, т. 
ЛЛгопошіа, х, /. 

ЛІІГОІЮПШ5, і, »»• 
ЛЛгоІо^іа, г,/. 
АйгоІо§и$, і, т. 
.ІишсопГиІіиз, і, я*. 

Хи- 
Сгапппзіге,/. 

Ь°В іс 1 ис ,/• 

Ьо§ісісп > т. 

КЬссогі^ие,/. 

Еіодиспсе,/. 

Миис]ие,/. 

Нагаюпіе,/. 

Топ, т ноге,/. Ліг 
й сЬапіег, т. 
Ѵіоіоп, т. 
Согсіе,/. 

Р1и:пс /. Тшаи, т. 
ЬигЬ, т. 

' Ѵіоіе,/. 

Нагрс,/. 

Ніке,/. 

„Ьис-иг <3с Яисс, іп. 
ЬіЯсс, т. 

ТатЬоиг, т. 

АгігЬтеіЦие,/. 
Копг.Ьге, т. 
Айгопотіе,/. 
Айгопоте, т. 
Айго1о§іс, /. 
Айгоіо^с, т. 

,|игі$сопГи1іе, Ье^і- 
Йе, т. 


Ф [ 2а 9 ] ® 

(зргафРип!?, Г. 

Сгаттаг. 

ЗЗеттргісЬгс/ Г 

Ьо^іск. 

ЗДшшпГЯфѵГ/ т. 

Л Ьо^ісіап. 


ІІЬеіогіск. 

ОЗсгсЬГатРек, С. 

Еіі^испсс. 

^опРітзг, Г. (пс, ( 

МиЯск. 

ФпЦіттипд Ьсг 

Магтопу. 

$оп, т. 0Г!ттс; Р. 

А Моіе ог Типе. 

©«'де, Г. 

Л ЕкісЗІе. 

@Ме,Г. 

А Гіс1с11е-Йт§. 

^ігОеІЬодеп, т. 

АОиіІІ. 

€аі«с, С. 

А І_иге. 

33іі{&еіде, С 

А Ѵіоі. 

' ) Зоѵ{с, і\ 

Лп Нагр. 

ІЧ'ефе, Г. 

А Ріре. 

^| г еі| г ег / т. 

А Рірсг. 

‘’ІЧеі^фсп / п. Рісіпс 

Л ѴѴЬіДІе. 

•вм'ттгісге; 

Л ТаЬсг ог Бгиш. 

^і'сттсі, Г. 

Пѵсс1кпРіт|Т, С 

ЛгііЬтеііск. 

а# / г- 

А ІЧитЬсг. 

^ГсгпГипІ!, П 

АЙгопоту. 

0ГССПІСІ5СГ, т. 

Лп Айгопотег. 

©(ет&сигсш), Г 

Лйгоіо^у. 

©Кшйеийг, т. 

Ап Айго'о^ег. 

ЭѵсфГдеЬфѵісг, т. 

А Ьааѵусг. 

Т з 

БорЬі- ХитпрецЪ. 
АкшерЪ , пред¬ 
ставитель. 
Позорище , зрѢ- 

Личика, (лище. 
Комедія, веселое 
позорище, зрѣ¬ 
лище, предста¬ 
вленіе. 

Писатель коме¬ 
дій. 

Трагедія , пе¬ 
чальное позори¬ 
ще , зрѣлище , 
представленіе. 
Сочинитель траг 
гедій. 

Повѣсть, повѣс¬ 
твованіе. 
Повѣствователь 

Ху дожникЪ. 

ремесленикѣ. 

КоновалЪ. 
ШляпникЪ , ша¬ 
почникѣ. 
Золотарь. 
КаменосѢчецЪ. 
Долото. 
Лопатка. 
Живописецъ, 
Кисть. 


0 [ 230 ] ® 


Зіофі^д, «, пі. 
‘Тпокзітѵід, ь, т. 

^орЬіДл , г, т. 

Нійі ІО , ОПІ 5 , да. 

Ѳіяг^оѵ, ат%ѵ, п. 
П^эсгш'агйск, у > п. 

Кш|хы^<а, ад , /. 

♦ 

ТЬеамтіт, і. я. 
Ьагѵа,®,/. 
Сотжііа, *,/, 

К(*)|лы 5 о 7 Гоіо 5 ; у> т 

Сотісиз, і, да. 

Т эаушйіа, ад, /. 

Т га^асііа, х 

Т ^ау ый 07 Г 0105 , а ; т 

Тга^ісіл, і» да. 

ад } /. 

НіЛогіа, ве,/. 

у, т. 

Те^иіг ѵ\д, у, т. 

НіЙогісиз, сі, да. 
АиіГех, іш,да. 

Хыуогё^ууід, у, т. 

Орііех, ісЬ, да. 

Ктѵ]ѵіаг^ 05 ,ат^у,ѵ; 
П1Х07Г0105, 8 } т. 

Ѵеіегіпагіш, іі, да, 
СоаЙі 1 іапи 5 } іі, да. 

Хроо-у^уод, у, т> 
Автокод, у, т. 
ГЛифйоѵ, у, п. 

Г^афеіід, ещд, щ. 
Г^лфЙои, у , п. 

Аигііех, ісі 5 , да. 
Ьэрісігіа, х , да. 
Ссііез, із, да, 
Тгиііа, х,/. 

Рі&ог, огі$, да, 
Рсаіа 11 и$, і, да. 


Ску- 
ЬорЬійс, ш. 
Ассеиг, т. 

ТЬеагге , т. 
МаЦис,/. 
СотеФе ,/. 


Ш Оз*] © 


5Йст'ідсі', ш. . 

0фаи|ри’кг, т. 


А ЗорЬійег. 

А 5м|>е-р1ауег. 


©фаиЬіфпе, (. 
8агм / Г.1>тпит(св<Эе< 
&і|г(ріеІ, п. (рфг. 


А 5гар;е. 

А ѴЪагф 
А Сотесіу. 


Рсссе сотЦие, т. 
Тга^есіій,/. 

Россе сга^Цие, т. 

НіЙоіге,/. 

Нійогіеп, т. 
АгсіГап, т. 

Оиѵгіег, т. 

МагесЬаІ Геггапс,да. 
СЬареІіег, т. 

Ог(?ѵге, т. 

ТаіІІеиг сіе ріеггез,»» 
Сі&аи, т. 
ТгиеІІе,/. 

Реіпсге, т. 

Ріпсеаи, Сгаіоп , т 


^етеЬіспГфгсіЬсс» т. 
$гаисгГрісІ, п * 


^адсЬіепіфѵсіЫіг, т. 

©сГфіф(е,Г. 

©еГфіФффгеіЬег, т. 
&ип(11сг, т. 

фаіФтсѵГётапп, т. 

9\о|;аг)Г/ т, 
фиипафсг, т. 

©оФГФіпііФ , т. 

©Кттс&сг, т. 
ЭДефе!,/. ©ічФсіГсп, п. 
&сПе, Г. 

ЭДаМсг, т. 
т. 

Р 4- 


А СотеФап. 

А Тга^есіу. 

А ТгадеФ'ап. 

Ап Нійосу. 

Ап Н'йогіап. 

Ап Агсійссг огТгз- 
<§еГтап. 
А \Ѵогк - тап ог 
Напс1ісгаф> - тая. 
А Раггіег. 

А Наиег ог Саррее 

Л ОоЫГткЬ. 

Л Зсопе-сииег. 

А СЬНеІог^іаѵіп^» 
Л Тгоѵеі. (іооі. 
А Раіпсег. 

А Репсіі. 

Рог- 


СкулельникЬ 3 
ГирщечникЪ , 

гончарѣ. 

Мясникѣ. 

ХлѢбникЪ. 

Мельникѣ. 

Валяльщикѣ. 

Красилъ и и кѣ, 
красилыцикѣ. 
Ткачъ. 

Ткальня, іпханіе- Ке^а|л.гу$, еы$, т. 

К^еуру; 5 ,у т. 
Мау «^0$, «/у, щ . 
’А»тзко7ГО$ у,//;. 
іМкХоаО^о^, у, ///. 
Гкафеу5 > г005,/л. 
Вафеь$ • , *». 

) Тфауг^?, у , т 
’Ісгто?, у, гп. іа-ть^- 


ХоасшЪ , полот¬ 
но и всякая тка¬ 
ная вещь. 

Основа. 

УтокЪ. 


уеюѵ.і 

С/ Тфскг[ла, ато ь -, п. 

, 01 / 05 , ж* 
К^ок>і, т)5, у; 


Мотовило. 


Плотникѣ. 
Кузнецѣ. 
Молотѣ. 
Наковальня. 
Винтѣ, Щурупѣ. 

Пила. 

Обруч никѣ. 

Топорѣ, сѣкира , 
оскордѣ. 

Скобель, с тру гЪ, 
Пила, (шесникѣ* 


Тенгиѵ', оѵз$, т. 
Халкеид /оа$, ш. 
Хф^а, ад, /. 

”А к[лшу, сѵод, ѵі. 
Ко^Аіад, у, ?л. 

“П5, /• 

Оигиь^ус$, у, я*- 
ПгЛені/5, ешд, ЛП 

НуѴ^ѵ, у, я. » 


Рідиіиз, і, т. 


Ьапіиз, іі, т . 
Сос]ии$, і, іті . 
Ріііог, огіз, яг. 
АІОІІ'ОГ , ОГІ$, Ш. 
Гиііо, опІ5, м. 
ТіпсЪг , ОГІ5, ш. 

Тсхюг , ОГІ 5 , т. 

Тсхггіпиш, і, //. 
Тс хіаз, из, т. 

Те!а, ас,/. 

Бгашсп, іпіз, п . 
ЗиЬ&теп, іпі$,я. 
АІаЬгит, і, 

РаЬег 1і§пагіи5. 
РаЬег ісггагіиз. 

М ІІсиз 5 }, гп. 
Іпси<=, исііз,/. 
СосЫеа, зе,/. 

Ьіта, эс,/. 

Ѵісгог, огіз, т. 

Зеіигіз, І5,/. 

(пиіа, х. 

ОоІаЬга, эе, / Ріа* 

Зет, г,/. 


Клинѣ* 


Роиіег, т. 

ВоисНіг, т. 
СиіГіпіег, т. 
Вои1ап§ег, т. 
Меипіег, т. 
Гоиіоп, т. 
Тсіпіигіег, т. 

ТШегапсІ, т. 


© [ *33 ] Ф 

^бр^СГ/Ш. 

§(еіГФ«/ т - 

І5?о:Ь / т * 

1ЯЗесРег / т. 

ЯЛйИег, т, 

ЗДаіРсг, ЯВоИтйІ' 

§агЬег,т. (Кт,т. 


А Роиег. 

Л ВиісЬег. 
А Соок. 

Л Вікег. 

А Міііег. 

А ГиІІсг. 

А Эісг. 

А \Ѵеаѵег. 


’ЗВеЬег, т. 

Меііег , Оиѵгоіг < 2ВсЬсі'|1иЬС/Р^ІВ^СП / п А Ьоот,\Ѵеаѵіп§. 
сіе іііГегапсі, т. 


ТііГи , т. 

ЫпШпО/і'іЗсШсЬС/П. 

А \ѴсЬ. 

СЬаіпе 3 /. 

Яи&ия, т. 

ТЬе \Ѵагр. 

Тгашс,/. 

^иигод, ф'пГфІйд, т- 

ТІіе \ѴооС 

Пеѵіёоіг, тн. 

фаГреІ, т. 'ЗВеіТс, Г. 

А Уагп-ѴѴтШе. 

СЬагретіег, іп . 

Зіттсшыпп, т. 

1 А Сагретег. 

Рог^егоп, пг. 

©ФтісЬ, т. 

ІА ВІаскІтііЬ. 

Мапсаи, т. 

^ЙШШСС, т. 

Ап Наттег. 

Епсіитс, т. 

ЭДтЬоб, т. 

ѲфгаиЬеД 

Ап ЛпѵіІ ог§тЬу. 

Ѵі$ , т. ЕЛос , 

Л 5тпЬ$ Ѵісе ог 

Егаи 3 /. 

Ьіте 

$е.Ге, К 

А Ьсге\ѵ, 

Л Гііе. 

Топпсііег, гн. 

іі‘й(?ЬіпОсі’ / ^о((дсг / т. 

Л Соорег. 

НасЬс, Соі§п& 3 /. 

Ш, ОЗаіге, і. Ш, п. 

Лп Ах ог НакЬег. 

ИаЬо* 3 сіоіоіге > т . 

$еЬеІ, т. 

А РЫпе. 

5сіс, /. 

0%/ г. 

А 5а\г. 


Соіп» 

© [* 34 ] 0 


Клинѣ. (никѣ. 

•ѵіѵсд, т. 

Циркуль, круж- 

Діаб'чгѵід , у, т. 

ІІаугольникѣ. 

ГѴШ|ХШѴ, сѵо$, с. 

П ра в йло, л и нѢй к а . 

Каѵаік, о у ад,т. 

буравѣ, напарье. 

Т^ѵтихуоѵ, аѵу , «. 

рычагѣ. 

Мо^Хо$, у, ?п. 
КсХХа, *)$, /. 

Клей. 

Шубникѣ. 

Кожевникѣ. 

В^(Гс5'гф , Ѵ]$,у , Щ 

Сапожникѣ,баш¬ 

' Ттгс5Ч]|латорра- 

мачникѣ. 

фод, У, 711. 

Чобошарі. 

Имтотс^сд, у , иг 

Конепродавецѣ. 

‘І'^Г7Г07тХаУ05, у ,111 

Гонецѣ, почтарь 

'Н{Л^С<$^С|ЛС$,У,7/;. 

Л исмоносецѣ, 

Г^а{з.|Аатофз^с$ , 

писмовру чи- 

У, 111. 

тель. 

Фс^таі; , анод , т. 

брсменоносецѣ. 

бришовщикѣ. 

Ку^гид, есод , т. 

брипювня. 

Куинзу, у, п. 

(ка. 

ПХоѴг^іа, іад, /. 

Портомоя, прач- 

Площадной лѣ¬ 

Ш^о^еоттчд, у, 

карь. 

Оба я шелк. 

Г0*1$, У]Г0д,7П. 

Плясавецѣ. 

Хореѵтуд ,ѵ,ія. 

борецѣ. 

ПаХаід-^д, у, іп. 

ужеходецѣ, ко¬ 

2^01 Ѵ0&П"Ц$, У,?«. 

люром по кана¬ 
та мѣ ХОДИшѢ. 


Сипеиз 
Сігсіпиз, і, да. 
N011113, ж,/. 
Ие^иіа, ж,/. 
ТсгеЬга, ж,/. 

ѴеЙіз, із, да. 
Сіиіеп , іпіз, п. 
РеІІіо, опія, да. 
Согіагіиз, іі, да. 

бшогсаісеагіиз, да. 

Сегсіо, опІ 5 , да. 
Нірроріапиз, і, да. 

Ѵегесіагіиз, іі, да. 
ТаЬеІЬгіиз, іі, да. 

В.^иіиз, і, да. 
ТопГог, огіз, да. 
ТопЙгіпа, ж ,/. 

Ьоепх, ісіз,/. 
Месіісиз сігсишіога- 
пеиз. 

Ргжйі§іаіог, огіз, да. 
іэаІШог, огіз, да. 
ЬисЬсог, огіз, да. 
ГипатЬиІиз, і,да. 


О в ре- 
® [ й 35 ] © 


Соіп , т. 

Сотраз, т. 

Есрегге 

Кс§Іе,/. 

Тсгісге,/. Ѵіа-Ьге- 
фш, т. 
Ееѵіег,?». 

СоІІе,/. (ег,м.; 
Еоиггеиг , РсІІеи.1 
Хілпсиг } т. 


ЯсИ, ш 

Зігреі, гп. 

ЗДі іРсітаа^п. 

Сшеаі, п. 

ОЗо()ге, В 

феЬеЬсшт, п. 
Ссші/^Кчіісс/Ш. 
^іиіфпсг, т. 
©егЬсг,ш. ((Тсг/т. 


Соісіоппіег , т. 


Ѳфіфтафсг, ш. 


Баѵегіег, т. 
Маср^поп, т, 

РоПе,/. 
Ме0а$ег, т. 


©ФиІ){ТісРег / га. 

Э\о§ми|фсг е , 'ХЧсгЬ/ 
ЬапМіч 1 , ш. 
^ОІЬ'СІІСѴ, ш. 

$Зофе, ^іістазсг, т. 


Рогсеиг, м. 


^годег, щ. 


ВигЬіег, т. 
ВоиіЦие сіе Ьаг- 
Ысг,/. 

В'апсЫПеиГе,/. 
СЬагІагап, т. 

^иеиг сіе §сЬс1еи/» 
Еапссиг, т. 
Еішеиг, т. 
РаисеигсіеС.гсіс,»; 


ЗЗаіЬіегег, т. 
$ЗиіІжі:|М>с, С. 

ЖГфсппг,Г 

0.иасРы(Ьсг , ЪУійхЪ 

ІФкт, т. 

^аГФспГріс(сг, т. 
$йі:$сг, т. 

ІКтдСГ/ т. 

@еіігап$сг , т. 


А \Ѵ«1^е. 

А Раіг оРСотраіГе* 
А 5^иаге. 

А Киіог. 

А \ѴітЫеогАи§е? 

Л Ьеѵег. 

СІие. 

А Гиггіег. 

А Таппег. 

А Ыюо-такег» 

А СоЫег. 

А ІіогГс-соигГег.. 

А Рой. 

А ЬеЛсг-Саггіе^ 

А Роггег. 

А ВагЬег. 

А ВагЬег» ЬЬор. 

Л Ьаипсігеіз. 

А МошиеЬапк. 

А ]и§1ег. 

Л 1)аіюег. 

А ѴѴгсЙІег. 

А ІСоре-Оапссг. 

Ии 
[ 23<* ] 


XXXI. 

Пе^і Х^оѴы хлі ты 
ант* [хет^шу. 

ХрсѴод, у, ы. 

"%а. «5, /• 

Каі^'$, з, тя. 


О времени и 

м^рахЪ онаго. 

Время, (года. 

Погода , время 
благовременіе , 
способный слу¬ 
чай. 

Го*Ъ, лѣто. 

Д пулѣ пне. 

Четы релѢтіе. 

Бысокосное лѢ- 
Весна. (то. * Я» 

Лѣто. |Ѳ^ 05 # ЕС5, У$, П. 

Есень , осень. О'П'оз^а, ад у. 

Зима. Хсі/лоіу о *усд> м. 

мѣсяцъ. Мѵ, >|УС 5 , //;. 

Январь, сѢчень. Га^ЛіФУ } 772 

Февраль, Лютый ііАаф>1^рЛіСиУ , 

иѵод ?п. 

, VI 


’Еѵіаѵтс$> ь, іп. 
Діт$, еод, уд, я. 

Ч)Лі/[Л7па$ ,а$с$у у 


Мартѣ ^ березо¬ 
золъ. 

Априль, Цвѣтень. Ѳл*уѵ|Лі&у, сі>Ѵо$,тя 
Май , Травень. 

Іюнь, ЧервецЪ. 


Іюль, ЛипецЪ. 


Хні^эфз^іыѵ,ыѵо5 т 
‘Енагор.?аішй , 


ооуо$, 7». 


МеТЛуНІУКйУ , 
шѵо$ т. 

Августъ,серпень Во>}^0|АішѴ,<ыѴо5,7Я. 


Ое Тстроге 

{'І’Л''С]ие МепГигіі. 

Гетри$, огЬ, я. 
ТетреЙав, асі$,/. 
Оррогшпігав, агІ5,/ 


Агтиэ, і, да. 
Віеппіит , і, я. 
ЬиЙгит , і, 
ВііТсхиІи аппиі, да. 
Ѵег, ѵегіь, п. 
^Е(1а$, ай$ 
Аигитпих, і, да. 
Пусть, а,/. 
Мсі)(І 5 , Ь , Я. 
іапиагіив, іі, я. 
ГсЬгиагіиі, іі, да. 

Мапіи», іі, я. 

АргіІІ 5 , і$, да, 

Маіи$, іі, да. 
_[ипіи$, іі, да. 

^1іи5, іі, да. 

Лш.и(1и$, і, да. 

Сен- 

[ 237 ] 


Ли Тетр$&с 1 е 

XXXI. 

23 оп Зсіі шіЬ 

ОГ Тіте < 

8а МеГиге. 

Ьсгсп ЭДаф. 

і« МеаГигев, 

т 

А ет 5 . 

ЗсіГ, С. 

Тіте. 

БаіГоя, /. 


А БеаГоп. 

Оррогіипііё,/. 

^сяистІіфІсіГ/сеІсаепс 

Оррогптку, 

Апп^е, /. 

8 «М 

ЗйЬг, П. 

Л Уеаг. 

І)еих ап$. 

ЗммялЬг^йД 
ОЗісг|'аІ)і - ^еіс, € 

ТѴо Усаг5. 

Орапе апі. 

Роиг Уеагв. 

Аппёе ЬіЯГехйІе,»». 

©фаІг/аЬг, п. 

Ьеар-Уеаг. 

Ргітешр5, т. 

$піІ)Іі»д, т. 

ТЬс Бргіпе;. 

Еіё , т. 

©оттес, га. 

ТЬе Бигигасг. 

Лшотпе, т. 

«*Ьеі'Ь(1 , га. 

ТЬе Аишпга. 

Ніѵег, т. 

ІЗШпКГ, т. 

ТЬе \Ѵііпег. 

Мои, т. 

■ ф^опаП) , т. 

Л МогиЬ. 

]апѵіег, т. 

Зйппег, ш. 

^пиагу. 

Гсѵгіег, т. 

Фогоипд, т. 

ГеЬгиагу. 

Маг$, т. 

т. 

МагсЬ. 

Аѵгіі, т. 

ШргІІ, т. 

АргіІ. 

Маі } т. 

ЭДа», т. 

Мау. 

.Іиіп, т. 

ЗЗгафтопаф, т. 

]іше. 

ЬШее, щ. 

фгитопаф, ш * 

Іиіу. 

Аойі, т. 

2 Ін$и|Ьшаф/Щ* 

АиоиЙ, 


апсі 


вер- © [*38 ] @ 


Сентябрь * Вре- 
сень. 

Октябрь , Паз- 
дерн и кЪ. 
Ноябрь , Листо¬ 
падъ. 

Декабрь , Опту* 
день , Грудень. 
Седмица , недѢл* 

Д~нь. 

Воскресеніе, не¬ 
дѣля. 

ТГонедѢльникЪ. 

ВторникЪ. 

Среда. 

ЧетвертокЪ. 

Пятница. 

Суббота. 

Утро, разсвѢтЪ. 
Заря , денница. 
ЗеріеаЬег, ЬгЬ,я>. 


Пмѵе\\а<ііѵ, о>уод, т 
’АѵФгд^ішѵ, шиэд , т . 
Посмешу, т 


ОДоЬсг, Ьгі$, т. 
ЛоѵстЬсг, ЬгЬ, т. 
ІЭесетЬег, Ьгі$, т . 


, у. 

'Н[Л?^а ад. /. 

Т(НТѴ] 

‘ Нцле^л*] тета^т^ 

| 7ГЕ|Л7ГІ7, 

|ЙЛі| 

|е&^о[ГѴ] 

^ егаббатшѵ 
' ОрЭгод , «, 

’Ншд, 005 , «5, /• 


Зеріітяпа. эе,/. 
Оіс$, сі, АиЬ. 

І)отіпіая,і» 
(ѵсі 5о1к« 
І.ипг 
Магт 

Оісн Мегсигіі 
[ ]оѵіч 
ѴрпсгІ5 
З.иигпі аиі 
, БаЬЬаіі 

Г)і1исиІііт, і, и. 
Лигога, ж,/. 


Полдень. 

По полудни. 


МесгщхЯра , «5, У 

ДйХ7),Ѵ|5 /. 


ВечерЪ. ‘Е<пге^а, яд, /. 

Сумерки. ’А{Л.фЛіЮ), Ѵ |5 , у 

(солнца. ^ ^ 

Восхожденіе ’АѵяТОЛѵ, Ѵ) 5 » 

Захожденіе сои- >»§, у. 

Нс ш*>, к чь. (па N1»^ . кѴд / 

Полунощь, пол- МгѴОѴЬНТіОѴ , і« , Л. 

ночь. 


\Іегіс1іс5, сі,я». 

Тетриз ротегісіі» 
а пит. 

ѴеГрег. еш, я/. 
СгсрсГсиІит, і, я, 

Ехогіи$ ГоІі$. 
ОссаГи~', и?, я#. 

Мох , псйі*,/. 

Кох ітетрейа. 

Куро- © [ 2 39 ] © 


$ср(сіпЬге, т. 

&«Ь{ 1 т 0 Пйф, т. 

ОйоЬге, т. 

< ЗВсттопй( 1 ) / т. 

ЫоѵешЬге, т. 

ЭДйиегтопаф/ т. 

ПесстЬге , т. 

©)гі|*топйф, т. 

Бетаіпе,/. 

]оиг, т. 
ПітапсЬе,/. 

ЗВофе, Г. 

^йд, ш. 

©оппГад, т> 

ЬипФ, м. 

МагсЗі, т. 

Месгесіі, м. 

}еис!І, т. 

Ѵепсігесіі, т, 

Зашссіі, т. 

ЭДоп(йд,т. 
фіеп|кд,т. 
ЭДіМѵофе, Г. 
Фоппсг( 1 йд, га. 
$Ш)(йд, т. 

©оттЬепО, т. 

Роіщефі риг, т,(. 
Аигогс, ЛиЬс, /. 

Мапп,м. Маіі- 
Місіі, т. (пёе,/. 

Лргёа тіф. 

ЯпЬшф ^Й 9 ^, т 

ЭДогдтофс, 6 

ЭДіКйй / т. 
^йфтіКйд, га. 

5 оіг, т. Зоіг^е,/. 
СгериГсиІе, т. Еп- 
ігс сЬіеп сі Іоир. 

СоисЬеі} 

Ыиіг,/. 

Міпиіг, /. 

$Ь<пЬ,т. ' 
ЗІЬепЬЬаттсптд, Г. 

@отіепйіфдйпд, т. 
Ѳошкпипгссдапд , га* 
9 Ьфе,Р 

ШіегпйфП С 


ЗеріетЬсЛ 

ОДоЬег. 

ХоѵетЬег. 

ОесешЬег. 

Л ѴѴсек. 

А Па 7. 

5ип<Ьу. 

МипсЬу. 

ТиеГсІзу. 

\Ѵес1пеГсіау. 

ТЬшГсІау. 

Ггісіау. 

ЗашгсЬу. 

Вгезс оГ сіа у. 

ТЬе Могпіп^. 

Хооп. 

Тііс Абегпооп. 

ТЬс Еѵепіпі». 
ГЬе Т\ѵі1 і^Ьс. 

ТЬе 5ип-гі(іпр;. 
ТЬс Зип-Геиіпд. 
А №е;!п. 
Мі<Ы§Ьс. 


СЬаш 
ф [ 2 4 ° ] ф 


КуроглашенКе. 
ЧасЪ. 

Полчаса. 
Четверть часа. 
Минута. 

МигЪ 9 мигнове- 
ніе> мгновеніе 
ока. 

Водяные,или пе¬ 
сочные часы. 
Часы. 

Солнечные часы» 


’ АХгнт^офшхіа, ад./ Саііісіпіат ,іі , л. 
'$1*а , ад , /. Нога, х , /. 

НрЫС&ІОУ, ІУ , й. БетіЬога , эе,/I 

Тега^гтцло^ю^іу ,и Оішігаік, ш, м. 

Аетгтоу, у, й. (}хоу Міттит», і, п. 

Мотепшт, і,я. 

СІерГусІга , х,/. 


^тіуц.'ц уд/ Ато-, 

КХефіл$^я, ад } /. 


( ПрХоуюѵ , 
' ІІ^оКоуіОѵ 


і У. й 
(ГИ 1 О 0 Ѵ] 
^іксу. 


I ІогоѴ^гат , іі, и. 

Иогоіо^тт Гоі.ігі- 
ит , аис (сіоіЬсгі- 
сит. 


Стрѣлка,указка. ГѴо)[ЛЫѴ, ОѴОд , от. 
День работный. АхеС^ТО^У, 
Праздникѣ. -'ЕорГЦ, >15, ,/. 

Полупраздникѣ. 


рождество Хри- Гехе^ХіЯ, ІШУ, й. 
стово. 

Пасха , Свѣтлое Пясг^я, й. ІПСІССІ. 
Воскресеніе. | 

Пягпьдесятнипа, ПехІЕК35"^, У]$, у. 
Духовѣ, Трок- • 
цынѣ день. I 

Младенчество , М>]7Г13Т>15. сгѴ/Тэд у 
дѣтство. 

Младенецѣ. N ^105 , ІУ , ?й. 


Отрочество. 

Отрокѣ. 

Отроковица. 

Молодецѣ. 


ПяТ$, ттаібод, от. 
П«І^І< 7 НѴ) ,>]?./. 

ГЕфЛ, т^у, от. 


8іу!и5, і, т. 

Оіе$ ргоГійи5, і, іп. 
Оіс-5 Гейт, і , да. 
Оісі іпіегсіГи$. 
Ха:а!і$ СЬгійі. 

РайЬа, аш, п. 

Ретесойе, е$,/. 

Іпйпііа, 

Іпбпз, т, сот. 
Риегігіа, эе,/. 

Риег, егі, да. 

РиеІІа, ж,/. 
АсЫеісепі, И5,«»я» 
Юноша СЬапі сіи сод. 

Нсигс ,/. 
Беті-Ьеиге,/. 
Оиагі сІЬеиге, от. 
Міпик 

Мотет, іпйапс, от. 

5аЫс, от. СіерГкІге,/ 

Ногіоде, Реміиіе,/. 
Сасігап, от. 

Бсііе, от. Е§ш11е,/, 
Зоиг сіе ігаѵаіі. 
Гек,/. 
Оеті-Гёіе,/. 
Моёі,/. 

РЦие,/. 

Рспксбк,/. 

ЕпГапсе,/. 

Епйт, от. 

Ег Гансе , /. 

Рем Саг$оп, от. 
ГіІІе, /. 

Саг^оп , от. 


©[*+«]© 


‘&аІ)пепаеЙ)ѵсп/ п. 

0еш.Ье, Г 
фаІЬеІГипЬс, С- 
< 23іег*#ип&е / Е 

ЭДіпиІс, Г 

2(идспНісР, т. 

Соск-сгоѵілд. 

Лп Иоиг. 

На! / ап Ьоиг. 

Л ОиапегоГапЬоиг 
А Міпик. 

А Мотет. 

< 2Ва(кгиІ)г,€ : ппЬиІ)Г;Г 

Ап Ноиг-діаіі. 

Ѳоппетфг, і. 

А Сіоск. 

А Зип-Біаі. 

<&(ипЬепріде, т. 
2ігЬсІШЗ, т. 

5^/П- $е|іиід,т. 
4элІЬГс(Нсід, ш. 

ССВсітаф*,/. 

ТЬс Роіпс оГаОіаІ. 
А \Ѵогкіп§-<Іау. 
Ап Ноіу-сіау. 

Ап ЬаІГ Ноіу-сіау. 
СЬгіШм$. 

€/!егп. 

Е Лег. 

ЭДіпдІісп. 

ЛѴЬігГипіісЗе. 

ШпЫкіі, С. ЭДіпОД&Ѵ 

Я»,ъ '****■ 
&іпМ)еі (, Г. 

5ѵпаЬ, т. 

ЭДа&Феп, п. 

Зйпдііпд, го. 

ІпГапсу. 

Ап Іпбпг. 
СЬіМЬоосІ. 

А Воу. 

А Сігі ог ѴѴспсЬ. 
А ТоиіЬ. 


О. /еипе. 

І [ 242 ] і 


Юноша. 

Юность, юноше¬ 
ство. 

Мужество. 

Старость. (рецЪ. 
СтарикЪ , ста- 
Старая баба,ета- 

_ Р і Ха> 

ВЪкЪ у стполЪгпіе. 
ВозрасіпЪ. 


'Ыеаиад іу,^ииепіз, і 5 , т. 

Н§Ѵ),Ѵ) 5 , /. [[шкошз, им,/. 

/НЛіяіа лету у аѴ' ѴігіІІІ * М5 , 

5р СОИ. 1 

одмод^шд^ 5 епеЙи$, ии$,/. 
Оѵ]од , ГП. 5епех, І5 , т. 
Т$яіі5у ас 5, /. Апиз, из*,/. 

, (ьѴ0$ , Весиіит, і > п. 

НЛічіа, а$, ^ I Лсгаз, аііз,/. 


О числѣ. 


Число. 

ТетЪ. 

нечетЪ. 

ОдинЪ, г. А. 

Перьвыи. 

Два у *. В. 

Вторый. 

Три, з. Г. 

Третій. 

Тетыри, 4 . Д. 

Тетлертый. 
Пять, $. Е. 

. II я ты й. 
Шесть, 6. $, 


XXXII. 

П^і 4 ’а^Ѳ|ху. 

А-Рідр.0^, у, ГП. 

"А^ПОд , іу , ;я. 

Ш^тгод ■ у , т. 
ЕІд, [хіа, еѵ. а 

Пршгод, у ? т . 
Диз, <$ЪоТі/.- |3' 

Деьтг^од, цм , т . 
Тр«5, т^іюк. у' 

Т^ітод. у, /я. 

Тесг<го?^ 5 ,|а, озѵ. 5' 
Тета^ІоІ, у. /я. 
Шѵіе. е ' 

Пг/лтЛсд, у я/. 

'П- . 


Ое Китего 


ЭДитегиз, і,да. 
Раг, рагіз, т. 
Ттрзг, згіз, м. 
Ііішцп,ит. Ь 
Ргітиз, а, ит. 
Эио, зе, о. И. 

8есипс1и5,а,і)т. 
Тгез , сот . ш. 

Тсгсіііі, а, ит. 
Оиашог, Шее. IV, 
Оизгшз, а, ит. 
Оиіі^ие > 'Шее. V. 
Оиіпшз, а, игт 

5 ех, Шее. VI. 

Шее- I I 2 43 ] 


іеипеЬотте, 

^иіпеДе,/. 

А§е шсиг, т. 

ѴісіНсЙё,/. 

ѴіеііІаіМ, т. 
ѴіеіІІе,/, 

Біесіе, А§е сГЬот- 
А§е, «. (те. 

Зіипаег ЭДаіт. 

^ШаппЬаі^еіГ, С 

Шег, п. 

2Псег ЭДстп. 

2Шс §гаи, аКсё (ШсіЬ. 

ЗаЬгЬипЬт, ‘ЗЙепГфеп* 
Шх, п. (аиеі’/п. 

А Ѵоип§ тап, 

УоиіЬ. 

МапсІЬоосІе 

ОМ-А&. 

Ап Оіа Мап. 

Ап ОМ ѴѴотаги 

Ап А§е. 

,ТЬс А§с оГ Мап. 

Ре$ ЫотЬгеб. 

XXXII. 

93оп кг ш 

ОГ МитЬег. 

ТЧотЬге , т. 

Влі)і,г. 

і^птЬсг. 

КотЬсе $ ра1Г '. 

^ ітраіг. 

Осі'лОе ? о и 

1 Бѵеп. 

ШфгаЬс 5 ^ 

оаа, 

ІЗп. 

©Ив. 

Опс. 

Ргетіег. 

©|1ег. 

ТЬе йій. 

Осич. 

З'ѴСІ). 

Т\ѵо. 

Бесопсі. 

З^еріср, 

ТЬе Бесопф : 

Тгои. 

©М). 

ТЬгее. 

ТгоіГіёщс, 

2)СІ«СР. 

ТЬе ТЬІКІ. 

Оиаіге, 

< 33ісг. 

Гоиг. 

Оиаггіетс. 

^ЗісгГсг. 

ТЬе ІоигЖ. 

Сіікр 

5ітГ- 

Гіѵе, 

Сітр&пе. 


ТЬе ГіГгЬ. 

$ІХ. 

<§сф$. 

0.2 

Біх. 

Бех- 
ТОестпый. 
Седмь, 7. • 3. 

Седмый. 

Осмь,восемь,8 И. 
Осмый. 

Девять, р. Ѳ. 

Девятый. 
Десять, іо. I. 

Десятый. 
ЕдинЪ на десять, 
одинадцать,п АІ. 
Ёдинона деся¬ 
тый. 

Два на десять , 
деанадцашь, 12. БІ. 

Дванаде ,яшь;и 
дванадцдт ый. 
Три на десять , 
шринадціть,гз ГІ. 

1 ринадесягпыя. 

Тетыри на де- 
• сять, 14.. ДІ. 

Пять на де-, 
сяшь, і$. ЕІ. і 

Шесть на де* 
сітпь, іб. 51 . 
Седмь на де¬ 
сять, 17. 31 . 

Семь на де¬ 
сять, 18. ИХ. 

Девять на де¬ 
сять, ір. ѲІ. 


[ 2 44 ] 


"Екіо$, у, тп. 


5 ехш$, а, ит. 


Зеріет, Шее. VII. 
5ерііти5, а, ит. 


'Е7ГІа. % 

н , т. 

О НІИ. 7)0610 у Шее. VIII. 

’ Оуо 00 $ ■) оу, ТП. і Осіаѵи$,а,ит. 

? Е^г а. 0' КІоѵет, Шее. IX. 

, 'ЕгуаГ0$ ) Ѵ,т. 1 N 011 », а, шп. 
Дека. і ^ есет , X. 

Дёнато$, у } гп. I С есітш } а, ит. 
"Еѵоеха. іа СЫесіт, Шее. XI. 


'Еѵ<5ека1о$ ) у,т .і Опс1сати5,а,ит 
ДН^ека. ів' Оиосіесіт , Шее. 

Г XII. 

А і наг 05, у , /я Виосіесітиз, а , 


ит. 


Т^сгкмдеха іу' Тгс< 1 есіт , Шее. 

XIII. 

Т еКіх]о $, у. Оесітиз ісгсіи*. 
Аехагесг(Уа.^е$ Оиагиогсіесііп, Шее. 

Тео’<тх$е<тхм8ека. : XIV. 

ДгнаттЕѴІб & тггѵЪ* Оиіпсіссіт, Шее. 

намека «е, XV. 

Данаей (V енкаі^ена Зехгіесіт, ѵсі 5с- 
' и\ сіесіт. XVI. 
Декагтгіа & етЛа- Зергеікіесіт 

намека 

Декаоніои ф* окіаз- 

наі<5вха іѵ{ 

Аенжууіа »б' 


XVII. 
ОбЫссіт. XVIII. 


ІІікІеиі^імі. ХіХ. 

Дня- Ьіхіёше. 

0еф)1«. 

ТЬе БіхіЬ. 

Зері. 

0іеЬсп. 

Зеѵеп. 

Зсрсібпе. 

0ісЬсп5ег* 

ТЬс ЗеѵепіЬ. 

Ниіг. 

Щи 

Еі§Ьг 

Ниіііёте. 

Щи*. 

ТЬе Еі§ЬіЬ. 

№иГ. 

9&ип. 

Кіпс. 

Мсиѵібде. 

СЯешиег. 

ТЬе МітЬ. 

Ріх. 

ЗФ* 

Теп. 

Рігіёте. 

ЗеіфегФег, 

ТЬе ТепіЬ. 

Оагс. 


' Еіеѵеп. 

Опгііте. 

€і1^ег* 

ТЬс ЕІеѵспіЬ. 

Ооигс. 

ЗгобІГ» 

Т\ѵе1ѵе. 

Роигіётс. 

^оіГгег. 

ТЬе ТѵеІГіЬ. 

Тгеіге. 

©кадеЬв. 

ТЬіпссп. 

Тгсгіете. 

©іеіде&п&ю. 

ТЬе ТЬіпеетЬ. 

Оішогге. 

‘ЗіегЗфі. 

Еоиггссп. 

Оиіпгс. 

$ипГ}ф. 

Гійееп. 

5сІ2С. 

Ѳсфзф. 

Зшееп. 

Оіх-Зерг. 

ѲіеЬ?п$фп. 

Зеѵспіесп. 

Оіх-Ьик, 

і ... 

2(фі|ф,. 

Еі^кесп. 

Оіх-псиб 

9?сшнф. 

Ыіиегееп. 

в [ 24-6 ] 


Т^ІХКОУГУ., 

ТбСГСП^У.КОУІЯ. 


Двадесять »|ЕГкО(Л. 

20 . К. 

Три десять 

3о- Л. 

Тетыредесять , 

+з. М. 

Пятьдесят ь , ПгУгфсоЛя. 

50. Й . ( 

Шестьдесять ,|'Е^КО іЛл. 

бо. ѵ,“* ! { , п 

Седмьдесять, ЕІэ^О^Л^О^СС. 

70. р. 1 ^ 

Осмьдесять~, 0 'убО‘ЩЯіЛЯл 
8о. П. 


Дёвятьдесять ,, Н.ѴѴ&ѴУ)ХОѵ}я. 


к '.; Ѵі§іпСІ. XX. 
Х'ІТгі^іпм. XXX. 

цд' Цласк^тса. ХЕ 
V Оіііпфіа^іпса. Ь. 
^ Ъехз§іпса. ЕХ. 
с 5срсиа§іпса, ЕХХ. 
и -ОЛо^іпса. ЕХХХ. 
Ц і\’опа§іпса. ХС. 

Г ' 

ё Сепсит. С. 


9°. Ч.’ 

Сто, юо. р. і ЕяаТОІЛ 
ДвѢсгаѢ, 2ор. С. АісіК0<ТМІ ? си , <Х. СГ Оисепіі, х, а. СС» 
Триста, зоо. Т. Т^ІЯКСКЛОІ, ОЛ , Л. Т Тгесепдж.аССС. 
Те ты реет а , Т есгсга^ЯКОСГіОі , Оиасігіп^епіі, х, г 


+30. у. 


'I 


си, а. ѵ СССС. 

Пятьсотъ, 5 оо. ф Пеі'ТЛНЗСГІОі си, Л. ф Оиіп^ерГ', х> я IX 

Шестьсотъ , 
боо. X. 

СедмьсотЪ , 


7оо. VI/. 
ОсмьсотЪ, 8 ор. 


ДевятьссщЪ , 
рос. и 
Тысяща, юоо. ^А. 

Тьма, юосо. *Д. 


есс. асі еагкіеш % Бехсеші, х, а. 0^. 

Гогтат. ѵ}/ 

I 

и> 


$ 


ХіХіоі, ои «• X сі а 
а^ос.ф Мес і 


5 срип°;епи, Э. 

ГХХ. 

з ОЛіпгепсі, х, а, 

иссс. 

Мопсхпсі, х, а. 

СМ 

МіІІв. МІ 

Оесіе$ тіііс. 


КОНЕЦЪ. [ 2 47 ] 


Ѵіп^г. 

• 

З^ащід. 

Тѵему. 

Тгетс. 


ТЬіггу. 

Оиагатс. 

33ісг}ід. 

Рошчу. 

Сіг^иаме. 

§иф'д. 

Г-.Пу. 

Боіхате. 

©ес^іід. 

5іхіу. 

5оіхате-с11г. 

©іеЬещід> 

беѵспіу. 

0ра1:ге-ѵш§С. 

5іс1)іід. 

Еі§Ьіу. 

Оиаігсс-ѵіп^і-сііх. 

9йип}і$. 

Мп«у. 

Сет. 

І)сих сепГ5. 

Ті ОІ$ ССШ5. 

Оиаіге сспі5. 

фіГпЬсѵГ. 

Зич^Ьип&егЬ 

^геі>Ьипі)сгг. 

03»сг!>тіС'сѵГ. 

Лп Нипс1ге<і. 
Т\ѵо Ьипскссі. 
ГЬгсе ЬтзпсЗгссІ. 
Го и г ЬипсігсА 

Сіпд сепг?Г 

БІХ СС1П5. 

$йпГ!піпМі 

всс1){5{)Ш^СГГ. 

Ріѵе Ьппагей. 
8іх ЬшпігеА 

Берг сеп». 

0ісЬспІ)ип^гг(. 

5е\ч п Ьппсігесі, 

Нии сеіиз. 

# і 

?(сТ)Н)іті>ем. 

Еі§Ьг Ьшкігесі, 

КсиГ с«ш$. 

^сииіпт&сгг. 

N1116 Ьипсігссі. 

МіІІе. 

Ріх шііів. 

^аиіспЬ. 

Зфи<ш(еп&. 

А ТЬоиГапсЬ 
»Теп ДооГаві 


ГШ. 
. 

— 


V- 


/ 
носшй Йсйравв* 


столб. 

І; 

строка 

24* /■ вмѣсто К; 2. 

• — 

і 9 . ©фгсце. 2. 

в» в» 

б. / ьмѢсто т. 

І* 

- 

• 

Г» а» 

і р. т. — - и. 

- 

т 

з. 

Г"» 0* 

- т. - я. 

Г» 


2. 

0 * 

у, т . - Р 


«. 

2 . 

- І, 

$, 9 ВаЦГет$, бабіС. 

- 

- 

2. 

0» 00 

1. п. вмѣсто {. 

і. 

• 

3 - 

3 » і 

5. т. — у? 

- 

м 

1і 

- - 

2 2. Сургёз т. 

і. 

- 

2. 

«• — 

Сфргеб т. 

90 

м 

і. 

- - 

р. ЭДіЧПШ, т. — 

т тт 

23. я. вмѣсто уі 


•а 

2 . 

Іт і. 

11. ‘ЗВеібегъ^'огт 

<0 

«і 

2 . 

г» ав 

ю. €іис Шѵі роп ОЗгойъ* 

Ьссшп 


і* 

"л 

■» «а 

14. К, вмѣсто уі 

00 

- 

2. 

- - 

І4- т. гг. 

т 

- 

3- 

- і. 

20- А Реаг. 

0» 

- 

2. 

» “ 

2 о. У- вмѣсто п. 

- 

- 

2і 

- - 

17. /. - и. 

• 

- 

І. 

т * 

ір. я. - - »«і 

* 

- 

І. 

- - 

4. я. - т. 

- 

- 

І. 

“ противъ Гиль Ріпсоп гоТаІ* 

т 

А 

!♦ 

% - 

22. Сптреіеаи. 

- 

- 

л 

<*• 

- “ 

і. $(исгІ)лІ)п. 

- 

00 

3» 

- - 

Послѣ д.. Репе’орг, оріз , /* 

- 

* 

2. 

* 

3. ‘ІЗоІІф, т. 

“ 

- 

з. 

С м 

22. ТаІІоѵ/ ог 5 ие*. 

- 

- 

2. 

- - 

у- ОйшсРеп. 

- 

- 

2. 

- - 

1 8. у] вмѣсто я. 

*. 

0 

5. 

• * 

з. ЗМфйпаппМ 


)° С